#ad-eccb br { display: none; }
 
 
  Strona startowa
  Szkoła o sobie
  Nasz Orlik
  Dziennik elektroniczny
  Samorząd Szkolny
  Dokumentacja szkoły
  => Regulamin Rady Pedagogicznej
  => Program Wychowawczy Szkoły
  => Program Profilaktyczny Szkoły
  Wewnątrzszkolny System Oceniania
  Przedmiotowe Systemy Oceniania
  Zajęcia dodatkowe
  Dla uczniów
  Dla rodziców
  Dziękujemy Przyjaciołom
  Programy ekologiczne
  Projekt dla przedszkola
  Projekty edukacyjne
współfinansowane przez EFS
  ENGLISH TEACHING
  Zagraniczna mobilność edukacyjna nauczycieli
  Erasmus
  Rada Rodziców
  Świetlica
  Sukcesy
  Księga gości
  Galeria
  Kronika szkoły


Jesteś 104388 odwiedzający

Dziękujemy!
Program Wychowawczy Szkoły

 

 
Program wychowawczy
Szkoły Podstawowej im. Wojciecha Janczaka 
w Charłupi Małej
 
 
 
 
  
 
Uchwalony przez Radę Rodziców i Radę Pedagogiczną
 
 

 

Rada Rodziców                                               Przewodniczący Rady Pedagogicznej

 
Rafał Augustyniak                                            Wanda Bartosińska

 

 


zachowania;

 

- stroju w określonych sytuacjach;
- otwartości na problemy innych;
- tolerancji;

 

Na dalszym planie znalazły się:

 
- kultura słowa;
- higiena osobista i otoczenia;
 
 

 

7.Akceptację dla programu wychowawczego szkoły wg 5-stopnioej skali ankietowani wyrazili następująco:

 
-2.5pkt-1 osoba
 
- 3pkt. -1 osoba
 
- 3.5 pkt – 10soba
 
- 4pkt 13osób
 
- 5pkt -4 osoby
 
 

 

8.Najczęściej podejmowane zadania wychowawcze z nauczycielem to: rozmowy, spotkania i praca na rzecz klasy.

 
 
 
 
 
 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY  PODSTAWOWEJ IM.WOJCIECHA JANCZAKA W CHARŁUPI MAŁEJ OBEJMUJE:
 
 
 
 

 

I.         Misja Szkoły.

 

 

II.        Wizja Szkoły.

 

 

III.       Wzór absolwenta Szkoły Podstawowej w Charłupi Małej.

 

 

IV.       Główne cele wychowawcze Szkoły.

 

 

V.         Szczegółowe cele wychowania.

 

 

VI.        Formy oddziaływań wychowawczych.

 

 

VII.       Metody pracy.

 

 

VIII.      Powinności wychowawcze każdego nauczyciela.

 

 

IX.        Zadania wychowawców klas.

 

 

X.         Zasady współpracy wychowawczej z rodzicami.

 

 

XI.        Formy pomocy wychowawczej dla uczniów, którzy znaleźli się w   sytuacji zagrożenia.

 

 

XII.      Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

 

 

XIII.     Działania przeciwstawiające się złu, zagrożeniom i patologii.

 

 

XIV.     Opis rytuału szkolnego stałych uroczystości szkolnych o charakterze  wychowawczym i kulturalnym.

 

 

XV.       Zadania wychowawcze Szkoły.

 

 

XVI.     Tematyka godzin wychowawczych w klasach IV-VI

 
 
 
 
 
             Ewaluacja programu wychowawczego.
 
 
 
 

 

Program Wychowawczy Szkoły jest realizowany w korelacji ze Szkolnym Programem Profilaktycznym i Programem Wychowawczym dla klas I – III.

 
                                    I MISJA SZKOŁY
 
 

 

Uczymy szacunku dla polskiej historii i kultury, przygotowujemy do życia we wspólnocie europejskiej, wzory czerpiemy od najlepszych.

