#ad-cfcd br { display: none; }
 
 
  Strona startowa
  Szkoła o sobie
  Nasz Orlik
  Dziennik elektroniczny
  Samorząd Szkolny
  Dokumentacja szkoły
  Wewnątrzszkolny System Oceniania
  Przedmiotowe Systemy Oceniania
  Zajęcia dodatkowe
  Dla uczniów
  Dla rodziców
  Dziękujemy Przyjaciołom
  Programy ekologiczne
  Projekt dla przedszkola
  Projekty edukacyjne
współfinansowane przez EFS
  => "Równym krokiem przez edukację"
  => Projekt Edukacyjny Pokonam Cię...
  => " Tu jest moje miejsce" - regionalizm
  => "Z Plastyką za Pan Brat"
  => "W kręgu muzyki i poezji","Od słuchowiska do teatru" - zespół Didymos
  => Wyjazdy w ramach projektu
  => " Ze sportem za pan brat" - zajęcia sportowe
  => Gminna prezentacja projektu "Wszystko zaczyna się od marzeń"
  => Projekt kl. I-III
  ENGLISH TEACHING
  Zagraniczna mobilność edukacyjna nauczycieli
  Erasmus
  Rada Rodziców
  Świetlica
  Sukcesy
  Księga gości
  Galeria
  Kronika szkoły


Jesteś 104388 odwiedzający

Dziękujemy!
Projekt kl. I-III

 

KAPITAL_LUDZKI_POZ                                         UE+EFS_L-mono                                                 

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

 

 

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III

w Gminie Sieradz”

 

 

Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Sieradz” realizowany jest w Szkole Podstawowej w Charłupi Małej, Kłocku, Chojnem, Rzechcie i Dąbrowie Wielkiej w roku szkolnym 2012/2013 . 

 

W ramach projektu realizowane są zajęcia pozalekcyjne, których głównym celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez indywidualizację procesu kształcenia:

 

1)     zajęcia dla uczniów klas I-III, którzy mają specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji   

2)     zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

3)      zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej  

4)     gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postaw  

5)     zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, którzy wykazują się  uzdolnieniami polonistycznymi  

6)     zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych pod względem nauk matematyczno-przyrodniczych.

7)      zajęcia rozwijające u uczniów umiejętności językiem angielskim.

 

Do zajęć zakwalifikowano dzieci z klas I-III z orzeczeniami i opiniami PPP w Sieradzu,  uczniów wytypowanych przez wychowawców klas I-III, którzy mają trudności w danym zakresie oraz uczniów, którzy wykazują się uzdolnieniami polonistycznymi i matematyczno-przyrodniczymi.

 

OPIS PRZEBIEGU REALIZOWANYCH ZAJĘĆ:

 

1.      Zajęcia dla uczniów klas I-III, którzy mają specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji   

Podczas zajęć usprawniane są deficyty rozwojowe uczniów, wynikające z niewłaściwego funkcjonowania: analizatora wzrokowego, analizatora słuchowego, analizatora kinestetyczno - ruchowego, aparatu artykulacyjnego, czynności manualnych.

 W utworzonej 20 osobowej grupie terapeutycznej znajdują się dzieci, które nie potrafią wykonywać dobrze zadań związanych z czytaniem i pisaniem na poziomie elementarnym bądź wykonują je ze znacznie większym nakładem wysiłku niż pozostali rówieśnicy.

Prowadzona terapia stymuluje i koryguje rozwój funkcji i specyficznych czynności czytania i pisania, zapobiega trudnościom dziecka w nauce czytania i pisania lub je osłabia.

2.    Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

 

Zajęcia prowadzone  w grupie 18 uczniów klas I-III.  Głównym celem tych zajęć jest   wyrównywanie braków z matematyki oraz poprawienie wyników nauczania i kształcenia. Zwracana jest uwaga na dobór odpowiednich zadań i ćwiczeń dla poszczególnych uczniów. Zajęcia często podsumowywane są sprawdzianami danej umiejętności. Duży nacisk kładzie się na zadania z treścią, bo bez nich nie można nauczyć matematyki. Doskonalone są umiejętności rachunkowe poprzez wykorzystywanie różnorodnych środków dydaktycznych.

 

3.    Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej

 

 Na zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne uczęszczają  uczniowie  klas I -III Szkoły Podstawowej w Chojnem  mających problemy z zachowaniem, czyli wykazujących zachowania nieakceptowane społecznie- agresywne.

