#ad-8f14 br { display: none; }
 
 
  Strona startowa
  Szkoła o sobie
  Nasz Orlik
  Dziennik elektroniczny
  Samorząd Szkolny
  Dokumentacja szkoły
  Wewnątrzszkolny System Oceniania
  Przedmiotowe Systemy Oceniania
  => Przedmiotowy System Oceniania z Przyrody kl.V, VI
  => Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego
  => Przedmiotowy system oceniania z historii
  => Przedmiotowy system oceniania z matematyki
  => Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla kl.IV-VI
  => Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla kl.I-III
  => Przedmiotowy system oceniania z religii
  => Przedmiotowy system oceniania z informatyki
  => Przedmiotowy system oceniania z techniki
  => Przedmiotowy System Oceniania - nauczanie zintegrowane
  => Przedmiotowy System Oceniania z muzyki kl. IV-VI
  => Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego kl. IV-VI
  => Przedmiotowy System Oceniania z j. niemieckiego w kl. IV-VI
  Zajęcia dodatkowe
  Dla uczniów
  Dla rodziców
  Dziękujemy Przyjaciołom
  Programy ekologiczne
  Projekt dla przedszkola
  Projekty edukacyjne
współfinansowane przez EFS
  ENGLISH TEACHING
  Zagraniczna mobilność edukacyjna nauczycieli
  Erasmus
  Rada Rodziców
  Świetlica
  Sukcesy
  Księga gości
  Galeria
  Kronika szkoły


Jesteś 104388 odwiedzający

Dziękujemy!
Przedmiotowy System Oceniania z muzyki kl. IV-VI

 

 

 
 
 
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
 
Z MUZYKI  REALIZOWANY W SZKOLE PODSTAWOWEJ
 
W CHARŁUPI MAŁEJ
 
 
 
                                                                    mgr Rafał Lisowski
                                                              nauczyciel dyplomowany
 
 
 
 
 
 
 
I. Na ocenę z muzyki wpływa:
 
 
 
• aktywne uczestnictwo w lekcji
 
• stosunek do przedmiotu
 
• wysiłek ucznia i wyraźnie okazywana chęć zdobywania wiedzy
 
• umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce
 
• znajomość utworów muzycznych objętych programem nauczania
 
• prowadzenie zeszytu nutowego i odrabianie prac domowych
 
 
 
 
 
 
 
II. Ocenie podlega:
 
 
 
• pamięciowe opanowanie obowiązkowych pieśni
 
• znajomość elementarnych wiadomości z teorii i historii muzyki
 
• uczestnictwo w zajęciach muzycznych pozalekcyjnych (chór szkolny)
 
• ocena ze śpiewu nie podlega poprawie
 
 
 
 
 
 
 
        Przy ocenianiu ucznia ze śpiewu brane są pod uwagę indywidualne predyspozycje dziecka: jego możliwości słuchowo-głosowe, poczucie rytmu, dykcja oraz prawidłowa postawa podczas
 
wykonywania utworu. Brak słuchu muzycznego czy poczucia rytmu nie dyskwalifikują dziecka w ocenie ze śpiewu.
 
W przypadku niedyspozycji głosowych, takich jak np. mutacja głosu u chłopców,
 
czy problemy zdrowotne u dzieci, uczeń jest zwolniony z obowiązku śpiewania utworu
 
i ogranicza się jedynie do starannej recytacji lub rytmizacji tekstu.
 
        Dodatkowe oceny mogą otrzymać uczniowie biorący aktywny udział w uroczystościach
 
i apelach szkolnych, imprezach pozaszkolnych, ewentualnie dzieci uczęszczające na zajęcia muzyczne w ogniskach i szkołach muzycznych (wówczas prezentują one swe umiejętności na forum klasy lub szkoły).
 
 
 
 
 
 
 
KRYTERIA OCENIANIA I ZASADY WYSTAWIENIA
 
 OCENY SEMESTRALNEJ I ROCZNEJ
 
 
 
 
 
 
 
            Oceny pracy dokonuje się według skali od 1 do 6. Dla poszczególnych ocen przyjęto następujące kryteria, które uczeń powinien spełnić podczas realizacji nauczania przedmiotu muzyki:
 
 
 
 
 
1.      Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który:
 
 
 
·         potrafi bez pomocy nauczyciela zaśpiewać bezbłędnie pod względem muzycznym pieśni jedno – i dwugłosowe
 
·         potrafi odczytać głosem melodie oparte na poznanych skalach;
 
·         umie grać z nut melodie na szkolnych instrumentach melodycznych i perkusyjnych;
 
·         umie tworzyć proste formy muzyczne;
 
·         potrafi rozpoznawać i określać style muzyczne;
 
·         ma wiedzę z historii muzyki, wykraczającą poza program nauczania;
 
·         rozpoznaje brzmienia instrumentów, rodzaje zespołów wykonawczych;
 
·         umie określić formę, budowę, fakturę poznanych utworów;
 
·         rozpoznaje utwory z poznanej literatury muzycznej (obowiązkowej i nadobowiązkowej)
 
·         rozpoznaje polskie tańce ludowe oraz folklor innych narodów;
 
·         osiąga sukcesy w konkursach, przeglądach, festiwalach muzycznych lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.
 
