#ad-a87f br { display: none; }
 
 
  Strona startowa
  Szkoła o sobie
  Nasz Orlik
  Dziennik elektroniczny
  Samorząd Szkolny
  Dokumentacja szkoły
  Wewnątrzszkolny System Oceniania
  Przedmiotowe Systemy Oceniania
  => Przedmiotowy System Oceniania z Przyrody kl.V, VI
  => Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego
  => Przedmiotowy system oceniania z historii
  => Przedmiotowy system oceniania z matematyki
  => Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla kl.IV-VI
  => Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla kl.I-III
  => Przedmiotowy system oceniania z religii
  => Przedmiotowy system oceniania z informatyki
  => Przedmiotowy system oceniania z techniki
  => Przedmiotowy System Oceniania - nauczanie zintegrowane
  => Przedmiotowy System Oceniania z muzyki kl. IV-VI
  => Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego kl. IV-VI
  => Przedmiotowy System Oceniania z j. niemieckiego w kl. IV-VI
  Zajęcia dodatkowe
  Dla uczniów
  Dla rodziców
  Dziękujemy Przyjaciołom
  Programy ekologiczne
  Projekt dla przedszkola
  Projekty edukacyjne
współfinansowane przez EFS
  ENGLISH TEACHING
  Zagraniczna mobilność edukacyjna nauczycieli
  Erasmus
  Rada Rodziców
  Świetlica
  Sukcesy
  Księga gości
  Galeria
  Kronika szkoły


Jesteś 104388 odwiedzający

Dziękujemy!
Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego kl. IV-VI
 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
 
Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
 
 REALIZOWANY W SZKOLE PODSTAWOWEJ
 
W CHARŁUPI MAŁEJ
 
 
                                                                      mgr Rafał Lisowski
                                                                 nauczyciel dyplomowany

 
 
 
 
 
PODSTWA PROGRAMOWA – WYCHOWANIE FIZYCZNE
 
 
 
 
 
Celem działań szkoły jest:
 
1.Wspomaganie harmonijnego rozwoju fizycznego i psychofizycznego.
 
2.Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie.
 
3. Wdrażanie do czynnego wypoczynku.
 
 
 
 
 
Zadaniem szkoły jest:
 
1. Umożliwienie uczniom podejmowania aktywności ruchowej i wyrażania własnych przeżyć,   doznań w zabawach, grach, tańcach i współzawodnictwie.
 
2. Tworzenie warunków do doskonalenia sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej.
 
3 .Zapoznanie z podstawowymi technikami i zasadami dyscyplin sportowych.
 
 
 
 
 
Treści:
 
1. Ćwiczenia kształtujące i korygujące postawę ciała oraz stymulujące rozwój układu ruchu, oddychania, krążenia i nerwowego.
 
2. Formy ruchu stwarzające możliwości osiągnięcia sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej
 
    i ocena postępów.
 
3. Ćwiczenia zwinnościowo – akrobatyczne oraz skoki gimnastyczne.
 
4. Podstawowe elementy techniki i taktyki w grach zespołowych i konkurencjach lekkoatletycznych oraz wybranych sportach zimowych, tańcach.
 
5. Ćwiczenia i zabawy według inwencji uczniów uwzględniające zasady współpracy
 
    i respektowania przepisów zasad i ustaleń.
 
6. Przepisy i zasady organizowania zajęć ruchowych z uwzględnieniem dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo.
 
7. Kontrola oraz ocena rozwoju sprawności i funkcjonowania organizmu.
 
8. Zasady rywalizacji sportowej.
 
9. Krzewienie idei sportu, propozycje spędzania wolnego czasu, samodzielnego organizowania gier, zabaw i zawodów sportowych.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA
 
KLAS IV – VI
 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
 
 
 
Uczeń:
 
1.Uczeń umie dokonać kontroli, oceny prawidłowej postawy ciała.
 
