#ad-1679 br { display: none; }
 
 
  Strona startowa
  Szkoła o sobie
  Nasz Orlik
  Dziennik elektroniczny
  Samorząd Szkolny
  Dokumentacja szkoły
  Wewnątrzszkolny System Oceniania
  Przedmiotowe Systemy Oceniania
  => Przedmiotowy System Oceniania z Przyrody kl.V, VI
  => Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego
  => Przedmiotowy system oceniania z historii
  => Przedmiotowy system oceniania z matematyki
  => Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla kl.IV-VI
  => Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla kl.I-III
  => Przedmiotowy system oceniania z religii
  => Przedmiotowy system oceniania z informatyki
  => Przedmiotowy system oceniania z techniki
  => Przedmiotowy System Oceniania - nauczanie zintegrowane
  => Przedmiotowy System Oceniania z muzyki kl. IV-VI
  => Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego kl. IV-VI
  => Przedmiotowy System Oceniania z j. niemieckiego w kl. IV-VI
  Zajęcia dodatkowe
  Dla uczniów
  Dla rodziców
  Dziękujemy Przyjaciołom
  Programy ekologiczne
  Projekt dla przedszkola
  Projekty edukacyjne
współfinansowane przez EFS
  ENGLISH TEACHING
  Zagraniczna mobilność edukacyjna nauczycieli
  Erasmus
  Rada Rodziców
  Świetlica
  Sukcesy
  Księga gości
  Galeria
  Kronika szkoły


Jesteś 104388 odwiedzający

Dziękujemy!
Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego

 

JAK BĘDZIEMY OCENIANI Z JĘZYKA POLSKIEGO

 
W KLASACH IV – VI
 

mgr Katarzyna Miziała
nauczyciel dyplomowany 

 

OGÓLNE KRYTERIA WYMAGAŃ

 
 W KLASYFIKACJI SEMESTRALNEJ I ROCZNEJ
 
 
 
CELUJĄCY

 

·        wiedza i umiejętności uczenia wykraczają poza program nauczania przedmiotu w danej klasie

 

·        biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych z programu nauczania danej klasy, rozwiązuje zadania wykraczające poza program danej klasy

 

·        potrafi sprawnie korzystać z różnych źródeł informacji

 

·        osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych szkolnych i pozaszkolnych

 

BARDZO DOBRY

 

·        uczeń opanował minimum 75% wiadomości i umiejętności podstawowych i minimum 75% wiadomości ponadpodstawowych określonych programem nauczania w danej klasie

 
 
 
DOBRY

 

·        uczeń opanował 75% wiadomości i umiejętności podstawowych oraz 50% wiadomości ponadpodstawowych określonych programem nauczania w danej klasie i przewidzianych przez nauczyciela jako umiejętności dla danej klasy

 

·        poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności w sytuacjach typowych. rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne

 
DOSTATECZNY

 

·        uczeń opanował 75% wiadomości i umiejętności określonych w programie nauczania jako podstawowe

 

·        rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności

 
DOPUSZCZAJĄCY

 

·        uczeń opanował 50% wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania przedmiotu dla danej klasy jako niezbędne do kontynuacji nauki

 

·        rokuje nadzieję na uzupełnienie braków do poziomu dostatecznego

 

·        rozwiązuje z pomocą nauczyciela zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności

 

·        ma braki, ale braki te nie przekreślają możliwości zdobycia podstawowej wiedzy i umiejętności w ciągu dalszej nauki

 
 

 

OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY

 

·        nie opanował nawet 50% wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania przedmiotu dla danej klasy jako niezbędne do kontynuacji nauki, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają mu dalsze zdobycie wiedzy

 

·        nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KONTROLA I OCENA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW
 
 

 

Kontroli i ocenie podlegają prace pisemne, wypowiedzi ustne, prace praktyczne (wytwory pracy ucznia).

