#ad-c81e br { display: none; }
 
 
  Strona startowa
  Szkoła o sobie
  Nasz Orlik
  Dziennik elektroniczny
  Samorząd Szkolny
  Dokumentacja szkoły
  => Regulamin Rady Pedagogicznej
  => Program Wychowawczy Szkoły
  => Program Profilaktyczny Szkoły
  Wewnątrzszkolny System Oceniania
  Przedmiotowe Systemy Oceniania
  Zajęcia dodatkowe
  Dla uczniów
  Dla rodziców
  Dziękujemy Przyjaciołom
  Programy ekologiczne
  Projekt dla przedszkola
  Projekty edukacyjne
współfinansowane przez EFS
  ENGLISH TEACHING
  Zagraniczna mobilność edukacyjna nauczycieli
  Erasmus
  Rada Rodziców
  Świetlica
  Sukcesy
  Księga gości
  Galeria
  Kronika szkoły


Jesteś 102380 odwiedzający

Dziękujemy!
Dokumentacja szkoły

 

STATUT
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. WOJCIECHA JANCZAKA
W CHARŁUPI MAŁEJ

 


SPIS TREŚCI:

Rozdział I - Przepisy ogólne
Rozdział II - Cele i zadania szkoły
Rozdział III - Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów
Rozdział IV - Organy i ich kompetencje
Rozdział V - Uczniowie, ich prawa i obowiązki
Rozdział VI - Zakres zadań nauczycieli
Rozdział VII - Organizacja pracy szkoły
Rozdział VIII - Przepisy końcowe


Podstawa prawna:

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. w sprawie ramowego statutu szkół publicznych dla dzieci i młodzieży z późniejszymi zmianami — tekst jednolity Dz. U. z 1996r. nr 67, poz. 329.
Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Ustawa z dnia 7 września 2007roku o zmianie ustawy o systemie oświaty-
Dz.U. 2007 nr176,poz.1239
o Zarządzenie nr 14 MEN z dnia 19 czerwca 1992 r. w sprawie ramowego statutu szkół publicznych dla dzieci i młodzieży -
Dz. Urz. MEN nr 4 poz. 18.
o Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego. Ustawa z 8 stycznia 1999r. Dz. U. z 1999nr 12, poz. 96
o Uchwała Rady Ministrów nr 186/2006 z 7 listopada 2006r. w sprawie działań administracji rządowej przeciwko przemocy w szkołach i placówkach oświatowych oraz wdrażania ministerialnego programu „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”
o Rozporządzenie MEN z dnia 15 lutego 1999r. w sprawie statutów publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej, publicznego gimnazjum oraz publicznego przedszkola Dz. U z 1999r. nr 14, poz. 131.
Rozporządzenie MEN w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
- z dnia 21 maja 2001 Dz. U. Nr 61, poz. 624 z dnia 10 czerwca 2001
- z dnia 31 stycznia 2002 Dz. U. Nr 10, poz. 96 z dnia 18 lutego 2005
- z dnia 11 stycznia 2005 Dz. U. Nr 10, poz. 75 z dnia 17 stycznia 2005
- z dnia 9 lutego 2007 Dz. U. nr 35 poz. 222 z dnia 14 lutego 2007
o Ustawa z dn. 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy – Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 145, poz. 917)
o Rozporządzenie z dn. 21 maja 2001 r. (Dz.U. z 2001r. Nr 61 poz. 624 z późn. zmianami) w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
o Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników (Dz. U. Nr 147, poz. 931).
o Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 104, poz. 67).

Ø ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 5 października 2010 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego.
Ø ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)
Ø ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572)

 

 

 

ROZDZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE

 

 

 


§1

 

 

 

1. Szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im. Wojciecha Janczaka mieści się w Charłupi Małej ul. Szkolna 15.
2. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Sieradz jest od dnia 01.01.1992r.
3. Nadzór merytoryczny pod względem realizacji programu dydaktycznego i wychowawczego sprawuje Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Sieradzu.
4. Cykl kształcenia trwa 6 lat.
5. Szkoła jest publiczną, sześcioklasową szkołą podstawową, ma w swojej strukturze oddział ,,0” oraz punkt przedszkolny.
6. Kurator oświaty może uchylić statut szkoły lub placówki publicznej albo niektóre jego postanowienia, jeżeli są sprzeczne z prawem.
7. Organowi, który nadał lub uchwalił statut, od decyzji kuratora oświaty przysługuje odwołanie do Ministra Edukacji Narodowej.”

 

§ 2

 

 

Szkoła została powołana przez Powiatową Radę Narodową w Sieradzu na mocy aktu ojej utworzeniu i orzeczenia organizacyjnego z dnia 24.02. 1954r.

2. Szkoła od dnia 1.O6.1973r nosi imię Wojciecha Janczaka nadane zarządzeniem nr 3 Kuratora Okręgu Szkolnego Łódzkiego w Łodzi z dnia 29 maja 1973r.

3. Szkoła używa pieczęci i stempla wg ustalonego wzoru zgodnie z Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku.
Szkoła używa następujących pieczęci: pieczęci urzędowej okrągłej dużej i małej, stempel prostokątny z nazwą, adresem, REGON-em i NIP-em Szkoły.

4. Szkoła posiada własny sztandar.

5. Szkoła posiada dokumentację, którą prowadzi i przechowuje zgodnie z odrębnymi przepisami.

6. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

7. Szkoła może gromadzić środki na wyodrębnionym rachunku bankowym pochodzące z:
• wynajmu sali gimnastycznej i izb lekcyjnych, holu lub stołówki,
• opłat za żywienie w stołówce szkolnej i innych źródeł zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8. Środki specjalne mogą, być przeznaczone na:
• działalność dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą,
• zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i wyposażenia gabinetów,
• zakup materiałów na remonty i konserwacje,
• opłaty za usługi (transport, przeglądy itp.),
• inne cele wynikające ze statutowej działalności szkoły,
• wynagrodzenia wynikające z działalności jednostki oświatowej.

9. Działalność szkoły odbywa się na podstawie udzielonej przez Urząd Gminy dotacji.

 

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA SZKOŁY

 

 

 

§ 1

 

 

 


1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające
program wychowawczy szkoły, a w szczególności zapewnia uczniom:
a) zdobywanie rzetelnej wiedzy i umiejętności na poziomie umożliwiającym kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia,
b) traktowanie wiadomości przedmiotowych stanowiących wartość poznawcza samą w sobie w sposób integralny, prowadzący do lepszego zrozumienia świata, ludzi i siebie,
c) rozwijanie sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań,
d) znalezienie w szkole środowiska wychowawczego sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym,
e) otoczenie opieką z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia;
f) pomoc psychologiczną i pedagogiczną polegającą na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu i szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

 

 

 


§ 2

 

 

 

1. Realizacja celów i zadań szkoły następuje poprzez:
a) integrację wiedzy:
• kształcenie zintegrowane w kl. I-III,
• nauczanie blokowe w klasach IV - VI,
• kształcenie przedszkolne - roczne przygotowanie w oddziale przedszkolnym oraz dwuletnie przygotowanie w punkcie przedszkolnym ,
• ścieżki edukacyjne: regionalna. czytelnicza i medialna, ekologiczna, wychowanie do życia w społeczeństwie oraz edukacja europejska;
b) oddziaływanie wychowawcze skierowane jest na takie priorytety jak:
• pomoc w uzyskaniu orientacji etycznej i hierarchizacji wartości,
• personalizacja życia w rodzinie, w grupie koleżeńskiej, w szerszej społeczności,
• wpajanie zasad życia społecznego i kultury życia codziennego;
• wykształcenie wśród uczniów poszanowania dla mniejszości narodowych, etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym;
c) prowadzenie kół zainteresowań i kół przedmiotowych, innowacji pedagogicznych, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć korekcyjnych, kompensacyjno - korekcyjnych, socjoterapeutycznych, terapii pedagogicznej i logopedycznej; Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi w przedszkolu i szkole, jest zadaniem zespołu składającego się z nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów, prowadzących zajęcia z uczniem i odbywa się w trybie i na zasadach wskazanych w przepisach odrębnych;
d) prowadzenie lekcji religii w szkole;
e) prowadzenie lekcji wychowania do życia w rodzinie w szkole;
f) działalność koordynatora wspomaganą badaniami i zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sieradzu, współpracą z Sądem Rodzinnym, Policją, Strażą Miejską, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej;
g) naukę języków obcych (niemiecki i angielski);
h) w przypadku uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, o których mowa w ustawie z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141 i Nr 62, poz. 550), szkoła umożliwi uczniom podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej przez prowadzenie: nauki języka mniejszości narodowej lub etnicznej i języka regionalnego oraz nauki własnej historii i kultury;
i) funkcjonowanie klas integracyjnych.
2.Nauka w szkole podstawowej kończy się zewnętrznym sprawdzianem kompetencji uprawniającym do kontynuowania nauki w gimnazjum.
3.Szkoła Podstawowa wydaje świadectwa ukończenia szkoły, duplikaty świadectw oraz inne druki szkolne i dokumenty na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

 

§3

 

 

W Szkole Podstawowej im W. Janczaka w Charłupi Małej odbywa się systematycznie wiele uroczystości i imprez będących wynikiem oczekiwań wszystkich zainteresowanych stron (uczniów, nauczycieli, rodziców i środowiska pozaszkolnego ).
Ø Ceremoniał szkolny jest opisem przeprowadzenia uroczystości z udziałem sztandaru szkolnego i samej celebracji sztandaru.
Ø Ceremoniał szkolny jest pomocny w organizowaniu ślubowań, przyrzeczeń i innych uroczystości szkolnych. Stanowi integralną część z przyjętą tradycją szkolną i harmonogramem uroczystości i imprez szkolnych oraz ze Statutem Szkoły Podstawowej im. Wojciecha Janczaka w Charłupi Małej.

1. Sztandar szkolny dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski-Narodu-Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe otoczenie.
Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi, a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji, właściwych postaw jego poszanowania.

2. Sztandar jest przechowywany na terenie szkoły w zamkniętej gablocie.
W tej samej gablocie znajdują się insygnia pocztu sztandarowego.

3. Poczet sztandarowy powinien być wytypowany z uczniów klas VI wyróżniających się w nauce o nienagannej postawie i wzorowym zachowaniu w następującym składzie: Chorąży ( sztandarowy ) i asystujący.

4. Kandydatury składu pocztu sztandarowego są przedstawione przez wychowawców klas oraz samorząd szkolny na czerwcowej radzie pedagogicznej i przez nią zatwierdzone.


5. Kadencja pocztu trwa jeden rok ( począwszy od przekazania w dniu uroczystego zakończenia roku szkolnego ).

6. Decyzją rady pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego. W takim przypadku dokonuje się wyboru uzupełniającego.

7. Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie.
Uczeń-ciemne spodnie, biała koszula
Uczennice-białe bluzki i ciemne spódnice

8. Insygnia pocztu sztandarowego:
- biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze,
- białe rękawiczki.

9. Udział sztandaru w uroczystościach na terenie szkoły:
a) uroczyste rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego;
b) ślubowanie klas pierwszych;
c) święta i rocznice państwowe;
d) Dzień Edukacji Narodowej

Ø Chwyty sztandaru
postawa „zasadnicza” -sztandar położony na trzewiku drzewca przy prawej nodze na wysokości czubka buta. Drzewce przytrzymywane prawą ręką na wysokości pasa. Lewa ręka jak w postawie zasadniczej.

postawa "spocznij" - sztandar trzymany przy prawej nodze jak w postawie "zasadniczej". Chorąży i asysta w postawie "spocznij".

Ø Ceremoniał uroczystości szkolnych z udziałem sztandaru:

a) wprowadzenie sztandaru

komendy Opis sytuacyjny zachowania się uczestników po komendzie Poczet sztandarowy.
1. proszę o powstanie Uczestnicy powstają przed wprowadzeniem sztandaru przygotowanie do wyjścia
2. "baczność" sztandar wprowadzić Uczestnicy w postawie
"zasadniczej" - wprowadzenie sztandaru
- zatrzymanie na ustalonym miejscu
3. "do hymnu" jak wyżej postawa
zasadnicza
4. po hymnie uczestnicy w postawie
"spocznij" spocznij
5. można usiąść uczestnicy siadają spocznij

b) wyprowadzenie sztandaru

1. proszę o powstanie uczestnicy powstają przed wyprowadzeniem sztandaru spocznij
2. "baczność" sztandar wyprowadzić uczestnicy w postawie
zasadniczej - postawa zasadnicza
- wyprowadzenie sztandaru
3. spocznij uczestnicy siadają

Ø Ceremoniał przekazania sztandaru. 

Komendy Opis sytuacyjny zachowania się uczestników Poczet sztandarowy
1. proszę wstać uczestnicy wstają postawa
"spocznij"
2. poczet sztandarowy oraz nowy skład pocztu ( lub wytypowani uczniowie kl. V ) do przekazania sztandaru- wystąp uczestnicy postawa "zasadnicza" nowy skład pocztu występuje i ustawia się z przodu sztandaru postawa
"zasadnicza"
3. "baczność"- sztandar przekazać uczestnicy postawa
zasadnicza dotychczasowa asysta przekazuje insygnia ustawia się obok nowej asysty po lewej i prawej stronie
4. "baczność" ustępujący poczet odmaszerować "spocznij" uczestnicy w postawie "zasadniczej" nagradzają barwami ustępujący poczet, który przechodzi na wyznaczone miejsce postawa "zasadnicza"
postawa "spocznij"
5. "baczność"- sztandar wyprowadzić postawa "zasadnicza" postawa "zasadnicza" wyprowadzenie sztandaru
6. spocznij uczestnicy siadają

Ø Ceremoniał ślubowania klas pierwszych

Komendy Opis sytuacyjny zachowania się uczestników Poczet sztandarowy
1. Proszę wstać Uczestnicy wstają
2. baczność sztandar wprowadzić Uczestnicy w postawie zasadniczej -wprowadzenie sztandaru,
zatrzymanie na ustalonym miejscu
3. "do ślubowania" Uczestnicy w postawie "zasadniczej" ślubujący podnoszą prawą rękę do ślubowania ( palce na wysokości oczu ) Postawa "zasadnicza"
4. "po ślubowaniu" Uczestnicy "spocznij" ślubujący opuszczają rękę Postawa "spocznij"
5. "baczność"- sztandar szkoły wyprowadzić Uczestnicy postawa "zasadnicza" - postawa zasadnicza
wyprowadzenie sztandaru
6. spocznij Uczestnicy siadają


Ø Uczniowie klas pierwszych składają we wrześniu rotę ślubowania i otrzymują „Dyplom pasowania na ucznia”. Tekst ślubowania:

a) uczniów klas I:
„Ja, uczeń Szkoły Podstawowej im. Wojciecha Janczaka w Charłupi Małej ślubuję:
sumiennie i systematycznie uczyć się, wzorowo zachowywać, być dobrym, uczciwym i koleżeńskim,
ślubuję: pomagać innym w potrzebie, okazywać szacunek starszym, dbać o dobre imię Szkoły.”

Ø Uczniowie klas VI składają w czerwcu ślubowanie, którego tekst jest następujący:
b) Absolwentów:
„Ja uczeń klasy szóstej, dziś absolwent Szkoły Podstawowej im. Wojciecha Janczaka w Charłupi Małej opuszczając tę Szkołę, ślubuję: „aktywną postawą przyczynić się do rozsławienia imienia Szkoły, którą dziś opuszczam;
ślubuję: być w przyszłości dobrym i uczciwym Polakiem”

Ø Udział sztandaru w uroczystościach poza terenem szkoły.

Sztandar szkoły może brać udział w uroczystościach rocznicowych organizowanych przez administrację samorządową i państwową oraz w uroczystościach religijnych: mszy świętej, uroczystościach pogrzebowych i innych.

 

 

 


§ 4

 

 

 

1. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę lub placówkę poza obiektami należącymi do tych jednostek.
2. Dyrektor, co najmniej raz w roku, dokonuje kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, oraz określa kierunki ich poprawy.
3. Z ustaleń kontroli sporządza się protokół, który podpisują osoby biorące w niej udział. Kopię protokołu dyrektor przekazuje organowi prowadzącemu.
4. W pomieszczeniach szkoły lub placówki zapewnia się uczniom możliwość pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych.
5. Plan zajęć dydaktyczno-wychowawczych powinien uwzględniać potrzebę równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia.
6.Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie poprzez:
a) dyżury nauczycieli w budynkach i na boisku według grafiku wywieszonego w pokoju nauczycielskim i na gazetce przy gabinecie dyrektora szkoły
b) w przypadku absencji nauczyciela, gdy niemożliwe jest zastępstwo nauczyciela specjalisty, z pierwszych i ostatnich lekcji klasy są zwalniane,
c) w pozostałych przypadkach zastępstwo zapewnia nauczyciel świetlicy szkolnej, biblioteki lub inny nauczyciel sprawujący opiekę na podstawie polecenia dyrektora szkoły.
d) zapewnienie opieki na zajęciach pozalekcyjnych i nadobowiązkowych;
e) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na wycieczkach szkolnych (zgodność z przepisami);
f) omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych;
g) zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej dzieciom z klas 0-VI; dzieciom dojeżdżającym,
h) współpracę z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną
i) szkolenie pracowników szkoły w zakresie bhp i p.-poż.;
j) dostosowanie stolików uczniowskich i krzeseł do wzrostu uczniów;
k) kształcenie komunikacyjne na lekcjach techniki i przyrody;
l)uwzględnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć równomiernego rozłożenia lekcji w każdym dniu;
ł) prowadzenie Szkolnej Polityki wobec Przemocy poprzez realizację Programu Profilaktycznego Szkoły, Programu Wychowawczego Szkoły i innych.

