#ad-d3d9 br { display: none; }
 
 
  Strona startowa
  Szkoła o sobie
  Nasz Orlik
  Dziennik elektroniczny
  Samorząd Szkolny
  Dokumentacja szkoły
  => Regulamin Rady Pedagogicznej
  => Program Wychowawczy Szkoły
  => Program Profilaktyczny Szkoły
  Wewnątrzszkolny System Oceniania
  Przedmiotowe Systemy Oceniania
  Zajęcia dodatkowe
  Dla uczniów
  Dla rodziców
  Dziękujemy Przyjaciołom
  Programy ekologiczne
  Projekt dla przedszkola
  Projekty edukacyjne
współfinansowane przez EFS
  ENGLISH TEACHING
  Zagraniczna mobilność edukacyjna nauczycieli
  Erasmus
  Rada Rodziców
  Świetlica
  Sukcesy
  Księga gości
  Galeria
  Kronika szkoły


Jesteś 105428 odwiedzający

Dziękujemy!
Program Profilaktyczny Szkoły

 


PROGRAM PROFILAKTYCZNY  SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
im. WOJCIECHA JANCZAKA
W CHARŁUPI MAŁEJ

 

         Przyjęty uchwałą nr   7/10/11  Rady Pedagogicznej w dniu 14.09.2010

 

 

 

WSTĘP

 

 

         Zaproponowany program stanowi uzupełnienie programu wychowawczego realizowanego w szkole, który ma  na celu kształtowanie osobowości uczniów  i wspieranie ich rozwoju. Realizacja zadań  zawartych  w Programie profilaktyki powinna   wpłynąć na uczniów tak , aby potrafili poradzić sobie z rozwiązaniem problemów, by umieli współżyć z ludźmi i potrafili wybrać to, co służy ich zdrowiu fizycznemu i psychicznemu. Ma na celu zmianę niezadowalających zachowań uczniów.  Program przewiduje działania na rzecz dzieci, podejmowane przez grono pedagogiczne  mające przeciwdziałać marginalizacji lub wykluczeniu społecznemu uczniów. Program ma być rozwinięciem potencjału dziecka wyniesionego z domu rodzinnego.
     Warunkiem osiągnięcia założonych celów jest zaangażowanie wszystkich nauczycieli, wychowawców i rodziców. Może być dobrze zrealizowany przy współpracy z pracownikami różnych instytucji działającymi na rzecz dziecka :  Poradnia Psychologiczna, Ośrodek Pomocy społecznej, Policja , Sąd Rodzinny Kościół.

 

Poniższy program profilaktyczny:
 

 

·   uzupełnia program wychowawczy szkoły

 

·  odpowiada na realne problemy i zagrożenia pojawiające się w szkole,  klasie szkolnej i środowisku

 

·   ma przemyślany plan (został opracowany w oparciu o potrzeby szkoły)

 

·   formy i sposoby działań zakresu profilaktyki pierwszorzędowej dostosowan są do wieku uczniów

 

·     zawiera jasno określone zasady i formy współpracy wychowawczej z rodzicami

 

·      uwzględnia  predyspozycje do prowadzenia zajęć wychowawczych oraz sugestie rodziców

 

·      zawiera cele i założenia programu wychowania do życia w rodzinie

·      został przedstawiony rodzicom do zaopiniowania i akceptacji wraz z zaproszeniem do aktywnego włączenia się w realizację zadań.
 

 

Program opracowany został w oparciu o:

 

 

1.    Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej - art. 72.

 

2.   Konwencja o Prawach Dziecka - art..3, art. 19, art. 33.

 

3.   Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr67, poz. 329 z późniejszymi zmianami).

 

4.   Rozporządzenie MENiS z dnia 26.02.2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51, poz. 458).

 

5.   Rozporządzenie MENiS z dnia 31.01.2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 10 z 2002 r., poz.96).

 

6.   Rozporządzenie MENiS z dnia 19.07.2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (DU. Nr 121 z 2002 r., poz. 1037).

 

7.   Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003 roku, w sprawie działalności  wychowawczej i zapobiegawczej dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem ( Dz. U. Nr 26, poz.226)

 

8.   Podstawę programową kształcenia ogólnego dla sześcioletnich szkół podstawowych z 15 lutego 1999 roku  (muszę sprawdzić czy nie zmieniły się rozporządzenia.