 
 
 
Chcemy:

 

·        pomagać uczniom we wszechstronnym rozwoju,

 

·        łączyć życzliwość ze stanowczością wymagań,

 

·        zapewnić sprawiedliwość i równość szans,

 

·        wspierać ducha partnerstwa,

 

·        wdrażać do samodzielności i aktywności,

 

·        uczyć kreatywnego myślenia,

 

·        zapewnić bezpieczeństwo, przyjaźń i radość uczenia się.

 
 
 
II WIZJA SZKOŁY
 
 

 

Nasza szkoła jest nowoczesna, przyjazna, przygotowująca absolwentów do samodzielnego funkcjonowania w otaczającym świecie nastawionym na osiąganie sukcesów .

 

Program szkoły ukierunkowany jest na ucznia, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój.

 

Uczeń korzysta z nowoczesnych technik informacji, rozwija swoje zainteresowania i zdolności.

 

Nad jego rozwojem czuwa wykwalifikowana, kompetentna , zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody nauczania i wychowania.

 

Rodzice są współorganizatorami życia szkoły.

 

Szkoła umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim uczniom, wspiera rodzinę oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.

 
 
 
 

 

III   WZÓR ABSOLWENTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ                              

 

       im. WOJCIECHA JANCZAKA W CHARŁUPI MAŁEJ

 
 

 

Chcemy poprzez oddziaływania dydaktyczne, wychowawcze i środowiskowe dążyć, aby absolwent opuszczający mury placówki był człowiekiem, który będzie:      

 

·        Miał poczucie własnej godności

 

·        Potrafił zdobytą wiedzę i umiejętności zastosować w praktyce.

 

·        Wierzył we własne możliwości.

 

·        Umiał odróżniać dobro od zła w oparciu o uniwersalne wartości.

 

·        Szanował wielowiekowe dziedzictwo kulturowe.

 

·        Otwarty na innych, tolerancyjny, szczery i życzliwy.

 

·        Dbał o zdrowie swoje i otoczenia.

 

·        Sprawiedliwy i odpowiedzialny.

 

·        Rozważny a zarazem ciekawy świata,

 

·        Chętny do zdobywania wiedzy na dalszym etapie edukacji.

 
 

 

IV   GŁÓWNE CELE WYCHOWAWCZE SZKOŁY

 

        Wspomaganie dziecka we wszechstronnym rozwoju osobowym (w wymiarze intelektualnym, estetycznym, wolicjonalnym, moralnym, duchowym, emocjonalnym, fizycznym,) i zapobieganie złu i agresji.

 

        Ukształtowanie postaw społecznych i obywatelskich ucznia w duchu poszanowania dla tradycji narodowych i lokalnych.

 
 
 
V    SZCZEGÓŁOWE CELE WYCHOWANIA

 

·        Uwrażliwienie na dobro wspólne.

 

·        Nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów w różnych dziedzinach życia, radzenie sobie z własnymi emocjami.

 

·        Wyrabianie szacunku do pracy własnej i innych.

 

·        Kształtowanie nawyków kultury i higieny osobistej.

 

·        Rozbudzanie więzi z rodziną i pomoc rodzinie w wychowaniu.

 

·        Poszanowanie i ochrona mienia własnego i szkolnego.

 

·        Kształtowanie pozytywnego nastawienia do wiedzy jako wartości.

 

·        Motywowanie rodziców do współpracy ze szkołą.

 

·        Rozwój działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej.

 

·        Ochrona przed negatywnym wpływem mediów i sekt.

 

·        Propagowanie edukacji prozdrowotnej jako formy zapobieganiu uzależnieniom.

 

·        Wdrażanie do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa w szkole i poza nią.

 

·        Kształtowanie postaw proekologicznych.

 

·        Odkrywanie swoich uzdolnień, możliwości i własnej indywidualności.

 

·        Zamiłowanie do poszukiwania, zgłębiania, dociekania prawdy, fascynacji pięknem.

 

·        Kształtowanie poczucia wartości i godności.

 

·        Budowanie systemu i hierarchii wartości.

 

·        Rozumienie i szanowanie własnej autonomii oraz wolności w związku z szanowaniem niezależności i wolności innych osób.

 

·        Kształcenie postawy twórczego i refleksyjnego myślenia.

 

·        Kształtowanie postaw prospołecznych.

 

·        Rozwój samorządności.

