#ad-eccb br { display: none; }
 
 
  Strona startowa
  Szkoła o sobie
  Nasz Orlik
  Dziennik elektroniczny
  Samorząd Szkolny
  Dokumentacja szkoły
  Wewnątrzszkolny System Oceniania
  Przedmiotowe Systemy Oceniania
  => Przedmiotowy System Oceniania z Przyrody kl.V, VI
  => Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego
  => Przedmiotowy system oceniania z historii
  => Przedmiotowy system oceniania z matematyki
  => Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla kl.IV-VI
  => Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla kl.I-III
  => Przedmiotowy system oceniania z religii
  => Przedmiotowy system oceniania z informatyki
  => Przedmiotowy system oceniania z techniki
  => Przedmiotowy System Oceniania - nauczanie zintegrowane
  => Przedmiotowy System Oceniania z muzyki kl. IV-VI
  => Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego kl. IV-VI
  => Przedmiotowy System Oceniania z j. niemieckiego w kl. IV-VI
  Zajęcia dodatkowe
  Dla uczniów
  Dla rodziców
  Dziękujemy Przyjaciołom
  Programy ekologiczne
  Projekt dla przedszkola
  Projekty edukacyjne
współfinansowane przez EFS
  ENGLISH TEACHING
  Zagraniczna mobilność edukacyjna nauczycieli
  Erasmus
  Rada Rodziców
  Świetlica
  Sukcesy
  Księga gości
  Galeria
  Kronika szkoły


Jesteś 104388 odwiedzający

Dziękujemy!
Przedmiotowy System Oceniania z Przyrody kl.V, VI

  
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY
mgr Wanda Bartosińska
nauczyciel dyplomowany
 
 
 
            Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów przez nauczyciela przyrody ma na celu nie tylko badanie efektywności kształcenia. Do celów oceniania uczniów w edukacji przyrodniczej należą przede wszystkim:
 
 
  1.  Wspieranie, poprzez
 
-        motywowanie uczniów do lepszej nauki i pracy nad sobą
 
-        stymulowanie i mobilizowanie uczniów do myślenia o swojej przyszłości oraz do podejmowania starań podnoszących jakość edukacji przyrodniczej
 
-        stworzenie uczniom okazji i szansy osiągnięcia sukcesów edukacyjnych w zakresie przyrody oraz dowartościowanie ich
 
-        pomoc uczniom w samodzielnym planowaniu własnego rozwoju
 
-        różnicowanie, wyróżnianie i nagradzanie uczniów
  1. Prognozowanie, poprzez
 
-        zdobywanie informacji o efektywności nauczania przyrody i pracy nauczyciela
 
-        przewidywanie przyszłych osiągnięć ucznia, wykrywanie potencjalnych umiejętności
 
3.      Diagnoza, poprzez
 
-        poinformowanie uczniów o poziomie ich osiągnięć edukacyjnych i postępów w nauce
 
-        zdiagnozowanie potrzeb edukacyjnych uczniów, tj. określenie ich zainteresowań poznawczych i potrzeb w zakresie uczenia się przyrody oraz przyczyn trudności w uczeniu się tego przedmiotu
 
-        określenie stopnia osiągnięcia standardów wymagań
 
-        porównanie osiągnięć uczniów różnych klas w szkole
 
-        dostarczenie rodzicom i opiekunom uczniów oraz nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach uczniów
 
4.      Ewaluacja, poprzez
 
-        uzyskiwanie informacji o jakości i poziomie osiągnięć oraz pracy edukacyjnej uczniów
 
-        umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy edukacyjnej
 
 
 
 
 
I. Podstawy prawne
 
 
 
Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z :
 
-        Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 1999 roku w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych
 
-        Szkolnym systemem oceniania
 
-        Podstawą programową kształcenia ogólnego (Dz. U. Nr 14 z 15 lutego 1999r.) na drugim etapie kształcenia w szkole podstawowej
 
-        Programem szkoły
 
-        Programem nauczania przyrody dla klas IV-VI autorstwa B.Limuszko do podręcznika Przyroda, wydawnictwo Żak.
 
II. Standardy wymagań
 
 
 
System został opracowany w oparciu o analizę zewnętrznych standardów osiągnięć (wymagań egzaminacyjnych), czyli norm wiedzy i umiejętności będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu w klasie VI szkoły podstawowej zgodnych z załącznikiem nr1 do Rozporządzenia MEN z 21 lutego 2000r. (Dz.U. z 2000r. Nr 17 poz.215).
 
