#ad-1679 br { display: none; }
 
 
  Strona startowa
  Szkoła o sobie
  Nasz Orlik
  Dziennik elektroniczny
  Samorząd Szkolny
  Dokumentacja szkoły
  Wewnątrzszkolny System Oceniania
  Przedmiotowe Systemy Oceniania
  Zajęcia dodatkowe
  Dla uczniów
  Dla rodziców
  => Harmonogram spotkań z rodzicami
  => Podręczniki kl I - regulamin
  Dziękujemy Przyjaciołom
  Programy ekologiczne
  Projekt dla przedszkola
  Projekty edukacyjne
współfinansowane przez EFS
  ENGLISH TEACHING
  Zagraniczna mobilność edukacyjna nauczycieli
  Erasmus
  Rada Rodziców
  Świetlica
  Sukcesy
  Księga gości
  Galeria
  Kronika szkoły


Jesteś 104388 odwiedzający

Dziękujemy!
Podręczniki kl I - regulamin

Regulamin wypożyczania i udostępniania darmowego podręcznika dla uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. Wojciecha Janczaka w Charłupi Małej w roku szkolnym 2014/2015.


1. Podręczniki do nauczania zintegrowanego i języka angielskiego dla klas I Szkoły Podstawowej są własnością Szkoły.

2. Szkoła Podstawowa nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki (materiały edukacyjne) mające postać papierową.

3 Szkoła Podstawowa przekazuje  uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu. Rodzice zobowiązani są do podpisania protokołu odbioru.

4. W przypadku, zniszczenia lub zagubienia podręczników (materiałów edukacyjnych) przez ucznia Dyrektor Szkoły zażąda od rodziców ucznia zwrotu kosztów zakupu podręczników.

5. W przypadku, zniszczenia lub zagubienia podręczników (materiałów edukacyjnych) przez ucznia, zanim zakupiony zostanie nowy podręcznik, uczeń może skorzystać z dodatkowego kompletu podręczników, który będzie znajdował się w bibliotece szkolnej.

Dla każdego oddziału klasowego przypada jeden dodatkowy komplet podręczników (materiałów edukacyjnych).

6. W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze Szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników (materiałów edukacyjnych).

7. W przypadku, gdy uczeń przenosi się z jednej szkoły do drugiej w trakcie trwania roku szkolnego, w nowej szkole, na czas zakupu przez szkołę podręcznika dla niego, korzysta z dodatkowego kompletu podręczników (materiałów edukacyjnych) wypożyczonych z biblioteki szkolnej.

8. Pierwsze części podręczników (materiałów edukacyjnych) będą wypożyczone uczniom 2 września; uczniowie przychodzą do biblioteki szkolnej całą grupą wraz z wychowawcą  – nauczycielem nauczania zintegrowanego, podczas zajęć edukacyjnych.

9. O kolejnych wypożyczeniach i oddaniu użytkowanych wcześniej podręczników (materiałów edukacyjnych) decyduje nauczyciel. Uczniowie przychodzą do biblioteki całym zespołem klasowym wraz z wychowawcą oddając i wypożyczając podręczniki (materiały edukacyjne).

10. Uczniowie, których nie będzie w szkole w dniu wypożyczenia/oddawania podręczników, będą zobowiązani do indywidualnego zgłoszenia się do biblioteki szkolnej.

11.Uczniowie zobowiązani są do dbałości o podręcznik (obłożenie, nie pisanie wewnątrz).


Podstawa Prawna:

Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2014r. poz. 811.

O szkole Wydarzenia dla rodziców Sukcesy naszych uczniów Galeria Kontakt Przetargi / Komunikaty
ZARZĄDZENIE NR 1/a /14/15

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojciecha Janczaka w Charłupi Małej z dnia 29 sierpnia 2014 roku

W sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów

z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych

Na podstawie: art.22 ak ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256,poz.2572, z póź. zm.)

Zarządzam co następuje:

§1

W celu zapewnienia, co najmniej trzyletniego okresu używania podręczników lub materiałów edukacyjnych określa się szczegółowe warunki korzystania z podręczników lub materiałów edukacyjnych przez uczniów Szkoły Podstawowej
im. Wojciecha Janczaka w Charłupi Małej.

§2

 1. Ilekroć w zarządzeniu mowa o :

a) szkole-należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Wojciecha Janczaka w Charłupi Małej ,

b uczniu - należy przez to rozumieć ucznia realizującego obowiązek szkolny – ujętego w księdze ewidencji uczniów Szkoły Podstawowej im. Wojciecha Janczaka w Charłupi Małej ,

c) rodzicu ucznia-należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego,

d) podręcznikach –należy przez to rozumieć podręczniki, w tym podręcznik z danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego,

e) organie prowadzącym-należy przez to rozumieć gminę Sieradz.