 

·        Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich – wyrabianie szacunku do tradycji, poszanowanie świąt narodowych i rozwijanie zainteresowania kulturowymi wartościami regionu.

 

·        Przygotowanie do podjęcia nauki w gimnazjum

 
 

 

VI FORMY ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH

 

1.     Zajęcia edukacyjne.

 

2.     Godziny wychowawcze.

 

3.     Zajęcia pozalekcyjne.

 

4.     Wycieczki.

 

5.     Rekolekcje.

 

6.     kino, teatr, wystawy.

 

7.     Uroczystości klasowe, szkolne i lokalne.

 
VII   METODY PRACY

 

1.     Gry i zabawy.

 

2.     Warsztaty.

 

3.     Dyskusje na forum grupy.

 

4.     Twórczość plastyczna, techniczna i artystyczna dzieci.

 

5.     Treningi umiejętności.

 

6.     Scenki rodzajowe.

 

7.     Dramy.

 

8.     Wycieczki tematyczne, turystyczno – wychowawcze.

 
VIII  POWINNOŚCI WYCHOWAWCZE KAŻDEGO NAUCZYCIELA

 

          Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej, a jest nim każdy nauczyciel pracujący  w tej szkole, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, powinni zmierzać do tego, aby uczniowie w szczególności: 

 

Znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, społecznym, estetycznym, wolicjonalnym, moralnym, duchowym, emocjonalnym, fizycznym).

 

Rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie.

 

Mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie.

 

Stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego   z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie i odpowiedzialność za innych, wolność własną z wolnością innych.

 

Poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wszelkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie, szczególnie w sytuacjach trudnych.

 

Uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej  i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych.

 

Przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się.

 

Kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów, umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.

 

Nabywali umiejętności współistnienia i współdziałania w grupie rówieśniczej  i społecznej.

 
 
 
 
 
 
 
IX  ZADANIA WYCHOWAWCÓW KLAS

 

        Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki nad uczniami, a w szczególności: 

 

Tworzenie warunków wspomagających wszechstronny rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowywania do życia w rodzinie i społeczeństwie.

 
Integracja zespołu klasowego.

 

Kształtowanie właściwych stosunków pomiędzy uczniami, opierające się na tolerancji i poszanowaniu godności osobistej.

 

Podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej. 
   

 
Wychowawca, by zrealizować wymienione zadania: 
 
1. Otacza indywidualną opieką każdego wychowanka.

 

2. Wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

 

·        planuje i organizuje różne formy życia klasowego,

 

·        wspiera rodziców w procesie wychowawczym,

 

·        opracowuje na podstawie „Programu Wychowawczego Szkoły” treści  i formy zajęć tematycznych na godziny do dyspozycji wychowawcy.

 

3.  Zapoznaje rodziców i uczniów z obowiązującymi w szkole zasadami  oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów.

 

4. Współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi  i koordynując ich działania wychowawcze wobec uczniów, a także wobec tych uczniów, którym z racji szczególnych uzdolnień albo z powodu trudności  i niepowodzeń szkolnych potrzebne jest zapewnienie indywidualnej opieki.

 

 5.   Utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:

 

·        poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci,

 

·        okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych oraz otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach,

 

·        włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły,

 

·        współpracy z rodzicami, włączając ich do rozwiązywania problemów wychowawczych.

 

Współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.

 

Jest rzecznikiem spraw ucznia w kontaktach z innymi osobami. 

 

Śledzi postępy w nauce swoich wychowanków.

 

Pomaga w podejmowaniu decyzji dotyczącej kierunku dalszej edukacji.

 
 

 

X    ZASADY WSPÓŁPRACY WYCHOWAWCZEJ Z RODZICAMI

 
 

 

           Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. Zadaniem szkoły jest aktywne wspieranie wychowawczej roli rodziców. 

