#ad-45c4 br { display: none; }
 
 
  Strona startowa
  Szkoła o sobie
  Nasz Orlik
  Dziennik elektroniczny
  Samorząd Szkolny
  Dokumentacja szkoły
  Wewnątrzszkolny System Oceniania
  Przedmiotowe Systemy Oceniania
  => Przedmiotowy System Oceniania z Przyrody kl.V, VI
  => Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego
  => Przedmiotowy system oceniania z historii
  => Przedmiotowy system oceniania z matematyki
  => Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla kl.IV-VI
  => Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla kl.I-III
  => Przedmiotowy system oceniania z religii
  => Przedmiotowy system oceniania z informatyki
  => Przedmiotowy system oceniania z techniki
  => Przedmiotowy System Oceniania - nauczanie zintegrowane
  => Przedmiotowy System Oceniania z muzyki kl. IV-VI
  => Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego kl. IV-VI
  => Przedmiotowy System Oceniania z j. niemieckiego w kl. IV-VI
  Zajęcia dodatkowe
  Dla uczniów
  Dla rodziców
  Dziękujemy Przyjaciołom
  Programy ekologiczne
  Projekt dla przedszkola
  Projekty edukacyjne
współfinansowane przez EFS
  ENGLISH TEACHING
  Zagraniczna mobilność edukacyjna nauczycieli
  Erasmus
  Rada Rodziców
  Świetlica
  Sukcesy
  Księga gości
  Galeria
  Kronika szkoły


Jesteś 104388 odwiedzający

Dziękujemy!
Przedmiotowy system oceniania z informatyki

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI
mgr Anna Mędrek

 

 

 

 

I.                    Zadania systemu oceniania

1.       Pobudzanie uczniów do systematycznej pracy i rozwoju, wspieranie motywacji.

2.       Wskazanie kierunku dalszej pracy przez zwrócenie uwagi na sukcesy i braki.

3.       Rozwijanie poczucia odpowiedzialności ucznia za osobiste postępy.

4.       Wdrażanie uczniów do samooceny i umiejętności planowania własnej nauki.

5.       Dostarczenie nauczycielom możliwie precyzyjnej informacji o poziomie osiągania przyjętych celów kształcenia informatycznego, szczególnie w zakresie umiejętności.

6.       Dostarczenie rodzicom bieżącej informacji o osiągnięciach ich dzieci.

 

II.                  Ocenia się:

1.    W stopniach szkolnych (1-6), przewidywane są także znaki + i – przy ocenach cząstkowych.

2.    W formie opisowej tj. rozszerzonej zwrotnej informacji udzielanej uczniom i rodzicom ustnie.

 

 

 

III.        Zasady oceniania

1.         Uczeń oceniany jest zgodnie z przyjętymi wymaganiami w myśl zasad sprawiedliwości, z możliwością stworzenia indywidualnego programu „naprawy”.

2.         Ocenie podlegają:

a) praca na lekcji

§         ćwiczenia praktyczne, wykonywane podczas zajęć i analizowane pod kątem osiągania celów operacyjnych lekcji,

§         odpowiedzi ustne,

§         jakość pracy i aktywność na lekcji,

§         współpraca w grupie;

 b) sprawdziany wiadomości i umiejętności po każdym zrealizowanym dziale, zapowiedziane tydzień wcześniej,

c)  kartkówki,

d) prace domowe

§         bieżące – utrwalające lub przygotowujące do opracowania nowej lekcji,

§         długoterminowe – stanowiące pracę nad projektem tematycznym.

 

 

 

d) inne osiągnięcia ucznia.

 

 

3.    Uczeń ma obowiązek zaliczenia sprawdzianu w przypadku swojej nieobecności, a także  prawo do jednokrotnej poprawy oceny ze sprawdzianu w terminie ustalonym  z nauczycielem.

 

 

 

 

 

 

IV. Obszary aktywności ucznia w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, będące przedmiotem oceny

 

 

 

1.    Posługiwanie się w opisie pojęć, środków, narzędzi i metod informatyki prawidłową terminologią informatyczną.

2.    Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy według zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

3.    Organizacja pracy.

4.    Praca z programem – stosowanie odpowiednich metod, sposobów wykonania i osiąganie przewidzianych rezultatów.

5.    Rozwiązywanie problemów – dobór właściwego narzędzia oraz dostosowanie środowiska programu do rozwiązywanego zadania.

6.    Stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych.

7.       Aktywność na lekcjach .

8.    Współpraca w grupie.

9.    Wkład pracy ucznia.

 

 

 

 

 

V.         Narzędzia i czas sprawdzania osiągnięć uczniów (minimalna liczba ocen w semestrze).

1.       Sprawdziany w formie pisemnej – 1 ocena.

2.       Kartkówki – 1 ocena.

3.       Ćwiczenia praktyczne w czasie lekcji – 1 ocena.