2.Zna zasady hartowania organizmu w różnych warunkach pogodowych.
 
3.Zna znaczenie stosowania ćwiczeń oddechowych.
 
4.Umie dokonać pomiaru tętna.
 
5.Potrafi dokonać pomiaru siły, szybkości- umie posługiwać się przyrządami pomiarowymi.
 
6.Umie i zna zasady kulturalnego kibicowania podczas gier i zabaw.
 
7.Zna zasadę: „wygrywać bez pychy, przegrywać bez pokory”.
 
8. Umie wykonać podstawowe elementy gimnastyczne wolne i na przyrządach.
 
9. Wykonuje technicznie elementy LA.
 
10.Potrafi wykorzystać elementy techniczne w małych grach i grze uproszczonej.
 
 
 
 
KONTROLA I OCENA
 
 W WYCHOWANIU FIZYCZNYM
 
 
 
            Właściwie pojęta kontrola i ocena procesu wychowania fizycznego winna służyć:
 
·       wdrażaniu uczniów do systematycznego samo kontrolowania i samooceny rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej,
 
·          wzmagania zainteresowania uczniów aktywnością ruchową,
 
·         pozyskiwaniu przez nauczyciela i uczniów informacji o stanie procesu nauczania i uczenia się,
 
·          obiektywnemu pomiarowi osiągnięć uczniów,
 
·         podsumowaniu efektów pracy nauczyciela,
 
·        zwiększeniu zainteresowania rodziców problemem zdrowia i stanem rozwoju fizycznego dzieci.
 
 
 
Wystawiana przez nauczyciela ocena (w oparciu o zasadę indywidualizacji) ma przekazać informację o rzeczywistych postępach ucznia, o jego wkładzie pracy w podwyższenie sprawności fizycznej i opanowaniu umiejętności ruchowych. Zasadniczym kryterium oceny z wychowania fizycznego powinien być wysiłek ucznia wkładany w usprawnianie jego psychofizyczne, predyspozycje i możliwości oraz zachowania prozdrowotne.
 
           
 
 
 
 ZASADY OCENIANIA
 
 
 
 
 
1    Na zakończenie semestrów oceniane są elementy techniczne poszczególnych dyscyplin sportowych:
 
     
 
·        lekkiej atletyki
 
·        gier zespołowych
 
·        gimnastyki
 
·        piłki siatkowej
 
·        piłki nożnej
 
 
 1.  
  W dzienniku lekcyjnym przy ocenach z poszczególnych dyscyplin dopuszcza się stosowanie skrótów:
 
 
 
·        LA – lekka atletyka
 
·        G – gimnastyka
 
·        PS – piłka siatkowa
 
·        PN – piłka nożna
 
·        U – Unihokej
 
·        PK – piłka koszykowa
 
·        A – aktywność
 
 
 1.  
  Sprawność motoryczna oceniana jest w I półroczu na tle klasy. Powtórzenie tych samych prób motorycznych w II półroczu ukaże realne postępy uczniów w samo usprawnianiu i na tej podstawie wystawiana będzie ocena.
 2.  
  Uczeń jest zobowiązany do systematycznego przynoszenia stroju sportowego (biała koszulka + spodenki gimnastyczne lub spodnie dresowe) i obuwia sportowego. Jest to warunek czynnego uczestnictwa w lekcji wychowania fizycznego, świadczący o przygotowaniu ucznia do lekcji.
 3.  
  W jednym półroczu uczeń może być 2 razy nieprzygotowany do lekcji (brak stroju). Brak stroju zaznacza się w dzienniku za pomocą minusa (-). Trzy minusy – stanowią ocenę niedostateczną.
 4.  
  Reprezentowanie szkoły w zwodach sportowych jest podstawą do wystawienia oceny celującej za aktywność w każdym półroczu.
 5.  
  Uczeń może otrzymać ocenę cząstkową niedostateczną za nie przestrzeganie zasad BHP w czasie zajęć, oraz podczas przygotowywania się do nich.
 