 
Rodzice mają prawo do:

 

·        wglądu do „Programu Wychowawczego Szkoły” i wyrażaniu o nim swojej opinii,

 

·        określania i współdecydowania o celach wychowawczych szkoły poprzez wyrażanie opinii (ankiety, opracowania, itp.), organizowanie projektu „Programu Wychowawczego Szkoły”, udział w planowaniu i organizowaniu życia wychowawczego klasy,

 

·        podejmowania uchwał w sprawie wychowania na zebraniach Rady Rodziców,

 

·        decyzji w sprawie uczęszczania bądź nieuczęszczania ucznia na zajęciach religii i wychowania do życia w rodzinie,

 

·        uzyskania pomocy w sprawach wychowania od wychowawcy, nauczyciela, dyrektora szkoły.

 

Formy organizacyjne kontaktów szkoły z rodzicami:

 

·        spotkania rodziców z nauczycielami,

 

·        kontakty indywidualne z wychowawcą,

 

·        wezwanie rodziców do szkoły (poprzez ucznia, telefonicznie bądź pisemnie)  w związku z naruszeniem przez ucznia zasad współżycia szkolnego bądź zniszczeniem wyposażenia,

 

·        rozmowy telefoniczne,

 

·        notatka w dzienniczku lub zeszycie ucznia,

 

·        zawiadomienia o przewidywanych niedostatecznych ocenach semestralnych. 

 

W kontaktach nauczycieli z rodzicami powinny obowiązywać szczerość, życzliwość i rzeczowość.

 

Na zebraniach o sukcesach należy mówić imiennie, natomiast o negatywach – problemowo, statystycznie.

 

Sprawy najtrudniejsze, dotyczące ucznia i jego problemów, należy omawiać szczerze, ale w indywidualnej rozmowie.

 
 
 
XI    FORMY POMOCY WYCHOWAWCZEJ DLA UCZNIÓW,

 

        KTÓRZY ZNALEŹLI SIĘ W SYTUACJI ZAGROŻENIA 

 
 
 
Pomoc wychowawcy klasy.
 
Współpraca z dyrektorem szkoły.

 

Kierowanie do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i pomoc dzieciom  z różnymi zaburzeniami.

 

Docelowa pomoc finansowa dzieciom żyjącym w rodzinach o niskim statusie socjalno – kulturowym i w rodzinach z problemem alkoholowym.

 

Współpraca z Policją i kuratorami sądowymi.

 

Współpraca z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozmowy interwencyjne, wyjazdy dzieci na obóz).

 
 
 
 XII  WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM 
 
 

 

1. Zapraszanie przedstawicieli Urzędu Gminy w Sieradzu na wybrane imprezy i uroczystości szkolne.

 

2. Współpraca z Biblioteką Gminną w Charłupi Małej.

 

3. Wycieczki szkolne krajoznawczo – turystyczne, „Zielone szkoły”

 
4. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną,

 

5. Współpraca z  MDK, innymi szkołami.

 

6. Współpraca z instytucjami (Straż Pożarna, Poczta, Policja, itp.).

 
 

 

XIII  DZIAŁANIA PRZECIWSTAWIAJĄCE SIĘ ZŁU,                                                                                ZAGROŻENIOM I PATOLOGII

 
 

 

Wdrażanie „Programu Profilaktycznego Szkoły”.

 

Wdrażanie programów dotyczących promocji zdrowia.

 

Prezentacja prac plastycznych i plakatów promujących zdrowy styl życia.

 

Włączanie się w ogólnopolskie akcje „Dzień Ziemi”, ”Sprzątanie świata”, „Góra grosza”.

 

Opieka nad dziećmi z rodzin zagrożonych patologią i o niskim statucie socjalno – kulturowym.

 

Zagospodarowanie dzieciom wolnego czasu (kółko zainteresowań, SKS, świetlica opiekuńczo-wychowawcza, itp.).

 

Pogadanki, terapia, odpowiednie wzorce zachowania. 

 

XIV OPIS RYTUAŁU SZKOLNEGO STAŁYCH UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH O CHARAKTERZE WYCHOWAWCZYM I KULTURALNYM.

 

           W Szkole Podstawowej im W. Janczaka w Charłupi Małej odbywa się systematycznie wiele uroczystości i imprez będących wynikiem  oczekiwań wszystkich zainteresowanych stron (uczniów,  nauczycieli, rodziców i środowiska pozaszkolnego ).