·         aktywnie uczestniczy w imprezach organizowanych przez szkołę
 
 
 
2. Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który:
 
 
 
·         potrafi bez pomocy nauczyciela zaśpiewać poprawnie pod względem muzycznym pieśni jedno- i dwugłosowe;
 
·         posługuje się zapisem nutowym w grze na flecie prostym i instrumentach szkolnych;
 
·         potrafi tworzyć proste akompaniamenty melodyczno – rytmiczne do poznanych piosenek;
 
·         rozpoznaje utwory literatury obowiązkowej;
 
·         opanował wiedzę z historii muzyki określoną programem nauczania;
 
·         rozpoznaje podstawowe instrumenty muzyczne;
 
·         rozpoznaje formy muzyczne;
 
·         rozpoznaje polskie tańce ludowe i umie powtórzyć ich charakterystyczny rytmy.
 
 
 
3. Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który:
 
 
 
·         potrafi z pomocą nauczyciela zaśpiewać poprawnie pod względem muzycznym pieśni jednogłosowe;
 
·         potrafi odczytać przy pomocy nut proste tematy melodyczno – rytmiczne:
 
·         rozpoznaje niektóre utwory z literatury obowiązkowej;
 
·         opanował podstawową wiedzę z historii muzyki;
 
·         rozpoznaje niektóre instrumenty muzyczne;
 
·         rozpoznaje polskie tańce ludowe.
 
 
 
4.   Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który:
 
 
 
·         potrafi z pomocą nauczyciela zaśpiewać kilka pieśni, utrzymując rytm;
 
·         opanował podstawowe wiadomości z historii muzyki;
 
·         rozpoznaje niektóre motywy muzyczne z twórczości słynnych kompozytorów;
 
·         rozpoznaje brzmienia niektórych instrumentów muzycznych;
 
·         rozpoznaje niektóre tańce ludowe.
 
 
 
5.      Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który:
 
 
 
·         potrafi, korzystając z pomocy nauczyciela, zaśpiewać kilka łatwych piosenek;
 
·         potrafi głosem powtórzyć kilka prostych wzorów melodycznych;
 
·         opanował w ograniczonym zakresie wiedzę z historii muzyki;
 
·         wykazuje małe zainteresowanie przedmiotem i niechętnie uczestniczy w zajęciach;
 
·         nie przygotowuje się do zajęć;
 
 
 
6.      Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
 
 
 
·         pomimo starań nauczyciela nie przejawia zainteresowania przedmiotem oraz żadnej aktywności na lekcjach muzyki oraz nie wykazuje chęci poprawienia ocen cząstkowych;
 
·         nie opanował żadnych wiadomości z literatury muzycznej;
 
·         nie potrafi, nawet z pomocą nauczyciela zaśpiewać żadnej piosenki;
 
·         wykazuje lekceważący stosunek do przedmiotu;
 
·         nie opanował minimum wiadomości określonych programem nauczania.
 
 
 
 
 
Kryteria dodatkowe : 
 
 
 
            Uczeń może uzyskać dodatkową ocenę z muzyki, gdy spełnia wymogi dotyczące jego uczestnictwa i zaangażowania w lekcji.
 
 
 
      Przyjęto następujące zadania:
 
 
 
-         uczeń jest obserwowany przez nauczyciela, ocenie podlega jego aktywność na lekcji za co może otrzymać (+) plus lub (-) minus
 
-         uzyskanie trzech plusów (+) jest jednoznaczne z oceną bardzo dobrą (5)
 
-         uzyskanie trzech minusów (-) jest jednoznaczne z oceną niedostateczną (1)
 
-         uczeń może być dwa razy w semestrze nieprzygotowany
 
-         ocenie podlega również kultura osobista i postawa na lekcjach
 
-         uczeń może być zwolniony z pracy domowej, jeśli dzień, w którym odbywa się lekcja muzyki, 
jest pierwszym dniem jego powrotu po chorobie do szkoły.
 
 
 
DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wanda Bartosińska
nauczyciel dyplomowany
tel. 0604171456
e─mail: bartosinska@op.pl
e─mail: bartosinskaster@gmail.com


SEKRETARZ SZKOŁY

Jolanta Kicińska
sekretariat czynny
od poniedziałku do piątku
dla uczniów i rodziców
w godzinach 10.00-15.00
tel.043 822 25 25
fax. 043 822 25 25KIEROWNIK ŚWIETLICY

mgr Anna Lewandowska
nauczyciel dyplomowany"Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej"
i "Pracownie komputerowe dla szkół"


Szkoła posiada pracownię komputerową i czytelnię multimedialną,
którą otrzymała jako darowiznę
z MEN w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu SpołecznegoADRES SZKOŁY

ul. Szkolna 15
98 - 200 Sieradz
woj. łódzkie
tel. (0-43) 822-25-25
e-mail: spchmala@wp.pl

 
Reklama  
   
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=