 
 1.  
  Uczeń może zostać zwolniony z ćwiczeń na lekcji wychowania fizycznego, jeżeli jest po chorobie i posiada zwolnienie lekarskie z ćwiczeń lub zwolnienie wystawione przez rodziców na okres nie dłuższy niż 1 tydzień.
 2.  
  W przypadku dłuższej niedyspozycji zdrowotnej uczeń może zostać zwolniony z ćwiczeń (zwolnieniem lekarskim) na okres jednego semestru lub całego roku szkolnego. Zwolnienie zostaje udokumentowane i podpisane przez dyrektora szkoły, wychowawcę i nauczyciela wychowania fizycznego i umieszczone w aktach ucznia.
 
W rubryce ocena półroczna lub całoroczna wpisuje się – „zwolniony”.
 
 
 
 
 
OCENIANE OBSZARY AKTYWNOŚCI
 
 
 
 
 1.  
  Sprawność kondycyjna: siła, szybkość, wytrzymałość, skoczność.
 2.  
  Sprawność koordynacyjna: zręczność, zwinność, równowaga, gibkość, taniec.
 3.  
  Umiejętności ruchowe:
  •  
   utylitarne – przydatne w życiu codziennym,
  •  
   zdrowotne – prawidłowa sylwetka, należyte funkcjonowanie organizmu,
  •  
   produkcyjne – niezbędne w pracy dziś i w przyszłości,
  •  
   estetyczne – gracja, wdzięk – zgrabne poruszanie się,
  •  
   sportowe – sprawność, skuteczność w czynnościach sportowych,
  •  
   rekreacyjno – turystyczne,
  •  
   organizacyjne – organizowanie zajęć ruchowych sobie i innym.
 
4.      Wiadomości związane z:
 
·        funkcjonowaniem organizmu,
 
·        z kształtowaniem sprawności fizycznej,
 
·        z organizacją zajęć ruchowych,
 
·        z bezpieczeństwem na zajęciach ruchowych,
 
·        z zasadami sportowego zachowania się i kultury kibica sport.
 
·        z przepisami poszczególnych dyscyplin sportowych.
 
 
 
5.   Postawy:
 
·        rozbudzanie zainteresowań aktywnością ruchową,
 
·        motywowanie do aktywności ruchowej w wybranej dziedzinie,
 
·        przekonanie do wartości ruchu na świeżym powietrzu,
 
·        rozwijanie wrażliwości na piękno ruchu,
 
·        kształtowanie umiejętności samooceny i samokontroli,
 
·        przestrzeganie zasad i przepisów gry,
 
·        postawa fair play w sporcie i w życiu,
 
·        kształtowanie nawyku aktywnego wypoczynku,
 
 
 
 
 
KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
 
 
 
OCENA CELUJĄCA:
 
1.      Wykazuje bardzo duże postępy w osobistym usprawnianiu się.
 
2.      Uczeń jest bardzo sprawny fizycznie.
 
3.      Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą.
 
4.      Aktywnie uczestniczy w życiu sportowym szkoły lub też w innych formach działalności związanych z kulturą fizyczną poza szkołą.
 
5.      Reprezentuje szkołę w zawodach sportowych.
 
6.      Przestrzega zasadę fair play w sporcie i życiu.
 
 
 
OCENA BARDZO DOBRA:
 
1.      Wykazuje duże postępy w osobistym usprawnianiu się.
 
2.      Uczeń jest sprawny fizycznie.
 
3.      Ćwiczenia wykonuje prawidłową techniką, dokładnie i w odpowiednim tempie, zna założenia taktyczne i przepisy dyscyplin sportowych.
 