 

 

 

§ 5

 

 

 


1. Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc szkoła udziela wsparcia poprzez:
a) pomoc pedagogiczną i psychologiczna, udzielaną przez instytucje świadczące poradnictwo specjalistyczne;
b) terapię indywidualną i grupową dla klas I-III, w której uczestniczą dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce;
c) zapewnienie dzieciom z klas 0-VI pobytu w świetlicy szkolnej oraz uczniom starszym wg uzasadnionych potrzeb;
d) szukanie sposobów na dofinansowanie dożywiania w szkole;
e) organizowanie pomocy materialnej i rzeczowej w ramach akcji charytatywnych;
f) udzielanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników;
g) pomoc uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom "Wyprawka szkolna". Zgodnie z rozporządzeniem rodzice dzieci rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej, którzy znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej lub życiowej, będą mogli otrzymać pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników.
2. Szczególną opieką otacza się uczniów zagrożonych demoralizacją poprzez:
a) zapewnienie pomocy dydaktycznej;
b) organizowanie spotkań z pracownikami policji, sądu dla nieletnich;
pedagogizację rodziców;
d) dyżury koordynatora do spraw bezpieczeństwa w szkole

 


§ 6
 

 

1. Celem dostosowania treści i metod nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów szkoła zapewnia pomoc w formie:
a) wydawania zaleceń o odroczeniu obowiązku szkolnego lub jego przyśpieszeniu;
b) spotkań terapeutycznych;
c) porady psychologicznej i pedagogicznej dla rodziców;
d) konsultacji dla uczniów.
2.Pomoc psychologiczno pedagogiczna udzielana uczniowi w przedszkolu, szkole i placówce polega na rozpoznaniu i zaspokojeniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz na rozpoznaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:
1) z niepełnosprawności,
2) z niedostosowania społecznego,
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
4) ze szczególnych uzdolnień,
5) ze specyficznych trudności w uczeniu się,
6) z zaburzeń komunikacji językowej,
7) z choroby przewlekłej,
8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
9) z niepowodzeń edukacyjnych,
10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacja bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania wolnego czasu, kontaktami środowiskowymi,
11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

 

 

 


§ 7

 

 

 

1. Szkoła zapewnia możliwość pobierania nauki dzieciom niepełnosprawnym zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwoju i edukacji oraz predyspozycjami:
a) organizuje indywidualne nauczanie;
b) zapewnia warunki do tworzenia klas integracyjnych;
c) traktuje uczniów jako jednostki mające prawo do szczególnej opieki i pomocy;
d) uwzględnia szczególne potrzeby edukacyjne.

 

 

 

§ 8

 

 

 


Szkoła podstawowa prowadzi księgę ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi, o którym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy o systemie oświaty (t. j. Dz. U. 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.) i obowiązkowi szkolnemu, zamieszkałych w obwodzie szkoły oraz księgę uczniów w trybie i na zasadach wskazanych w przepisach odrębnych.
(Obowiązek z art. 14 ust. 3 ustawy cyt.: „Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego”).

 

ROZDZIAŁ III
OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW

 

 

 


§1

 

 

 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Ocenianie - to proces mający na celu sprawdzanie, informowanie, motywowanie ucznia w procesie dydaktycznym i wychowawczym.

1.Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
a) sprawdzanie wiadomości, umiejętności oraz postaw ucznia
b) diagnozowanie osiągnięć dydaktycznych ucznia w stosunku do wymagań edukacyjnych zawartych w podstawie programowej
c) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie
d) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o aktywności, postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia
e) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu
f) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju
g) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.


2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania semestralnych i rocznych ocen klasyfikacyjnych
b) ustalanie kryteriów oceniania zachowania
c) ocenianie bieżące i ustalanie semestralnych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania
d) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych
e) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane semestralnych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania
f) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.
3. Przedszkole i szkoła podstawowa, w której zorganizowano oddział przedszkolny, prowadzą dla każdego oddziału dziennik zajęć przedszkola, w którym dokumentuje się przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi w danym roku szkolnym.
4.Szkoła prowadzi dla każdego oddziału dziennik lekcyjny, w którym dokumentuje się przebieg nauczania w danym roku szkolnym.
5.Szkoła prowadzi dziennik zajęć w świetlicy, w którym dokumentuje się zajęcia prowadzone z uczniami w świetlicy w danym roku szkolnym.
6.Przedszkole, szkoła i placówka prowadzą odpowiednio dzienniki zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych oraz innych zajęć, które nie są wpisywane odpowiednio do dziennika zajęć przedszkola, dziennika lekcyjnego, dziennika zajęć w świetlicy i dziennika zajęć wychowawczych, jeżeli jest to uzasadnione koniecznością dokumentowania przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.
7.Pedagog, psycholog, logopeda lub doradca zawodowy zatrudniony odpowiednio w przedszkolu i szkole prowadzi dziennik, do którego wpisuje tygodniowy plan swoich zajęć, zajęcia i czynności przeprowadzone w poszczególnych dniach, imiona i nazwiska dzieci, uczniów lub wychowanków objętych różnymi formami pomocy, w szczególności pomocy psychologiczno-pedagogicznej, oraz informacje o kontaktach z osobami i instytucjami, z którymi pedagog, psycholog, logopeda lub doradca zawodowy współdziała przy wykonywaniu swoich zadań.
8.Dzienniki, o których mowa wyżej, mogą być prowadzone także w formie elektronicznej w trybie i na zasadach wskazanych w przepisach odrębnych.

 

 

 

§2

 

 

 


PROCEDURY OCENIANIA

1. Szkoła prowadzi dla każdego ucznia przez okres jego nauki w danej szkole arkusz ocen ucznia. Wzór arkusza ocen ucznia określają odrębne przepisy.
2. Szkoła zakłada księgi arkuszy ocen i prowadzi je na zasadach wskazanych w przepisach odrębnych.
3. Przedszkole i szkoła gromadzi, w indywidualnej teczce, dla każdego dziecka, ucznia lub wychowanka objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną dokumentację badań i czynności uzupełniających prowadzonych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę, doradcę zawodowego i lekarza.
4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych:
4.1 Nauczyciel ma obowiązek na początku roku szkolnego poinformować uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, o sposobach sprawdzania osiągnięć oraz kryteriach oceniania.
4.2. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii lub orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innych poradni specjalistycznych indywidualizować wymagania edukacyjne i kryteria oceniania w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe.
4.3. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego i informatyki. Decyzję o zwolnieniu ucznia podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii wydanej przez lekarza.
4.4. Ocena z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki uwzględnia w szczególności wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
4.5. Oceny bieżące i klasyfikacyjne semestralne i roczne, począwszy od klasy IV ustala się w stopniach według następującej skali:

nr ocena słowna ocena cyfrowa skrót
1 celujący 6 cel.
2 bardzo dobry 5 bdb.
3 dobry 4 db.
4 dostateczny 3 dst.
5 dopuszczający 2 dop.
6 niedostateczny 1 ndst.

Przy ustalaniu ocen bieżących dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „-”
znak „+” nie jest stosowany w przypadku oceny celującej
znak „-” nie jest stosowany w przypadku oceny niedostatecznej
znak „+” zwiększa wartość oceny o 0,5; a znak „-” zmniejsza o 0,25
znak”+”, „-” mogą występować jako samodzielne zapisy w dzienniku
4.6. W dzienniku lekcyjnym można zapisać następujące oceny bieżące:
6, -6, +5, 5, -5, +4, 4, -4, +3, 3, -3, +2, 2, -2, +1, 1
Ocena klasyfikacji semestralnej i rocznej jest oceną pełną - nie można stosować „+”, „-”.
4.7. W klasach 0-III semestralne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.
4.8. Oceny uzyskane przez ucznia nie wpływają w jednakowy sposób na wystawiane oceny semestralne i roczne i nie są średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.
4.9. Minimalna ilość ocen cząstkowych - 3 oceny, stanowi warunek wystawienia klasyfikacyjnej oceny semestralnej, rocznej. Ocenianie ucznia odbywa się systematycznie w ciągu całego semestru lub roku szkolnego.
4.10. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów); na ich prośbę nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.
4.11. Uczeń, jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wglądu prac pisemnych na zasadach określonych przez nauczycieli przedmiotów w przedmiotowych systemach oceniania.
4.12. Ocenie podlegają następujące formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia:
* odpowiedzi ustne
* prace pisemne:
• kartkówka (obejmuje zakres treściowy co najwyżej trzech ostatnich lekcji)
• sprawdzian (zakres jednego działu lub mniej)
• praca klasowa
• test
* prace domowe
* zadania i ćwiczenia wykonywane przez uczniów podczas lekcji
* prace w zespole
* wytwory, doświadczenia, opracowania, prezentacje
* sprawdziany praktyczne
* aktywność na lekcji
* inne elementy - specyficzne dla określonych zajęć edukacyjnych.
4.13. Uczeń w ciągu dnia może pisać tylko jeden sprawdzian (prace klasową, test), a w ciągu tygodnia co najwyżej dwa. Każdy sprawdzian (praca klasowa, test) musi być zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem (termin nauczyciel zapisuje ołówkiem do dziennika dla poinformowania innych nauczycieli).
4.14. Uczeń ma prawo znać zakres materiału przewidzianego do kontroli i wymagania, jakim będzie musiał sprostać.
4.15. Nauczyciel jest zobowiązany ocenić i oddać kartkówki uczniom w ciągu tygodnia, a sprawdziany, prace klasowe i testy w ciągu dwóch tygodni.
4.16. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną lub dopuszczającą ze sprawdzianu, pracy klasowej lub testu ma prawo ją poprawić tylko raz w ciągu dwóch tygodni od rozdania prac lub w innym terminie uzgodnionym z nauczycielem.
4.17. Rodzice (prawni opiekunowie) są powiadamiani o osiągnięciach dziecka w czasie spotkań z wychowawcą, podczas konsultacji z nauczycielem przedmiotów i rozmów indywidualnych.
4.18. W razie nieobecności na sprawdzianie (pracy klasowej, teście) uczeń w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż dwa tygodnie, musi przystąpić do sprawdzianu (pracy klasowej, testu).
4.19. Normy ilościowe na stopnie szkolne (sprawdziany, prace klasowe, testy) są ustalane według potrzeb nauczyciela i znajdują się w przedmiotowych systemach oceniania.


OCENIANIE ZACHOWANIA

1. Semestralna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
• wywiązywanie się z obowiązków ucznia
• postępowanie zgodne z doborem społeczności szkolnej
• dbałość o honor i tradycje szkoły
• dbałość o piękno mowy ojczystej
• dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób
• godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią
• okazywanie szacunku innym osobom
2. Semestralną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV ustala się według następującej skali:
• wzorowe
• bardzo dobre
• dobre
• poprawne
• nieodpowiednie
• naganne
3.W klasach I-III semestralne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.
4. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
• oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych
• promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły.
5.Ocenę zachowania ustala się według procedur określonych w STATUCIE SZKOŁY.
6.Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy na ostatniej godzinie do dyspozycji wychowawcy nie później niż tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej biorąc pod uwagę:
• samoocenę ucznia
• opinie uczniów wyrażających własne zdanie o zachowaniu kolegów
• opinie nauczycieli i innych pracowników szkoły
7. Ustalona przez wychowawcę klasy semestralna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, a roczna ocena klasyfikacyjna zachowania może podlegać procedurze odwołania.


KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA

I. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:
1) Sumiennie wypełnia wszystkie obowiązki ucznia; bierze aktywny udział w lekcjach, uzupełnia zaległości wynikające z absencji, prowadzi starannie zeszyty i wykonuje prace domowe zgodnie z wymogami nauczyciela przedmiotu; jako dyżurny klasowy dba o przygotowanie sali do lekcji oraz kontroluje jej stan po zakończonych zajęciach, pełni wzorowo dyżur gospodarza szkoły, dba o wzorową punktualność, frekwencję, schludny wygląd zewnętrzny, strój galowy. Wykazuje twórczą aktywność i samodzielnie wykonuje prace na rzecz szkoły i środowiska.
2) Wzorowo dba o dobre imię szkoły, przejawia troskę o jej mienie oraz własność innych osób. Godnie reprezentuje szkołę, bierze udział w konkursach i zawodach.
3) Sposób posługiwania się mową ojczystą jest wzorem dla innych.
4) Zawsze dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób. Jest wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka.
5) Odznacza się wysoką kulturą i etyką w szkole i poza nią, jest uczciwy, życzliwy i koleżeński.
6) Zawsze zachowuje się z szacunkiem wobec innych.
7) Zawsze przeciwstawia się przejawom przemocy, agresji i wulgarności.

II. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
1) Wypełnia wszystkie obowiązki ucznia. Chętnie wykonuje powierzone zadania.
2) Dba o dobre imię szkoły i jej mienie oraz własność innych osób. Godnie reprezentuje szkołę, bierze udział w konkursach i zawodach.
3) Dba o piękno mowy ojczystej.
4) Dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób. Nie jest obojętny na potrzeby innego człowieka.
5) Godnie, kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią.
6) Zachowuje się z szacunkiem wobec innych.
7) Zawsze przeciwstawia się przejawom przemocy, agresji i wulgarności.

III. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
1)Wypełnia prawie wszystkie obowiązki ucznia. Drobne uchybienia stara się naprawić.
2)Dba o dobre imię szkoły i jej mienie oraz własność innych osób.
3)Posługuje się mową ojczystą bez zastrzeżeń.
4)Raczej zachowuje się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, stara się nie szkodzić zdrowiu swojemu i innych.
5)Zachowuje się taktownie i kulturalnie w szkole i poza nią.
6)Nie godzi w godność innych osób.
7)Nie używa przemocy, nie przejawia agresji i nie używa słów wulgarnych.

IV. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
1)Wywiązuje się z większości obowiązków ucznia.
2)Zdarza się, że uczeń godzi w dobre imię szkoły. Nie szkodzi mieniu szkoły, własności innych osób.
3)Zdarza mu się sporadycznie używać słów wulgarnych.
4)Zdarza mu się narażać siebie i innych na niebezpieczeństwo oraz szkodzić zdrowiu.
5)Popełnia drobne uchybienia w postępowaniu, które nie naruszają norm współżycia w środowisku szkolnym i pozaszkolnym.
6)Sporadycznie nie okazuje szacunku innym.
7)Sporadycznie przejawia agresję w stosunku do innych.

V. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
1)Nie wywiązuje się z większości obowiązków ucznia.
2)Nie dba o dobre imię szkoły i jej mienie. Zdarza mu się szkodzić własności innych osób.
3)Zdarza mu się często, że używa wulgaryzmów.
4)Często naraża siebie i innych na niebezpieczeństwo oraz szkodzi zdrowiu.
5)Często narusza normy współżycia w środowisku szkolnym i pozaszkolnym.
6)Nie okazuje szacunku innym osobom.
7)Często przejawia akty agresji i przemocy w stosunku do innych.

VI. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
1)Świadomie nie wywiązuje się z obowiązków ucznia i nie wykazuje chęci poprawy.
2)Szkodzi dobremu imieniu szkoły, niszczy jej mienie oraz narusza lub zawłaszcza własność innych osób.
3)Nagminnie używa wulgaryzmów.
4)Naraża siebie i innych na niebezpieczeństwo. Szkodzi zdrowiu własnemu i innych osób (ulega nałogom).
5)Jest arogancki i niekulturalny w stosunku do innych osób, wywiera negatywny wpływ na rówieśników.
6)Często godzi w godność osobistą innych.
7)Jest agresywny, używa przemocy fizycznej lub psychicznej wobec innych.

 

 

 


§ 3

 

 

 

KLASYFIKACJA

1.Rok szkolny dzieli się na dwa semestry i dlatego ustala się klasyfikację semestralną i roczną.
2.Klasyfikacja semestralna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu - według skali określonej w STATUCIE SZKOŁY - semestralnych ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania.
3.Klasyfikację semestralną przeprowadza się do 20 stycznia każdego roku szkolnego.
Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych uczniów i jego zachowania w danym roku szkolnym według skali określonej w STATUCIE SZKOŁY.
4.Semestralne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a semestralną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli i uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
5.Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
6. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
7. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych,
informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza,
na czas określony w tej opinii.
8.Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych,
informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
9. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia
lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.”
10.Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
11. W oddziałach integracyjnych ocenę klasyfikacyjną ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne po zasięgnięciu opinii nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne.
12. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
13. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim w szkole podstawowej i gimnazjum oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych
w gimnazjach i szkołach ponagimnazjalnych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych
celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty
olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej)
oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.”
14. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy
przez ucznia klasy I - III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.”
15. Przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciel prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawcy klas są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych semestralnych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej semestralnej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania w terminie i formie określonych w STATUCIE SZKOŁY.
16. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca klasy
na wniosek nauczyciela uczącego w tej klasie jest zobowiązany poinformować pisemnie
rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przewidywanych ocenach niedostatecznych.
• rocznych - na miesiąc przed zakończeniem roku szkolnego
• semestralnych - na miesiąc przed zakończeniem semestru

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów i wychowawcy klas zobowiązani są
do poinformowania uczniów o innych ocenach na tydzień przed
klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej—zgodnie z zapisem:
________________________________________

Uprzejmie informuję, że uczeń ………………………………........
Imię i nazwisko ucznia
Zagrożony jest ocenami niedostatecznymi na zakończenie semestru/roku szkolnego z następujących przedmiotów
...........
...........
...........

oceną naganną z zachowania………………………

…………………………………….
Podpis wychowawcy klasy


…………………………………….
Data i podpis rodziców
________________________________________

Poinformowanie rodziców:

• poprzez zaproszenie do szkoły i przekazanie w formie jak niżej na 7 dni przed upłynięciem miesiąca przed
zakończeniem semestru i roku szkolnego

• w razie nie stawienia się rodzica na jeden dzień przed upłynięciem terminu należy wysłać informację listem
poleconym

17. Stałe spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze odbywają się raz na dwa miesiące.
18. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły jeżeli uznają, że roczna (semestralna)ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych . Zastrzeżenia składa się z
uzasadnieniem na piśmie do dyrektora szkoły, który udziela pisemnej odpowiedzi.
18. Uczeń może być nie klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia w szkole przekraczających połowę czasu
przeznaczonego na dane zajęcia oraz braku ocen cząstkowych.
19. Uczeń nieklasyfikowany ma prawo zdawać egzamin zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Szkoły.
Rozporządzenia
MENiS z dnia 7 września 2004 r.

