#ad-eccb br { display: none; }
 
 
  Strona startowa
  Szkoła o sobie
  Nasz Orlik
  Dziennik elektroniczny
  Samorząd Szkolny
  Dokumentacja szkoły
  Wewnątrzszkolny System Oceniania
  Przedmiotowe Systemy Oceniania
  => Przedmiotowy System Oceniania z Przyrody kl.V, VI
  => Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego
  => Przedmiotowy system oceniania z historii
  => Przedmiotowy system oceniania z matematyki
  => Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla kl.IV-VI
  => Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla kl.I-III
  => Przedmiotowy system oceniania z religii
  => Przedmiotowy system oceniania z informatyki
  => Przedmiotowy system oceniania z techniki
  => Przedmiotowy System Oceniania - nauczanie zintegrowane
  => Przedmiotowy System Oceniania z muzyki kl. IV-VI
  => Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego kl. IV-VI
  => Przedmiotowy System Oceniania z j. niemieckiego w kl. IV-VI
  Zajęcia dodatkowe
  Dla uczniów
  Dla rodziców
  Dziękujemy Przyjaciołom
  Programy ekologiczne
  Projekt dla przedszkola
  Projekty edukacyjne
współfinansowane przez EFS
  ENGLISH TEACHING
  Zagraniczna mobilność edukacyjna nauczycieli
  Erasmus
  Rada Rodziców
  Świetlica
  Sukcesy
  Księga gości
  Galeria
  Kronika szkoły


Jesteś 105428 odwiedzający

Dziękujemy!
Przedmiotowy system oceniania z historii

 

 

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA 

mgr Krzysztof Owczarek

 

1.        Zasady współpracy z uczniami

 

1)       Prace klasowe obejmujące większą partię materiału (zwane dalej sprawdzianami) są obowiązkowe. Jeśli uczeń opuścił sprawdzian, ma obowiązek zaliczyć go w formie zaproponowanej przez uczącego (pisemnie lub ustnie). W przypadku krótkotrwałej nieobecności uczący może zażądać zaliczenia sprawdzianu na jednej z następnych lekcji, na której uczeń jest obecny, natomiast w razie długotrwałej, usprawiedliwionej  nieobecności ucznia uzgadnia on termin zaliczenia sprawdzianu z nauczycielem. Uczeń, który nie przystąpi do sprawdzianu otrzymuje z niego ocenę ndst wpisaną przy wystawianiu oceny śródrocznej lub rocznej.

 

2)       Każdy sprawdzian uczeń może poprawić w terminie i formie uzgodnionej z nauczycielem. Przewiduje się termin dwóch tygodni po otrzymaniu informacji o ocenie. Termin ten może być zmieniony w przypadku uczniów z orzeczeniami Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, Uczniowie ci mogą zaliczać sprawdzian podzielony na mniejsze partie materiału. Uczeń ma obowiązek rzetelnego przygotowania się do poprawy sprawdzianu. W przeciwnym przypadku uczeń traci prawo do poprawy dalszych.

 

3)       Sprawdzian obejmuje zazwyczaj jeden dział programowy.

 

4)       Sprawdzian jest zapowiedziany co najmniej tydzień wcześniej i poprzedzony lekcją powtórzeniową, utrwalającą poznane wiadomości i umiejętności.

 

5)       Kartkówka obejmuje mniejszą partię materiału (3 ostatnie lekcje), nie jest zapowiadana. Nie przewiduje się poprawy ocen z nich otrzymanych.

 

6)      Zarówno sprawdziany, jak i klasówki, jako dokumentacja szkolna, mają być schludne i staranne oraz opatrzone nazwiskiem i imieniem uczniów. Prace nie spełniające tych wymagań nie będą ocenianie.

 

7)       Odpowiedź ustna również obejmuje 3 ostatnie lekcje (nie dotyczy to zapowiedzianej lekcji powtórzeniowej). Nie przewiduje się poprawy ocen z nich otrzymanych.

 

8)       Uczeń ma prawo zgłosić w ciągu okresu dwa nieprzygotowania. Zgłoszenie winno mieć miejsce na początku lekcji.

 

9)       Uczeń ma obowiązek posiadać na lekcji podręcznik, zeszyt ćwiczeń i zeszyt przedmiotowy.

 

10)    Uczeń ma obowiązek schludnego i systematycznego prowadzenia zeszytu przedmiotowego, w którym powinny znaleźć się wszystkie zapisy lekcji i zadania domowe. Uczeń ma obowiązek starannego i wyraźnego wypełniania ćwiczeń w zeszycie ćwiczeń. Nieobecność ucznia na lekcji nie zwalnia go z obowiązku nadrobienia zaległości i uzupełnienia braków. W przypadku długotrwałej, usprawiedliwionej nieobecności uczeń uzgadnia z nauczycielem termin wykonania tego obowiązku.

11)    Uczeń może na początku lekcji zgłosić ustnie brak zeszytu, podręcznika, zeszytu ćwiczeń, czy też zadania. Zgłoszenie takie jest odnotowane w dzienniku dwukrotnie znakiem – (minus). Każdy trzeci brak któregoś z w/w elementów powoduje otrzymanie przez ucznia oceny niedostatecznej. Ocenę taką otrzymuje również uczeń, który nie posiada zadania domowego i nie zgłosi tego na początku lekcji.

 

2. Narzędzia i warunki pomiaru osiągnięć uczniów

 

1)       sprawdziany

 

2)        kartkówki

 

3)       odpowiedzi ustne

 

4)       prace domowe

 

5)       aktywność na zajęciach (5 plusów na ocenę bdb, plusem honoruje się każdą rozsądną wypowiedź ucznia na lekcji)

 

6)       prezentacja multimedialna

 

7)       obserwacja ucznia uwzględniająca jego:

 

-          przygotowanie do lekcji

 

-          prowadzenie zeszytu

 

-          pracę w grupie

 

-          posługiwanie się pomocami naukowymi (mapy, tablice graficzne, atlasy, słowniki)

 

inne formy aktywności ucznia np. udział w konkursach historycznych.

 
 
DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wanda Bartosińska
nauczyciel dyplomowany
tel. 0604171456
e─mail: bartosinska@op.pl
e─mail: bartosinskaster@gmail.com


SEKRETARZ SZKOŁY

Jolanta Kicińska
sekretariat czynny
od poniedziałku do piątku
dla uczniów i rodziców
w godzinach 10.00-15.00
tel.043 822 25 25
fax. 043 822 25 25KIEROWNIK ŚWIETLICY

mgr Anna Lewandowska
nauczyciel dyplomowany"Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej"
i "Pracownie komputerowe dla szkół"


Szkoła posiada pracownię komputerową i czytelnię multimedialną,
którą otrzymała jako darowiznę
z MEN w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu SpołecznegoADRES SZKOŁY

ul. Szkolna 15
98 - 200 Sieradz
woj. łódzkie
tel. (0-43) 822-25-25
e-mail: spchmala@wp.pl

 
Reklama  
   
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=