 
Do nich zalicza się:

 

a)     uroczystości szkolne:

 

·        Inauguracja roku szkolnego;

 

·        Uroczyste pasowanie na ucznia dzieci klas pierwszych;

 

·        Dzień Edukacji Narodowej;

 

·        Rocznica Odzyskania Niepodległości;

 

·        Spotkanie Wigilijne;

 

·        Zabawa choinkowa;

 

·        Dzień Ucznia – Ostatki;

 

·        Pierwszy dzień wiosny;

 

·        Dzień Ziemi;

 

·        Dzień Sportu;

 

·        Dzień Dziecka;

 

·        Uroczyste pożegnanie absolwentów;

 

·        Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

 
 b)     uroczystości klasowe:

 

·        Dzień Chłopca,

 

·        Sprzątanie Świata,

 

·        Andrzejki,

 

·        Mikołajki.

 

·        Dzień Babci i Dziadka,

 

·        Dzień Kobiet,

 

·        Dzień Mamy i Taty,

 

2.     W czasie niektórych uroczystości uczniowie śpiewają hymn państwowy . 

 

Do obowiązków wszystkich osób społeczności szkolnej należy godne zachowanie w czasie hymnu. Do obowiązków należy również podkreślenie uroczystym strojem szkolnym świąt państwowych oraz szkolnych.

 
 
 
 
 

 

XVI TEMATYKA I HARMONOGRAM GODZIN WYCHOWAWCZYCH

 
 Klasa IV (w cyklu trzyletnim)
 
Lp.
 
Cele ogólne
 
Tematyka
 
Czas realizacji
 
Odpowiedzialni
 
1.

 

Promowanie zasad samorządności, demokracji, sprawiedliwości i wolności

 
Wybór samorządu klasowego, prawa
 
i obowiązki ucznia.
 
Wrzesień
 
Wychowawca
 
 
 
2.
 
Wpajanie kultury osobistej

 

i postaw prospołecznych
w kontaktach interpersonalnych, ze szczególnym uwzględnieniem rodziny
i zespołu klasowego.

 
Kto się uczy w mojej klasie?
 
Jesteśmy razem tu i teraz.
 
Andrzejki – zabawa klasowa.
 
Tradycje Bożego Narodzenia w moim domu.
 
Moje miejsce w rodzinie.
 
Świadomość własnych uczuć.

 

Jak znaleźć przyjaciół –
co to jest tolerancja.

 
Postawa „Best”.
 
Rozwiąż konflikt.
 
Święta Wielkanocne
 
w moim domu.
 
Jaka jest kultura mojego zachowania?
 
Październik
 
 
 
Październik
 
Listopad
 
 
 
Grudzień
 
 
 
 
 
Luty
 
Marzec
 
 
 
Marzec
 
 
 
Marzec
 
Marzec
 
Kwiecień
 
 
 
Maj
 
Wychowawca
 
 
 
Wychowawca
 
Wychowawca
 
 
 
Wychowawca
 
 
 
 
 
Wychowawca
 
Pedagog szkolny
 
 
 
Pedagog szkolny
 
 
 
Pedagog szkolny
 
Pedagog szkolny
 
Wychowawca
 
 
 
Wychowawca
 
3.

 

Wspieranie rozwoju fizycznego
i zdrowotnego ucznia.

 
Bezpieczna droga do szkoły.
 
Bezpieczna wycieczka szkolna.
 
Jak się odżywiam?

 

Czas wolny na co dzień
i od święta.

 
Nasze hobby, czyli co zbieramy i dlaczego?
 
Zasady udzielania pierwszej pomocy.

 

Higiena pracy w domu
i szkole.

 
O szkodliwości palenia papierosów.
 
Wrzesień
 
 
 
Wrzesień
 
 
 
Grudzień
 
Luty
 
 
 
Kwiecień
 
 
 
Maj
 
 
 
Czerwiec
 
 
 
Czerwiec
 
Wychowawca
 
 
 
Wychowawca
 
 
 
Wychowawca
 
Wychowawca
 
 
 
Wychowawca
 
 
 
Wychowawca
 
 
 
Wychowawca
 
 
 
Wychowawca
 
4.