 

 

 

§ 4

 

 

 


EGZAMIN KLASYFIKACYJNY I POPRAWKOWY

1.Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
2.Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny uczniowi nieklasyfikowanemu z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów).
3.Uczeń nieklasyfikowany może otrzymać ocenę pozytywną w klasyfikacji semestralnej (rocznej) tylko w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego.
4. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). Termin egzaminu musi być potwierdzony podpisem rodziców (prawnych opiekunów).
5. Uczeń, który z przyczyn nieusprawiedliwionych w wyznaczonym terminie nie mógł przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego może zwrócić się do dyrektora szkoły o wyznaczenie innego terminu.
6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, w skład której wchodzą:
a) w przypadku oceny klasyfikacyjnej semestralnej (rocznej) z zajęć edukacyjnych:
* dyrektor (wicedyrektor) jako przewodniczący komisji,
* nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
* dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
* dyrektor (wicedyrektor) jako przewodniczący komisji,
* wychowawca klasy,
* wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
* pedagog ( w sytuacji gdy pracuje w szkole)
* psycholog (w sytuacji gdy pracuje w szkole),
* przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,
* przedstawiciel Rady Rodziców.
7. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni (w charakterze obserwatorów: a) rodzice (prawni opiekunowie) ucznia;
b)nauczyciel prowadzący dane zajęcia może być zwolniony z udziału w komisji na własną, uzasadnioną, prośbę, w takim przypadku dyrektor szkoły wyznacza innego nauczyciela prowadzącego te same zajęcia edukacyjne.
8. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej.
9.Egzamin klasyfikacyjny z muzyki, plastyki, techniki, informatyki, wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
10.W szczególnych przypadkach uczeń może zdawać egzamin klasyfikacyjny z wszystkich przedmiotów.
11.Zestaw pytań ustala egzaminujący w porozumieniu z członkami komisji. Na podstawie egzaminu nauczyciel ustala stopień według obowiązującej skali ocen.
12. Przewodniczący komisji nadzoruje sporządzanie protokołu zawierającego w szczególności:
a) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
* skład komisji,
* termin egzaminu klasyfikacyjnego,
* zadania (pytania) egzaminacyjne,
* wynik egzaminu klasyfikacyjnego oraz ustaloną ocenę,
b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
* skład komisji,
* termin posiedzenia komisji,
* wynik głosowania,
* ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
13.Wynik egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczny i jest odnotowany w arkuszu ocen ucznia.
14.Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
15.Począwszy od klasy czwartej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
16. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz z części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
17. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
18. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
19. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
20. W skład komisji wchodzą:
a) dyrektor szkoły(wicedyrektor),
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;
c) nauczyciel prowadzamy takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.
21. Nauczyciel (egzaminujący) może być zwolniony z udziału w pracach komisji na własną prośbę lub innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.
22. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
a) skład komisji,
b) termin egzaminu,
c) pytania egzaminacyjne,
d) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.
23. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
24. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

 

 

 


§ 5

 

 

 

PROMOWANIE UCZNIA

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli z wszystkich zajęć edukacyjnych, określonych w planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem punktu 1.1.
2. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych do klasy programowo wyższej. Z wyjątkiem ucznia klasy VI.
3.Uczeń otrzymuje promocję z wyróżnieniem jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75, oraz co najmniej ocenę bardzo dobrą z zachowania.
4. Uczeń kończy szkołę podstawową:
a) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne (semestralne) oceny
klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo
najwyższej (semestrze programowo najwyższym) i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych (semestrach programowo niższych) w szkole uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej,
b) ponad jeśli to przystąpił odpowiednio do sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.

 

 

 


§ 6

 

 

 


UCZNIOWIE Z TRUDNOŚCIAMI W NAUCE
1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
a) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego — na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych
lub integracyjnych albo przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach;
b) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania — na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-
-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;
c) posiadającego opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej — na podstawie tej opinii oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających
d) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1—3, który objęty
jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole — na podstawie ustaleń zawartych w planie działań wspierających
3. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.
4.Na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem w szkole, i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) opinia, o której , może być wydana także uczniowi gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej.
5.Wniosek, o którym mowa wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej do poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, i informuje o tym rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletniego ucznia. 6.W przypadku ucznia posiadającego wydaną przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia ze względu na stwierdzone u niego zaburzenia i odchylenia rozwojowe, dostosowanie wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia następuje na podstawie tej opinii oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla niego na podstawie przepisów w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
7. Opinia ta stanowi podstawę do dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do potrzeb i możliwości ucznia przez okres kształcenia .
8.Niniejsza opinia stanowi także podstawę do dostosowania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia lub absolwenta warunków przeprowadzania sprawdzianu.
9.W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dla którego był opracowany indywidualny program edukacyjny, dostosowanie wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia następuje na podstawie orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjnym.
10.Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii
publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
albo niepublicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni
specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksja rozwojowa, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub z autyzmem z nauki drugiego języka
obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia.
11.W przypadku wprowadzenia w szkolnym planie nauczania zestawienia zajęć edukacyjnych w blok przedmiotowy, odrębnie ocenia się poszczególne zajęcia edukacyjne wchodzące w skład tego bloku.

 


§7

SPRAWDZIAN PRZEPROWADZANY W OSTATNIM ROKU NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ

 


1.W klasie VI jest przeprowadzany sprawdzian poziomu opanowania umiejętności, ustalonych w standardach wymagań.
2.Sprawdzian przeprowadza się w kwietniu w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
3.Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się do sprawdzianu mają prawo przystąpić w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psycho-fizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i poradni specjalistycznych.
4.Opinia, o której mowa w punkcie 3, powinna być wydana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną i specjalistyczną nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian. Z tym, że nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III.
Opinię, o której mowa w punkcie 3, rodzice (prawni opiekunowie) przedkładają dyrektorowi szkoły w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.
5. Uczniowie niepełnosprawni przystępują do sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności, a uczniowie niedostosowani społecznie lub zagrożeni niedostosowaniem społecznym – w warunkach dostosowanych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
6. Za organizację i przebieg sprawdzianu w szkole odpowiada dyrektor szkoły.
7. Za przeprowadzenie sprawdzianu odpowiada Okręgowa Komisja Egzaminacyjna .
8. Lista uczniów przystępujących do sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej zawiera: imię (imiona) i nazwisko ucznia , numer PESEL, miejsce urodzenia, datę urodzenia, płeć, informację o specyficznych trudnościach w uczeniu się, rodzaj zestawu zadań, symbol oddziału i numer ucznia w dzienniku lekcyjnym; listę uczniów przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przesyła w formie elektronicznej dyrektorowi komisji okręgowej, w terminie ustalonym przez dyrektora komisji okręgowej, nie później jednak niż do dnia 30 listopada roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.
9.Wykaz uczniów , którzy nie przystąpili lub przerwali sprawdzian sporządza się niezwłocznie po zakończeniu sprawdzianu i przekazuje ten wykaz dyrektorowi komisji okręgowej; wykaz zawiera: imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL ucznia.
W przypadku:
a) stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia lub
b) wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia
telekomunikacyjnego, lub
c) zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu sprawdzianu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom , przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa sprawdzian tego ucznia i unieważnia jego sprawdzian. Informację o przerwaniu i unieważnieniu sprawdzianu ucznia zamieszcza się w protokole, o którym mowa w § 52 ust. 1.”,
10. Uczeń może uzyskać na sprawdzianie maksymalnie 40 punktów.
11.W przypadku niemożności ustalenia wyników sprawdzianu, z powodu zaginięcia lub zniszczenia odpowiednio arkuszy egzaminacyjnych, kart odpowiedzi, kart oceny lub odpowiedzi zdających dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia sprawdzian albo egzamin danych uczniów i zarządza jego ponowne przeprowadzenie.
12. Zestawy zadań do sprawdzianu są przygotowywane, drukowane, przechowywane i transportowane w warunkach uniemożliwiających ich nieuprawnione ujawnienie.
13.W przypadku nieuprawnionego ujawnienia zestawów zadań, decyzje co do dalszego przebiegu sprawdzianu podejmuje dyrektor Komisji Centralnej.
14. Uczeń , która jest chory, w czasie trwania sprawdzianu może korzystać ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.
15.Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania może przystąpić do sprawdzianu w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, na podstawie tego orzeczenia.
16.Uczeń posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może przystąpić do sprawdzianu w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, na podstawie tej opinii. Opinię przedkładają rodzice (prawni opiekunowie) dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do sprawdzianu.
17.Uczeń chory lub niesprawny czasowo może przystąpić do sprawdzianu w warunkach odpowiednich ze względu na jego stan zdrowia, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza.
18.Uczeń może w terminie 2 dni od dnia przeprowadzenia sprawdzianu zgłosić zastrzeżenia do dyrektora komisji okręgowej, jeżeli uzna, że w trakcie sprawdzianu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania.
19.W razie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania sprawdzianu
dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, może unieważnić dany sprawdzian i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik danego sprawdzianu.
20.W przypadku niemożności ustalenia wyników sprawdzianu z powodu zaginięcia lub zniszczenia odpowiednio arkuszy egzaminacyjnych, kart odpowiedzi, kart oceny , dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia sprawdzian danych uczniów i zarządza jego ponowne przeprowadzenie.
21.Zestawy zadań do sprawdzianu są przygotowywane, drukowane, przechowywane i transportowane w warunkach uniemożliwiających ich nieuprawnione ujawnienie.
22.W przypadku nieuprawnionego ujawnienia zestawów zadań, decyzje co do dalszego przebiegu sprawdzianu albo egzaminu podejmuje dyrektor Komisji Centralnej.
23.Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu albo przerwał sprawdzian, przystępuje do sprawdzianu w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku szkolnego, w miejscu wskazanym przez dyrektora Komisji Okręgowej.
24.Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku szkolnego powtarza ostatnią klasę oraz przystępuje do sprawdzianu w następnym roku szkolnym.
25.Dyrektor szkoły zwalnia ucznia ze sprawdzianu na wniosek dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej lub kuratora właściwej jednostki, zgodnie z paragrafem 36 Rozporządzenia MENiS z dnia 7 września 2004 r.

 

 

 

§ 8

 

 

 

NAUCZANIE INDYWIDUALNE

1. Indywidualne nauczanie dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły organizuje się na okres określony w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania.
2.Indywidualne nauczanie dyrektor szkoły organizuje w sposób zapewniający realizację wskazań wynikających z potrzeb edukacyjnych oraz zalecanych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, określonych w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania.
3.Indywidualne nauczanie jest prowadzone przez jednego lub kilku nauczycieli szkoły, którym dyrektor powierzy prowadzenie zajęć indywidualnego nauczania, w zakresie, miejscu i czasie określonym przez dyrektora szkoły.
4.W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może powierzyć prowadzenie indywidualnego nauczania ucznia - nauczycielowi zatrudnionemu w innej szkole lub placówce.
5.Zajęcia w ramach indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia, w szczególności w domu rodzinnym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
6.Zajęcia indywidualnego nauczania są dokumentowane zgodnie z przepisami w sprawie prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania.
7.W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści nauczania, wynikające z podstawy programowej kształcenia ogólnego, oraz obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania szkoły, dostosowane do możliwości psychofizycznych ucznia.
8.Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanych bezpośrednio wynosi:
a) dla uczniów zerowego etapu edukacyjnego (klasy wstępnej) - od 4 do 6 godzin
b) dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej - od 6 do 8 godzin
c) dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej - od 8 do 10 godzin.
Tygodniowy wymiar godzin indywidualnego nauczania dla uczniów, o których mowa w pkt. 8 a realizuje się w ciągu co najmniej 2 dni, a dla pozostałych uczniów wymienionych w pkt. 8b i c w ciągu co najmniej 3 dni.
9.Prowadzenie zajęć indywidualnego nauczania uczniów zerowego etapu edukacyjnego oraz klas I-III powierza się jednemu nauczycielowi.
10.Dyrektor szkoły, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania, może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania objętych obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia i warunków organizacyjnych nauczania.
11. W celu pełnego osobowego rozwoju uczniów objętych indywidualnym nauczaniem oraz ich integracji ze środowiskiem rówieśników, dyrektor szkoły w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając stan zdrowia dzieci, organizuje im uczestniczenie w życiu szkoły (np. w uroczystościach okolicznościowych).

 

 

 

§ 9

 

 

 

PRZEPISY KOŃCOWE
Integralną częścią WSO są przedmiotowe systemy oceniania i kryteria oceny zachowania.
Zmiany w WSO mogą być dokonywane tylko przez radę pedagogiczną na mocy stosownej uchwały.

 ROZDZIAŁ IV
ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

 


§1

 


DYREKTOR SZKOŁY

 


1. Funkcje dyrektora szkoły:
- kierownik jednostki samorządu terytorialnego odpowiada za bieżącą działalność dydaktyczno-wychowawczą, szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,
- sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole,
- sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
- sprawuje nadzór nad Radą Pedagogiczną w zakresie przestrzegania przez nią prawa,
- realizuje uchwały rady rodziców oraz rady pedagogicznej podjęte w ramach kompetencji jej stanowiących,
- dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,
- wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.
3. Dyrektor decyduje w szczególności w sprawach:
- zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
- przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
- występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły do placówki w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,
- wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły oraz odroczenia dziecka z obowiązku szkolnego po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, a także w przypadkach uzasadnionych może zezwolić na spełnienie obowiązku szkolnego poza szkołą.
4. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim.
5. Dyrektor szkoły może z własnej inicjatywy lub na wniosek rady szkoły, rady rodziców, rady pedagogicznej lub samorządu uczniowskiego wprowadzić obowiązek noszenia jednolitego stroju na terenie szkoły.
6. Sprawuje nadzór pedagogiczny poprzez:
a) reprezentację szkoły na zewnątrz;
b) hospitację zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli według przyjętego harmonogramu;
c) stworzenie przejrzystego systemu oceniania nauczycieli;
d) zapewnienie warunków do realizacji awansu zawodowego nauczycieli;
7. W czerwcu każdego roku podaje do publicznej wiadomości szkolny zestaw programów i podręczników szkolnych, dopuszczonych do użytku szkolnego po zasięgnięciu opinii rady Pedagogicznej

Tryb podejmowania decyzji jest następujący: Dyrektor szkoły może z własnej inicjatywy, albo na wniosek rady szkoły, rady rodziców lub samorządu uczniowskiego wprowadzić obowiązek noszenia jednolitego stroju. Wymaga to zgody odpowiednio rady rodziców i rady pedagogicznej oraz opinii samorządu uczniowskiego. Na rozpatrzenie wniosku dyrektor ma 3 miesiące. Wzór mundurka ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z radą rodziców, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego.
6.Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest w szczególności za zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę

 

 

 


§ 2

 

 

 


RADA PEDAGOGICZNA

1.Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania szkoły dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.
2.W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
3.Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
4.Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.
5.W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać także udział (z głosem doradczym) osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą, lub na wniosek rady pedagogicznej.
6. Zebrania rady pedagogicznej odbywają się w czasie pozalekcyjnym.
7. Zebrania rady pedagogicznej mogą, być zwoływane z inicjatywy:
a) przewodniczącego rady pedagogicznej,
b) organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
c)organu prowadzącego szkołę,
d)rady rodziców.
8.Przewodniczący jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich członków o terminie rady pedagogicznej, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem .
9.Dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.
10. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
a) zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez radę rodziców,
b) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców,
d) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e) wyrażanie zgody na egzaminy klasyfikacyjne z przyczyn nieusprawiedliwionych nieobecności z jednego lub wszystkiej przedmiotów,
f) zatwierdzenie szkolnych regulaminów o charakterze wewnętrznym np. WS0 - Wewnątrzszkolny System Oceniania,
g)w szczególnie uzasadnionych przypadkach przenoszenie ucznia do równoległej klasy.
11. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
a) organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
b) projekt planu finansowego szkoły,
c) wnioski dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień;
d) propozycję dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
e) szkolny zestaw programów, i zestaw podręczników
f) propozycje dyrektora szkoły dotyczącej kandydatów do powierzenia funkcji kierowniczych w szkole, bądź odwołania ich z tej funkcji.
g) przedstawione przez dyrektora propozycje realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w kl. IV-VI szkoły podstawowej
12. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmiany i przedstawia do uchwalenia radzie rodziców.
Do czasu powołania rady rodziców kompetencje stanowiące przejmuje rada pedagogiczna.
13. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora lub do dyrektora o odwołanie z funkcji kierowniczej - nauczyciela.
14. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków.
15. Uchwały rady pedagogicznej dotyczące klasyfikowania i promowania uczniów oraz ukończenia szkoły stanowią dokumentację przebiegu nauczania.
16.Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane – pisane komputerowo i wpinane wraz z załącznikami, zgodnie z kolejnością ,przechowywane rocznikami w segregatorach.
17. Uchwały rady pedagogicznej powinny mieć postać aktu prawnego, a fakt ich podjęcia oraz potwierdzenie spełnienia wymogów dla ich ważności, odnotowane winny być w protokole z posiedzenia rady.
18.Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
19. Realizacja uchwał obowiązuje wszystkich pracowników szkoły i uczniów także wtedy, gdy członkowie (członek) rady zgłosili swoje zastrzeżenia.
20. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę i organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. To rozstrzygniecie jest ostateczne.

21.TRYB UCHWALENIA ZESTAWU PODRĘCZNIKÓW I ZESTAWU PROGRAMÓW NAUCZANIA.

a) Program wychowania przedszkolnego dopuszcza do użytku w danym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej odpowiednio dyrektor przedszkola lub dyrektor szkoły podstawowej na wniosek nauczyciela lub nauczycieli.
b)Program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego dopuszcza do użytku dyrektor szkoły na wniosek nauczyciela lub nauczycieli.
c)W przypadku innej formy wychowania przedszkolnego, program wychowania przedszkolnego dopuszcza dyrektor przedszkola lub dyrektor szkoły podstawowej, który zatrudnia nauczyciela prowadzącego zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego, na wniosek tego nauczyciela.
d) Nauczyciel może zaproponować program wychowania przedszkolnego albo program nauczania ogólnego opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami.
e)Nauczyciel może również zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów) lub program opracowany przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi zmianami. Zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego, albo program nauczania ogólnego powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony.
f) Przed dopuszczeniem programu wychowania przedszkolnego do użytku w danym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego dyrektor przedszkola lub dyrektor szkoły podstawowej może zasięgnąć opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje do pracy w przedszkolu, konsultanta lub doradcy metodycznego. Opinia zawiera w szczególności ocenę zgodności programu z podstawą programową wychowania przedszkolnego i dostosowania programu do potrzeb i możliwości dzieci, dla których jest przeznaczony.
g)Przed dopuszczeniem programu nauczania ogólnego do użytku w danej szkole dyrektor szkoły może zasięgnąć opinii:
1) nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje wymagane do prowadzenia zajęć edukacyjnych, dla których program jest przeznaczony, lub
2) konsultanta lub doradcy metodycznego, lub
3) zespołu nauczycielskiego, zespołu przedmiotowego lub innego zespołu problemowo-zadaniowego, o których mowa w przepisach w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.
Opinia, o której mowa zawiera w szczególności ocenę zgodności programu nauczania ogólnego z podstawą programową kształcenia ogólnego i dostosowania programu do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony.
h) Warunki dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników określają przepisy odrębne.
i) Podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego są wpisywane do wykazu. Wykazy są podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
j) Nauczyciel wybiera program oraz podręcznik spośród dopuszczonych do użytku szkolnego. Ma również prawo do opracowania własnego programu. Wybrany program oraz podręcznik przedstawia radzie pedagogicznej. Rada, po zasięgnięciu opinii rady rodziców, ustala, w drodze uchwały, odpowiednio szkolny zestaw nauczania i szkolny zestaw podręczników. Dyrektor podaje te zestawy do publicznej wiadomości do dnia 15 czerwca każdego roku.
k) Dyrektor szkoły na zebraniu rady rodziców, przedstawia propozycje nauczycieli wyboru programu i podręcznika.
l)Rada rodziców opiniuje przedstawione propozycje.
m)Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii rady rodziców podejmuje uchwałę , w której ustala szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników.
n) Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości zestaw programów wychowania przedszkolnego i szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego do dnia 15 czerwca.
o)Dyrektorowi szkoły przypadł obowiązek organizowania obrotu używanymi podręcznikami w szkole.

