#ad-45c4 br { display: none; }
 
 
  Strona startowa
  Szkoła o sobie
  Nasz Orlik
  Dziennik elektroniczny
  Samorząd Szkolny
  Dokumentacja szkoły
  Wewnątrzszkolny System Oceniania
  Przedmiotowe Systemy Oceniania
  => Przedmiotowy System Oceniania z Przyrody kl.V, VI
  => Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego
  => Przedmiotowy system oceniania z historii
  => Przedmiotowy system oceniania z matematyki
  => Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla kl.IV-VI
  => Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla kl.I-III
  => Przedmiotowy system oceniania z religii
  => Przedmiotowy system oceniania z informatyki
  => Przedmiotowy system oceniania z techniki
  => Przedmiotowy System Oceniania - nauczanie zintegrowane
  => Przedmiotowy System Oceniania z muzyki kl. IV-VI
  => Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego kl. IV-VI
  => Przedmiotowy System Oceniania z j. niemieckiego w kl. IV-VI
  Zajęcia dodatkowe
  Dla uczniów
  Dla rodziców
  Dziękujemy Przyjaciołom
  Programy ekologiczne
  Projekt dla przedszkola
  Projekty edukacyjne
współfinansowane przez EFS
  ENGLISH TEACHING
  Zagraniczna mobilność edukacyjna nauczycieli
  Erasmus
  Rada Rodziców
  Świetlica
  Sukcesy
  Księga gości
  Galeria
  Kronika szkoły


Jesteś 104388 odwiedzający

Dziękujemy!
Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla kl.IV-VI

PRZEDMIOTOWY    SYSTEM   OCENIANIA   Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 
DLA   KLASY   IV-VI

 mgr Arleta Gutkowska

 

                                      

 

  1. Oceniane formy aktywności pracy dzieci na zajęciach:

 

 

 

      Aktywne uczestnictwo na zajęciach jest podstawą do wystawienia uczniowi możliwie     

 

najwyższej oceny, wtedy gdy jego wypowiedzi na lekcji są pełne, wyczerpujące i poprawne językowo.

      Uczeń  może  też otrzymać plusy za swój udział na lekcjach, jeżeli  aktywnie uczestniczy na zajęciach - 5 plusów to ocena bardzo dobra, cztery plusy to ocena dobra.

 

  

 

b) Na ocenę za aktywność składają się też różne prace dodatkowe wykonane przez ucznia w domu, np.:  projekty, prace opisowe. Za wykonane zadanie uczeń otrzymuje również możliwie najwyższą ocenę, jeżeli praca jest zgodna z tematem, interesująca, poprawna pod względem językowym  i wyczerpuje zagadnienie.

 

 

  1. Zasady oceniana pracy uczniów:

Uczeń powinien otrzymać po jednej ocenie za umiejętności wymienione w punktach a) – h):

 

 

a)      Wypowiedzi z jednej, dwóch lub trzech ostatnich lekcji.

 

b)      Czytanie ze zrozumieniem – pisemne udzielanie informacji w oparciu o  tekst.

 

c)      Prace projektowe : na lekcji lub jako praca domowa.

 

d)      Ćwiczenie ze słuchu.

 

e)      Dyktando.

 

f)        Testy –1 lub 2  w semestrze.

 

g)      Krótkie sprawdziany  ( tzw. kartkówki ) z 1-3 ostatnich lekcji ( 1-2 w semestrze )

 

h)      Prace domowe . Niektóre z nich na ocenę. W przypadku braku uczeń otrzymuje minus. Trzy minusy to ocena negatywna.

 

 

Ocenianie testów i sprawdzianów odbywa się w oparciu o skalę procentową podaną

poniżej:

 

  0 – 39%    ocena niedostateczna ( 1 )

40 – 49%    ocena dopuszczająca ( 2 )

50 – 74%    ocena dostateczna ( 3 )

75 –  87%   ocena dobra ( 4 )

88 –  95%   ocena bardzo dobra ( 5 )

96 -  100% ocena celująca ( 6 )

 

  1. Sposoby poprawiania wyników .

 

 

 

Uczeń ma prawo poprawić każdą ocenę z pracy pisemnej, w tym z testu (każdą jeden raz ) w przeciągu  dwóch tygodni.

 

 

 

 

 
Uczeń posiadający opinię PPP jest oceniany według następującej skali:
 
Poniżej 25% - ndst.
 
26% - 40%     - dop.
 
 41% - 60%    - dst.             Uczniowi zalicza się poziom wymagań jeżeli uzyskał 75 %
 
       61% - 80%    - db               tego poziomu.
 
 81%             - bdb.
 
 
 
DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wanda Bartosińska
nauczyciel dyplomowany
tel. 0604171456
e─mail: bartosinska@op.pl
e─mail: bartosinskaster@gmail.com


SEKRETARZ SZKOŁY

Jolanta Kicińska
sekretariat czynny
od poniedziałku do piątku
dla uczniów i rodziców
w godzinach 10.00-15.00
tel.043 822 25 25
fax. 043 822 25 25KIEROWNIK ŚWIETLICY

mgr Anna Lewandowska
nauczyciel dyplomowany"Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej"
i "Pracownie komputerowe dla szkół"


Szkoła posiada pracownię komputerową i czytelnię multimedialną,
którą otrzymała jako darowiznę
z MEN w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu SpołecznegoADRES SZKOŁY

ul. Szkolna 15
98 - 200 Sieradz
woj. łódzkie
tel. (0-43) 822-25-25
e-mail: spchmala@wp.pl

 
Reklama  
   
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=