Wyznaczają one zakres zadań egzaminacyjnych, który powstał w wyniku uszczegółowienia zawartych w Podstawie programowej kształcenia ogólnego osiągnięć wymaganych od uczniów na końcu drugiego etapu kształcenia.
 
 
 
III. Cele kształcenia
 
Podstawa programowa drugiego etapu kształcenia w szkole podstawowej określa następujące priorytetowe cele edukacyjne:
 
W ramach edukacji przyrodniczej :
 
1.      Zainteresowanie światem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem.
 
2.      Rozumienie zależności istniejących w środowisku przyrodniczym.
 
3.      Zdobycie umiejętności obserwacji zjawisk przyrodniczych i                                           dokonywania ich opisu.
 
4.      Poznanie współzależności człowieka i środowiska.
 
5.      Poznanie zachowań sprzyjających bezpieczeństwu ludzi i przyrody.
 
6.      Wyrobienie poczucia odpowiedzialności za środowisko.
 
W ramach edukacji ekologicznej:
 
1.      Dostrzeganie zmian zachodzących w otaczającym środowisku oraz ich                                             wartościowanie
 
2.      Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska.
 
W ramach edukacji prozdrowotnej:
 
1. Ułatwienie nabywania umiejętności dbania o swoje zdrowie.
 
 Ogólne cele kształcenia przyrodniczego:
 
-        zapoznanie uczniów z podstawami nauk przyrodniczych i ukazanie ich związków z innymi naukami, przemysłem, najbliższym środowiskiem, życiem codziennym.
 
-        umożliwienie uczniom zrozumienia i docenienia wpływu dynamicznego rozwoju nauk przyrodniczych na rozwiązywanie problemów współczesności.
 
-        rozwijanie naturalnych potrzeb poznawczych człowieka, różnych form               myślenia, kształtowania postawy badawczej poprzez bezpośredni                        kontakt z rzeczywistością przyrodniczą.
 
-        nauczanie współdziałania z przyrodą i dostrzegania zmian                                   dokonujących się w otaczającym środowisku.
 
-        wyrobienie umiejętności eksperymentowania, stawiania hipotez,                          formułowania wniosków i rozwiązywania problemów.
 
-        przygotowanie podstawowej struktury pojęciowej dla dalszej nauki                      przedmiotów przyrodniczych i technicznych. 
 
-        wdrażanie do korzystania z różnych źródeł informacji, selekcjonowania               i systematyzowania wiadomości.
 
-        inspirowanie do wdrażania własnych pomysłów i wyrażania myśli w różnych formach wypowiedzi.
 
-        budzenie zainteresowań przyrodniczych poprzez maksymalne                              zaktywizowanie uczniów w procesie kształcenia.
 
-        wyrabianie właściwej postawy w racjonalnym wykorzystywaniu                         zasobów przyrody.
 
-        umożliwienie uczniom współdziałania w grupie, kształcenie                                 umiejętności rozwiązywania konfliktów, dyskutowania.
 
-        kształtowanie postawy twórczej uczniów, czyli ich zdolności i gotowości do nowych, niekonwencjonalnych rozwiązań, do nienawykowego zachowania w procesie kształcenia.
 
-        doskonalenie umiejętności dokonywania samooceny.
 
 
 
IV. Obszary aktywności podlegające ocenie
 
Przedmiotowemu systemowi oceniania podlegają następujące formy pracy:
 
a)      lekcyjnej
 
-        swobodne wypowiedzi
 
-        wypowiedzi kierowane
 
-        odpowiedź ustna
 
-        wypowiedź pisemna ( opracowanie, opis, projekt itp.)
 
-        odpowiedź pisemna (sprawdzian, test, kartkówka itp.)
 
-        ćwiczenia laboratoryjne
 
-        udział w lekcji
 
-        umiejętność korzystania z różnych źródeł wiedzy
 
-        stosowanie wiedzy w praktyce
 
-        prezentacja (indywidualna i grupowa)
 
b)      pozalekcyjnej
 
-        konkursy szkolne, międzyszkolne, okręgowe i wojewódzkie
 
-        olimpiady przedmiotowe
 
-        wystawy prac
 
-        praca w ramach koła zainteresowań
 
-        opieka nad hodowlami prowadzonymi w szkole
 
-        inne formy pracy pozalekcyjnej (np. udział w programach edukacyjnych i projektach)
 
Kryteria oceniania społeczno- wychowawczego.
 