 

 

 


§ 3

 

 

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI - REGULAMIN
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Samorząd uczniowski tworzą, wszyscy uczniowie szkoły. Władzami samorządu są,:
a) na szczeblu klas - samorządy klasowe;
b) na szczeblu szkoły - Zarząd Samorządu Uczniowskiego;
2. Samorząd uczniowski może przedstawić radzie pedagogicznej, radzie szkół;
(radzie rodziców)oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły, a w szczególności realizowania podstawowych praw uczniów, takich jak:
a) prawo do zapoznania się z programem nauczania,
b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
c) prawo do organizowania życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji miedzy wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
d) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły;
e) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej.
3. Na wniosek dyrektora szkoły samorząd uczniowski wyraża opinię o pracy nauczyciela.
II. SAMORZĄD KLASOWY.
1. Samorząd klasowy składa się z:
a) przewodniczącego;
b) z-cy przewodniczącego;
c) skarbnika.
2. Sposób wyboru samorządu klasowego określają, uczniowie poszczególnych klas .
3. Do zadań samorządu klasowego należy:
- ochrona interesów ucznia na szczeblu klasowym,
- reprezentowanie klasy podczas uroczystości szkolnych apeli,
- reprezentowanie klasy wobec nauczycieli i władz szkolnych,
-występowanie z inicjatywą organizowania imprez klasowych,
- udział w pracach organizowanych przez Zarząd SU,
- informowanie klasy o postanowieniach Zarządu SU,
- inne zadania nałożone na klasę przez Zarząd Samorządu Uczniowskiego.
Uczniowie mogą powoływać rzecznika praw dziecka (ucznia).
III. ZARZĄD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
1. Składa się z uczniów wybieranych w wyborach tajnych, równych i bezpośrednich. W skład Zarządu wchodzą:
a) przewodniczący;
b)z-ca przewodniczącego,
c ) skarbnik,
d) kierownicy i zastępcy kierowników
2. Kadencja Zarządu SU trwa jeden rok.
3. Członkami Zarządu SU mogą być uczniowie klas IV-VI.
4. Przewodniczący Zarządu SU koordynuje prace Zarządu i reprezentuje samorząd uczniowski wobec władz szkolnych i na zewnątrz.
5. Zarząd Samorządu obraduje na zebraniach zwoływanych przez przewodniczącego lub opiekuna samorządu (minimum raz w miesiącu).
6. Pierwsze zebranie nowo wybranego Zarządu zwołuje opiekun samorządu uczniowskiego w ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia roku szkolnego.
7. Do zadań Zarządu SU należy:
- przygotowanie projektu regulaminu samorządu uczniowskiego, nie może być on sprzeczny ze statutem szkody,
- występowanie do władz szkolnych z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia szkolnego i sposobu ich wykonania,
- gospodarowanie środkami materialnymi samorządu uczniowskiego,
- delegowanie uczniów do pocztu sztandarowego.
8. Zarząd Samorządu z opiekunem może powoływać na pierwszym zebraniu SU do życia sekcje (zespoły), na czele których staną kierownicy.
9. W skład sekcji mogą wchodzić uczniowie powoływani spoza zarządu, ich członkowie mogą być odwoływani jeżeli nie wypełniają swoich zadań.
10. Prace wszystkich sekcji koordynuje przewodniczący SU wraz z nauczycielem opiekunem.
IV. WYBORY DO ZARZĄDU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO.
1. Wybory przeprowadza się w miesiącu październiku. Są, one tajne, równe i bezpośrednie.
2. Prawo udziału w wyborach mają uczniowie klas IV-VI. Do Zarządu SU może być wybrany każdy uczeń klasy IV - VI .
3. Wybory zarządza przewodniczący SU w porozumieniu z opiekunem samorządu uczniowskiego i dyrekcją szkoły. Zarządzenie o wyborach rozwiesza się w formie plakatów oraz ogłasza w każdej klasie.
4. Kandydatów do Zarządu SU zgłaszają uczniowie klas IV - VI. Każdej z klas przysługuje prawo zgłoszenia od dwóch do pięciu kandydatów. Uczniowie, którzy chcą kandydować musza uzyskać poparcie co najmniej połowy obecnych uczniów swojej klasy. Obowiązek zgłoszenia kandydatów nakłada się na samorządy klasowe. Kandydaci muszą spełniać wymóg: ocena z zachowania co najmniej dobra.
5. Samorządy klasowe dostarczają przewodniczącemu Zarządu SU programy wyborcze poszczególnych kandydatów najpóźniej na tydzień przed datą wyborów. Programy kandydatów wywiesza się w widocznych miejscach i od tego czasu kandydaci mogą prowadzić kampanię wyborczą na terenie szkoły, kończącą się dzień przed wyborami.
V. KOMISJA WYBORCZA.
1. Komisja wyborcza składa się z członków Zarządu Samorządu Uczniowskiego. Na jej czele stoi przewodniczący SU.
2. Komisja wyborcza przeprowadza wybory, liczy głosy i ogłasza wyniki pod nadzorem opiekuna samorządu uczniowskiego.
3. W skład Zarządu SU wchodzą kandydaci, którzy otrzymają największą, ilość głosów, a trzech spośród nich na czele listy otrzyma stanowiska: przewodniczący, z-ca przewodniczącego i skarbnik. Pozostali kandydaci zostaną kierownikami lub członkami poszczególnych sekcji.
4. Każdy uczeń uprawniony do głosowania otrzyma kartę z nazwiskami kandydatów. Obok nazwiska kandydata stawia znak „x". Głosować można tylko na jednego kandydata.
5. Wyborca wrzuca kartę wyborczą do urny wyborczej w obecności komisji wyborczej.
6. W razie konieczności regulamin wyborów może zostać uzupełniony o kolejne punkty na zgromadzeniu samorządów klasowych.
VI. ZGROMADZENIE SAMORZĄDÓW KLASOWYCH.
1. Zgromadzenie Samorządów Klasowych jest organem wspomagającym prace
Zarządu SU. W jej skład wchodzą samorządy klas IV-VI, a na jego czele stoi przewodniczący Zarządu SU.
2. W obradach Zgromadzenia Samorządów Klasowych mają prawo brać członkowie Rady Pedagogicznej i Zarządu SU na zasadach obserwatora, bez prawa głosu.
3. Zgromadzenie Samorządów Klasowych zwołuje przewodniczący Zarządu SU lub opiekun SU.
4. Do zadań ZSK należy:
- uchwalenie regulaminu samorządu uczniowskiego,
- wyrażenie opinii o sprawach dotyczących życia szkoły i działalności Zarządu SU.
VII. ODWOŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU SU.
1. Odwołanie członka może nastąpić:
a) jeżeli narusza on regulamin samorządu uczniowskiego lub nie bierze udziału w pracach zarządu, wtedy sprawę rozpatruje Zgromadzenie Samorządów Klasowych przez głosowanie tajne, równe i bezpośrednie,
b) jeżeli sam rezygnuje z działalności w zarządzie, wtedy na miejsce odwołanego członka powołuje się ucznia, który w ostatnich wyborach uzyskał kolejno największą ilość głosów, a nie jest w zarządzie lub uczeń zgłoszony i zaakceptowany przez Zgromadzenie Samorządów Klasowych.
VIII. OPIEKUN SAMORZĄDU.
1. Opiekuna SU wybierają uczniowie klas IV-VI równocześnie z wyborami do Zarządu SU. Opiekunem może być każdy nauczyciel uczący w klasach IV-VI.
2. Opiekun SU uzyskuje status stałego obserwatora obrad Zarządu SU i koordynatora jej działalności.
3. Kadencja opiekuna trwa jeden rok.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Zgromadzenie Samorządów klasowych może ustalić składkę na działalność samorządu uczniowskiego od uczniów klas IV-VI.
2. Wszystkie decyzje Zarządu i Zgromadzenia Samorządów Klasowych podejmuje się zwykłą, większością głosów w obecności, co najmniej połowy składu Zarządu SD i Zgromadzenia Samorządów Klasowych.
3. Decyzje podjęte przez Zarząd Samorząd Uczniowskiego muszą być zatwierdzone przez dyrektora szkoły.

 


§ 4
 

 

RADA RODZICÓW
I. REGULAMIN

1. Rada Rodziców jest społecznym organem reprezentującym wszystkich rodziców uczniów szkoły.
2. Rada Rodziców współpracuje z dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem 3.Uczniowskim oraz organizacjami (z wyjątkiem organizacji politycznych) działającymi w szkole, a w szczególności z organizacjami harcerskimi, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
4. Terenem działania Rady Rodziców jest budynek szkoły.
5. Rada Rodziców może podejmować działania również w innych miejscach, w których przebywają uczniowie w trakcie realizacji przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

II. Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do rad oddziałowych:
1. Wybory do rad oddziałowych przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
2. Termin pierwszego zebrania rodziców w oddziałach w każdym roku szkolnym ustala dyrektor szkoły.
3. Podczas zebrań oddziałowych rodzice wybierają rady oddziałowe składające się z trzech rodziców uczniów danego oddziału.
4. W wyborach do rad oddziałowych, jednego ucznia może reprezentować tylko jeden rodzic.
5. Wybory do rad oddziałowych przeprowadza się w głosowaniu tajnym.
6. Wybory do rady oddziałowej na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym przeprowadza wychowawca oddziału.
7. Zadania wychowawcy oddziału podczas wyborów do rady oddziałowej:
a) powołanie komisji skrutacyjnej,
b) przyjmowanie zgłoszeń kandydatur,
c) nadzorowanie przebiegu głosowania,
d) podanie wyników głosowania.
8. Zadania komisji skrutacyjnej
a) przygotowanie kart do głosowania,
b) przeprowadzenie głosowania,
c) policzenie głosów i przekazanie wyników głosowania przewodniczącemu.
9. Członek komisji skrutacyjnej nie może kandydować do rady oddziałowej.
10Zgłoszenia kandydatów do rady oddziałowej mogą dokonać jedynie rodzice, którzy przybyli na zebranie. Kandydat do rady oddziałowej musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
11. Wybory do rady oddziałowej odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez rodziców, przy czym liczba kandydatów nie może być mniejsza niż trzech.
12. W głosowaniu bierze udział tylko jeden rodzic danego ucznia. Głosowanie odbywa się na przygotowanych kartach do głosowania. Na karcie do głosowania wpisuje się nazwisko swojego kandydata. Za wybranych do rady oddziałowej uważa się trzech pierwszych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów. W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów, przeprowadza się kolejną turę głosowania.
13. Z przeprowadzonych wyborów rada oddziałowa sporządza protokół, który przewodniczący po podpisaniu przekazuje przewodniczącemu Rady Rodziców.
14. Wybrani członkowie rady oddziałowej wyłaniają ze swojego grona przewodniczącego.
III. Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do Rady Rodziców:
1. Wybory przedstawiciela danego oddziału do Rady Rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
2. Do Rady Rodziców wybiera się jednego przedstawiciela rodziców z danego oddziału.
3. W wyborach przedstawiciela danego oddziału do Rady Rodziców, jednego ucznia może reprezentować tylko jeden rodzic.
4. Wybory przedstawiciela oddziału do Rady Rodziców przeprowadza się w głosowaniu tajnym
5. Głosowanie tajne przeprowadzenia się w sposób określony w § 3
6. Wybory przedstawiciela oddziału do Rady Rodziców przeprowadza wychowawca oddziału.
7. Zadania wychowawcy klasy podczas wyborów do Rady Rodziców:
• przyjmowanie zgłoszeń kandydatur do Rady Rodziców,
• przeprowadzenie głosowania,
• policzenie głosów i podanie wyników głosowania.
8. Zgłoszenia kandydatów do Rady Rodziców mogą dokonać jedynie rodzice, którzy przybyli na zebranie.
9.W głosowaniu bierze udział tylko jeden rodzic danego ucznia.
10.Kandydat do Rady Rodziców musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
11.Wybory przedstawiciela danego oddziału do Rady Rodziców odbywają się spośród członków rady oddziałowej.
12. Za wybranego przedstawiciela rady oddziałowej do rady Rodziców uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.
13.W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów, przeprowadza się kolejną turę głosowania.
14.Z przeprowadzonych wyborów rada oddziałowa sporządza protokół, który przewodniczący po podpisaniu przekazuje przewodniczącemu Rady Rodziców.
15.W skład Rady Rodziców wchodzi dodatkowo co najmniej trzech rodziców wybranych przez dyrektora z rad oddziałowych.

IV. Zadania rad oddziałowych:
1. Rada oddziałowa reprezentuje rodziców uczniów danego oddziału w Radzie Rodziców na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu.
2. Rada oddziałowa może występować, w porozumieniu z wychowawcą uczniów, z wnioskami do dyrektora szkoły oraz nauczycieli w sprawach istotnych dla uczniów.
3. Rada oddziałowa działa na podstawie przyjętego planu pracy.
4. Rada oddziałowa współdziała ze wszystkimi rodzicami i włącza ich do realizacji swego planu pracy.
5. Rada oddziałowa współdziała z przewodniczącym Rady Rodziców i prezydium w celu wykonania zadań o charakterze ogólnoszkolnym.
6. Rada oddziałowa organizuje, z własnej inicjatywy lub na wniosek wychowawcy uczniów, zebrania rodziców.
7. Zebrania rodziców organizuje się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku szkolnym.
8. Rada oddziałowa podczas ostatniego zebrania rodziców w danym roku szkolnym składa sprawozdanie ze swojej działalności.
9. Rada oddziałowa składa sprawozdanie ze swej działalności Radzie Rodziców.
Rada oddziałowa utrzymuje stały kontakt w wychowawcą.
Rada oddziałowa informuje rodziców o składkach na Fundusz Rady Rodziców.
10. Pracami rady oddziałowej kieruje przewodniczący.
11. Przewodniczący rady oddziałowej w szczególności:
a) reprezentuje rodziców uczniów danego oddziału i radę oddziałową wobec innych podmiotów,
b) utrzymuje stały kontakt z wychowawcą uczniów,
c) dokonuje podziału zadań pomiędzy członków rady oddziałowej,
d) zwołuje i prowadzi zebrania rady oddziałowej.


V. Zadania i kompetencje Rady Rodziców
1.Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.
2. Rada Rodziców opiniuje przedstawiony przez Radę Pedagogiczną szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników.
3. W uzasadnionych przypadkach, Rada Rodziców może wystąpić do Rady Pedagogicznej o dokonanie zmian w szkolnym zestawie programów nauczania lub szkolnym zestawie podręczników, z tym że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.
4.Rada Rodziców opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły.
5.Rada Rodziców może występować z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. 6.Z wnioskami i opiniami może występować do:
a)dyrektora szkoły,
b)rady szkoły,
c)samorządu uczniowskiego,
d)organu prowadzącego szkołę,
e)organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.
7. Rada Rodziców wyraża pisemną opinię o pracy nauczyciela przed sporządzeniem przez dyrektora szkoły oceny dorobku zawodowego.
8.Rada Rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela.
Nie przedstawienie opinii Rady Rodziców nie wstrzymuje postępowania.
9. Rada Rodziców w porozumieniu z dyrektorem szkoły określa wzór obowiązującego na terenie szkoły jednolitego stroju dla uczniów.
10.Rada Rodziców w porozumieniu z dyrektorem szkoły określa sytuacje, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga noszenia przez niego jednolitego stroju ze względu na szczególną organizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych w określonym dniu lub dniach.
11. Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala program wychowawczy szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli.
12. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego, program ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą.
13. Program wychowawczy ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
14. Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala program profilaktyczny dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu profilaktyki, program ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą.
Program profilaktyki ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
15. Rada Rodziców na wniosek dyrektora szkoły opiniuje podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
16. Rada Rodziców opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
17. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej szkoły.
18. Rada Rodziców na wniosek Dyrektora szkoły opiniuje propozycję realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w kl. IV-VI szkoły podstawowej.