 

 

 

Przegląd wiodących teorii na temat działań profilaktycznych Sporządzenie niniejszego dokumentu wynika zarówno z wymogów formalno-          prawnych jak i obecnych potrzeb wychowawczych środowiska lokalnego. Biorąc   pod uwagę sugestie rodziców, nauczycieli oraz uczniów stwierdzono, że istnieje ściśle   określona grupa zachowań niepożądanych (zagrożeń), którą należy się zająć w sposób przemyślany i zorganizowany.  Służyć temu mają działania różnych grup ludzi, począwszy od nauczycieli, rodziców, samorządu lokalnego, kościoła, policji skończywszy na samych uczniach. Koordynaty do tych działań znalazły się w tym dokumencie, który w miarę rozwoju prac można nowelizować w oparciu o nowe wnioski i doświadczenia.       

 

            Obecne podejście do profilaktyki, według W.B. Hansena, nastawione jest na stosowanie strategii takich jak: przekonania normatywne, zaangażowanie osobiste, wartości, umiejętności odmawiania, alternatywy, informacje o konsekwencjach, umiejętność stanowienia celów, umiejętność podejmowania decyzji, poczucie wartości, umiejętność radzenia sobie ze stresem, umiejętność pomagania, umiejętności życiowe. Zmiany w ujęciu profilaktyki związane są również z szerszym uwzględnieniem promocji zdrowia. Ważnym jest, by oprócz przekazywania wiedzy o środkach psychoaktywnych i skutkach ich oddziaływań, kształtować prawidłowe postawy życiowe, umiejętności społeczne i przekazywać odpowiedni system norm. Według K. Ostaszewskiego występują różne modele podejścia do wczesnej profilaktyki:

 

       Model oświaty zdrowotnej (tradycyjny) - przekazuje informacje o substancjach uzależniających i skutkach ich zażywania, a więc opiera się o procesy poznawcze. Wiedza przekazywana jest w trzech wariantach: 1) edukacja w zakresie działania środków psychoaktywnych; 2) informacje odstraszające; eksponowanie, wyolbrzymianie konsekwencji używania tych substancji, 3) konkretne relacje osób uzależnionych. Formy przekazu w tym modelu to prelekcje, pogadanki, filmy, ulotki, plakaty.

 

·        Model edukacji humanistycznej - wszelkie działania zmierzające do prawidłowego kształtowania osobowości. Formy pracy: psychologiczne gry i zabawy, praca w małych grupach, dyskusje.

 

·        Model edukacji społecznej (wpływów społecznych) - podstawowym założeniem w tym modelu jest, że środowisko jest dla jednostki źródłem przykładów do naśladowania, kar i nagród oraz wywiera presję. Dlatego też koncentrujemy się na uczeniu jednostki rozpoznawania zagrożeń oraz radzenia sobie z niekorzystnymi wpływami. Ważna jest umiejętność odmawiania.

 

·        Model edukacji w zakresie umiejętności życiowych - działania profilaktyczne są próbą integracji trzech w/w modeli; przekazywanie wiadomości na temat środków uzależniających, wpływów społecznych skłaniających do ich zażywania oraz uczenie zaspokajania potrzeb bez pomocy tych substancji.

 

·        Model form alternatywnych - proponuje naukę atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu; rozwijanie zainteresowań, hobby co stanowi alternatywę dla środków psychoaktywnych.

 

·        Model promocji zdrowia - zgodnie z definicją zdrowia według Światowej Organizacji Zdrowia postrzega zdrowie jako całość w jego fizycznym, psychicznym, duchowym i społecznym wymiarze.

 

Budując szkolny program profilaktyczny wzięto pod uwagę wszystkie wyżej wymienione podejścia i modele profilaktyczne. Stało się tak dlatego, iż pomijając jedną ze sfer zagadnieniowych można narazić się na pominięcie jednego z zagrożeń któremu chcemy przeciwdziałać.

 

         Analizując sugestie/wnioski  nauczycieli, rodziców i uczniów  wyodrębniono grupę zachowań niepożądanych, którymi należy się zająć w pierwszej kolejności konstruując szkolny program profilaktyki. Do zachowań tych należą:

 

·                  agresja wśród uczniów,

 

·                  używanie wulgaryzmy

 

·                  nikotynizm,

 

·                     picie alkoholu,

 

·                    niszczenie mienia szkolnego

 

·                   obojętność  niektórych rodziców na sprawy swoich dzieci,

 

·                   brak reakcji środowiska na niewłaściwe zachowania młodzieży.