  1. Pisemna:

 

·        odpowiedź na pytania

 

·        rozwiązywanie wskazanych zadań, wykonywanie ćwiczeń

 

·        testy – sprawdziany nauczycielskie (diagnostyczne, sumujące)

 

·        redagowanie tekstu użytkowego (zaproszenia, telegramu itp.)

 

·        redagowanie formy literackiej, wypracowania

  1. Ustne:

 

·         kilkuzdaniowa wypowiedź

 

·         dialog

 

·         czytanie tekstów

 

·         opowiadanie

 

·         recytowanie

 

·         prezentacja

  1. Praktyczne:

 

·         niewerbalny wytwór pracy (np. album, słownik)

 

·         praca plastyczna

 

·         utwór wokalny

 
Przedmiotem oceny są:

 

            - wiadomości (wiedza)

 

            - umiejętności

 

            - postawa – aktywność (ocena jest wystawiana pod koniec semestru na podstawie     notatek w arkuszach obserwacji)

 
 

 

Dwa razy w semestrze uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć (nie dotyczy to zapowiedzianych sprawdzianów i wypracowań szkolnych)

 

Oceny bieżące uzyskane przez ucznia wpisywane są przez nauczyciela w zeszycie lub specjalnej karcie informacyjnej

 
 

 

PROWADZENIE I OCENA ZESZYTÓW PRZEDMIOTOWYCH

 

·        zeszyt (skoroszyt) ucznia jest sprawdzany co najmniej dwa razy w semestrze

 

·        każdy zeszyt (skoroszyt, zeszyt ćwiczeń) sprawdzany jest pod kątem kompletności notatek, ich poprawności merytorycznej, estetyki oraz poprawności ortograficznej

 

·        w przypadku pojawienia się dużej ilości rażących błędów ortograficznych, nie znajdujących uzasadnienia psychologicznego (dyslekcja, dysgrafia) nauczyciel może zlecić uczniowi przepisywanie albo ponowne napisanie notatki, ćwiczenia itp.

 

·        uczeń ma obowiązek uzupełniania notatek w zeszycie, skoroszycie, zeszycie ćwiczeń za czas swojej nieobecności w szkole

 

·        w uzasadnionych przypadkach nauczyciel ma prawo zwolnić go z tego obowiązku lub określić, które partie notatek mogą być pominięte

 

·        ocena za prowadzenie zeszytu (skoroszytu) wystawiana jest dwa razy w semestrze i przy jej wystawianiu brane są pod uwagę następujące elementy: kompletność i pomysłowość notatek, ich poprawność merytoryczna, estetyka, poprawność ortograficzna

 
 
 
 
 
ZADAWANIE I OCENA PRAC DOMOWYCH
 
 

 

Obowiązkiem ucznia jest systematyczne odrabianie prac domowych.

 

Przy zadawaniu zadaniu domowego nauczyciel określa wymagania formalne związane z odrobieniem tego zadania – termin, sposób.

 

Uczeń ma obowiązek przestrzegać terminu i sposobu wykonania pracy domowej

 

Prace domowe mogą mieć charakter krótkich zadań, związanych z przygotowaniem do kolejnej lekcji lub ćwiczenia niezbędnego do utrwalenia nabytych na lekcji umiejętności i wiedzy, zgromadzenia materiałów, wykonania prac plastycznych lub innych.

 

Nauczyciel ma obowiązek wyznaczania odpowiedniego do trudności zadania czasu na jego realizację.

 

Nauczyciel sprawdza wykonanie wymienionych wyżej prac w wyznaczonym terminie.

 

Znak graficzny, tzw. „parafka” oznacza, że nauczyciel sprawdzał wykonanie pracy, ale nie sprawdzał jej zawartości merytorycznej.

 

Nieodrobienie pracy domowej zostaje odnotowane przez nauczyciela za pomocą oceny niedostatecznej.

 

Uczeń ma możliwość poprawienia oceny po wykonaniu pracy w terminie wyznaczonym ponownie przez nauczyciela.