VI. Ogólne zasady działania Rady Rodziców
1. Pierwsze zebranie Rady Rodziców zwołuje dyrektor szkoły w terminie do 15 września danego roku szkolnego.
2. Pierwsze zebranie Rady Rodziców otwiera dyrektor szkoły i przewodniczy mu do czasu wybrania przewodniczącego Rady Rodziców.
3. Wybory przewodniczącego Rady Rodziców przeprowadza się w głosowaniu jawnym.
4. W głosowaniu jawnym członkowie Rady Rodziców głosują przez podniesienie ręki.
5. Dopuszcza się przeprowadzenie wyborów przewodniczącego Rady Rodziców w głosowaniu tajnym na wniosek członka Rady Rodziców, przyjęty przez Radę Rodziców w głosowaniu jawnym.
6. Głosowanie tajne przeprowadzenia się w sposób określony w § 4.
7. Zadania dyrektora szkoły podczas wyborów przewodniczącego Rady Rodziców:
a) przyjmowanie zgłoszeń kandydatur,
b) przeprowadzenie głosowania,
c) policzenie głosów i podanie wyników głosowania.
8. Zgłoszenia kandydatów na przewodniczącego Rady Rodziców mogą dokonać jedynie członkowie Rady Rodziców, którzy przybyli na zebranie.
9. Kandydat na przewodniczącego Rady Rodziców musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
10. Wybory przewodniczącego Rady Rodziców odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez członków Rady Rodziców.
11. Za wybranego przewodniczącego Rady Rodziców uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.
W przypadku otrzymania przez kandydatów równej największej liczby głosów o wyborze przewodniczącego Rady Rodziców rozstrzyga kolejna tura wyborów.
Wybrany przewodniczący Rady Rodziców prowadzi dalszą częścią zebrania.
12. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału oraz co najmniej trzech rodziców wytypowanych dodatkowo z rad oddziałowych przez dyrektora szkoły.
13.W posiedzeniu Rady Rodziców może brać udział z głosem doradczym dyrektor szkoły lub inna upoważniona przez niego osoba.
14.W zebraniach Rady Rodziców mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Rodziców.
15.Osoby zaproszone uczestniczą w tej części zebrania Rady Rodziców, która dotyczy ich zakresu spraw.
16.Osoby zaproszone, nie będące członkami Rady Rodziców, nie biorą udziału w głosowaniach.
17. Rada Rodziców na pierwszym zebraniu, oprócz przewodniczącego wybiera: sekretarza,
skarbnika, komisję rewizyjną.
Wybory sekretarza, skarbnika i komisji rewizyjnej przeprowadza przewodniczący Rady Rodziców.
18.W celu bieżącego kierowania pracą Rady Rodziców w okresie między zebraniami powołuje się prezydium Rady Rodziców. W skład prezydium Rady Rodziców wchodzi przewodniczący, sekretarz oraz skarbnik Rady Rodziców.
19.Rada Rodziców może powołać komisje stałe lub doraźne.
20.Wybory sekretarza i skarbnika Rady Rodziców przeprowadza się oddzielnie.
21. Wybory sekretarza i skarbnika Rady Rodziców przeprowadza się w głosowaniu jawnym.
22. W głosowaniu jawnym członkowie Rady Rodziców głosują przez podniesienie ręki.
23. Zadania przewodniczącego podczas wyborów sekretarza i skarbnika Rady Rodziców:
a) przyjmowanie zgłoszeń kandydatur,
b) przeprowadzenie głosowania,
c) policzenie głosów i podanie wyników głosowania.
24. Zgłoszenia kandydatów na sekretarza i skarbnika Rady Rodziców mogą dokonać jedynie członkowie Rady Rodziców, którzy przybyli na zebranie.
25. Kandydaci na sekretarza i skarbnika Rady Rodziców musza wyrazić zgodę na kandydowanie.
26. Wybory sekretarza i skarbnika Rady Rodziców odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez członków Rady Rodziców.
27. Za wybranego sekretarza i skarbnika Rady Rodziców uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.
28. W przypadku otrzymania przez kandydatów równej największej liczby głosów o wyborze sekretarza i skarbnika Rady Rodziców rozstrzyga kolejna tura wyborów.
29. Komisja rewizyjna Rady Rodziców składa się z trzech osób.
30. Wybory komisji rewizyjnej Rady Rodziców przeprowadza się w głosowaniu jawnym.
31. W głosowaniu jawnym członkowie Rady Rodziców głosują przez podniesienie ręki.
32. Zadania przewodniczącego podczas wyborów komisji rewizyjnej Rady Rodziców:
a) przyjmowanie zgłoszeń kandydatur,
b) przeprowadzenie głosowania,
c) policzenie głosów i podanie wyników głosowania.
33. Zgłoszenia kandydatów do komisji rewizyjnej Rady Rodziców mogą dokonać jedynie członkowie Rady Rodziców, którzy przybyli na zebranie.
34. Kandydaci do komisji rewizyjnej Rady Rodziców musza wyrazić zgodę na kandydowanie.
35. Wybory do komisji rewizyjnej Rady Rodziców odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez członków Rady Rodziców, przy czym liczba kandydatów nie może być mniejsza niż trzech.
36. Za wybranych do komisji rewizyjnej Rady Rodziców uważa się trzech pierwszych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
37. W przypadku otrzymania przez kandydatów równej największej liczby głosów o wyborze do komisji rewizyjnej Rady Rodziców rozstrzyga kolejna tura wyborów.
Członkowie komisji rewizyjnej Rady Rodziców wybierają spośród siebie przewodniczącego.
38.Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok szkolny.

VII . Szczegółowe zasady działania Rady Rodziców
1. Zadania przewodniczącego Rady Rodziców:
a) reprezentowanie Rady Rodziców na zewnątrz,
b) kierowanie całokształtem prac Rady Rodziców, w tym działalnością finansowo-gospodarczą,
c) przygotowanie zebrania Rady Rodziców, które polega w szczególności na opracowaniu projektu porządku zebrania oraz zawiadomieniu członków Rady Rodziców o terminie zebrania – z uwzględnieniem daty i godziny rozpoczęcia oraz o miejscu i proponowanym porządku zebrania,
d) prowadzenie zebrań Rady Rodziców oraz Prezydium,
e) opracowanie projektu planu działalności Rady Rodziców wraz z planem finansowym na dany rok szkolny,
f) przekazywanie dyrektorowi szkoły oraz innym organom szkoły, organowi prowadzącemu szkołę lub organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny nad szkołą opinii i wniosków wypracowanych przez Radę Rodziców,
g) podpisywanie uchwał Rady Rodziców,
h) monitorowanie stopnia realizacji podjętych uchwał przez Radę Rodziców,
i) informowanie Rady Rodziców o stopniu realizacji podjętych uchwał,
j) podpisywanie protokołów z zebrań Rady Rodziców oraz Prezydium.
2. Zadania sekretarza Rady Rodziców:
a) zapewnienie właściwej organizacji pracy Rady Rodziców,
b) opracowanie harmonogramu prac i zebrań Rady Rodziców,
c) organizacyjne przygotowanie zebrań Rady Rodziców oraz Prezydium,
d) protokołowanie zebrań Rady Rodziców oraz Prezydium,
e) prowadzenie korespondencji i dokumentacji Rady Rodziców oraz Prezydium.
3. Zadania skarbnika Rady Rodziców:
a) prowadzenie działalności finansowo-gospodarczej Rady Rodziców,
b) wypełnianie obowiązków określonych przepisami prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości.
4. Zadania komisji rewizyjnej Rady Rodziców:
a) kontrolowanie realizacji uchwał Rady Rodziców,
b) kontrolowanie gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców, pod względem zgodności z przepisami dotyczącymi zasad prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości,
c) kontrolowanie gospodarki majątkowej Rady Rodziców,
d) składanie rocznych sprawozdań ze swych prac wraz z wnioskami pokontrolnymi.
5. Zadania Prezydium Rady Rodziców:
a) bieżące kierowanie pracą Rady Rodziców w okresie między zebraniami,
b) odbywanie zebrań w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące,
c) koordynowanie działalności rad oddziałowych rodziców,
d) zatwierdzanie planu działalności Rady Rodziców wraz z planem finansowym na dany rok szkolny,
e) zatwierdzanie harmonogramu prac i zebrań Rady Rodziców,
f) decydowanie o działalności finansowo-gospodarczej Rady Rodziców,
g) składanie okresowych sprawozdań z działalności na ogólnym zebraniu rodziców.
6.Prawa i obowiązki członka Rady Rodziców: Członek Rady Rodziców ma prawo do:
a) czynnego udziału w zebraniach Rady Rodziców,
b) składania wniosków i projektów uchwał,
c) udziału w pracach w stałych lub doraźnych komisjach powołanych przez Radę Rodziców.
7. Członek Rady Rodziców zobowiązany jest do:
czynnego uczestnictwa w zebraniach Rady Rodziców i jej komisjach, do których został powołany,
b) nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Rodziców, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły,
realizacji i przestrzegania uchwał i postanowień Rady Rodziców.
8. W szczególnych przypadkach losowych członek Rady Rodziców może być zwolniony z udziału w zebraniu, za zgodą przewodniczącego.
9. Nieobecny członek Rady Rodziców na zebraniu, zobowiązany jest do zaznajomienia się z protokołem i uchwałami przyjętymi na zebraniu.
10. Porządek zebrania zatwierdza Rada Rodziców.
11.Głosowanie w sprawie porządku zebrania odbywa się po otwarciu przez przewodniczącego zebrania i stwierdzeniu jego prawomocności (quorum).
12.Bezpośrednio przed głosowaniem w sprawie porządku zebrania, członkowie Rady Rodziców mogą zgłaszać propozycje zmian w porządku zebrania.
13.Propozycje zmian w porządku zebrania może również złożyć przewodniczący.
14.Propozycje zmian w porządku zebrania przewodniczący poddaje pod głosowanie Rady Rodziców.
VIII. Tryb podejmowania uchwał
1.Wnioski Rady Rodziców przyjmowane są w drodze uchwał.
2. Uchwały Rady Rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów.
3. Quorum wymagane dla podjęcia uchwał przez Radę Rodziców wynosi:
a) w pierwszym terminie zebrania, co najmniej 50% członków Rady Rodziców,
b) w drugim terminie zebrania, co najmniej 30% członków Rady Rodziców.
4. Jeżeli pełny skład Rady Rodziców stanowi liczbę nieparzystą, quorum w pierwszym terminie zebrania oznacza obecność członków przynajmniej równą pierwszej liczbie całkowitej po 1/2 pełnego składu.
5. Przez zwykłą większość głosów należy rozumieć taką liczbę głosów "za", która przewyższa co najmniej o jeden głos liczbę głosów "przeciw". Pomija się głosy "wstrzymujące się".
6. Uchwały Rady Rodziców podejmowane są w głosowaniu jawnym.
7. Uchwały Rady Rodziców mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym, po przyjęciu w głosowaniu jawnym formalnego wniosku w sprawie tajności głosowania.
8. W głosowaniu tajnym członkowie Rady Rodziców głosują kartami do głosowania przygotowanymi przez sekretarza Rady Rodziców.
9. Głosowanie tajne przeprowadza trzyosobowa komisja skrutacyjna, wybrana spośród członków Rady Rodziców.
10. Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący Rady Rodziców.
W głosowaniu jawnym członkowie Rady Rodziców głosują przez podniesienie ręki.
W przypadku równej liczby głosów o podjęciu uchwały decyduje głos przewodniczącego.
11. Jeżeli uchwały i inne decyzje Rady Rodziców są sprzeczne z obowiązującym prawem, dyrektor szkoły zawiesza ich wykonanie.

IX. Dokumentowanie zebrań
1. Z zebrania Rady Rodziców sporządza się protokół oraz listę obecności.
2. Członkowie Rady Rodziców dokumentują swój udział na zebraniu podpisem na liście obecności.
3.Listę obecności podpisuje przewodniczący Rady Rodziców i protokolant.
4.Protokolantem zebrania jest osoba prowadząca obsługę finansową Rady Rodziców.
5.Protokół z zebrania Rady Rodziców powinien zawierać:
a) numer i datę zebrania,
b) numery podjętych uchwał,
c) stwierdzenie prawomocności posiedzenia, tzw. quorum,
d) wykaz osób uczestniczących w zebraniu z głosem doradczym (jeżeli takie w zebraniu uczestniczyły),
e) zatwierdzony porządek zebrania,
f) stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania,
g) przebieg zebrania (streszczenie wystąpień i dyskusji),
h) treść zgłoszonych wniosków,
i) podjęte uchwały i wnioski,
j) podpisy przewodniczącego i protokolanta.
6. Protokoły z zebrań Rady Rodziców numerowane są w ramach roku szkolnego.
Zebrania Rady Rodziców numeruje się cyframi arabskimi, a uchwały cyframi rzymskimi.
Treść uchwał Rady Rodziców wpisuje jako załącznik do protokołu.
Protokóły nie mogą być wynoszone poza budynek szkoły.
Prawo wglądu do protokołów zebrań Rady Rodziców mają upoważnieni pracownicy organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą i organu prowadzącego.
Przechowywane są w formie elektronicznej i wydruku.
Protokóły podpisywane są przez przewodniczącego Rady Rodziców.
Za przechowywanie protokołów Rady Rodziców odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.
7. Protokół z poprzedniego zebrania Rady Rodziców przyjmuje się na następnym zebraniu.
Przyjęte przez Radę Rodziców poprawki i uzupełnienia do protokołu z poprzedniego zebrania umieszcza się w protokole zebrania, na którym poprawki i uzupełnienia zostały przyjęte.
Poprawki i uzupełnienia do protokołu umieszcza wyłącznie protokolant.
8. Protokoły z zebrań komisji powołanych przez Radę Rodziców stanowią dokumentację pracy Rady Rodziców.
9.Za przechowywanie protokołów z zebrań komisji odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.
X. Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców
1. Fundusze Rady Rodziców pochodzą z:
a) dobrowolnych składek rodziców.
b) z wpłat osób fizycznych, prawnych, organizacji, instytucji i fundacji.
c) dochodowych imprez organizowanych przez radę rodziców
d) dobrowolnych wpłat osób – 1 % od podatku dochodowego
2. Rada Rodziców podejmuje działania na rzecz pozyskania funduszy z innych źródeł.
3. Wysokość składki rodziców ustala na początku każdego roku szkolnego Rada Rodziców.
4. Rada Rodziców w czerwcu ustala również wysokość składki wnoszonej przez uczniów przyjętych w danym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego i klasy O.
5. Przedstawiciel Rady Rodziców poszczególnych oddziałów lub wychowawcy informują uczniów i rodziców o ustalonej wysokości składki.
6. Wpłaty na Radę Rodziców mogą być dokonywane jednorazowo, półrocznie, kwartalnie lub miesięcznie – według swego uznania i możliwości.
7. Wpłaty na Radę Rodziców dokonuje się u przedstawicieli rad oddziałowych, u wychowawcy lub w sekretariacie szkoły.
8. Nad przebiegiem wpłat na Radę Rodziców odpowiedzialne są Rady Oddziałowe.
9. Aktualne listy z wpłatami poszczególnych oddziałów znajdują się w sekretariacie szkoły.
Rodzice mogą indywidualnie zadeklarować wyższą składkę od określonej w pkt. 3.
10. 1. Fundusze Rady Rodziców mogą być przeznaczone w szczególności na:
a) poprawę bazy materialnej szkoły,
b) wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły,
c) wycieczki szkolne,
d) imprezy szkolne,
e) nagrody,
f) zapomogi,
g) obsługę finansową Rady Rodziców,
h) pokrywanie innych uzasadnionych wydatków na rzecz uczniów,
i) pokrywanie innych uzasadnionych wydatków związanych ze szkołą.
11. Do podejmowania środków finansowych z konta Rady Rodziców upoważnieni są:
a) przewodniczący,
b) skarbnik.
c) osoba prowadząca obsługę finansową.
12. Wysokość podejmowanych środków finansowych oraz ich przeznaczenie określa Prezydium.
13. Prezydium ustala na dany rok szkolny kwotę do dyspozycji dyrektora na bieżące potrzeby szkoły.
14. Dokumenty finansowe przed zaksięgowaniem muszą być zatwierdzone i zaakceptowane przez skarbnika Rady Rodziców pod względem merytorycznym i dyrektora szkoły – pod względem formalnym.
15. Pisemne wnioski wraz z uzasadnieniem o przyznanie środków finansowych z funduszu Rady Rodziców mogą składać:
a) dyrektor szkoły,
b) wychowawcy klas,
c) pedagog szkolny,
d) rady oddziałowe,
e) Samorząd Uczniowski.
16. Gospodarka finansowa Rady Rodziców opiera się na zatwierdzonym przez Radę Rodziców planie finansowym wydatków.
17. Odstępstwa od zatwierdzonego planu wydatków mogą być dokonane wyjątkowo na podstawie uchwały Rady Rodziców.
XI. Obsługa księgowo-rachunkowa środków finansowych Rady Rodziców
1.Do obsługi księgowo – rachunkowej funduszy Rady Rodziców prowadzenia księgowości oraz obsługi rachunkowej użytkowników funduszu zgodnie z zatwierdzonym preliminarzem – zatrudnia się pracownika finansowego uznanego za niezbędnego przez prezydium Rady Rodziców.
2.Płace pracownika ustala prezydium Rady Rodziców. Prezydium także opracowuje zakres czynności i odpowiedzialności zatrudnionego pracownika.
3.Bezpośredni nadzór nad pracą księgową pełni skarbnik Rady Rodziców.
4.Prezydium zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w celu przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących wypłat i przelewów.
5.Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy.
XII. Postanowienia końcowe
1. Członkowie Rady Rodziców wykonują swoje funkcje społecznie
2.Rada Rodziców używa pieczątki podłużnej i numeru konta.
3. Członkowie Rady Rodziców nie wywiązujący się z nałożonych na nich obowiązków mogą być odwołani przed upływem kadencji przez oddziałowe zebranie rodziców.
4. Na miejsce odwołanych członków Rady Rodziców wybiera się nowych.
5.Rady rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy.

 


§ 5

 


RZECZNIK PRAW UCZNIA

 

1. Rzecznik Praw Ucznia reprezentuje interesy i prawa wszystkich uczniów wobec wszystkich podmiotów organów występujących w szkole i poza nią.
2.Kompetencje Rzecznika Praw Ucznia:
a) wskazuje prawną drogę rozwiązywania problemu,
b) występuje w przypadkach zaistnienia potrzeby zmian prawa,
c) współpracuje z wszystkimi organami szkoły,
d) jest powoływany i pracuje zgodnie z regulaminem powoływania, działalności i odwoływania Rzecznika Praw Ucznia.
3.Tryb składania skarg dotyczących łamania praw ucznia:
skargi przyjmuje Rzecznik Praw Ucznia,
skargę można złożyć w terminie 7 dni od zaistnienia problemu,
skargę może złożyć: uczeń, rodzice, samorząd szkolny, Rada Rodziców,
skarga powinna zostać rozpatrzona w terminie 7 dni, chyba, że wymaga wyjaśnienia.

 


§ 6

 

KOMISJA STATUTOWA

 

1. Powołana jest do rozwiązywania sporów między organami szkoły

2. W skład Komisji Statutowej wchodzi jeden przedstawiciel każdego organu.

3.Organy kolegialne wybierają swego przedstawiciela do Komisji, dyrektor szkoły, jako organ charakterze jednoosobowym, wyznacza swego przedstawiciela np. wicedyrektora, innego nauczyciela na stanowisku kierowniczym albo dowolnego nauczyciela.