W kategorii zachowań i postaw oceniana jest:
 
1.      Praca w grupie
 
K-P
 
Uczeń:
 
-        zachowuje dyscyplinę podczas zajęć w grupach
 
-        postępuje zgodnie z ustalonym kontraktem grupowym
 
-        uczestniczy w pracy grupy
 
R-D
 
Uczeń:
 
-        wnosi twórczy wkład w wykonanie zadań przydzielonych grupie
 
-        prezentuje wyniki pracy grupowej
 
W
 
Uczeń:
 
-        pomaga w wykonywaniu zadań innym członkom grupy
 
-        pełni funkcję lidera grupy
 
2.      Aktywność
 
K-P
 
Uczeń:
 
-        systematycznie przygotowuje się do lekcji (posiada zeszyt, podręcznik, odrobione zadanie domowe)
 
-        potrafi właściwie zachowywać się podczas zajęć
 
-        wykonuje zlecone przez nauczyciela zadania
 
-        uważnie śledzi tok lekcji
 
R-D
 
Uczeń:
 
-        aktywnie uczestniczy w zajęciach
 
-        samodzielnie rozwiązuje postawione na lekcji zadania problemowe
 
-        stawia własne pytania i hipotezy
 
-        wykorzystuje zdobytą na lekcjach wiedzę w życiu codziennym
 
-        uczestniczy w konkursach przedmiotowych, imprezach szkolnych np. apele, akcje Sprzątania Świata
 
W
 
Uczeń:
 
-        korzysta z dodatkowych źródeł informacji (np. literatura popularnonaukowa, Internet, programy komputerowe, własne obserwacje) wnosząc twórczy wkład w przebieg zajęć
 
-        bierze udział w pracy kół zainteresowań o tematyce przyrodniczej, programach i projektach
 
-        opiekuje się hodowlami szkolnymi
 
-       odnosi sukcesy w konkursach przedmiotowych (szkolnych, gminnych, wojewódzkich)
 
V.               Standardy wymagań programowych.
 
 
 
Nauczyciele przyrody, którzy wybrali do realizacji program wydawnictwa Nowa Era, opracowali standardy wymagań, które opublikowane zostały w poradnikach metodycznych. Można wykorzystać je do tworzenia własnych standardów ( patrz- wykaz literatury).
 
 
 
Nie określono w nich jedynie wymagań dla poziomu wykraczającego poza program( na ocenę celującą), gdyż każdy nauczyciel pracuje z zespołem o różnych zainteresowaniach, w innych warunkach, dysponuje różnymi materiałami edukacyjnymi i środkami dydaktycznymi.
 
 
 
Wymagania wykraczające (W) – warunki otrzymania oceny celującej
 
Uczeń:
 
-        Spełnia wymagania dopełniające
 
-        Posiada wiadomości wykraczające poza program nauczania
 
-        W kategorii zachowań postaw spełnia co najmniej 3 z 6 kryteriów na ocenę celującą, tzn.
 
-        wnosi twórczy wkład w wykonanie zadań przydzielonych grupie
 
-        prezentuje wyniki pracy grupowej
 
-        korzysta z dodatkowych źródeł informacji (np. literatura popularnonaukowa, Internet, programy komputerowe, własne obserwacje) wnosząc twórczy wkład w przebieg zajęć
 
-        bierze udział w pracy kół zainteresowań o tematyce przyrodniczej, programach i projektach
 
-        opiekuje się hodowlami szkolnymi
 
-       odnosi sukcesy w konkursach przedmiotowych (szkolnych, gminnych, wojewódzkich)
 
 
 
VI.            Skala ocen.
 
Oceny bieżące i klasyfikacyjne ( końcoworoczne i semestralne) ustala się w stopniach wg następującej skali:
 
1)      stopień celujący – 6
 
2)      stopień bardzo dobry – 5
 
3)      stopień dobry – 4
 
4)      stopień dostateczny – 3
 
5)      stopień dopuszczający – 2
 
6)      stopień niedostateczny – 1
 
Przy ocenach bieżących i semestralnych dopuszcza się stosowanie znaku (+), który podwyższa ich wartość o 0,5 stopnia oraz znaku (-), który obniża o 0,25 stopnia.
 
Stopnie roczne i na świadectwie wystawiane są bez wymienionych znaków.
Nie stosuje się stopni 1+ oraz 6-.
 Prace pisemne oceniane są według następującej skali:
 
Poniżej 0 - 39% - nast..
 
40% - 49%   - dop.
 