 

W uzasadnionym przypadku – częste nieodrabianie prac domowych spowodowane zaniedbaniami, nieodpowiednim stosunkiem do przedmiotu, lekceważeniem obowiązków ucznia, brakiem systematyczności – nauczyciel może odmówić wyznaczenia drugiego terminu wykonania pracy domowej.

 

Ocenianie prac może nastąpić natychmiast po upływie terminu ich realizacji lub podczas kontroli zeszytów (skoroszytów) – zgodnie z umową dotyczącą konkretnej pracy.

 
 
 
CZĘSTOTLIWOŚĆ I OCENA WYPRACOWAŃ KLASOWYCH
 
Z JĘZYKA POLSKIEGO
 
 

 

W ciągu semestru obowiązują dwie prace klasowe pisemne (wypracowania) z języka polskiego (lub tyle, ile wyznacza przyjęty przez nauczyciela program).

 

Nauczyciel każdorazowo podaje uczniom zakres materiału, który obejmuje wypracowanie klasowe oraz sprawdzaną formę literacką, lekturę.

 

Nauczyciel sprawdza i ocenia wypracowania wypracowania klasowe uczniów w terminie nie przekraczającym 2 tygodni od daty pisania pracy przez uczniów.

 

Wypracowania klasowe uczniów sprawdzane są według tych samych kryteriów, które obowiązują przy sprawdzaniu wypracowań pisanych przez uczniów jako praca domowa.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KRYTERIA OCENY PRACY PISEMNEJ (WYPRACOWANIA)
 
 
 
KLASA IV
 
TEMAT
 
12 – 0 p.

 

·        zrozumienie tematu

 
2 - 0

 

·        ciekawy pomysł

 
3 - 0

 

·        własne myśli

 
2 - 0

 

·        wykorzystanie wiadomości

 
5 - 0
 
KOMPOZYCJA
 
3 - 0 p.

 

·        wstęp, rozwinięcie, zakończenie

 
1 - 0

 

·        elementy kompozycyjne typowe dla danej formy wypowiedzi

 
1 - 0

 

·        płynne powiązanie między częściami pracy

 
1 - 0
 
JĘZYK I STYL
 
5 - 0 p.

 

·        poprawnie zbudowane zdania

 
2 - 0

 

·        trafnie wyznaczone granice zdań

 
1 - 0

 

·        trafnie dobrane wyrazy

 
2 - 0
 
ZAPIS
 
3 - 0 p.

 

·        wygląd kartki

 
1 - 0

 

·        margines, akapity

 
1 - 0

 

·        autor, tytuł (temat pracy), data

 
1 - 0
 
ORTOGRAFIA I INTERPUNKCJA
 
2-0 p.

 

·        dopuszczalne 2 błędy ort. Pierwszoplanowe i 3 błędy drugoplanowe lub int. (3 błędy drugoplanowe lub int. = 1 błąd pierwszoplanowy)

 
2-0
 
PREMIA
 
max. 5

 

·        kształtne, staranne pismo

 
1

 

·        różnorodność zdań

 
1

 

·        bogate słownictwo

 
1

 

·        praca bez błędów ortograficznych i interpunkcyjnych

 
1
 
 
 
KLASA V
 
TEMAT
 
12-0 p.

 

·        zrozumienie tematu

 
2-0

 

·        stworzenie interesującej całości

 
3-0

 

·        własne myśli

 
2-0

 

·        wykorzystanie wiadomości

 
5-0
 
KOMPOZYCJA
 
3-0 p.

 

·        wstęp, rozwinięcie, zakończenie

 
1-0

 

·        stosowanie elementów kompozycyjnych typowych dla danej formy wypowiedzi

 
1-0
 
 
 
5-0 p.
 
JĘZYK I STYL
 
1-0

 

·        poprawnie zbudowane, różnorodne zdania

 
1-0

 

·        trafne i bogate słownictwo

 
1-0

 

·        trafnie wyznaczone granice zdań

 
2-0

 

·        pomysłowy, konsekwentny układ pracy

 
2-0
 
 
 
ZAPIS
 
 

 

·        wygląd kartki, pismo

 
1-0

 

·        margines, akapity

 
1-0

 

·        autor, tytuł, (temat pracy), data

 
1-0

 

ORTOGRAFIA I INTERPUNKCJA

 
2-0 p.