4. Komisja jest powoływana na trzy lata.

5. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego na kadencję roczną.

6. Komisja statutowa wydaje swoje rozstrzygnięcia w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów, przy obecności wszystkich jej członków. Rozstrzygnięcia jej są ostateczne, Sprawy pod obrady komisji wnoszone są w formie pisemnej w postaci skargi organu, którego kompetencje naruszono. Organ, którego winę komisja ustaliła musi naprawić skutki swego działania w ciągu trzech miesięcy od ustalenia rozstrzygnięcia przez komisję.

7.Rozstrzygnięcie Komisji Statutowej podawane jest do ogólnej wiadomości w szkole.

 

 

 


§ 7

 

 

 


SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW


1.Wszelkie sprawy będą załatwiane wewnątrz szkoły i powinny prowadzić do ich rozwiązania przy uwzględnieniu procedury ugodowego załatwienia sprawy.

2. każdy z organów szkoły ma prawo swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i statutem

3.W razie wystąpienia sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły obowiązuje następujący tryb postępowania:
a) zainteresowany ma prawo zgłoszenia o sprawie w ciągu 7 dni od jej zaistnienia
b) sprawa powinna być rozpatrzona w ciągu 14 dni
c) w przypadku, gdy sprawa wymaga rozpatrzenia przez instancję wyższą powinno to nastąpić w terminie 14 dni.

4.Zasady rozwiązywania konfliktów:
a)w przypadku zaistnienia sytuacji konfliktowej między uczniami spór rozstrzyga wychowawca lub sąd koleżeński będący organem samorządu uczniowskiego
b)w przypadku zaistnienia konfliktu między uczniem a nauczycielem spór rozstrzyga zespół wychowawczy, złożony z wychowawcy, przedstawiciela samorządu uczniowskiego oraz dyrekcji szkoły (Zarządzenie nr 14 MEN z 19 czerwca 1992, Ustawa z 7 września 1996 o systemie oświaty)
c) w przypadku konfliktu między rodzicem a nauczycielem rozwiązanie leży w gestii dyrektora
d) w sytuacjach, gdy wewnątrz szkoły nie można znaleźć rozwiązania należy odwołać się do odpowiedniego organu prowadzącego w zależności od charakteru sporu.

 

§8

 


UWAGI KOŃCOWE
 

 

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW SZKOŁY ORAZ SPOSÓB ROZWIAZANIA SPORÓW MIĘDZY NIMI

1. Organy szkoły współpracujące sobą przy podejmowaniu ważniejszych decyzji dotyczących działalności szkoły poprzez:
a) uczestnictwo swych przedstawicieli w zebraniach plenarnych,
b) opiniowanie projektowanych uchwał i statutu szkoły,
c) informowanie o podjętych działaniach poprzez dyrektora szkoły.
2. Rada pedagogiczna może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.
3. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.
4. Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwał organów szkoły niezgodnych z przepisami prawa lub interesem szkoły. W takim przypadku w terminie 2 tygodni uzgadnia sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem sporu. W przypadku braku uzgodnienia przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia bezpośrednio organowi nadzorującemu szkołę.

5.Wszystkie organy szkoły maja zapewnione możliwości działania i podejmowania decyzji w granicach kompetencji określonych ustawą i szczegółowo w statucie szkoły.

6. Każdy organ szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działania powinny być uchwalone nie później niż do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są dyrektorowi szkoły w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi szkoły.

7. Każdy organ szkoły, po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do rozwiązywania konkretnych problemów szkoły, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.

8. Organy szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany informacji i poglądów.

9. Dyrektor szkoły zobowiązany jest wciągu 7 dni do sporządzenia i przekazania każdemu organowi szkoły „sieci kompetencyjnej organów kierujących szkolą” opracowanej na podstawie ustaw oświatowych i niniejszego statutu.

10. Uchwały organów szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących podaje się do ogólnej wiadomości w szkole w formie pisemnych tekstów uchwał gromadzonych pod nadzorem dyrektora szkol zbiorze pt.: Uchwały organów szkoły.
§9
WSPÓŁPRACA RODZICÓW I NAUCZYCIELI W SPRAWACH WYCHOWANIA I KSZTAŁCENIA DZIECI
1. Formy współdziałania:
a) zapoznawanie rodziców na pierwszych spotkaniach z planem wychowawczym i planem rozwoju szkoły, programem ekologicznym i profilaktycznym oraz rocznymi pianami wychowawczymi klas,
b) informowanie na początku roku szkolnego lub po zmianie, uczniów i rodziców obowiązującym wewnątrzszkolnym systemie oceniania, klasyfikacji i promowania uczniów,
c) przedstawienie PSO w formie z poszczególnych przedmiotów, który po podpisaniu przez rodziców są wklejane do zeszytu przedmiotowego,
d) organizowanie lekcji otwartych dla rodziców,
e) zebrania z rodzicami poświęcone omówieniu zachowania i postępów uczniów w nauce,
f) wyrażanie i przekazywanie przez rodziców organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny, opinii na temat pracy szkoły powinno poprzedzać zasygnalizowanie problemu na forum szkoły,
g) wychowawcy klas lub osoby pełniące obowiązki wychowawcy zobowiązani są do poinformowania rodziców ucznia o przewidywanych ocenach niedostatecznych.

 

 

 


ROZDZIAŁ V
UCZNIOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 1.

 

 

 

 

 

ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO, PRZEDSZKOLA ORAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

§ 1.1

 

1.Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3-6 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej oraz w innych formach wychowania przedszkolnego.

 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

 

3. Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

 

4. Korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę: publicznym przedszkolu w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w ustawie oraz publicznej innej formie wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony w ustawie dla przedszkoli publicznych, jest odpłatne. Wysokość opłaty jest ustalana w trybie i na zasadach wynikających z ustawy.

 

 

 

§ 1.2

 


1. Nauka w zakresie szkoły podstawowej jest obowiązkowa, cykl kształcenia trwa 6 lat. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat i nie odroczono  mu rozpoczęcia spełnienia obowiązku szkolnego i trwa do ukończenia szkoły podstawowej.

 

 

 

2. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które przed dniem 1 września kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej.

 

 

 

 

 

3. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej, jest zwolnione z obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

 

 

 

4. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok.

 

 

 

 

 

5. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

 

6. Dyrektor szkoły podstawowej kontroluje spełnianie obowiązku odbycia przez dziecko w wieku 5 lat rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego oraz obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.

 

 

 

7. Niespełnienie odbycia przez dziecko w wieku 5 lat rocznego przygotowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, o którym mowa w ustawie podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu w administracji.Oznacza to, że na ustawowego przedstawiciela dziecka może być nałożona grzywna w celu przymuszenia do spełnienia ciążącego na nim obowiązku. Uprawnionym do żądania tego obowiązku jest dyrektor szkoły. Organem egzekucyjnym spełnienia obowiązku szkolnego jest Wójt Gminy Sieradz.

 

 

 

§ 1.3

 

 

 

1. Dzieci przyjmuje się do punktu przedszkolnego ,oddziału  przedszkolnego i do klasy pierwszej szkoły podstawowej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnegoprzeprowadzonego w trybie i na zasadach wynikających z ustawy.

 

 

 

2. O przyjęciu dziecka do punktu przedszkolnego ,oddziału przedszkolnego oraz dzieci do publicznej szkoły podstawowej w trakcie roku szkolnego, w tym do klasy pierwszej, decyduje dyrektor, z wyjątkiem przypadków przyjęcia dzieci zamieszkałych w obwodzie publicznej szkoły podstawowej, które są przyjmowane z urzędu. Jeżeli przyjęcie ww. ucznia wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

 

3. Postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone z wykorzystaniem systemów informatycznych.

 

4. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica.

 

5. Do punktu przedszkolnego ,oddziału przedszkolnego  przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.Postępowanie rekrutacyjne  przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w punkcie przedszkolnym ,oddziale przedszkolnym.

 

6. Rodzice dzieci przyjętych do punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, z zachowaniem terminów, o których mowa w ustawie.

 

7. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w pkt. 5, niż liczba wolnych miejsc w punkcie przedszkolnym i oddziale przedszkolnym, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w ustawie. Kryteria mają jednakową wartość.

 

8. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu punkt przedszkolny i oddział przedszkolny   nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych. Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.

 

9. Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy mogą być przyjęci do punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego  na terenie gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w ustawie, gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne na zasadach wynikających z ustawy.

 

10. Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej, składa się do dyrektora szkoły podstawowej. Treść wniosku określa ustawa. Organ prowadzący punkt przedszkolny i oddział przedszkolny  przedszkole, może określić wzór wniosku.

 

11. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie. Treść zgłoszenia określa ustawa. Organ prowadzący szkołę podstawową, może określić wzór zgłoszenia.

 

12. Kandydaci zamieszkali poza obwodem  szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego w trybie wynikającym z ustawy, jeżeli szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych.

 

13. Postępowanie rekrutacyjne do punktu przedszkolnego, oddziału  przedszkolnego,szkoły podstawowej przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły podstawowej. Zadania, sposoby dokumentowania oraz zasady pracy komisji rekrutacyjnej określa ustawa.

 

14. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego punkt przedszkolny, oddział przedszkolny, szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły podstawowej przeprowadza postępowanie uzupełniające, w terminie do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne, w trybie i na zasadach wynikających z ustawy.

 

15. Przepisy dotyczące rekrutacji stosuje się także do dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy ubiegają się o przyjęcie do  punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego i  szkoły podstawowej.

 

§ 1.4

 

1.W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2014/2015 i 2015/2016 do  szkoły podstawowej kandydaci zamieszkali poza obwodem  szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie następujących kryteriów:

- dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły podstawowej,                           

 

- kandydat uczęszcza do przedszkola położonego w pobliżu szkoły albo w szkole,

 

- rodzice dziecka pracują w pobliżu szkoły,

 

- preferencja wyboru szkoły,

 

2. Kryteria wskazane w pkt 1 do publicznej wiadomości podaje się nie później niż do dnia 28 lutego 2014 r. w roku szkolnym 2014/2015 oraz do dnia 28 lutego 2015 r. w roku szkolnym 2015/2016.

 

 

 

3.Terminy postępowania rekrutacyjnego:

 

- składanie wniosków wraz z załącznikami – od dnia 01  marca do 31 marca 2014 r. w roku szkolnym 2014/2015, od dnia 01 marca  do dnia 31 marca 2015 r. w roku szkolnym 2015/2016

- podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – do dnia 23 kwietnia 2014 r.

 

- podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – do dnia 23 kwietnia 2014 r.

 

 

 

4.Wymagane dokumenty:

 

a) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.),

 

b) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz nie wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

 

c) dokument potwierdzający objecie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 135 ze zm.)

 

- złożenie dokumentów o których mowa w pkt od ….do…..jest obligatoryjne.

 

 

 

5. Dokumenty wymienione w pkt 4 wraz z wnioskiem należy złożyć w terminie: do dnia 31 marca 2014 r. w roku szkolnym 2014/2015 oraz do dnia 31 marca 2015 r. w roku szkolnym 2015/2016

 

 

 

7. Do postępowania rekrutacyjnegodo publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2014/2015 i 2015/2016 stosuje się przepisy, o których mowa w ustawie.

 


§2


 

STOSUJE SIĘ DO KODEKSU UCZNIA SP. W CHARŁUPI MAŁEJ.
 

 

1. Uczeń ma prawo do:
a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny umysłowej,
b) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej,
c) poszanowania swojej tożsamości narodowej, etnicznej i językowej oraz swojej godności, przekonań i własności,
d) swobody wyrażania myśli, sumienia i wyznania przekonań jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
e) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych podczas zajęć lekcyjnych oraz księgozbioru biblioteki,
h) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole,
i) nauki religii w szkole na podstawie pisemnej deklaracji rodziców (prawnych opiekunów),
j) nauki z zakresu wychowania do życia w rodzinie na podstawie pisemnej deklaracji rodziców (prawnych opiekunów),
k) nauki w języku mniejszości lub języku regionalnym, własnej historii i kultury oraz geografii państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa na zasadach i w wymiarze godzin określonych przepisami prawa,
l) dni wolnych od zajęć dydaktycznych bez pracy domowej (nie dotyczy przedmiotów odbywających się tylko w poniedziałek i piątek),
m) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach , zawodach i imprezach międzyszkolnych,
n) znać termin pisemnego sprawdzianu z tygodniowym wyprzedzeniem; w ciągu dnia może się odbyć tylko jeden sprawdzian; w ciągu tygodnia nie więcej niż dwa,
o) dodatkowej pomocy w nauce w ramach konsultacji z nauczycielem w czasie wspólnie uzgodnionym,
p) dnia bez odpytywania wg zasad ustalonych z samorządem uczniowskim,
r) domagania się interwencji dyrektora szkoły w przypadkach nagminnego naruszania regulaminu przez nauczyciela.
2. Uczniowie mają prawo poprzez działalność samorządową pod opieką wychowawcy organizować imprezy klasowe i szkolne:
- Dzień Wiosny - wyjście poza szkołę wymaga zgłoszenia imprezy i wypełnienia karty wycieczki,
- Dzień Dziecka i Sportu,
- Święto Szkoły,
- imprezy klasowe: Andrzejki, Mikołajki, Walentynki itp. - na naradach klasowych lub po zajęciach lekcyjnych.
3. Uczeń ma prawo w szczególnych przypadkach orzeczonych przez lekarza i Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną ,ze względu na stan zdrowia, do nauczania indywidualnego w domu.
4. Po ustaleniu ocen semestralnych nauczyciel nie wpisuje ocen na II semestr do czasu rady pedagogicznej klasyfikacyjnej.

 

 

 

§ 3

 

 

 


1. Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły, a zwłaszcza:
a) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
b) szanować i ochraniać przekonania i własność innych osób,
c) przeciwstawiać się przejawom brutalności,
d) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów,
e) dbać o dobro, ład i porządek w szkole,
f) brać aktywny udział w lekcjach oraz uzupełniać braki wynikające z absencji, prowadzić starannie zeszyty i wykonywać prace domowe zgodnie z wymogami nauczyciela przedmiotu,
g) przestrzegać regulaminów pracowni szkolnych wynikających ze specyfiki ich przeznaczenia,
2. Uczeń korzystający z prawa do nauki religii w szkole przyjmuje na siebie prawa i obowiązki wynikające z rozdziału VII § 6.
3. Uczeń korzystający z prawa do nauki z zakresu wychowania do życia w rodzinie przyjmuje na siebie prawa i obowiązki wynikające z rozdziału VII § 7 . 4. Uczniom zabrania się wnoszenia na teren szkoły środków zagrażających życiu i zdrowiu.
5. Uczniowie mają obowiązek szanować sprzęt szkolny oraz wyposażenie klas i innych pomieszczeń. Za wyrządzoną, szkodę odpowiada uczeń, który ją wyrządził i materialnie jego rodzice.
6. Dyżurni klasowi dbają o przygotowanie sali do lekcji oraz kontrolują jej stan po zakończonych zajęciach.
7. Zwolnienie z lekcji może nastąpić wyłącznie na pisemną lub osobistą prośbę rodzica.
8. Uczeń ma obowiązek usprawiedliwić każdą nieobecność niezwłocznie po przyjściu do szkoły, nie później jednak niż do tygodnia licząc odostatniego dnia nieobecności, w formie pisemnej / usprawiedliwienie wypisuje rodzic/
Korzystanie z szatni w szkole jest obowiązkowe.
Każdy uczeń posiada strój galowy, który ma obowiązek nosić w czasie:
- uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego,
- grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren szkoły w charakterze reprezentacji,
- imprez okolicznościowych, jeżeli taką decyzję podejmie wychowawca klasy lub rada pedagogiczna.
9. Przez strój galowy należy rozumieć:
a) dla dziewcząt - ciemną spódnicę i białą bluzkę (ewent. ciemną sukienkę)
b) dla chłopców - ciemne spodnie i białą koszulę (sweter), może być marynarka
10. Ubiór codzienny ucznia :dbać o schludny wygląd oraz nosić odpowiedni strój , tj. koszulka granatowa lub koszulka w kolorze chabru z logo szkoły , podkoszulki w porze letniej, w porze zimowej kamizelki
- dziewczynki - ciemna, jednokolorowa spódnica lub spodnie
- chłopcy -ciemne , jednokolorowe spodnie
a/ konsekwencją nie noszenia stroju jednolitego jest wpisanie uwagi do zeszytu uwag.

11. Stosować się do zakazu z korzystania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć edukacyjnych;

12.Właściwie zachowywać się wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów.

- uczeń przestrzega zasad higieny osobistej oraz estetyki,
- wygląd zewnętrzny ucznia nie może mieć wpływu na oceny z przedmiotu.

 

 

 


§ 4

 

 

 

1. Za rzetelną naukę i wzorową postawę, za wybitne osiągnięcia, za dzielność i odwagę uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody:
- pochwałę wychowawcy wobec klasy,
- pochwałę dyrektora szkoły wobec uczniów i nauczycieli,
- list pochwalny do rodziców, dyplom uznania dla ucznia,
- nagrodę rzeczową,
- odznakę Wzorowego Ucznia (średnia ocen 5.0 i wyższa oraz wzorowa ocena zachowania),
- świadectwo z wyróżnieniem,
2. Znaczące osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i igrzyskach sportowych odnotowuje się na świadectwie szkolnym.

 


§ 5
 

 

1. Uczeń może być ukarany za nie przestrzeganie statutu szkoły i regulaminu uczniowskiego poprzez:
a) upomnienie wychowawcy klasy
b) naganę wychowawcy klasy
c) naganę dyrektora szkoły
d) zakaz uczestnictwa w imprezach klasowych i szkolnych
zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz
skierowanie sprawy do Sądu - Wydział Spraw Rodzinnych i Nieletnich
przeniesienie do równoległej klasy
przeniesienie do innej szkoły (za zgodą Kuratora)
2. Od nałożonej kary uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą się odwołać do dyrektora szkoły w terminie trzech dni od uzyskania kary na piśmie.
3. Dyrektor w porozumieniu z koordynatorem do spraw bezpieczeństwa w szkole
i przewodniczącym samorządu uczniowskiego, a w szczególnych przypadkach z powołanymi przez siebie przedstawicielami rady pedagogicznej, rozpatruje podanie w ciągu 30 dni i postanawia:
- oddalić odwołanie podając pisemne uzasadnienie,
- odwołać karę,
- zawiesić warunkowo wykonanie kary.
4. Od decyzji podjętej przez dyrektora odwołanie nie przysługuje.
5. Spory między rodzicami i nauczycielami rozstrzyga dyrektor szkoły.
6. Szkoła informuje rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.