4.       Odpowiedzi ustne dotyczące treści znanych i nowych oceniane według znanych uczniom kryteriów, np.: rzeczowości, dynamiczności, aktywności myślowej

5.       Planowa obserwacja postaw ucznia w takich sytuacjach, jak:

·  przygotowanie stanowiska pracy,

·  aktywność i zaangażowanie na lekcji,

·  współpraca w grupie,

·  tempo pracy,

·  przestrzeganie zasad bezpiecznej i higienicznej pracy.

6.       Inne formy aktywności (np. wykonywanie zadań nadobowiązkowych).

 

 

 

 

 

 

VI.        Zasady ustalania oceny

 

 

 

1.       Prace klasowe, sprawdziany są obowiązkowe.

2.       Prace klasowe są zapowiadane, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i podanym zakresem sprawdzanych umiejętności i wiedzy. Muszą też być poprzedzone lekcją powtórzeniową.

3.               Krótkie sprawdziany (kartkówki) nie muszą być zapowiadane.

4.       Uczeń nieobecny z przyczyn losowych na pracy klasowej lub sprawdzianie musi go napisać w terminie ustalonym przez nauczyciela.

5.       Jeżeli uczeń nie przystąpi do pisania pracy w wyznaczonym terminie, otrzymuje ocenę niedostateczną.

6.       Każdą pracę klasową można poprawić. Poprawa jest dobrowolna, musi odbywać się poza lekcjami, w terminie dwóch tygodni od dnia podania informacji o ocenach. Uczeń poprawia pracę tylko raz. Do dziennika nie wpisujemy gorszej oceny, jeżeli „poprawiona” ocena jest niższa od pierwotnej.

7.       Po dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności w szkole (powyżej l tygodnia) uczeń ma prawo nie być oceniany przez dwa dni.

8.       Uczeń ma prawo do dwukrotnego w ciągu semestru zgłoszenia nieprzygotowania się do lekcji. Przez nieprzygotowanie się do lekcji rozumiemy: brak zeszytu, brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do lekcji.

9.       Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej uczeń otrzymuje za każde nieprzygotowanie ocenę niedostateczną.

10.   Prace domowe są sprawdzane ilościowo i jakościowo (poprawność pracy domowej jest oceniana stopniem).

11.   Aktywność na lekcji nagradzana jest „plusami". Za 3 zgromadzone „plusy" uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą. Przez aktywność na lekcji rozumiemy: częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi, rozwiązywanie zadań dodatkowych w czasie lekcji, aktywna pracę w grupach.

12.   Wszystkie formy aktywności ucznia oceniane są w skali stopniowej.

13.   Punkty uzyskane z prac klasowych i sprawdzianów przeliczane są na stopnie wg następującej skali:

100 % - 96%                                                   celujący

95 % - 88 %                                    bardzo dobry

87% - 75 %                                     dobry

74 % - 51 %                                    dostateczny

50 % - 40 %                                    dopuszczający

 

39 % - 0 %                                      niedostateczny

 
Uczeń posiadający opinię PPP jest oceniany według następującej skali:
 
Poniżej 25% - ndst.
 
26% - 40%     - dop.
 
 41% - 60%    - dst.             Uczniowi zalicza się poziom wymagań jeżeli uzyskał 75 %
 
       61% - 80%    - db               tego poziomu.
 
 81%             - bdb.
 
 

 

 

14.   Za kartkówki i obowiązkowe prace  przewiduje się oceny celujące.

15.   Wszystkie sprawy sporne, nie ujęte w PSO, rozstrzygane będą zgodnie z WSO oraz rozporządzeniami MEN.

 

 

 
 
DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wanda Bartosińska
nauczyciel dyplomowany
tel. 0604171456
e─mail: bartosinska@op.pl
e─mail: bartosinskaster@gmail.com


SEKRETARZ SZKOŁY

Jolanta Kicińska
sekretariat czynny
od poniedziałku do piątku
dla uczniów i rodziców
w godzinach 10.00-15.00
tel.043 822 25 25
fax. 043 822 25 25KIEROWNIK ŚWIETLICY

mgr Anna Lewandowska
nauczyciel dyplomowany"Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej"
i "Pracownie komputerowe dla szkół"


Szkoła posiada pracownię komputerową i czytelnię multimedialną,
którą otrzymała jako darowiznę
z MEN w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu SpołecznegoADRES SZKOŁY

ul. Szkolna 15
98 - 200 Sieradz
woj. łódzkie
tel. (0-43) 822-25-25
e-mail: spchmala@wp.pl

 
Reklama  
   
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=