50% - 74%   - dst.
 
75% - 87%   - db.
 
88% - 95%   - bdb.
 
96% - 100%   - cel.
 
Uczeń posiadający opinię PPP jest oceniany według następującej skali:
 
Poniżej 25% - ndst.
 
26% - 40%     - dop.
 
 41% - 60%    - dst.             Uczniowi zalicza się poziom wymagań jeżeli uzyskał 75 %
 
       61% - 80%    - db               tego poziomu.
 
 81%             - bdb.
 
 
 
 
 
VII. Kryteria oceniania.
 
            Postępy ucznia ocenia się w następujących kategoriach:
 
1)                 zachowań i postaw
 
2)                 umiejętności
 
3)                 wiadomości
 
Według ustalonych standardów, z którymi na bieżąco zapoznawani są uczniowie podczas zajęć lekcyjnych oraz zainteresowani rodzice ( na zebraniach rodziców).
 
Uczniowie , którzy posiadają orzeczenia Poradni Pedagogiczno Psychologicznej oceniani są według kryteriów dostosowanych do ich możliwości.
 
Wymagania wykraczające (W) ustalane są z uczniami poprzez kontrakt na ocenę celującą ( na początku roku szkolnego).
 
 
 
VIII.   Warunki zaliczenia przedmiotu
 
            Ocena semestralna i roczna nie jest średnią arytmetyczną uzyskanych przez ucznia w ocen cząstkowych. Uwzględnia ona „wagę” otrzymanych przez uczniów wyników według poniższych kryteriów
 
 

 
Wskaźnik osiągnięć uczniów
 
„Waga”
 
Sprawdziany i testy
 
5 punktów
 
Ćwiczenia praktyczne, hodowle
 
3 punkty
 
Odpowiedzi ustne
 
2 punkty
 
Prace domowe, praca na lekcji, udział w powtórzeniach
 
1 punkt
 
Ocena za pierwszy semestr
 
4 punkty

 
 
 
            Ocenę końcowa (OK.) obliczamy wg wzoru:
 
 
 
 

 
Suma iloczynów ( stopień x „waga” wskaźnika)

 
 
 
OK.=

 
Suma iloczynów (liczba elementów we wskaźnikach x „waga” wskaźnika

 
 
 
Przykład:
 
 
 
Uzyskane przez ucznia oceny:
 
-        I semestr: dobry
 
-        Sprawdziany: 4,4,3,5
 
-        Ćwiczenia: 5,5,4,4
 
-        Odpowiedzi: 4,1,5
 
-        Zadania domowe: 3,5,6
 
 
 
 

 
(4x4)+(4x5+4x5+3x5+5x5)+(5x3+5x3+4x3+4x3)+(4x2+1x2+5x2)+(3x1+5x1+6x1)

 
1x4+4x5+4x3+3x2+3x1

OK.=

 
 
 
 
 
OK.= 4,09 (uczeń otrzymuje ocenę roczną: dobry )
 
Wynik zaokrąglamy według zasad matematycznych
 
 
 
IX.   Sposoby poprawy uzyskiwanych wyników
 
 
 
            Uczeń ma prawo do poprawy uzyskanych przez siebie wyników ( zwłaszcza prac pisemnych, sprawdzianów). W przypadku otrzymania ze sprawdzianu oceny niedostatecznej lub oceny nie zadowalającej ucznia może poprawić ją w ciągu 2 tygodni ( w formie ponownego sprawdzianu pisemnego) lub na życzenie ucznia ( w szczególności uczniowie z orzeczoną dysleksją) w formie ustnej.
 
            W przypadku choroby lub zdarzeń losowych, termin może być przedłużony indywidualnie na prośbę ucznia lub rodzica.
 
            Pozostałe oceny, z uwagi na ich mniejszą wagę, powinny być poprawiane na bieżąco poprzez zdobycie kolejnych lepszych ocen cząstkowych za te formy pracy.
 
            W przypadku otrzymania przez ucznia oceny niedostatecznej na koniec roku szkolnego ( z wyjątkiem klasy VI) uczeń może zdawać egzamin poprawkowy ( w przypadku otrzymania 1 lub wyjątkowo 2 ocen ndst) w klasyfikacji końcoworocznej- § 17 SSO.
 
 
 
X. Sposoby przekazywania informacji zwrotnej stronom zainteresowanym 
 
      wynikami ucznia.
 
