#ad-c4ca br { display: none; }
 
 
  Strona startowa
  Szkoła o sobie
  Nasz Orlik
  Dziennik elektroniczny
  Samorząd Szkolny
  Dokumentacja szkoły
  Wewnątrzszkolny System Oceniania
  Przedmiotowe Systemy Oceniania
  => Przedmiotowy System Oceniania z Przyrody kl.V, VI
  => Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego
  => Przedmiotowy system oceniania z historii
  => Przedmiotowy system oceniania z matematyki
  => Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla kl.IV-VI
  => Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla kl.I-III
  => Przedmiotowy system oceniania z religii
  => Przedmiotowy system oceniania z informatyki
  => Przedmiotowy system oceniania z techniki
  => Przedmiotowy System Oceniania - nauczanie zintegrowane
  => Przedmiotowy System Oceniania z muzyki kl. IV-VI
  => Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego kl. IV-VI
  => Przedmiotowy System Oceniania z j. niemieckiego w kl. IV-VI
  Zajęcia dodatkowe
  Dla uczniów
  Dla rodziców
  Dziękujemy Przyjaciołom
  Programy ekologiczne
  Projekt dla przedszkola
  Projekty edukacyjne
współfinansowane przez EFS
  ENGLISH TEACHING
  Zagraniczna mobilność edukacyjna nauczycieli
  Erasmus
  Rada Rodziców
  Świetlica
  Sukcesy
  Księga gości
  Galeria
  Kronika szkoły


Jesteś 104388 odwiedzający

Dziękujemy!
Przedmiotowy System Oceniania z j. niemieckiego w kl. IV-VI
Zawa

                      PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA

           NIEMIECKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KL. IV-VI

 

                               mgr Monika Plucińska-Majczak

 

 

 

     Ocenianie jest źródłem informacji o osiągnięciach i motywacji ucznia do postępów w nauce. Oceniając ucznia odnosimy się przede wszystkim do
osiągnięć przedstawionych w podstawie programowej z języka niemieckiego.

 

I. WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY

 

 

   a) przed omawianiem każdego rozdziału uczeń otrzymuje wymagania edukacyjne, które

 

       wkleja do zeszytu i  podpisuje je. Rodzice także zatwierdzają je własnoręcznym

 

       podpisem.

 

II. KRYTERIA EDUKACYJNE

 

      a) w roku szkolnym 2008/2009 uczniowie będą pisać 6 prac klasowych ( po jednej z

         każdego rozdziału) i 4 sprawdziany

      b) uczeń otrzymuje co najmniej po 5 ocen w każdym półroczu

 

III. SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW

 

 

       a) ocenie podlegają testy sprawdzające, prace klasowe, kartkówki, wypowiedzi ustne,

 

           pisemne, aktywność na lekcji, prace domowe, stanowiące dowód pracy własnej ucznia.

 

       b) wypowiedzi pisemne obejmują także zadania projektowe, nad którymi uczniowie

 

          pracują samodzielnie przez cały rok szkolny, wykorzystując w nich wiedzę zdobytą na

 

          lekcji, a w przypadku klas szóstych, także z innych źródeł: Internet, czasopisma,

 

          leksykony. Prace te oceniane są raz w semestrze.

 

       c) na ocenę z odpowiedzi ustnej obowiązuje ucznia zakres dwóch ostatnich     

 

          lekcji.

 

       d) krótkie formy pisemne „kartkówki” obejmują materiał z 3 ostatnich lekcji
i są
niezapowiedziane

 

       e) po zakończeniu każdego działu uczniowie piszą pracę klasową, która jest   

 

            zapowiedziana z tygodniowym wyprzedzeniem-po wcześniejszym powtórzeniu.

 

       f) nauczyciel ma czas 2 tygodni na sprawdzenie prac pisemnych.

 

       g) ocena z pracy pisemnej wpisana jest do dziennika kolorem czerwonym.

 

       h) po sprawdzeniu każdy uczeń otrzymuje do wglądu poprawioną, ocenioną i

 

           zrecenzowaną pracę klasową.

 

       i) praca klasowa musi być omówiona na lekcji

 

       j) ocen z kartkówek nie poprawiamy

 

       k) jako ocenę za aktywność uczeń otrzymuje po „+” ( trzy „+” to ocena bdb)

 

      l) rodzice na własną prośbę mają możliwość podczas pobytu w szkole zapoznać się z

 

        pracami klasowymi dziecka., które znajdują się w jego imiennej teczce.

 

      ł) uczestnik konkursu przedmiotowego otrzymuje ocenę celującą jako ocenę cząstkową.