 

Promowanie proekologicznych postaw
i zachowań uczniów

 

Dlaczego należy dbać
o swoje środowisko naturalne?

 
Kwiecień
 
 
 
Wychowawca
 
5.

 

Szacunek dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości europejskie

 
Wzór dobrego nauczyciela.
 
Symbole i święta narodowe.
 
Co powinniśmy wiedzieć o patronie naszej szkoły?
 
Październik
 
Listopad
 
Kwiecień
 
Wychowawca
 
Wychowawca
 
Wychowawca
 
6.
 
Korzystanie ze zdobyczy techniki
 
i nauki.
 
Telewizja i komputer
 
w moim życiu.
 
Listopad
 
Wychowawca

 

TEMATYKA I HARMONOGRAM GODZIN WYCHOWAWCZYCH W KL. V

 
Lp.
 
Cele ogólne
 
Tematyka
 
Czas realizacji
 
Odpowiedzialni
 
1.

 

Szacunek dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu się na inne wartości europejskie

 

Wykonanie bibliografii do albumu o patronie szkoły oraz gazetki ściennej.

 
Kalendarium świąt narodowych i ich znaczenie.
 
Święto EN- spotkanie
 
z emerytowanym nauczycielem.
 
 

 

Kwiecień–
2 godz.

 
 

 

Listopad –
1 godz.

 
 

 

Październik –
2 godz.

 
Wychowawca, nauczyciel historii
 
 
 
Wychowawca
 
 
 
 
 
Wychowawca
 
2.

 

Wpajanie zasad samorządności, sprawiedliwości, demokracji i wolności

 
Wybór Samorządu Klasowego.
 
Przypomnienie praw
 
i obowiązków ucznia.
 
 

 

Wrzesień –
1 godz. .

 

Wrzesień –
1 godz.

 
Wychowawca
 
 
 
Wychowawca
 
 
 
3.

 

Promowanie kultury osobistej i postaw prospołecznych
ze szczególnym uwzględnieniem rodziny
i klasy.

 
Zajęcia integrujące klasę.
 
 
 
Wigilia klasowa.
 
 
 
Mikołajki w klasie
 
 
 
Tradycje wielkanocne.
 
 
 
Praca zawodowa naszych rodziców
 
Właściwe zachowanie
 
i ubiór w różnych miejscach i sytuacjach.
 
 

 

Kwiecień –
1 godz.

 

Grudzień –
1 godz.

 

Grudzień –
1 godz.

 

Kwiecień –
1 godz.

 
Maj- 1 godz.
 
 
 
Marzec- 1 godz.
 
Wychowawca, pedagog szkolny
 
Wychowawca
 
 
 
Wychowawca
 
 
 
Wychowawca, rodzice
 
Wychowawca
 
 
 
Wychowawca
 
4.

 

Wspieranie rozwoju fizycznego i zdrowotnego ucznia

 
 
 
Bezpieczna droga do szkoły.
 
Bezpieczna wycieczka szkolna.
 
Bezpieczne uprawianie sportów zimowych.
 
Bezpieczne uprawianie sportów letnich.
 
Higiena pracy umysłowej w domu i szkole.
 
Uzależnienie od alkoholu.
 
 
 
Pierwsza pomoc
 
w nagłych wypadkach.
 
 

 

Wrzesień –
1 godz.

 

Marzec –
1 godz.

 

Styczeń –
1 godz.

 

Czerwiec –
1 godz.

 

Listopad –
1 godz.

 

Czerwiec –
1 godz.

 

Marzec –
1 godz.

 
Wychowawca
 
 
 
Wychowawca
 
 
 
Wychowawca
 
 
 
Wychowawca
 
 
 
Wychowawca
 
 
 
Wychowawca
 
 
 
Opiekunowie PCK
 
5.

 

Korzystanie ze zdobyczy techniki i nauki

 
Wpływ mediów na nasze życie
 
 
 
Luty – 1 godz.
 
Wychowawca
 
 

 

TEMATYKA I HARMONOGRAM GODZIN WYCHOWAWCZYCH W KL. VI

 
Lp.
 
Cele ogólne
 
Tematyka
 
Czas realizacji
 
Odpowiedzialni
 
1.