 

Cele główne programu:

 

 

 

I. Wspomaganie wszechstronnego harmonijnego rozwoju ucznia, w tym szczególnie:

 

 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 

 

 

1.     Umiejętne nawiązywanie i utrzymywanie poprawnych kontaktów z innymi uczniami i dorosłymi.

 

2.     Umiejętne działania w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych (radzenie sobie w sytuacjach trudnych).

 

3.     Wzmacnianie poczucia własnej wartości.

 

4.     Integracja działań profilaktycznych prowadzonych przez różnych wykonawców naszym środowisku.

 

 

 

II. Ochrona ucznia przed zakłóceniami jego rozwoju (chronienie przed zagrożeniami i reagowanie na pojawiające się zagrożenia).

 

 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 

 

 

1.     Tworzenie pozytywnych więzi między uczniami, uczniami – nauczycielem, nauczycielem – rodzicami, rodzicami – dzieckiem.

 

2.     Kształtowanie odpowiedzialności za własne zachowanie w stosunku do innych ludzi i za swoje czyny.

 

3.     Ukazanie zgubnej roli używek, agresji przejawiającej się w grupach rówieśniczych.

 

4.     Uczenie dzieci zachowań i kontaktów z innymi pobawionych agresji, przemocy, wolnych od używek i innych uzależnień np. zdobyczy cywilizacji.

 

5.     Wyrabianie umiejętności rozróżniania dobra i zła.

 

6.     Ukazanie wartości płynących z koleżeństwa i przyjaźni (wskazanie pożądanych wzorców zachowań).

 

7.     Wzbudzenie w rodzicach motywacji do szukania i niwelowania przyczyn niepożądanych zjawisk wychowawczych.

 

8.     Budowanie porozumienia (szkoła – dom – środowisko), wspólnej aktywności i partnerstwa w wychowaniu uczniów.

 

9.     Zwiększenie świadomości społecznej o zagrożeniach patologiami oraz możliwościach uzyskania pomocy.

 

10. Pomoc rodzicom w zdobywaniu wiedzy i praktycznych umiejętności wychowawczych (pedagogizacja rodziców).

 

11. Organizacja czasu wolnego uczniów.

 

12. Promocja szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przebieg realizacji z podziałem na etapy

 

A. Zadania profilaktyczne nauczycieli szkoły podstawowej.

 

Do zadań profilaktycznych nauczycieli Szkoły Podstawowej

 

 im. Wojciecha Janczaka w Charłupi Małej  zaliczyć należy przede wszystkim:

 

o       Zwracanie- podczas dyżurów- szczególnej uwagi na miejsca tzw. podwyższonego ryzyka: ubikacje, schody, itp.

 

o       Informowanie na bieżąco wychowawców o niewłaściwym zachowaniu ich wychowanków zarówno przez nauczycieli dyżurujących jak pozostałych nauczycieli i pracowników szkoły.

 

o       Obserwacja zachowania uczniów w miejscach publicznych i zwracanie uwagi na przejawy agresji, palenia papierosów czy niszczenia mienia.

 

o       Wdrażanie do świadomego unikania zagrożeń oraz kształtowanie umiejętności odmawiania i negocjacji.

 

o       Dawanie przykładów sumienności, umiejętności rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

 

 

 

 

 

B. Zadania profilaktyczne wychowawców klasowych.

 

 

 

o      pomoc uczniom w rozwiązywaniu trudności życiowych i rodzinnych- uruchomienie akcji informacyjnej mającej na celu uświadomienie uczniom możliwości zwrócenia się z problemem do konkretnej osoby w szkole: wychowawca, dyrektor szkoły,

 

o      podnoszenie poziomu kultury osobistej uczniów- godziny wychowawcze dotyczące zachowania się w stosunku do rówieśników, osób dorosłych, w miejscach publicznych (kino, teatr, itp.),

 

o      współpraca z rodziną- inicjowanie spotkań mających na celu omawianie problemów wysuwanych przez rodziców, wywiadówki profilaktyczne,

 

o      realizacja programów profilaktycznych dotyczących palenia tytoniu i picia alkoholu, rozwijania umiejętności interpersonalnych,

 

o      wprowadzanie zajęć redukujących napięcie, relaksacyjnych, zajęć śródlekcyjnych,

 

o      organizacja koleżeńskiej pomocy w nauce,

 

o      kształtowanie postaw poszanowania mienia wspólnego, dbałości estetykę klasy, szkoły i otoczenia.,

 

o      Systematyczne informowanie rodziców o postępach w nauce i zachowaniu ich dzieci,

 

o      Pomoc w poznawaniu samego siebie i kształtowaniu pożądanego systemu wartości,

 

C. Zadania profilaktyczne rodziców

 

 

 

Mając na uwadze, że wychowanie dzieci to  główne zadanie rodziców,

 

a nauczyciele wspierają ich w dziedzinie wychowania, ustalono następujące zadania  profilaktyczne dla rodziców :

 

1. Każdy rodzic czuwa nad tym, aby jego dziecko wykazywało właściwą kulturę osobistą oraz sumiennie realizowało obowiązek szkolny.