§3

 1. Podręczniki, w tym podręczniki do zajęć z danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego są własnością organu prowadzącego szkołę i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej.

 2. Podręczniki w tym podręczniki do zajęć z danego języka obcego nowożytnego , materiały edukacyjne do zajęć z danego języka nowożytnego są wypożyczane (użyczane) uczniom szkoły na okres danego roku szkolnego.

 3. Wypożyczenia (użyczenia) podręczników dokonuje nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej na podstawie imiennej listy uczniów sporządzonej  i podpisanej przez wychowawcę klasy.

 4. Podręczniki na dany rok szkolny są wypożyczane w dniu i w godzinach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem odpowiedzialnym za prowadzenie biblioteki szkolnej a wychowawcą klasy. Zapis ten stosuje się również do zwrotu podręczników.

 5. Podręczniki są wypożyczane (użyczane) uczniom nie później , niż do dnia 14 września danego roku szkolnego.

 6. Wypożyczenie podręcznika może nastąpić również w innym terminie w trakcie danego roku szkolnego.

 7. Podręczniki są wypożyczane (użyczane) uczniom po zawarciu przez rodzica umowy użyczenia podręcznika, której jeden egzemplarz na czas użyczenia przechowuje się w bibliotece szkolnej.

 8. Wzór umowy zawieranej pomiędzy szkołą a rodzicem, określającej wzajemne prawa

  i obowiązki stron stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 9. Za zebranie od rodziców podpisów umów użyczenia odpowiada nauczyciel wychowawca , a następnie po jednym egzemplarzu tych umów przekazuje do biblioteki szkolnej.

§4

Podręczniki podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku skreślenia ucznia z księgi uczniów, przeniesienia ucznia do innej szkoły lub w przypadku innych zdarzeń losowych.


§5

 1. Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w szkole uczniowie zwracają podręczniki do biblioteki szkolnej. Zwrot następuje nie później niż do 25 czerwca danego roku. Uczniowie przystępujący do egzaminu komisyjnego zwracają podręcznik nie później niż do końca sierpnia danego roku.

 2. Nadzór nad zadaniem, o którym mowa w ust.1 realizuje wychowawca ucznia oraz nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej.

 3. Podczas zwrotu podręcznika do biblioteki –nauczyciele , o których mowa w ust.2 dokonują oględzin podręcznika określając stopień jego zużycia.

 4. W przypadku zagubienia podręcznika, znacznego zużycia, wykraczającego poza zwykłe jego używanie, bądź jego zniszczenie, rodzice są zobowiązani do zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika. Wpłaty dokonuje się w sekretariacie szkoły. Zapisy umowy użyczenia stosuje się odpowiednio.

 5. Zapisu ustępu 4 nie stosuje się w przypadku zwrotu podręcznika po jego trzyletnim użytkowaniu.


§6

1.Uczniowie są zobowiązani do używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem, do zadbania o jego walor użytkowy i estetyczny , do chronienia go przed zniszczeniem, bądź zgubieniem.

2. W przypadku zniszczenia lub zgubienia podręcznika uczeń lub rodzic jest zobowiązany poinformować o tym fakcie nauczyciela wychowawcę i nauczyciela odpowiedzialnego za prowadzenie biblioteki szkolnej.

§7

Zobowiązuje się nauczycieli wychowawców do zapoznania uczniów i ich rodziców  z niniejszym zarządzeniem.

§8

 1. Zarządzenie ma zastosowanie:

a) w roku szkolnym 2014/2015 do uczniów klasy I szkoły podstawowej,

b) w roku szkolnym 2015/2016 do uczniów klas I, II, IV szkoły podstawowej,

c) w roku szkolnym 2016/2017 do uczniów klas I, II, III, IV, V szkoły podstawowej

 1. Począwszy od roku szkolnego 2017/2018 zarządzenie ma zastosowanie do uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej.

§9

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły.

§10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Podstawa Prawna: Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2014r. poz. 81
 
 
DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wanda Bartosińska
nauczyciel dyplomowany
tel. 0604171456
e─mail: bartosinska@op.pl
e─mail: bartosinskaster@gmail.com


SEKRETARZ SZKOŁY

Jolanta Kicińska
sekretariat czynny
od poniedziałku do piątku
dla uczniów i rodziców
w godzinach 10.00-15.00
tel.043 822 25 25
fax. 043 822 25 25KIEROWNIK ŚWIETLICY

mgr Anna Lewandowska
nauczyciel dyplomowany"Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej"
i "Pracownie komputerowe dla szkół"


Szkoła posiada pracownię komputerową i czytelnię multimedialną,
którą otrzymała jako darowiznę
z MEN w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu SpołecznegoADRES SZKOŁY

ul. Szkolna 15
98 - 200 Sieradz
woj. łódzkie
tel. (0-43) 822-25-25
e-mail: spchmala@wp.pl

 
Reklama  
   
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=