#ad-e4da br { display: none; }
 
 
  Strona startowa
  Szkoła o sobie
  Nasz Orlik
  Dziennik elektroniczny
  Samorząd Szkolny
  Dokumentacja szkoły
  Wewnątrzszkolny System Oceniania
  Przedmiotowe Systemy Oceniania
  Zajęcia dodatkowe
  Dla uczniów
  Dla rodziców
  Dziękujemy Przyjaciołom
  Programy ekologiczne
  Projekt dla przedszkola
  Projekty edukacyjne
współfinansowane przez EFS
  => "Równym krokiem przez edukację"
  => Projekt Edukacyjny Pokonam Cię...
  => " Tu jest moje miejsce" - regionalizm
  => "Z Plastyką za Pan Brat"
  => "W kręgu muzyki i poezji","Od słuchowiska do teatru" - zespół Didymos
  => Wyjazdy w ramach projektu
  => " Ze sportem za pan brat" - zajęcia sportowe
  => Gminna prezentacja projektu "Wszystko zaczyna się od marzeń"
  => Projekt kl. I-III
  ENGLISH TEACHING
  Zagraniczna mobilność edukacyjna nauczycieli
  Erasmus
  Rada Rodziców
  Świetlica
  Sukcesy
  Księga gości
  Galeria
  Kronika szkoły


Jesteś 104388 odwiedzający

Dziękujemy!
Projekt Edukacyjny Pokonam Cię...

 

     Zajęcia    edukacyjne  w ramach     Projektu  ”Pokonam cię” realizowanego  
w ramach polityki wyrównywania szans i współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX, Działanie 9.5., w terminie 01.09.2010r. do 30.06.2011r. Nr umowy POKL.09.05.00-10-048/10-00

    Rozpoczęliśmy zajęcia 01.10.2010r.


Najbardziej lubimy ćwiczenia z koncentracji uwagi
i ćwiczenia umiejętności czytania      Zajęcia prowadzone są  regularnie raz w tygodniu  dla czterech grup w/g  ustalonego harmonogramu. Uczestnikami byli uczniowie klas IV i VI mający specyficzne trudności w nauce związane z zaburzeniami o charakterze dyslektycznym, dysortograficznym i dysgraficznym. Dysfunkcje te często są powodem niepowodzeń szkolnych dziecka, co sprawia, że dziecko ma zaniżone poczucie własnej wartości, nie wierzy w siebie i w to, że osiągnie sukces; dlatego w terapii ważne jest, by zniwelować dysfunkcje i sprawić, by dziecko pewniej poczuło się na gruncie szkolnym. Osiągnięcie tego celu stało się możliwe dzięki realizacji Projektu Edukacyjnego "Pokonam Cie". Program stanowi kompleksowy system pomocy uczniom z dysleksją. Dzieci pracowały na zajęciach wykonując zadania zaproponowane przez autorów programu w serii jednego  zeszytu ćwiczeń przeznaczonych do realizacji w ciągu trzech lat. Szkoła zobowiązała się do kontynuacji programu po zakończeniu zajęć wynikających z projektu.
 
 
Na zajęciach wykorzystujemy program multimedialny , poprzez zabawę uczymy sie jak się uczyć...


     Uczniowie skierowani byli na zajęcia po przeprowadzeniu testu na wejściu sprawdzającego wiedzę z danego zakresu .Uczniowie uczestniczący w zajęciach na bieżąco wyrównywali braki w wiedzy matematycznej, polonistycznej, przyrodniczej i jezykowej, zdobytej podczas zajęć lekcyjnych, poprzez systematyczne, samodzielne odrabianie pracy domowej. Każda praca ucznia była kontrolowana przez nauczyciela prowadzącego zajęcia. Zajęcia prowadzone były indywidualnie z każdym uczniem uczestniczącym w zajęciach. Zajęcia prowadzone były tradycyjnie jak również stosowane sa metody aktywizujace,  poprzez odpowiednio dobrane gry i zabawy sprawiające dzieciom przyjemność. Za każdą wykonaną pracę uczeń otrzymywał punkty odzwierciedlające stopień zaangażowania w zajęcia. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach z wykorzystaniem programu multimedialnego.
    Szkoleni byli również rodzice , gdzie zostali zapoznani z zasadami wspomagania ucznia dyslektycznego. Spotkania takie były zorganizowane z terapeutą czterokrotnie .

 


Szkoleniem z terapeutą objęci również byli nauczyciele.
Takich spotkań podczas realizacji projektu było dwa.


Ostatnie zajęcia i wielki konkurs wśród uczestników projektu 27  maja 2011r. 
    Na ostatnich zajęciach przeprowadzono wśród uczniów ankietę pozwalającą stwierdzić czy prowadzone zajęcia w ramach projektu odniosły założone cele do realizacji.Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach. Cele założone w programie zostały osiągnięte. 
    Rezultatami tego przedsięwzięcia są:

-zwiększenie umiejętności poprawnego czytania i pisania;
-zwiększenie umiejętności wypowiadania się i nawiązywania kontaktów;
-zwiększenie umiejętności pisania z uwzględnieniem zasad ortografii;
-usprawnienie percepcji wzrokowej;
-zwiększenie logicznego myślenia;
-ukształtowanie pozytywnego nastawienia do wysiłku intelektualnego;
-nabycie umiejętności matematyzacji konkretnych sytuacji;
-nabycie umiejętności korzystania ze słownika ortograficznego;
-podniesienie poziomu samooceny, zwiększenie wiary we własne możliwości;

   Wszyscy uczniowie zadeklarowali chęć uczestnictwa w zajęciach w kolejnym roku szkolnym.


 
 
DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wanda Bartosińska
nauczyciel dyplomowany
tel. 0604171456
e─mail: bartosinska@op.pl
e─mail: bartosinskaster@gmail.com


SEKRETARZ SZKOŁY

Jolanta Kicińska
sekretariat czynny
od poniedziałku do piątku
dla uczniów i rodziców
w godzinach 10.00-15.00
tel.043 822 25 25
fax. 043 822 25 25KIEROWNIK ŚWIETLICY

mgr Anna Lewandowska
nauczyciel dyplomowany"Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej"
i "Pracownie komputerowe dla szkół"


Szkoła posiada pracownię komputerową i czytelnię multimedialną,
którą otrzymała jako darowiznę
z MEN w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu SpołecznegoADRES SZKOŁY

ul. Szkolna 15
98 - 200 Sieradz
woj. łódzkie
tel. (0-43) 822-25-25
e-mail: spchmala@wp.pl

 
Reklama  
   
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=