 

2. W celu zapobiegania niewłaściwym zachowaniom rodzice utrzymują regularny kontakt z wychowawcą klasy, a w razie potrzeby Dyrektorem  Szkoły Podstawowej w Charłupi Małej.

 

3.Rodzice biorą udział w przedsięwzięciach organizowanych przez szkołę mających na celu doskonalenie metod wychowawczych.

 

4. Rodzice uczniów sprawiających szczególne trudności wychowawcze winni kontaktować się ze szkołą w każdym przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących norm i zasad oraz wspólnie znajdować sposoby rozwiązywania problemów.

 

METODY PRACY:

 

              Metody pracy przewidziane dla realizacji programu profilaktyki dla uczniów klas I-III:

 

Ø Pogadanki, prelekcje

 

Ø Zabawy integracyjne

 

Ø Zajęcia sportowe

 

Ø Gry i zabawy ruchowe

 

Ø Scenki, psychodramy

 

Ø Wyjazdy do kina, teatru  itp.

 

Ø Prace plastyczne, artystyczne, literackie

 

Ø Konkursy

 

Ø Spotkania z ciekawymi ludźmi

 

Ø Spotkania i zajęcia praktyczne z pracownikami służby zdrowia, policjantami..itp.

 

 

 

Metody pracy przewidziane dla realizacji programu profilaktyki dla uczniów klas IV-VI:

 

Ø Spotkania z ciekawymi ludźmi

 

Ø Pogadanki, prelekcje,

 

Ø Rozmowy z pracownikami służb zdrowia, PPP, policjantami itp.

 

Ø Spotkania z rodzicami

 

Ø Gry i zabawy interakcyjne

 

Ø Warsztaty poznawczo-doskonalące

 

Ø Konkursy

 

Ø Spotkania z ciekawymi ludźmi

 

Ø Zajęcia w kołach zainteresowań

 

Ø Organizowanie wycieczek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZEWIDYWANE EFEKTY ZAJĘĆ

 

Uczniowie:

 

v Są tolerancyjni wobec siebie, swojego otoczenia

 

v Rozwijają swoje zainteresowania poprzez udział w licznych kolach zainteresowań

 

v Znają zasady prawidłowego odżywiania się i potrafią stosować te zasady w praktyce

 

v Potrafią odnaleźć się w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych

 

v Posiadają wiedzę z zakresu profilaktyki uzależnień

 

v Dbają o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne

 

v Lepiej znają siebie i innych

 

v Znają zasady funkcjonowania w grupie

 

v Biorą odpowiedzialność za swoje czyny

 

v Potrafią radzić sobie w sytuacjach konfliktowych

 

v Znają swoje mocne i słabe strony

 

 

 

 

 

W ramach  realizacji podstawowych treści programu profilaktycznego na dany rok szkolny uwzględnia się następujące etapy działalności:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działania profilaktyczne

 

 

w poziomie klas I - III


 

 

 

 

 

Cel

 

Działania

 

Kto realizuje

 

 

 

Kryterium sukcesu

 

Sposób

 

ewaluacji

 

Prowadzący                     ewaluację

 

Promocja zdrowego stylu życia

 

 

 

I. Higiena osobista

 

 

 

Blok zajęć psychoedukacyjnych

 

„Dbamy o zdrowie”

 

Działania higienistki szkolnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawca

 

Higienistka szkolna

 

 

 

 

 

Uczeń jest  schludny, czysty, dba oswój wygląd.

 

Zna podstawy higieny intymnej.

 

Dba o zdrowe zęby.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obserwacja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawca

 

 

 

II. Zdrowe odżywianie

 

 

 

Akcje promujące zdrowe

 

odżywianie .

 

Wzbogacanie zdrowej oferty sklepiku szkolnego.