4.      Umiejętnie wykorzystuje wiadomości z zakresu kultury fizycznej w praktycznym działaniu.
 
5.      Systematycznie doskonali swoją sprawność motoryczną.
 
6.      Jego postawa społeczna, zaangażowanie i stosunek do wychowania fizycznego nie budzą najmniejszych zastrzeżeń.
 
7.      Bierze aktywny i systematyczny udział w zajęciach SKS, zawodach sportowych lub innych formach aktywności ruchowej.
 
 
 
OCENA DOBRA:
 
1.      Sprawność fizyczna ucznia jest na poziomie dobrym.
 
2.      Ćwiczenia wykonuje prawidłowo, lecz z małymi błędami technicznymi.
 
3.      Posiada wiadomości z zakresu kultury fizycznej i potrafi je wykorzystać w praktycznym działaniu przy pomocy nauczyciela.
 
4.      Nie potrzebuje większych bodźców do pracy nad osobistym usprawnianiem, wykazuje stałe i dobre postępy w tym zakresie.
 
5.      Jego postawa społeczna i stosunek do kultury fizycznej nie budzą większych zastrzeżeń.
 
6.      Nie bierze udziału w zajęciach pozalekcyjnych i innych formach aktywności ruchowej poza terenem szkoły.
 
 
 
OCENA DOSTATECZNA:
 
1.      Uczeń dysponuje przeciętną sprawnością fizyczną.
 
2.      Ćwiczenia wykonuje niepewnie i z większymi błędami technicznymi.
 
3.      Jego wiadomości z zakresu kultury fizycznej są na niskim poziomie i nie potrafi ich wykorzystać w praktyce.
 
4.      Wykazuje małe postępy w usprawnianiu.
 
5.      Przejawia braki w zakresie wychowania społecznego, w postawie i stosunku do kultury fizycznej.
 
6.      Nie bierze udziału w zajęciach pozalekcyjnych i wykazuje brak zainteresowania nimi.
 
 
 
OCENA DOPUSZCZAJĄCA:
 
1.      Uczeń jest mało sprawny fizycznie.
 
2.      Ćwiczenia wykonuje niechętnie i z dużymi błędami technicznymi.
 
3.      Posiada małe wiadomości z zakresu kultury fizycznej, nie potrafi wykonać prostych zadań związanych z samooceną.
 
4.      Wykazuje brak nawyków higienicznych.
 
5.      Nie jest pilny i wykazuje bardzo małe postępy w usprawnianiu fizycznym.
 
6.      Przejawia poważne braki w zakresie wychowania społecznego, ma niechętny stosunek do ćwiczeń.
 
7.      Unika zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych z kultury fizycznej.
 
 
 
OCENA NIEDOSTATECZNA:
 
1.      Uczeń charakteryzuje się niewiedzą w zakresie kultury fizycznej.
 
2.      Ma lekceważący stosunek do zajęć i nie wykazuje żadnych postępów w rozwoju sprawności fizycznej.
 
3.      Na zajęciach wychowania fizycznego wykazuje rażące braki w zakresie wychowania społecznego. Jego stosunek do przedmiotu jest negatywny.
 
 
 
 
 
DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wanda Bartosińska
nauczyciel dyplomowany
tel. 0604171456
e─mail: bartosinska@op.pl
e─mail: bartosinskaster@gmail.com


SEKRETARZ SZKOŁY

Jolanta Kicińska
sekretariat czynny
od poniedziałku do piątku
dla uczniów i rodziców
w godzinach 10.00-15.00
tel.043 822 25 25
fax. 043 822 25 25KIEROWNIK ŚWIETLICY

mgr Anna Lewandowska
nauczyciel dyplomowany"Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej"
i "Pracownie komputerowe dla szkół"


Szkoła posiada pracownię komputerową i czytelnię multimedialną,
którą otrzymała jako darowiznę
z MEN w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu SpołecznegoADRES SZKOŁY

ul. Szkolna 15
98 - 200 Sieradz
woj. łódzkie
tel. (0-43) 822-25-25
e-mail: spchmala@wp.pl

 
Reklama  
   
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=