 

·        dopuszczalne 2 błędy ort. pierwszoplanowe i 3 błędy drugoplanowe lub int. (3 błędy drugoplanowe lub int.= 1 błąd pierwszoplanowy)

 
2-0
 
PREMIA
 
max. 5

 

·        mądre myśli (cytaty)

 
1

 

·        konsekwentnie stosowane akapity

 
1

 

·        poprawna interpunkcja w środku zdania (przy zdaniach złożonych)

 
1

 

·        praca bez błędów ortograficznych i interpunkcyjnych

 
2
 
 
 
PRZELICZANIE PUNKTÓW NA OCENY:

 

powyżej 25 punktów             - celujący

 

22-25 punktów                       - bardzo dobry

 

18-21 punktów                       - dobry

 

14-17 punktów                       - dostateczny

 

10-13 punktów                       - dopuszczający

 

 0-9   punktów                       - niedostateczny

 
 
 
OCENIANIE ORTOGRAFII
 
 

 

·        Uczeń ma prawo do korzystania ze Słownika ortograficznego w czasie pisania pracy, zarówno w domu, jak i klasie. Wyjątek stanowi pisanie dyktand ortograficznych sprawdzających.

 

·        Uczeń dyslektyczny otrzymuje testy dyktanda z lukami i uzupełnia jedynie luki.

 

·        Dla uczniów dyslektycznych nauczyciel ustala indywidualne normy zaliczeń dyktand w zależności od wskazań poradni pedagogiczno-psychologicznej,

 

·        Znajomość zasad ortografii i stosowania ich w praktyce sprawdzana jest przy wykorzystaniu testu ortograficznego i dyktanda sprawdzającego dwa razy w semestrze.

 

·        Dyktanda sprawdzające oceniane są według następujących kryterów:

 
 

 

KRYTERIA OCENY DYKTAND ORTOGRAFICZNYCH SPRAWDZAJĄCYCH

 
 

 

- 0 błędów ort.                       - bdb

 
- 1 błąd ort.                - db +
 
- 2 błędy ort.              - db –

 

- 3 błędy ort.              - dst +

 

- 4 błędy ort.              - dst –

 

- 5 błędów ort.                       - dp +

 

- 6 błędów ort.           - dp –

 

- 7 błędów ort.           - ndst

 

Trzy błędy interpunkcyjne są równoważne jednemu błędowi ortograficznemu pierwszorzędnemu.

 

Dwa błędy ortograficzne drugorzędne są równoważne jednemu błędowi ortograficznemu pierwszorzędnemu.

 
STOSOWANIE I OCENIANIE
 
 
  1. Pod koniec semestru obowiązuje jedna praca klasowa pisemna (test) sprawdzająca wiadomości i umiejętności z języka polskiego.
  2. Po każdym bloku nauczyciel może przeprowadzić sprawdzian wiadomości i umiejętności.
  3. Nauczyciel podaje uczniom zakres materiału, który objęty jest sprawdzianem oraz listę umiejętności podlegających sprawdzaniu na tydzień przed planowanym sprawdzianem.
  4. Nauczyciel sprawdza i ocenia praca pisemne uczniów w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty pisania prac przez uczniów.
  5. Sprawdziany (testy) oceniane są według obowiązującej normy.
 
 
 
NORMY WYKONANIA ZADAŃ

 

W NAUCZYCIELSKI TEŚCIE OSIĄGNIĘĆ SZKOLNYCH UCZNIA

 
 

 

            O normie zadań, czyli przeliczaniu punktów uzyskanych ze sprawdzianu na ocenę cyfrową decyduje nauczyciel, uwzględniając normy zatwierdzone w wewnątrzszkolnym systemie oceniania

 

celujący - zaliczenie poziomu na bardzo dobry oraz rozwiązywanie dodatkowych zadań sprawdzających wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania danej klasy – poziom wymagań W

 
 
 
KRYTERIA OCENY ODPOWIEDZI USTNEJ
 
Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV - VI
 
 

 

Ocenie podlegają przewidziane programem nauczania dłuższe formy wypowiedzi na temat lektury i otaczającej rzeczywistości.