 

§ 6

 

 

1. Propozycje zmian do praw i obowiązków ucznia mogą zgłaszać nauczyciele, rodzice i uczniowie.
2. Proponowane zmiany wymagają akceptacji rady pedagogicznej.
Do przestrzegania praw i obowiązków ucznia zobowiązani są zarówno uczniowie, jak nauczyciele.

 


§ 7
 

 

Procedura składania skarg w przypadku łamania praw ucznia:
1. Skargę może złożyć każdy stwierdzający naruszenie praw ucznia w formie pisemnej lub ustnej ( przy formie ustnej sporządza się protokół ).
2.W przypadku łamania praw dziecka przez: innego ucznia - skarga do wychowawcy klasy lub nauczyciela przedmiotu, pracownika szkoły - skarga do Rzecznika Praw Ucznia, pedagoga lub dyrektora, dyrektora - do organu nadzoru pedagogicznego.
3.Skarga powinna być wniesiona w terminie nie przekraczającym dwóch tygodni od daty zdarzenia.
4.Wnoszący skargę może złożyć prośbę o utajnienie danych.
5.Rzecznik Praw Ucznia, wychowawca lub nauczyciel, do którego wpłynęła skarga rozpatruje
ją w ciągu 20 dni od dnia zgłoszenia.
6.W przypadku braku możliwości rozpatrzenia skargi w ustalonym terminie sprawę przejmuje dyrektor szkoły w trybie odwoławczym i w formie pisemnej.
7.Podczas rozpatrywania skargi gromadzone są dowody - prowadzi się postępowanie wyjaśniające.
8.Dyrektor szkoły rozpatruje skargę w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia i powiadamia pisemnie o swojej decyzji oraz o trybie odwołania się od tej decyzji.

 

ROZDZIAŁ VI
ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI

 

 

 


§ 1

 

 

 


1. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub inne problemowo-zadaniowe.
2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora szkoły na wniosek zespołu.
3. Cele i zadania zespołów nauczycielskich obejmują:
- ustalenie zestawu programów nauczania oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb,
- zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programu nauczania,
- wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania,
- organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,
- współdziałanie w organizowaniu pracowni, a także w uzupełnieniu ich wyposażenia,
- wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.

 


§ 2
 

 

Nauczyciele i rodzice współdziałają, ze sobą w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki
Nauczyciel uwzględnia prawo rodziców do:
a) znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w klasie i szkole
b) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów
c) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego postępów w nauce i zachowaniu
d) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci
e) wyrażania i przekazywania organom sprawującym nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły.

 

 

 


§ 3

 

 

 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych mu uczniów.
2. Nauczyciel zobowiązany jest do:
a) prawidłowej organizacji procesu dydaktycznego
odpowiedzialność i za życie i zdrowie uczniów
dbania o pomoce naukowe i inny sprzęt szkolny
d) wspierania rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań
e) bezstronności i obiektywizmu w ocenie uczniów oraz sprawiedliwego traktowania
f) udzielania pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych
g) doskonalenia umiejętności dydaktycznych i podnoszenia poziomu swej wiedzy
h) opracowywania rozkładów materiału komputerowo lub korzystania z opracowanych rozkładów materiału przez innych nauczycieli, polecanych przez wydawnictwa naukowe.
i)nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę
j)nauczyciel nie może być zatrudniony, jeśli był karany za przestępstwo popełnione umyślnie. Zobowiązany jest do przedstawienia dyrektorowi szkoły informacji z Krajowego Rejestru Karnego. Dotyczy to nie tylko nowych nauczycieli, ale wszystkich, którzy podpisują nową umowę o pracę
k)nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom określonym w art. 6 KN
3.Odpowiedzialność dyscyplinarna za uchybienie godności zawodu nauczyciela rozszerzona została na wszystkich nauczycieli – od stażystów po dyplomowanych

 

 

 


§ 4

 

 

 


1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, wychowawca w miarę możliwości powinien opiekować się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
3. Formy spełniania zadań nauczyciela - wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.
4. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
a) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie
b) inspirowanie działań zespołowych uczniów
c) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole oraz między uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
5. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 :
a)otacza indywidualną opieką wychowawczą każdegoze swych wychowanków,
b) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:
- różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski
- ustala treść i formę zajęć tematycznych na naradach klasowych
c) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami)
d) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:
- poznania ich i ustalania potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,
- wspomagania rodziców w działaniach wychowawczych,
- włączenia rodziców w sprawy życia klasy i szkoły;
e) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności (także zdrowotnych) oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów; organizuje odpowiednie formy tej pomocy na terenie szkoły i w placówkach pozaszkolnych, zgodnie z zarządzeniem MEN w sprawie zasad udzielania pomocy psychologicznej i pedagogicznej,
f) organizuje comiesięczne spotkania z rodzicami informując ich o postępach w nauce i zachowaniu ucznia,.
g) na miesiąc przed końcem semestru (roku szkolnego) wychowawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia rodziców (prawnych opiekunów) o grożącej ocenie niedostatecznej z przedmiotu lub ocenie nagannej z zachowania (w szczególnych przypadkach termin przekazania informacji o ocenie z zachowania może być przesunięty).
6. Wychowawca wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy.
7. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora szkoły oraz rady pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji.
8. Zmiana wychowawcy może nastąpić w przypadku gdy:
a) wyrazi on na to zgodę lub sam złoży rezygnację z tej funkcji
b)taki wniosek zgłaszają rodzice uczniów klasy, w której nauczyciel jest wychowawca większością 3/4 głosów rodziców reprezentujących uczniów tej klasy
c) pisemnie sformułowane zarzuty przedstawione są radzie pedagogicznej, która opiniuje wniosek,
9.Ostateczną decyzję podejmuje dyrektor szkoły.

 

§ 5
 

 


W szkole z oddziałami integracyjnymi zatrudnia się dodatkowo nauczycieli wspomagających, posiadających specjalne przygotowanie pedagogiczne i specjalistyczne

 

 

 

§ 6

 

 

 


W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów, dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców powołuje wicedyrektora .

I. Stanowisko wicedyrektora szkoły
1.Zadania:
1) Przejmuje na siebie część zadań dyrektora szkoły a w szczególności
• pełni funkcję zastępcy dyrektora w przypadku jego nieobecności w placówce
• przygotowuje projekty dokumentów programowo-organizacyjnych szkoły:
a) rocznego planu pracy szkoły w części dotyczącej nauczania początkowego oraz działalności wychowawczo -opiekuńczej szkoły,
b) tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych,
c) kalendarza szkolnego,
d) informacji o sianie pracy w zakresie mu przydzielonym:
• organizuje i koordynuje bieżący tok działalności pedagogicznej nauczania początkowego, wychowawców klas, świetlicy i biblioteki szkolnej oraz pedagoga szkolnego,
• utrzymuje kontakty z ramienia dyrekcji szkoły z rodzicami uczniów klas I - III, a także przyjmuje tych rodziców i odpowiada na ich postulaty i skargi oraz załatwia je,
• współpracuje ze szkolną służbą zdrowia oraz - z ramienia dyrekcji szkoły - z rejonową poradnią psychologiczno- pedagogiczną.
2) Prowadzi czynności związane z nadzorem pedagogicznym oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli klas O-III, świetlicy, biblioteki oraz lekcji i zajęć wychowawczych klas.
3) Pełni bieżący nadzór kierowniczy nad całą szkołą według ustalonego harmonogramu.
4) Nadzoruje wypełnienie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkolnym.
2.Uprawnienia – odpowiedzialność:
1) Jest bezpośrednim przełożonym służbowym, z upoważnienia dyrektora szkoły, nauczycieli klas O - III odbywających w tych klasach więcej niż 1/2 wymiaru swego tygodniowego czasu pracy, wychowawców świetlic, pedagoga szkolnego i bibliotekarza szkolnego.
2) Jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły podczas pełnienia funkcji zastępcy dyrektora, ma więc prawo do przydzielania zadań służbowych i wydawania poleceń.
3) Decyduje w bieżących sprawach procesu pedagogicznego klas I - III oraz wychowawczo - opiekuńczego w całej szkole.
4) Ma prawo, pełniąc nadzór pedagogiczny, do formułowania projektu oceny pracy podległych bezpośrednio nauczycieli, a także w sprawach oceny pracy wychowawczo - opiekuńczej.
5) Ma prawo wnioskowania do dyrektora szkoły w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar porządkowych tych nauczycieli, których jest bezpośrednim przełożonym.
6) Ma prawo używania pieczęci osobowej z tytułem: wicedyrektor szkoły oraz podpisywania pism, których treść jest zgodna z zakresem jego zadań i kompetencji.

3. Odpowiada:
1) jak każdy nauczyciel, oraz
2) służbowo przed dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną i organem prowadzącym szkolę za:
• sprawność organizacyjną i poziom wyników dydaktyczno- wychowawczych klas O - III,
• poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły
• poziom nadzoru pedagogicznego i stan doskonalenia zawodowego nauczycieli, dla których jest bezpośrednim przełożonym,
• prawidłowość postępowania szkoły w związku z obowiązkiem szkolnym w obwodzie szkoły,
• bezpieczeństwo osób i wyposażenia materialnego szkoły podczas pełnienia przez siebie funkcji zastępcy dyrektora oraz podczas bieżącego nadzoru nad szkołą,
• stan sprawności technicznej (usuwanie zagrożeń) bazy lokalowej O—III.
4.Utworzone jest również stanowisko kierownika świetlicy.
Zadania kierownika świetlicy:
1). Organizacja pracy opiekuńczo — wychowawczej świetlicy szkolnej,
2). Sprawowanie nadzoru nad pracownikami pedagogicznymi świetlicy i pracownikami stołówki szkolnej,
3). Odpowiedzialność za właściwe dożywianie,
4). Planowanie dowozu uczniów „ organizacji opieki w czasie dowozów,
5). Podejmowanie decyzji w sprawie godzin pracy świetlicy,
6). Organizacja pracy nauczycieli prowadzących opiekę nad dziećmi dowożonymi,
7). Organizacja pomocy materialnej dzieciom, współpraca w tym zakresie z wychowawcami klas,
5. Utrzymywanie kontaktów z pielęgniarką szkolną i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sieradzu w zakresie pomocy dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej.

 

 

 


§ 7

 

 

 


1. W szkole może być zatrudniony pedagog. Do jego zadań należy:
a) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych
b)określanie form i sposobów pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami odpowiednio do potrzeb
c)organizowanie i prowadzenie rożnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli
d) podejmowanie działań profilaktyczno - wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli
e) wspieranie działań opiekuńczo - wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły
f) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru kierunku zainteresowań
działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

 

 

 


§ 8

 

 

 

1.W szkole jest utworzone stanowisko kierownika gospodarczego, który:
a) kieruje zespołem pracowników obsługi
b) określa zadania i odpowiedzialność tych pracowników w formie zakresów czynności,
a także stwarza im warunki pracy oraz zapewnia warunki bhp
c) przed dyrektorem szkoły odpowiada za: dyscyplinę, poziom i atmosferę pracy swych podwładnych, za bieżące zabezpieczenie gmachu i wyposażenie szkoły, sprawność urządzeń p- poż, przeciw gromowych i gazowych, oszczędność materiałów i energii, grzeczną i uprzejmą obsługę interesantów
d) współpracuje ze służbą zdrowia w zakresie higieny obiektu oraz z radą pedagogiczną w zakresie dbałości o stan higieniczny sal lekcyjnych i pomocy naukowych.

 

§ 9
 

 


1.W szkole powołany jest koordynator ds. bezpieczeństwa, który:
a)jako lider powinien mieć autorytet i cieszyć się zaufaniem społeczności szkolnej
b)posiada wiedzę z zakresu znajomości przepisów BHP oraz dotyczącą działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem
c)odznaczający się gotowością do dzielenia się wiedzą i umiejętnościami z pracownikami szkoły, uczniami i ich rodzicami.
2.Szkolny koordynator ds. bezpieczeństwa to funkcja społeczna.
3.Koordynator ma tyle kompetencji kontrolnych, ile przekaże mu dyrektor szkoły.
4. Rola koordynatora to wspieranie dyrektora w działaniach na rzecz bezpieczeństwa.
5. Funkcje koordynatora to:
a)obserwowanie i analizowanie zjawisk i zdarzeń występujących w szkole, które mają negatywny wpływ na spokój i bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkoły,
b)analiza potrzeb szkoły w zakresie poprawy bezpieczeństwa wszystkich członków społeczności szkolnej,
c)ocenianie stanu bezpieczeństwa w szkole i określenie najważniejszych zadań, których celem jest poprawy bezpieczeństwa i które powinny być uwzględnione w planie pracy szkoły na dany rok szkolny,
d)koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa wynikających z realizowanych w szkole programów : wychowawczego i profilaktycznego,
e)udział w opracowywaniu i wdrażaniu szkolnych procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia,
f)pomoc w nawiązywaniu współpracy pomiędzy nauczycielami i wychowawcami a odpowiednimi służbami /policją, strażą miejską, strażą pożarną, sanepidem/ i instytucjami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów dzieci i młodzieży,
g)dzielenie się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa z radą pedagogiczną i innymi pracownikami szkoły,
h)współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym,
i)promowanie problematyki bezpieczeństwa dzieci i młodzieży
 

 

 

 

ROZDZIAŁ VII
ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

§ 1

 

 

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybrany z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego oraz języka zachodniego i innych zajęć pozalekcyjnych. Na udział dzieci w takich zajęciach rodzice zgłaszają zgodę na piśmie na początku roku szkolnego.
2. Rok szkolny rozpoczyna się w pierwszym powszednim dniu września, a kończy 31 sierpnia. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w ostatni piątek czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu 1 września. I semestr trwa od pierwszego poniedziałku września do 20 I każdego roku szkolnego. II semestr trwa od 21 I do dnia zakończenia roku szkolnego wynikającego z organizacji roku szkolnego.
3. Ferie zimowe trwają dwa tygodnie, terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w szkołach na obszarze poszczególnych województw ogłasza — po zasięgnięciu opinii wojewodów i kuratorów oświaty — minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, nie później niż do końca czerwca każdego roku poprzedzającego o dwa lata rok, w którym będą trwały ferie zimowe.
4. Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowo 6 dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Do dnia 30 września dyrektor szkoły informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

 

 

§2

 

 

 


1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkolę do 30 maja danego roku tj. Urząd Gminy w Sieradzu po akceptacji Kuratorium Oświaty w Łodzi — Delegatura w Sieradzu
2.W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę .
3. Dopuszcza się realizację spełniania obowiązku szkolnego przez uczniów realizujących program szkoły specjalnej na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
• w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o kształceniu specjalnym w stopniu umiarkowanym - klasyfikowanie śródroczne „oceny bieżące i końcowo roczne i ocena ze sprawowania jest ocena opisową.
4. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku spełnianego za granicą lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce)

 

 

 

§3

 

 

 


2. W szkole podstawową formą są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym i blokowym (411). Godzina lekcyjna trwa 45 minut, przerwy trwają 10 minut, jedna z nich 15 minut.
Początek i koniec zajęć lekcyjnych ustalony jest w zależności od możliwości organizacji dowozu po uzgodnieniu z rodzicami i organem prowadzącym szkołę uwzględnieniem higieny pracy dziecka.

3. Rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Szkoły może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas rozpoczynania zajęć lekcyjnych /nie dłużej niż godzina zegarowa/.

4. W przypadku gdy na jednym poziomie nauczania utworzone zostały w szkole dwa oddziały a i b, kryterium wpisania ucznia do klasy a jest spełnianie warunku dowozu.

5. Oddział można dzielić na grupy przy nauczaniu przedmiotów, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń laboratoryjnych i innych:
• języka obcego
• przyrody
• techniki
• zajęć komputerowych
• wychowania fizycznego


6.Podzial na grupy jest obowiązkowy w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów, a na lekcjach języka obcego i informatyki 24 uczniów po zapewnieniu środków przez organ prowadzący.

7.W szkole podstawowej liczącej ponad 100 uczniów przeciętna liczba uczniów w klasie powinna w zasadzie wynosić do 26 uczniów. W związku z warunkami lokalowymi w szkole tworzy się nowy oddział tej samej klasy, gdy liczba uczniów przekracza 30.

8. W przypadku oddziałów liczących mniej niż 24 uczniów podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.
9. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV-VI prowadzone są, w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.
10.Od klasy IV zajęcia z wychowania fizycznego prowadzi się oddzielnie z chłopcami i dziewczętami. W przypadku małej liczby dziewcząt lub chłopców tworzy się grupy międzyklasowe i międzyoddziałowe.11.W szkole, na drugim etapie edukacyjnym, w ramach nauczania blokowego, możliwa jest realizacja ścieżek edukacyjnych o charakterze wych-dydakt:
• edukacja prozdrowotna,
• edukacja ekologiczna
• edukacja czytelnicza, medialna,
• wychowania do życia w rodzinie,
• wychowanie regionalne-dziedzictwo kulturalne w regionie,
• wychowanie patriotyczne i obywatelskie.

12. W pierwszym etapie edukacyjnym realizowane są zajęcia zintegrowane.

 

 

 


§4

 

 

 

1. Organizację stałych, obowiązkowych i nad obowiązkowych zajęć dydaktycznych
i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na
podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

2. Tygodniowy rozkład zajęć klas I-III szkoły podstawowej określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania. Szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala nauczyciel.

 


§5
 

 

1. Niektóre zajęcia obowiązkowe, np. zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, specjalistyczne, języków zachodnioeuropejskich oraz zajęcia nadobowiązkowe czyli kola zainteresowań „ ekologiczne, informatyczne, artystyczne, regionalne „języków zachodnioeuropejskich mogą być prowadzone w grupach międzyklasowych ,a także podczas wycieczek i wyjazdów.

2.W szkole wprowadza się drugi język zachodni - angielski jako obowiązkowy po uprzedniej akceptacji Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.