 

 

 

 

 

Nauczyciele przyrody

 

Pedagog , realizatorzy

 

Programów

 

 

 

Uczeń potrafi wskazać składniki diety służące zdrowiu. Świadomie spożywa warzywa

 

i owoce. Rezygnuje

 

z niezdrowej żywności.

 

 

 

 

 

Rozmowa,

 

Obserwacja spożywanych posiłków na stołówce  i dokonywanych wyborów w sklepiku

 

 

 

Realizatorzy działań,

 

Kierownik świetlicy,

 

 

 

 

 

III. Ruch bramą do

 

Zdrowia fizycznego psychicznego

 

 

 

Zajęcia wychowania fizycznego , pozalekcyjne  zajęcia sportowe i ruchowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciel w-f

 

 

 

Indywidualna Karta sprawności

 

.

 

 

 

Analiza jakościowa i ilościowa

 

Nauczyciele w-f

 

 

 

IV.Profilaktyka uzależnień

 

 

 

Bloki zajęć psychoedukacyjnych

 

wg.programu

 

„Spójrz inaczej”:

 

- „Postrzeganie swoich uczuć  i radzenie sobie z trudnymi uczuciami”

 

- Zajęcia dotyczące substancji trujących

 

- Modelowanie zachowań

 

Związanych z dokonywaniem wyborów.

 

 

 

Filmy profilaktyczne,

 

Bajki z morałem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotaknie z psychologiem

 

Dla rodziców

 

„Pomaganie dziecku

 

w jego codziennych troskach”

 

 

 

 

 

Nauczyciel prowadzący,

 

katechetka

 

 

 

Wychowawca pedagog.

 

Interwencyjnie.

 

 

 

Wychowawca, pedagog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń potrafi nazywać uczucia, akceptuje uczucia trudne i uczy się nad nimi panować.

 

 

 

Uczeń zna na czym polega szkodliwe działanie

 

różnych substancji

 

Uczeń potrafi oceniać postępowanie bohaterów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń doświadcza aktywnej uwagi rodziców.

 

Rundy  informacji zwrotnych od dzieci.

 

Obserwacja zachowań dzieci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy

 

pedagog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezpieczeństwo w szkole i poza nią

 

 

 

I. Bezpieczeństwo w świetle przepisów szkolnych .

 

 

 

Podnoszenie standardów

 

Związanych z bezpieczną

 

Szkołą  /organizacja

 

Pracy szkoły –dyżury

 

Nauczycieli

 

Zapoznanie uczniów z regulaminami dotyczącymi bezpieczeństwa w szkole /w tym regulaminami pracowni i wycieczek./

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele

 

 

 

 

 

Wychowawcy i

 

Nauczyciele

 

Przedmiotowi

 

 

 

Uczniowie czują się w szkole

 

Bezpieczni. Rodzice uczniów

 

mają przekonanie o bezpieczeństwie w szkole

 

 

 

Ankiety „Bezpieczna

 

Szkołą”dla rodziców i dzieci

 

 

 

 

 

Nauczyciele

 

II. Zapobieganie przemocy i zachowaniom agresywnym

 

 

 

 

 

Zajęcia psychoedukacyjne  dotyczące agresji

 

„Spójrz inaczej” i „Spójrz inaczej na agresję”

 

Zapoznanie ze szkolnymi

 

Procedurami

 

dotyczącymi czynów agresywnych.

 

Prewencyjne spotkanie z

 

Policjantem : Odpowiedzialność

 

nieletnich za swoje czyny

 

Modelowanie sposobów rozwiązywania konfliktów przy pracy z indywidualnym przypadkiem –praca na kontrakcie, interwencje

 

w klasach.

 

Wychowawcy,

 

 

 

 

 

Uczeń ma wiedzę jak radzić sobie z trudnymi emocjami,

 

Stara się wykorzystać tę wiedzę w praktyce.

 

Uczeń stara się rozwiązywać

 

Konflikty w sposób asertywny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń otrzymuje pomoc dorosłych przy rozwiązywaniu

 

konfliktów.

 

Uczeń wie, że ponosi konsekwencje za nieadekwatne zachowania , wie ma prawo do uczenia się na błędach.

 

Doświadcza  konsekwencji

 

Swoich wyborów.

 

Obserwacja zachowań uczniów,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza efektów

 

Pracy na procedurach dot. Agresywnych zachowań i efektów

 

Kontraktów.

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspieranie dziecka

 

 

 

I. Wyrównywania szans edukacyjnych

 

 

 

Diagnozowanie dzieci w Poradni Psychologicznej

 

Praca dydaktyczna w oparciu o opracowane wymagania zgodnie ze wskazaniami poradni.