 

Wspieranie rozwoju fizycznego i zdrowotnego ucznia

 
Bezpieczna droga do szkoły
 
Bezpieczna wycieczka
 
Higiena pracy w domu
 
i w szkole, higiena osobista

 

Uzależnienia: papierosy, narkotyki i alkohol

 
Udzielanie pierwszej pomocy

 

Czas wolny, nasze zainteresowania

 
 
 
Wrzesień
 
 
 
Październik
 
Listopad
 
 
 
Maj
 
 
 
Marzec
 
Wychowawca
 
 
 
Wychowawca
 
Wychowawca
 
 
 
Wychowawca
 
 
 
Opiekunowie PCK
 
 
 
2.

 

Promowanie kultury osobistej i postaw prospołecznych
w kontaktach interpersonalnych ze szczególnym uwzględnieniem rodziny
i zespołu klasowego

 

Uczucia moje i innych

 

Przyczyny przemocy wśród uczniów

 

Jak radzić sobie
w sytuacjach przemocy

 
Wigilia klasowa
 
Tradycje świąteczne
 
Andrzejki, Mikołajki-zwyczaje

 

Moje obowiązki domowe
i przeżywanie wspólnych radości i smutków

 

Bierzemy udział
w uroczystościach domowych

 
 
 
Kwiecień
 
Grudzień
 
Marzec
 
 
 
 
 
Listopad
 
Styczeń
 
Październik
 
Wychowawca-Pedagog szkolny
 
Wychowawca
 
Wychowawca
 
 
 
Wychowawca
 
Wychowawca
 
Wychowawca
 
3.

 

Wpajanie zasad samorządności
i demokracji, sprawiedliwości i wolności

 
Wybór samorządu klasowego
 
Przypomnienie praw

 

i obowiązków ucznia. Szkoła w oczach dzieci

 
 
 
Wrzesień
 
 
 
Marzec
 
 
 
Luty
 
Wychowawca
 
 
 
Wychowawca
 
 
 
Wychowawca
 
4.

 

Szacunek dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu się na inne wartości europejskie.

 
Patron szkoły

 

Symbole i św. Narodowe, Dzień Edukacji Narodowej – wywiad
z nauczycielami

 
Kwiecień
 
Listopad
 
Październik
 
Wychowawca
 
i nauczyciel historii
 
Wychowawca
 
Wychowawca
 
 
 
5.

 

Korzystanie ze zdobyczy techniki i nauki.

 
Wpływ mediów na nasze życie

 

Plusy i minusy mediów
w życiu codziennym

 
 
 
Marzec
 
 
 
Kwiecień
 
Wychowawca
 
 
 
Wychowawca
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XVI   EWALUACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO
 
 

 

      Ewaluacji programu dokonuje się po trzech latach jego realizacji.

 
Obszary objęte badaniem:

 

Współpraca szkoły z rodzicami (frekwencja na spotkaniach, wywiadówkach, zaangażowanie).

 

Przebieg wybranych uroczystości szkolnych (scenariusze, zaangażowanie nauczycieli, uczniów).

 

Program opracował zespół nauczycieli: mgr Anna Kardecka, mgr Elżbieta Oganiaczyk, mgr Katarzyna Rybak.

 

 

 
 
DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wanda Bartosińska
nauczyciel dyplomowany
tel. 0604171456
e─mail: bartosinska@op.pl
e─mail: bartosinskaster@gmail.com


SEKRETARZ SZKOŁY

Jolanta Kicińska
sekretariat czynny
od poniedziałku do piątku
dla uczniów i rodziców
w godzinach 10.00-15.00
tel.043 822 25 25
fax. 043 822 25 25KIEROWNIK ŚWIETLICY

mgr Anna Lewandowska
nauczyciel dyplomowany"Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej"
i "Pracownie komputerowe dla szkół"


Szkoła posiada pracownię komputerową i czytelnię multimedialną,
którą otrzymała jako darowiznę
z MEN w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu SpołecznegoADRES SZKOŁY

ul. Szkolna 15
98 - 200 Sieradz
woj. łódzkie
tel. (0-43) 822-25-25
e-mail: spchmala@wp.pl

 
Reklama  
   
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=