 

IV. MOŻLIWOŚĆ POPRAWIENIA OCEN CZĄSTKOWYCH.

 

 

       a) uczniowie mają prawo poprawić każdą ocenę z pracy klasowej ( od ndst do db)

 

           w ciągu 1 tygodnia.

 

       b) w przypadku dłuższej nieobecności ucznia w szkole (choroba, pobyt w

 

           szpitalu) sprawdzenie i ocenienie jego wiadomości może odbyć się w innym

 

           terminie (termin należy uzgodnić z nauczycielem).

 

V. SPOSOBY PRZEKAZYWANIA PRZEWIDYWANYCH OCEN 

     ROCZNYCH, PÓŁROCZNYCH I KLASYFIKACYJNYCH

 

 

a)      na miesiąc przed wystawieniem ocen wychowawca pisemnie informuje rodziców o

 

      grożącej dziecku ocenie niedostatecznej. Rodzice poświadczają tę  informację  

 

      podpisem.

 

b)      na tydzień przed posiedzeniem rady pedagogicznej każdy uczeń i rodzice pisemnie

 

      zostają  powiadomieni o proponowanych ocenach z poszczególnych przedmiotów. 

 

      Rodzice poświadczają tę wiadomość podpisem.

 

VI. ILOŚĆ NIEPRZYGOTOWAŃ DO LEKCJI

 

 

a)      uczeń może być nieprzygotowany do lekcji 3 razy w ciągu semestru .

 

b)      zgłoszenie nieprzygotowania do lekcji, braku zeszytu, zeszytu ćwiczeń bądź

            pracy domowej zaznaczane jest w dzienniku minusem( uczeń zgłasza to na

 

            początku lekcji).W takiej sytuacji otrzymuje „- „- 3 minusy to ocena ndst.

c)      kiedy nieprzygotowanie nie zostaje zgłoszone, uczeń  otrzymuje ocenę niedostateczną.

 

 

  VII. ILOŚĆ SPRAWDZANYCH ZESZYTÓW

 

 

a)      zeszyty przedmiotowe, zeszyty ćwiczeń są sprawdzane przynajmniej 
2 razy w ciągu  

 

            roku szkolnego; należy je sprawdzać przy odczytywaniu pracy domowej.

 

                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                 Punktowanie prac pisemnych na poszczególne oceny:

 

- ocena niedostateczna- od 0 % do 39 % pkt

 

- ocena dopuszczająca- od 40 % do  49 % pkt

 

- ocena dostateczna- od 50 % do 74 % pkt

 

- ocena dobra- od 75 % do 87 % pkt

 

- ocena bardzo dobra- od 88 % do 95 % pkt

 

- ocena celująca- od 96 % do 100 % pkt

 

 

VII. Sposób ustalania oceny semestralnej i końcoworocznej

 

Przy ustalaniu oceny semestralnej  i końcoworocznej nauczyciel bierze
pod uwagę stopnie ucznia z poszczególnych obszarów działalności wg następującej kolejności i wag:

 

 

- prace klasowe- waga 3

- sprawdziany- waga 2

- prace domowe, kartkówki- waga 1

- aktywność na lekcji i poza nią, praca w grupach- waga 1

- ocena za I semestr- waga 3

 

 

Średnia ważona obliczana wg wzoru:

 

Suma iloczynów ( ocena x waga)

                Suma wag

 

 

jest oceną wyjściową do wystawienia oceny semestralnej.

 

 

          Średnia ważona

                  Ocena

       1,6 ≤ W ≤ 2,75

          dopuszczająca

      2,76 ≤ W ≤ 3,75

        dostateczna

      3,76 ≤ W ≤ 4,75

        dobra

      4,76 ≤ W ≤ 5,75

        bardzo dobra

           W ≥ 5,76

        celująca

 

 

 

 
 
DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wanda Bartosińska
nauczyciel dyplomowany
tel. 0604171456
e─mail: bartosinska@op.pl
e─mail: bartosinskaster@gmail.com


SEKRETARZ SZKOŁY

Jolanta Kicińska
sekretariat czynny
od poniedziałku do piątku
dla uczniów i rodziców
w godzinach 10.00-15.00
tel.043 822 25 25
fax. 043 822 25 25KIEROWNIK ŚWIETLICY

mgr Anna Lewandowska
nauczyciel dyplomowany"Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej"
i "Pracownie komputerowe dla szkół"


Szkoła posiada pracownię komputerową i czytelnię multimedialną,
którą otrzymała jako darowiznę
z MEN w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu SpołecznegoADRES SZKOŁY

ul. Szkolna 15
98 - 200 Sieradz
woj. łódzkie
tel. (0-43) 822-25-25
e-mail: spchmala@wp.pl

 
Reklama  
   
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=