 

Zajęcia wyrównawcze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy,

 

Nauczyciele psycholog,

 

 Pedagog.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń pokonuje trudności w uczeniu się w oparciu o proponowany system pomocy

 

 

 

 

 

 

 

Analiza oferty

 

pomocowej pod względem dostosowania do potrzeb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy

 

Psycholog, pedagog

 

 

 

II. Wyrównywania szans rozwoju społecznego

 

 

 

Pomoc psychologiczna

 

I pedagogiczna

 

. Pomoc materialna  w tym: dofinansowanie obiadów, zapomogi losowe, wnioskowanie o pomoc do Ośrodka Pomocy Społecznej,

 

wnioskowanie o wgląd w sytuację rodzinną, realizacja rządowych

 

programów pomocowych

 

i innych.

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy,

 

Pedagog, psycholog,

 

Rada Rodziców

 

Dziecko otrzymuje wsparcie

 

od instytucji szkolnej.

 

Rodzice są motywowani

 

do pracy nad zmianą sytuacji

 

dziecka lub sytuacji rodzinnej.

 

Rodzice otrzymują wsparcie

 

przy rozwiązywaniu

 

problemów rodzinnych.

 

 

 

 

 

 

 

Monitorowanie

 

Indywidualnych

 

Przypadków.

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy

 

Psycholog, pedagog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działania profilaktyczne

 

w poziomie klas IV - VI


 

Cel

 

Działania

 

Kto realizuje

 

Kryterium sukcesu

 

Sposób

 

ewaluacji

 

Prowadzący                     ewaluację

 

Promocja zdrowego stylu życia

 

 

 

I. Higiena osobista

 

 

 

Pogadanki wychowawcy

 

Lekcje przyrody

 

Działania higienistki szkolnej,

 

Działania nauczyciela w-f,  w.d.ż.r / uświadamianie,

 

Kontrolowanie, konsekwencje/

 

 

 

Nauczyciel w-f,

 

 przyrody,

 

wychowawca

 

 

 

 

 

Uczeń jest  schludny, czysty, dba oswój wygląd.

 

Zna podstawy higieny intymnej.

 

Dba o zdrowe zęby.

 

 

 

Obserwacja

 

 

 

Wychowawca

 

 

 

II Zdrowe odżywianie

 

 

 

Lekcje przyrody

 

Akcje promujące zdrowe

 

odżywianie .

 

Wzbogacanie zdrowej oferty sklepiku szkolnego.

 

 

 

 

 

Nauczyciele przyrody

 

Pedagog , realizatorzy

 

Programów

 

 

 

Uczeń potrafi wskazać składniki diety służące zdrowiu . Świadomie spożywa

 

Warzywa i owoce. Rezygnuje

 

z niezdrowej żywności.

 

 

 

Rozmowa,

 

Obserwacja spożywanych posiłków na stołówce  i dokonywanych wyborów w sklepiku

 

Realizatorzy działań,

 

Kierownik świetlicy,

 

Pedagog

 

 

 

III. Ruch bramą do

 

Zdrowia fizycznego psychicznego

 

 

 

Zajęcia wychowania fizycznego , pozalekcyjne  zajęcia sportowe i ruchowe

 

 

 

 

 

Nauczyciel w-f

 

 

 

Indywidualna Karta sprawności.

 

 

 

 

 

 

 

Analiza jakościowa

 

i ilościowa

 

 

 

Nauczyciel w-f

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.Profilaktyka uzależnień

 

 

 

Film i zajęcia psychoedukacyjne  Nikotyna legalny narkotyk i odmawianie

 

Wpływ alkoholu na organizm młodego

 

Człowieka.Konsekwencje ryzykownych zachowań

 

 

 

 

 

Media a uzależnienia –

 

Pogadanki

 

Badanie ankietowe

 

 

 

 

 

Postępowanie zgodne z procedurami względem

 

dzieci podejmujących

 

próby palenia lub picia.