 
 
            Uczniowie oraz rodzice są na bieżąco informowani o postępach w nauce. W tym celu uczeń jest zobowiązany do systematycznego prowadzenia w swoim zeszycie przedmiotowym tabeli „ Moje postępy w poznawaniu przyrody”, w której wpisuje oraz przedstawia do podpisu nauczycielowi swoje oceny natychmiast po ich uzyskaniu. Rodzice powinni na bieżąco kontrolować postępy dziecka oraz potwierdzać to poprzez złożenie podpisu w przeznaczonej do tego celu rubryce tabeli.
 
            Ocenione prace pisemne uczeń ma obowiązek pokazać rodzicom i zwrócić nauczycielowi z ich podpisem w wyznaczonym terminie. Prace klasowe nauczyciel przechowuje do końca roku szkolnego.
 
            Na prośbę ucznia lub jego rodziców ( prawnych opiekunów) nauczyciel jest zobowiązany uzasadnić ocenę wystawioną pracy pisemnej.
 
            Na prośbę ucznia jego ocena może być utajniona przed klasą.
 
            Ustne informacje na temat wyników w nauce rodzice mogą pozyskiwać na dyżurach nauczycieli przedmiotowców oraz na zebraniach informacyjnych organizowanych wg harmonogramu szkolnego.
 
 
 
XI. Narzędzia sprawdzania.
 
 
 
            Narzędzia i środki stosowane przy ocenianiu uczniów to:
 
A)   zadania domowe
 
B)    kartkówka- obejmuje zakres materiału ostatnich dwóch lekcji; może wystąpić na każdej lekcji bez zapowiedzi ( czas 10 minut)
 
C)   sprawdzian- może wystąpić jeden w ciągu dnia, zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem i wpisany do dziennika ( czas 20 minut)
 
D)   praca klasowa- obejmująca treść całego działu; zaplanowana na całą jednostkę lekcyjną ( może mieć formę testu); może wystąpić jedna w ciągu tygodnia; zapowiedziana z dwutygodniowym wyprzedzeniem (wpis do dziennika)
 
E)     test- obejmujący materiał nauczania z jednego semestru może wystąpić dwa razy w ciągu roku; zapowiedziany z dwutygodniowym wyprzedzeniem i wpisany do dziennika
 
F)    odpowiedzi ustne
 
G)   wytwory uczniowskie ( np. albumy, plakaty, modele)
 
 
 
XII. Dyskusja nad projektem.
 
 
 
            Nauczyciele, uczniowie, dyrekcja szkoły oraz przedstawiciele rodziców po zapoznaniu się z projektem przedstawiają swoje ewentualne uwagi i wnioski na jego temat. Po ich rozpatrzeniu przez zespół przedmiotowy- projekt opiniuje i zatwierdza rada pedagogiczna.
 
 
 
XIII. Ewaluacja.
 
 
 
1.       Przedmiotowy system oceniania może ulec ewaluacji w ciągu 3 lat.
 
2.       Zespół przedmiotowy zbiera wnioski nauczycieli, rodziców oraz uczniów na temat   działającego PSO.
 
3.       Na końcoworocznej radzie pedagogicznej przedstawia wnioski i uwagi oraz propozycje zmian, które opiniuje i zatwierdza rada pedagogiczna.
 
4.       Ewentualne zmiany muszą być zgodne z innymi dokumentami dotyczącymi oceniania w szkole.
 
5.       Zmiany PSO obowiązują od 1 września każdego roku szkolnego.
 
6.       Wypracowany w ciągu trzech lat PSO będzie obowiązujący dla sześcioletniej szkoły podstawowej.
 
 
 
DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wanda Bartosińska
nauczyciel dyplomowany
tel. 0604171456
e─mail: bartosinska@op.pl
e─mail: bartosinskaster@gmail.com


SEKRETARZ SZKOŁY

Jolanta Kicińska
sekretariat czynny
od poniedziałku do piątku
dla uczniów i rodziców
w godzinach 10.00-15.00
tel.043 822 25 25
fax. 043 822 25 25KIEROWNIK ŚWIETLICY

mgr Anna Lewandowska
nauczyciel dyplomowany"Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej"
i "Pracownie komputerowe dla szkół"


Szkoła posiada pracownię komputerową i czytelnię multimedialną,
którą otrzymała jako darowiznę
z MEN w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu SpołecznegoADRES SZKOŁY

ul. Szkolna 15
98 - 200 Sieradz
woj. łódzkie
tel. (0-43) 822-25-25
e-mail: spchmala@wp.pl

 
Reklama  
   
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=