#ad-c81e br { display: none; }
 
 
  Strona startowa
  Szkoła o sobie
  Nasz Orlik
  Dziennik elektroniczny
  Samorząd Szkolny
  Dokumentacja szkoły
  Wewnątrzszkolny System Oceniania
  Przedmiotowe Systemy Oceniania
  => Przedmiotowy System Oceniania z Przyrody kl.V, VI
  => Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego
  => Przedmiotowy system oceniania z historii
  => Przedmiotowy system oceniania z matematyki
  => Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla kl.IV-VI
  => Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla kl.I-III
  => Przedmiotowy system oceniania z religii
  => Przedmiotowy system oceniania z informatyki
  => Przedmiotowy system oceniania z techniki
  => Przedmiotowy System Oceniania - nauczanie zintegrowane
  => Przedmiotowy System Oceniania z muzyki kl. IV-VI
  => Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego kl. IV-VI
  => Przedmiotowy System Oceniania z j. niemieckiego w kl. IV-VI
  Zajęcia dodatkowe
  Dla uczniów
  Dla rodziców
  Dziękujemy Przyjaciołom
  Programy ekologiczne
  Projekt dla przedszkola
  Projekty edukacyjne
współfinansowane przez EFS
  ENGLISH TEACHING
  Zagraniczna mobilność edukacyjna nauczycieli
  Erasmus
  Rada Rodziców
  Świetlica
  Sukcesy
  Księga gości
  Galeria
  Kronika szkoły






Jesteś 104388 odwiedzający

Dziękujemy!
Przedmiotowy System Oceniania - nauczanie zintegrowane

 

Przedmiotowy System Oceniania - nauczanie zintegrowane

 

W kształceniu zintegrowanym ocena osiągnięć ucznia dokonywana jest dwukrotnie w ciągu roku po I semestrze w formie karty oceny , a na koniec roku szkolnego w formie oceny opisowej. Dotyczy ona umiejętności i wiadomości dziecka w zakresie: mówienia, słuchania, czytania, pisania, elementów wiedzy o języku, techniki rachunkowej, rozwiązywania zadań tekstowych, wiadomości praktycznych (kalendarz, zegar, ważenie, mierzenie, przeliczenia pieniężne), geometrii, wiedzy o otaczającym nas świecie (środowisko społeczne i przyrodnicze), ogólnej sprawności ruchowej, prac plastycznych i działań muzycznych. Wymagane umiejętności i wiadomości są oparte na bazie ogólnopolskich standardów wymagań, rozwijaniu których mają służyć zajęcia dydaktyczne. Standardy wymagań są obowiązującą normą wiedzy i umiejętności ustaloną przez Ministra Edukacji Narodowej. Należą do nich: czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji, wykorzystywanie wiedzy w praktyce.

 

Aktywność uczniów i ich postępy w nauce oceniane są na bieżąco w formie oceny opisowej ustnej

 

lub pisemnej ( krótki komentarz). Gromadzenie i rejestrowanie wyników obserwacji odbywa się

 

w dzienniku klasowym. Do zaznaczania „cząstkowych” postępów w poszczególnych edukacjach stosuje się następujące oznaczenia poziomów:

 

 

 

 Poziom

 

 Zapis

 

Prace
kontrolne, sprawdziany, kartkówki (%)

 

Dyktanda, pisanie z pamięci *

 

6

 

wspaniale, znakomicie, bezbłędnie, super, także wiadomości wykraczające ponadpodstawę

 

100% - 96%

 

0 błędów ortograficznych

 

5

 

Bardzo dobrze, drobne błędy

 

95% - 88%

 

1 błąd ortograficzny

 

4

 

Dobrze, nieźle

 

87% - 75%

 

2-3 błędy ortograficzne

 

3

 

Spełnia wymagania, ale dość słabo

 

74% - 50%

 

4 błędy ortograficzne

 

2

 

Wymaga poprawy, musisz to powtórzyć i poćwiczyć

 

49% - 40%

 

5 błędów ortograficznych

 

1

 

Nie robi postępów, jest nieprzygotowany

 

Rażące braki w wiadomościach i umiejętnościach

 

39% i mniej

 

6 i więcej błędów ortograficznych

 

 

 

* inne błędy będą przeliczane na błędy ortograficzne na zasadzie trzy drobne na jeden błąd ortograficzny.