 

Pomoc dzieciom  z symptomami uzależnienia od mediów

 

Współpraca z i ich rodzicami

 

 

 

 

 

Film profilaktyczny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotknie z psychologiem

 

Dla rodziców

 

„Radzenie sobie z ryzykownymi zachowaniami dziecka”

 

 

 

Pedagog, psycholog,

 

Nauczyciele

 

 

 

psycholog, pedagog

 

przy współpracy z

 

wychowawcami

 

 

 

pedagog- organizacja

 

wychowawcy- przepracowanie tematu

 

 

 

Psycholog, pedagog

 

Zaproszeni trenerzy

 

 

 

wychowawca

 

 

 

Uczeń zna na czym polega szkodliwe działanie nikotyny

 

Deklaruje podejmowanie

 

Właściwych wyborów

 

 

 

Uczeń zna na czym polega szkodliwe działanie alkoholu

 

Deklaruje podejmowanie

 

Właściwych wyborów

 

 

 

Uczeń potrafi ocenić swoje podejście do komputera.  Ocena na podstawie karty pracy „Ja i media”

 

Uczeń doświadcza działań dorosłych mających ochronić go przed zachowaniami ryzykownymi.

 

Uczeń poznaje jak radzą sobie

 

Bohaterowie z konfliktem

 

wewnętrznym

 

 

 

Podniesienie poziomu motywacji rodziców do

 

Brania odpowiedzialności za

 

losy dziecka

 

Rundy  informacji zwrotnych od dzieci

 

 

 

Określenie poziomu

 

Zagrożenia wśród uczniów.

 

Ilość spraw prowadzonych zgodnie z procedurami i efekty tych działań.

 

Uczeń potrafi rozmawiać  o dylematach

 

akcentowanych  w spektaklu .

 

Rodzice współpracują

 

ze szkołą z celu wyeliminowania

 

zachowań  ryzy- kownych u dzieci.

 

Nauczyciel ,

 

Pedagog

 

Wychowawcy

 

Psycholog

 

Bezpieczeństwo w szkole i poza nią

 

 

 

I. Bezpieczeństwo w świetle przepisów szkolnych.

 

 

 

 

 

Podnoszenie standardów

 

Związanych z bezpieczną

 

Szkołą  /organizacja

 

Pracy szkoły –dyżury

 

Nauczycieli,

 

Zapoznanie uczniów z regulaminami dotyczącymi bezpieczeństwa w szkole .W tym regulaminami pracowni i wycieczek..

 

 

 

 

 

Nauczyciele

 

 

 

 

 

Wychowawcy i

 

Nauczyciele

 

Przedmiotowi

 

 

 

 

 

Uczniowie czują się w szkole

 

Bezpieczni. Rodzice uczniów

 

Maja przekonanie o bezpieczeństwie w szkole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankiety „Bezpieczna

 

Szkołą”dla rodziców i dzieci

 

 

 

 

 

Nauczyciele

 

II.Zapobieganie przemocy i zachowaniom agresywnym

 

 

 

 

 

Zajęcia psychoedukacyjne  dotyczące

 

Zapoznanie ze szkolnymi

 

Procedurami

 

dotyczącymi czynów agresywnych.

 

Prewencyjne spotkania

 

Z policjantem temat:”Odpowiedzialność

 

nieletnich za swoje czyny

 

Modelowanie sposobów rozwiązywania konfliktów przy pracy z indywidualnym przypadkiem –praca na kontrakcie,interwencje

 

W klasach,grupach.

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy,

 

Psycholog

 

Pedagog

 

 

 

Uczeń ma wiedzę jak radzić sobie z trudnymi emocjami,

 

Stara się wykorzystać tę wiedzę w praktyce.

 

Uczeń stara się rozwiązywać

 

Konflikty w sposób asertywny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń otrzymuje pomoc dorosłych przy rozwiązywaniu

 

Poważnych konfliktów.

 

Uczeń wie, że ponosi konsekwencje za nieadekwatne zachowania i wie ma prawo do uczenia się na błędach.

 

 

 

 

 

Obserwacja zachowań uczniów,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza efektów

 

Pracy na procedurach dot. Agresywnych zachowań i efektów

 

Kontraktów.

 

 

 

 

 

Wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele

 

III. Bezpieczeństwo poza szkołą

 

 

 

Zajęcia podnoszące kompetencje dzieci i zmniejszające ich zagrożenie w  różnych sytuacjach:

 

„Jestem świadomym uczestnikiem ruchu drogowego „

 

Zajęcia wychowania

 

Komunikacyjnego

 

 

 

Zajęcia –Udzielanie pierwszej pomocy

 

 

 

 

 

Zajęcia psychoedukacyjne na temat zagrażających zachowań ze strony dorosłych i innych dzieci

 

Spotkania z psychologiem

 

,,Prawa dziecka do nietykalności fizycznej”

 

„Wiem gdzie zwracać

 

Się po pomoc w sytuacji

 

zagrożenia”

 

 

 

 

 

Nauczyciel techniki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psycholog, pedagog

 

Wychowawcy, nauczyciele w.d.z.w.r

 

Uczeń zasady ruchu drogowego.