Uczniowie bardzo dobrze integrują się ze sobą poprzez wspólną zabawę i pracę. Największy jednak problem sprawia uczniom mówienie o sobie, nazywanie uczuć oraz nie  zawsze radzą sobie z własnymi emocjami.

 

4. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postaw

 

Na zajęcia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej uczniowie klas I-III zostali zakwalifikowani przez lekarza rodzinnego na podstawie badania – bilans sześciolatka lub przez lekarza specjalistę –ortopedę.  Łączna ilość uczniów biorących udział w zajęciach wynosi 21 osób ( 7 chłopców i 14 dziewczynek). Większość uczniów (około 80%) chętnie i systematycznie uczęszcza na zajęcia. U wszystkich zauważono poprawę, zwłaszcza w umiejętności korygowania i przyjmowania prawidłowej postawy ciała.  Największy jednak problem sprawia uczniom długotrwałe utrzymanie prawidłowej postawy, (wytrwałość posturalna.

 

5.    Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne – terapia plastyczna i  muzykoterapia dla dzieci niepełnosprawnych i orzeczeniami PPP w Żaganiu 

            W zajęciach  z terapii plastycznej z muzykoterapią biorą udział uczniowie klas młodszych, w tym 3 dziewczynki i 3 chłopców. Są to osoby z problemami natury emocjonalnej, pod opieką neurologa. Dzieci lubią tego typu zajęcia i chętnie w nich uczestniczą. Uczniowie chętnie malują, wykorzystując różnorodne techniki plastyczne oraz swobodnie interpretują utwory muzyczne.

 

6.    Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, którzy wykazują się  uzdolnieniami polonistycznymi

 

Przed rozpoczęciem zajęć wspólnie z nauczycielami klas I-III dokonano diagnozy, którzy uczniowie przejawiają zdolności polonistyczne. Nadrzędnym celem jest pobudzanie uczniów do samodzielnego i twórczego myślenia. Zajęcia przeplatane są ortografią i gramatyką, a także pracą nad tekstem literackim. Rozwijane są jednocześnie talenty pisarskie i redakcyjne. Poszerzono zakres wiadomości o niektóre zagadnienia z klasy programowo wyższej – kl. IV. Uczniowie biorą udział w licznych konkursach szkolnych i międzyszkolnych – min.: w potyczkach ortograficznych.   

Dzięki tym zajęciom uczniowie klas młodszych są dobrze przygotowani do konkursów ortograficznych. Uczniowie uczą się radzić sobie z wieloma zadaniami literackimi, czy też redakcyjnymi. Sprawdzają się w pracy zespołowej, uczą się ze sobą współpracować, a jednocześnie porządkować zdobytą wiedzą w zdrowej rywalizacji.

 

 

7.    Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych pod względem nauk matematyczno-przyrodniczych 

 

   Zajęcia mają na celu rozwijanie zainteresowań matematyczno- przyrodniczych, wdrażanie do logicznego i samodzielnego rozumowania, kształtowania emocjonalnego stosunku do przyrody, rozszerzania zagadnień poznanych na zajęciach klasowych. W zajęciach uczestniczy 20 uczniów z klas I - III.  Zadania matematyczne przeplatane są ćwiczeniami ruchowymi, doświadczeniami, a także elementami przyrody, plastyki lub techniki. Dzięki tym zajęciom uczniowie mają możliwość wykorzystania swojej wiedzy w różnych sytuacjach życiowych.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Koordynator projektu: Wanda Bartosińska

 

 
 
DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wanda Bartosińska
nauczyciel dyplomowany
tel. 0604171456
e─mail: bartosinska@op.pl
e─mail: bartosinskaster@gmail.com


SEKRETARZ SZKOŁY

Jolanta Kicińska
sekretariat czynny
od poniedziałku do piątku
dla uczniów i rodziców
w godzinach 10.00-15.00
tel.043 822 25 25
fax. 043 822 25 25KIEROWNIK ŚWIETLICY

mgr Anna Lewandowska
nauczyciel dyplomowany"Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej"
i "Pracownie komputerowe dla szkół"


Szkoła posiada pracownię komputerową i czytelnię multimedialną,
którą otrzymała jako darowiznę
z MEN w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu SpołecznegoADRES SZKOŁY

ul. Szkolna 15
98 - 200 Sieradz
woj. łódzkie
tel. (0-43) 822-25-25
e-mail: spchmala@wp.pl

 
Reklama  
   
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=