3. Zajęcia, o których w ust.1 są organizowane ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych, mogą być prowadzone bezpłatnie na życzenie nauczyciela.
Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęć wynosi do 8.
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć wynosi do 8.
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć wynosi do 5.
Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników zajęć wynosi do 4.
Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć wynosi do 10.
5.Gimnastyka korekcyjna dla uczniów klas I-III może być prowadzona w ramach obowiązkowych zajęć pozalekcyjnych w wymiarze nie mniejszym niż 2 godzin tygodniowo. Gimnastyka dla uczniów klas IV-VI może być prowadzona w ramach zajęć nadobowiązkowych w wymiarze określonym przez organ prowadzący szkolę lub dyrektora szkoły. Liczbę uczestników grup gimnastyki korekcyjnej tworzy się w zależności od rodzaju schorzeń i przedziałów wiekowych .

 

§ 6

 

 

1. Religia jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów, których rodzice sobie tego życzą:
a) życzenie wyrażane jest w najprostszej formie, nie musi być ponawiane w każdym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione
b) uczniowie nie korzystający z lekcji religii objęci są zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi
c) nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy potwierdzone przez władze kościelne
d) nauczyciela religii zatrudnia dyrektor szkoły na podstawie imiennego, pisemnego skierowania wydanego w przypadku Kościoła Katolickiego przez właściwego biskupa diecezjalnego lub zwierzchników kościołów w przypadku innych wyznań
e) nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej, nie przyjmuje jednak obowiązków wychowawcy klasy
f) nauczyciel religii ma prawo organizowania spotkań z rodzicami swych uczniów, wcześniej ustalając z dyrektorem szkoły termin i miejsce planowanego spotkania,
g) nauczyciel religii ma obowiązek wypełniania dziennika szkolnego,
h) nauka religii odbywa się w wymiarze dwóch godzin tygodniowo(lekcyjnych),
i) ocena z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym,
j) ocena z religii nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy,
k) ocena z religii jest wystawiana wg regulaminu oceniania przyjętego przez szkołę i jest wliczana do średniej ocen

 

 

 


§ 7

 

 

 


1. Zajęcia z zakresu „Wychowanie do życia w rodzinie” realizowane są w klasach V i VI .
2. Na realizację zajęć w szkołach publicznych przeznacza się w szkolnym planie nauczania w każdym roku szkolnym w każdej klasie po 14 godzin, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców.
3. Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice (prawni opiekunowie) zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach.
4. Uczeń pełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli zgłosi dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację ze swojego udziału w zajęciach.
5. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

 

 

 

§ 8

 

 

 

1. Biblioteka szkolna i czytelnia multimedialna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań nauczycieli i uczniów. Służy do: realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia, jak również do korzystania z innych typów bibliotek i źródeł informacji.
2. Pomieszczenia biblioteki umożliwiają:
- gromadzenie i opracowanie zbiorów,
- korzystanie z księgozbiorów w czytelni i wypożyczanie do domu,
- korzystanie ze środków audiowizualnych w sali telewizyjnej,
- prowadzenie zajęć dydaktycznych w czytelni.
3. Biblioteka stosując właściwe sobie metody i środki pełni funkcje:
a) kształcąco-wychowawczą poprzez:
- rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych
- przygotowanie do korzystania z rożnych źródeł informacji
- kształcenie kultury czytelniczej, wdrażanie do poszanowania książek
- udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym
b) opiekuńczo-wychowawcza poprzez:
- współdziałanie z nauczycielami
- wspieranie prac mających na celu pomocy uczniom mającym trudności w nauce
- otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych
c) kulturalno-rekreacyjna poprzez:
- uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego.
4. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie wszystkich klas, nauczyciele i inni pracownicy szkoły. Uprawnieni do korzystania ze zbiorów mają wolny dostęp do półek.
Czas pracy zapewnia możliwość korzystania z księgozbioru podczas zajęć lekcyjnych.
5. Zakres obowiązków n -la bibliotekarza:
a) koordynowanie pracy w bibliotece:
- opracowanie rocznych planów działalności biblioteki oraz terminów ważniejszych imprez,
- sprawozdania z pracy biblioteki, zawierające ocenę czytelnictwa,
- odpowiedzialność za stan majątkowy i dokumentację prac biblioteki;
b) praca pedagogiczna:
- gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami,
- udostępnianie zbiorów,
- udzielanie informacji bibliotecznych,
- rozmowy z czytelnikami o książkach,
- poradnictwo w wyborach czytelniczych,
- prowadzenie „lekcji bibliotecznych" (koordynowanie realizacji edukacji czytelniczo-medialnej)
- informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów i analiza czytelnictwa,
- prowadzenie rożnych form wizualnych informacji o książkach
c) praca organizacyjna:
- gromadzenie zbiorów oraz ich ewidencja zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- opracowanie biblioteczne zbiorów,
- organizowanie warsztatu informacyjnego,
- wydzielenie księgozbioru podręcznego,
- prowadzenie katalogów,
- udostępnienie zbiorów,
-wprowadzanie do programu MOL nowych , zakupionych pozycji
d) współpraca z innymi instytucjami.
6. Zbiorami biblioteki są: dokumenty piśmiennicze (książki, czasopisma i in.) i dokumenty nie piśmiennicze (materiały audiowizualne).
7. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły, który:
- zapewnia obsadę personelu oraz odpowiednie pomieszczenie i wyposażenie,
- zapewnia środki finansowe.
8. Wicedyrektor z upoważnienia dyrektora szkoły:
- hospituje i ocenia pracę biblioteki,
- zatwierdza tygodniowy rozkład zajęć.

 

 

 

§ 10

 

 

 


1. W szkole działa świetlica, której organizację i zasady działania określa rozporządzenie
2. Zajęcia świetlicowe organizowane są dla wszystkich dzieci z klas 0-III, które muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców lub z innych przyczyn oraz uczniów klas starszych / dojeżdżających/ oraz wg uzasadnionych potrzeb.
3. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie kart zgłoszeń składanych przez rodziców (prawnych opiekunów).
4. Świetlica prowadzi pozalekcyjne formy pracy opiekuńczo - wychowawczej w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25. Każda grupa ma swojego wychowawcę.
5. Wychowawcy świetlicy współpracują z wychowawcami klas oraz pedagogiem szkolnym, otaczając opieką dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo.
6..Świetlica zapewnia opiekę przez 40 godzin w tygodniu w czasie ustalonym przez dyrektora i rodziców.
Nadzór pedagogiczny nad świetlicą sprawuje kierownik świetlicy i dyrektor szkoły.
Dokumentacja świetlicy:
- roczny plan pracy
- dzienniki zajęć
- karty zgłoszeń dzieci
- regulamin świetlicy.
9. Żywienie dzieci odbywa się w stołówce:
a) odpłatność za obiady pokrywają rodzice dzieci stołujących się (wysokość stawki jest ustalana na początku roku szkolnego)
b) finansowanie obiadów przez GOPS, TPD, Radę Rodziców i innych sponsorów przyznawane na podstawie oświadczeń rodziców o zarobkach i opinii pedagoga szkolnego.
c)warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę
d)organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców albo ucznia z całości lub części opłat,
10. Intendent odpowiada za:
a) planowanie, organizowanie i właściwą koordynację pracy wszystkich pracowników bloku żywieniowego zgodnie z zasadami technologii i higieny żywienia
b) dba o estetyczny wygląd stołówki
c) prowadzenie miesięcznych wykazów żywionych dzieci
d) naliczanie prawidłowej wartości kalorycznej posiłków
e) planowanie jadłospisów
f) przestrzeganie obowiązujących przepisów bhp, p.- poż i sanitarno-higienicznych .
11 .Bezpośredni nadzór nad całością pracy stołówki sprawuje wicedyrektor szkoły.

 

 

 


§11

 

 

 


1. Szkoła przyjmuje słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub za jego zgodą- poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą
2. Osoba odbywająca praktyki w szkole pracuje pod nadzorem opiekuna, który służy pomocą i doradztwem.

3. Przebieg praktyki odnotowywany jest na bieżąco w karcie informacyjnej i uwieńczony oceną

4. Szkoła może przyjmować absolwentów szkół z licencjatem lub tytułem magistra na staż absolwencki.
Podstawą jest umowa z Urzędem Pracy.

 


§ 12
 

 

1. W szkole są prowadzone zajęcia pozalekcyjne (kółka zainteresowań):
- z godzin do dyspozycji dyrektora szkoły,
- przyznanych przez organ prowadzący.
- z godzin w ramach projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i innych.
W miarę posiadanych środków i możliwości oferta zajęć pozalekcyjnych zostanie powiększona.

 

 

 


ROZDZIAŁ VII

 

 

 


PRZEPISY KOŃCOWE

 

 

 

§ 1

 

 

 


1. Szkoła używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami o treści:
Szkoła Podstawowa
im. Wojciecha Janczaka
w Charłupi Małej
98-200 Sieradz ul. Szkolna 15
tel. O-43 822 25 25
e-mail: spchmala@poczta.wp.pl
NIP 827-216-21-23

2. Na świadectwach i innych dokumentach umieszcza się pieczęć okrągłą z nazwą Szkoły i Godłem Rzeczpospolitej Polski.

 

 

 

§ 2

 

 

 

1. Szkoła posiada własny sztandar, który reprezentuje ją na wszystkich ważnych uroczystościach.

 


§ 3
 

 

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Gospodarka finansowa i materiałowa jest prowadzona zgodnie z odrębnymi przepisami.

 


§ 4
 

 

1.Zagadnienia nieuregulowane w niniejszym Statucie ustala Dyrektor Szkoły w oparciu o obowiązujące aktualnie przepisy prawa.

 


§ 5
 

 

Z wnioskiem o zmianę Statutu lub jego części mogą występować: Dyrektor szkoły, Rada Rodziców, Rada Pedagogiczna i Samorząd Uczniowski.

 

 

 

§ 6

 

 

1. Zmiany do Statutu wprowadza Rada Pedagogiczna.
2. Przewodniczący Rady Pedagogicznej przesyła zmiany w Statucie do wiadomości i opinii pozytywnej organu prowadzącego i organu nadzoru pedagogicznego.
3. Zmiany zatwierdza Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
Po wniesieniu poprawek jednolity tekst Statutu Szkoły Podstawowej im.Wojciecha Janczaka w Charłupi Małej uchwalono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 04 lutego 2013r.


Za Radę Pedagogiczną: Dyrektor Szkoły mgr Wanda Bartosińska

Za Radę Rodziców : Przewodniczący Rady Rodziców Rafał Augustyniak

Za Samorząd Uczniowski : Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego- Klaudia Leśniewska


 
UCHWAŁA RADY SZKOŁY WPROWADZAJĄCA ZMIANY W STATUCIE
 
 
 
Uchwała nr 5/12/14
 
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Wojciecha Janczaka
 
W Charłupi Małej
      w sprawie zmian w statucie szkoły Podstawowej
 
im. Wojciecha Janczaka w Charłupi Małej
      na podstawie art. 50 ust. 2 pkt 1 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty                                                        (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz art.. …. statutu szkoły/placówki.
                                  
        Rada Szkoły uchwala, co następuje:

   § 1
W statucie szkoły/placówki dokonuje się następujących zmian:
 
1.W rozdziale V (UCZNIOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI):
 
Ø    w §1 po wyrazach: ZASADY REKRUTACJI DO dodaje się: ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO, PRZEDSZKOLA
 
Ø    dodaje się §1.1 w całości:
 
 1.Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3-6 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej oraz w innych formach wychowania przedszkolnego.
 
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 
3. Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego.
 
4. Korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę: publicznym przedszkolu w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w ustawie oraz publicznej innej formie wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony w ustawie dla przedszkoli publicznych, jest odpłatne. Wysokość opłaty jest ustalana w trybie i na zasadach wynikających z ustawy.
 
 
 
Ø     dodaje się §1.2 w całości:
 
 
 
 1. Nauka w zakresie szkoły podstawowej jest obowiązkowa, cykl kształcenia trwa 6 lat. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat i nie odroczono mu rozpoczęcia spełnienia obowiązku szkolnego i trwa do ukończenia szkoły podstawowej.
 
 
 
2. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które przed dniem 1 września kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej.
 
 
 
 
 
3. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej, jest zwolnione z obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.
 
 
 
4. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok.
 
 
 
 
 
5. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 
 
 
6. Dyrektor szkoły podstawowej kontroluje spełnianie obowiązku odbycia przez dziecko w wieku 5 lat rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego oraz obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.
 
 
 
7. Niespełnienie odbycia przez dziecko w wieku 5 lat rocznego przygotowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, o którym mowa w ustawie podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu w administracji.
 
Oznacza to, że na ustawowego przedstawiciela dziecka może być nałożona grzywna w celu przymuszenia do spełnienia ciążącego na nim obowiązku. Uprawnionym do żądania tego obowiązku jest dyrektor szkoły. Organem egzekucyjnym spełnienia obowiązku szkolnego jest Wójt Gminy Sieradz.
 
 
 
Ø     dodaje się §1.3 w całości:
 
 
 
1. Dzieci przyjmuje się do punktu przedszkolnego ,oddziału przedszkolnego i do klasy pierwszej szkoły podstawowej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego
 
przeprowadzonego w trybie i na zasadach wynikających z ustawy.
 
 
 
2. O przyjęciu dziecka do punktu przedszkolnego ,oddziału przedszkolnego oraz dzieci do publicznej szkoły podstawowej w trakcie roku szkolnego, w tym do klasy pierwszej, decyduje dyrektor, z wyjątkiem przypadków przyjęcia dzieci zamieszkałych w obwodzie publicznej szkoły podstawowej, które są przyjmowane z urzędu. Jeżeli przyjęcie ww. ucznia wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
 
 
 
3. Postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone z wykorzystaniem systemów informatycznych.
 
 
 
4. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica.
 
 
 
5. Do punktu przedszkolnego ,oddziału przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w punkcie przedszkolnym ,oddziale przedszkolnym.
 
 
 
6. Rodzice dzieci przyjętych do punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, z zachowaniem terminów, o których mowa w ustawie.
 
 
 
7. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w pkt. 5, niż liczba wolnych miejsc w punkcie przedszkolnym i oddziale przedszkolnym, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w ustawie. Kryteria mają jednakową wartość.
 
 
 
8. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu punkt przedszkolny i oddział przedszkolny   nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych. Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.
 
 
 
9. Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy mogą być przyjęci do punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego na terenie gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w ustawie, gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne na zasadach wynikających z ustawy.
 
 
 
10. Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej, składa się do dyrektora szkoły podstawowej. Treść wniosku określa ustawa. Organ prowadzący punkt przedszkolny i oddział przedszkolny przedszkole, może określić wzór wniosku.
 
 
 
11. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie. Treść zgłoszenia określa ustawa. Organ prowadzący szkołę podstawową, może określić wzór zgłoszenia.
 
 
 
12. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego w trybie wynikającym z ustawy, jeżeli szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych.
 
 
 
13. Postępowanie rekrutacyjne do punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego, szkoły podstawowej przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły podstawowej. Zadania, sposoby dokumentowania oraz zasady pracy komisji rekrutacyjnej określa ustawa.
 
 
 
14. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego punkt przedszkolny, oddział przedszkolny, szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły podstawowej przeprowadza postępowanie uzupełniające, w terminie do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne, w trybie i na zasadach wynikających z ustawy.
 
15. Przepisy dotyczące rekrutacji stosuje się także do dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy ubiegają się o przyjęcie do punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego i szkoły podstawowej.
 
 
 
Ø     dodaje się §1.4 w całości:
 
 
 
1.W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2014/2015 i 2015/2016 do szkoły podstawowej kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie następujących kryteriów:
 
- dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły podstawowej,                           
 
- kandydat uczęszcza do przedszkola położonego w pobliżu szkoły albo w szkole,
 
- rodzice dziecka pracują w pobliżu szkoły,
 
- preferencja wyboru szkoły,
 
 
 
2. Kryteria wskazane w pkt 1 do publicznej wiadomości podaje się nie później niż do dnia 28 lutego 2014 r. w roku szkolnym 2014/2015 oraz do dnia 28 lutego 2015 r. w roku szkolnym 2015/2016.
 
 
 
3.Terminy postępowania rekrutacyjnego:
 
- składanie wniosków wraz z załącznikami – od dnia 01 marca do 31 marca 2014 r. w roku szkolnym 2014/2015, od dnia 01 marca do dnia 31 marca 2015 r. w roku szkolnym 2015/2016
 
- podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – do dnia 23 kwietnia 2014 r.
 
- podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – do dnia 23 kwietnia 2014 r.
 
 
 
4.Wymagane dokumenty:
 
a) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.),
 
b) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz nie wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
 
c) dokument potwierdzający objecie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 135 ze zm.)
 
- złożenie dokumentów o których mowa w pkt od ….do…..jest obligatoryjne.
 
 
 
5. Dokumenty wymienione w pkt 4 wraz z wnioskiem należy złożyć w terminie: do dnia 31 marca 2014 r. w roku szkolnym 2014/2015 oraz do dnia 31 marca 2015 r. w roku szkolnym 2015/2016
 
 
 
7. Do postępowania rekrutacyjnegodo publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2014/2015 i 2015/2016 stosuje się przepisy, o których mowa w ustawie.
 

 
                                      § 2  

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi szkoły/placówki

                                                 § 3 
         Uchwała wchodzi w życie: 14 dni od daty uchwalenia*
 
 
 

                                          Przewodniczący Rady Szkoły/Placówki

                                                   …………..………………..

* Uchwała wchodzi w życie: z dniem podjęcia

  lub      z dniem ………………….
 
 
 
 
DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wanda Bartosińska
nauczyciel dyplomowany
tel. 0604171456
e─mail: bartosinska@op.pl
e─mail: bartosinskaster@gmail.com


SEKRETARZ SZKOŁY

Jolanta Kicińska
sekretariat czynny
od poniedziałku do piątku
dla uczniów i rodziców
w godzinach 10.00-15.00
tel.043 822 25 25
fax. 043 822 25 25KIEROWNIK ŚWIETLICY

mgr Anna Lewandowska
nauczyciel dyplomowany"Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej"
i "Pracownie komputerowe dla szkół"


Szkoła posiada pracownię komputerową i czytelnię multimedialną,
którą otrzymała jako darowiznę
z MEN w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu SpołecznegoADRES SZKOŁY

ul. Szkolna 15
98 - 200 Sieradz
woj. łódzkie
tel. (0-43) 822-25-25
e-mail: spchmala@wp.pl

 
Reklama  
   
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=