 

Zna zagrożenia płynące

 

Z uczestnictwa w ruchu drogowym.Potrafi bezpiecznie

 

Zachować się na drodze.

 

 

 

 

 

Uczeń  wie jak zachować się

 

Gdy ktoś potrzebuje pomocy

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń zna swoje prawa do

 

Poczucia bezpieczeństwa.

 

W sytuacji zagrożenia zwraca

 

Się o pomoc do dorosłych.

 

Uczeń uzyskuje pomoc w otwieraniu tematów trudnych.

 

I rozwiązywaniu spraw trudnych.

 

 

 

 

 

 

 

Ewaluacja ilościowa :

 

Ilośc dzieci otrzymujących kartę rowerową.

 

 

 

 

 

Obserwacja otwartości uczniów

 

Na potrzeby innych.

 

 

 

 

 

Monitorowanie

 

Sytuacji rodzinnej

 

Dzieci.

 

Mediowanie z rodzicami w  trudnych sprawach

 

Dziecka.

 

 

 

Nauczyciel techniki

 

 

 

 

 

 

 

Grono pedagogiczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor

 

Wychowawcy

 

Psycholog, pedagog

 

 

 

Wspieranie dziecka

 

 

 

I. Wyrównywanie szans edukacyjnych

 

 

 

Diagnozowanie dzieci w Poradni Psychologicznej

 

Praca dydaktyczna w oparciu o opracowane wymagania zgodnie ze wskazaniami poradni.

 

Zajęcia wyrównawcze

 

Działalność Koła PCK

 

 

 

 

 

Dyrekcja

 

Wychowawcy,

 

Nauczyciele psycholog,

 

 

 

Pedagog,pedagodzy specjalni.

 

 

 

 

 

Uczeń pokonuje trudności w uczeniu się w oparciu o proponowany system pomocy

 

 

 

Analiza oferty pod względem dostosowania do potrzeb

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor

 

Wychowawcy

 

Psycholog, pedagog

 

 

 

II. Wyrównywania szans rozwoju społecznego

 

 

 

Pomoc psychologiczna

 

I pedagogiczna w szkole.

 

Pomoc materialna  w tym:

 

Dofinansowanie obiadów

 

Zapomogi losowe

 

Wnioskowanie o pomoc

 

do MOPS-u

 

Wnioskowanie do Sądu o wgląd w sytuację rodzinną

 

Realizacja Rządowych

 

Programów pomocowych

 

i. innych.

 

 

 

 

 

Wychowawcy,

 

Pedagog,

 

psycholog,

 

Rada Rodziców

 

 

 

Dziecko otrzymuje wsparcie

 

od instytucji szkolnej.

 

Rodzice są motywowani

 

do pracy nad zmianą sytuacji

 

dziecka lub sytuacji rodzinnej.

 

Rodzice otrzymują wsparcie

 

przy rozwiązywaniu

 

problemów rodzinnych.

 

 

 

 

 

Monitorowanie

 

Indywidualnych

 

Przypadków.

 

 

 

 

 

Dyrektor

 

Wychowawcy

 

Psycholog, pedagog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowali:

 

Anna Mielczarek

 

Anna Świniarska

 

Krzysztof Owczarek

 

  
 
DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wanda Bartosińska
nauczyciel dyplomowany
tel. 0604171456
e─mail: bartosinska@op.pl
e─mail: bartosinskaster@gmail.com


SEKRETARZ SZKOŁY

Jolanta Kicińska
sekretariat czynny
od poniedziałku do piątku
dla uczniów i rodziców
w godzinach 10.00-15.00
tel.043 822 25 25
fax. 043 822 25 25KIEROWNIK ŚWIETLICY

mgr Anna Lewandowska
nauczyciel dyplomowany"Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej"
i "Pracownie komputerowe dla szkół"


Szkoła posiada pracownię komputerową i czytelnię multimedialną,
którą otrzymała jako darowiznę
z MEN w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu SpołecznegoADRES SZKOŁY

ul. Szkolna 15
98 - 200 Sieradz
woj. łódzkie
tel. (0-43) 822-25-25
e-mail: spchmala@wp.pl

 
Reklama  
   
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=