 

Sprawdzaniu osiągnięć uczniów służą dłuższe prace kontrolne, około trzech w semestrze, krótsze sprawdziany (około 20 minut) po zakończeniu kręgu tematycznego i uprzednim utrwaleniu materiału podczas zajęć i kartkówki (do 10 minut), jako pisemne krótkie sprawdzenie wiadomości

 

i umiejętności z ostatnich trzech zajęć. Każdy sprawdzian jest punktowany i zawiera krótki komentarz zawierający poziom sprawdzanych umiejętności i uwagi do dalszej pracy. Ilość zdobytych przez ucznia punktów będzie miała przeliczenie procentowe, co pozwoli kształtować u uczniów adekwatną

 

do posiadanych umiejętności samoocenę. Poprawność ortograficzna oceniana będzie na bieżąco

 

przy wykonywanych pracach pisemnych oraz dodatkowo w formie pisania z pamięci i ze słuchu.

 

Głównym kryterium oceniania prac plastycznych, umiejętności muzycznych i aktywności ruchowej będzie : stopień indywidualnego zaangażowania ucznia w wykonanie zadania, aktywność ucznia, wysiłek włożony przez ucznia w wykonaną pracę, poczynione przez ucznia postępy w rozwoju wymaganych umiejętności.

 

Obserwacji podlegać będzie także zachowanie ucznia. Oceniane będą: sposób pracy – tempo; jakość pracy – poprawność, staranność; aktywność na zajęciach; wypełnianie obowiązków uczniowskich – prace domowe, przygotowywanie się do zajęć, obowiązki dyżurnego; relacje z innymi ludźmi- współdziałanie

 

w grupie, kontakty z rówieśnikami; kultura osobista.

 

Uczniowie o wynikach swojej pracy informowani są na bieżąco. Rodzice informowani są:

  1.  

    Na bieżąco pośrednio poprzez wpisane przez nauczyciela informacje w zeszytach przedmiotowych, na kartach pracy (kartkówki i krótkie sprawdziany), które uczniowie otrzymują z oceną ich pracy.

  2.  

    Podczas rozmów z nauczycielem na bieżąco wg potrzeb oraz na zebraniach klasowych..

  3.  

    Prace kontrolne w teczkach indywidualnych są do wglądu rodziców w szkole.

 

Wszelkie nieporozumienia wynikające z procesu oceniania, które nie zostały ujęte w niniejszym PSO będą wyjaśniane bezpośrednio i na bieżąco przez wychowawcę
z zainteresowanymi osobami.

 


              
                                                                                                                    Wychowawca klasy

 

 


 
 




DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wanda Bartosińska
nauczyciel dyplomowany
tel. 0604171456
e─mail: bartosinska@op.pl
e─mail: bartosinskaster@gmail.com


SEKRETARZ SZKOŁY

Jolanta Kicińska
sekretariat czynny
od poniedziałku do piątku
dla uczniów i rodziców
w godzinach 10.00-15.00
tel.043 822 25 25
fax. 043 822 25 25



KIEROWNIK ŚWIETLICY

mgr Anna Lewandowska
nauczyciel dyplomowany



"Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej"
i "Pracownie komputerowe dla szkół"


Szkoła posiada pracownię komputerową i czytelnię multimedialną,
którą otrzymała jako darowiznę
z MEN w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego



ADRES SZKOŁY

ul. Szkolna 15
98 - 200 Sieradz
woj. łódzkie
tel. (0-43) 822-25-25
e-mail: spchmala@wp.pl

 
Reklama  
   
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=