 
 
 
CELUJĄCY

 

Wypowiedź ustna jest całkowicie poprawna pod względem jezykowo-stylistycznym i merytorycznym. Uczeń prezentuje wiadomości wykraczające poza program nauczania danej klasy, dokonuje uogólnień, wyraża własne sądy, ocenia.

 

W wypowiedzi uwzględnia w właściwe dla przyjętej formy środki językowe, posługuje się piękną polszczyzną.

 
 
 
BARDZO DOBRY

 

Wypowiedź ustna (przewidziana programem nauczania dla danej klasy) jest poprawna pod względem językowo-stylistycznym i merytorycznym. Temat wyczerpująco zrealizowany, pełny zakres wiadomości. W wypowiedzi uwzględniane są właściwe dla danej formy środki językowe. Uczeń wyraża własne są właściwe dla danej formy środki językowe. Uczeń wyraża własne sądy, uogólnia posługuje się poprawną polszczyzną.

 
 
 
DOBRY

 

Wypowiedź ustna (przewidziana programem nauczania dla danej klasy) jest całkowicie samodzielna, poprawna pod względem językowo-stylistycznym, logicznym, zawiera większość wymaganych wiadomości. Wydarzenia uporządkowane są zgodnie z chronologią.

 
Uczeń posługuje się poprawną polszczyzną.
 
 
 
 
 
DOSTATECZNY

 

Wypowiedź ustna budowana jest na ogół samodzielnie (z niewielkim ukierunkowaniem przez nauczyciela), z uwzględnieniem zasad poprawności w zakresie budowy zdań i precyzyjnego stosowania poznanego słownictwa. Uczeń prezentuje w odpowiedzi ustnej zakres wiadomości i umiejętności podstawowych przewidzianych programem nauczania dla danej klasy.

 
 
 
DOPUSZCZAJĄCY

 

W wypowiedzi ustnej uczeń popełnia błędy merytoryczne i językowo-stylistyczne, ale samodzielnie lub z pomocą nauczyciela udziela odpowiedzi na postawione pytania. Opowiada o zdarzeniach, których sam był uczestnikiem, formułuje najprostsze formy wypowiedzi przewidziane programem.

 
 
 
NIEDOSTATECZNY

 

Wypowiedź ustna nie jest poprawna pod względem językowym i rzeczowym. Nawet z pomocą nauczyciela uczeń nie jest w stanie odpowiedzieć na pytania i sformułować dłuższej wypowiedzi.

 
 

 

KRYTERIA OCENY GŁOŚNEGO CZYTANIA W KLASACH IV-VI

 
 
 
KL.IV
 
BARDZO DOBRY

 

Uczeń biegle, bezbłędnie czyta nowy tekst, z uwzględnieniem akcentów logicznych, właściwego tempa i rytmu.

 
 
 
DOBRY

 

Uczeń czyta płynnie, wyraziście, stosując znaki prawidłowego przestankowania wcześniej poznany tekst.

 
 
 
DOSTATECZNY

 

Uczeń czyta poprawnie poznany wcześniej tekst, błędnie odczytuje wyrazy nowe, trudne, w większości stosuje znaki przestankowe.

 
 
 
DOPUSZCZAJĄCY

 

Uczeń czyta głośno poznany wcześniej tekst, nie zachowuje odpowiedniego tempa, logicznego przestankowania, błędnie odczytuje wyrazy. Technika głośnego czytania pozwala mu jednak na zrozumienie tekstu.

 
 
 
NIEDOSTATECZNY

 

Technika głośnego czytania jest tak słaba, że uczeń nie rozumie głośnego czytanego tekstu. Uczeń błędnie odczytuje większość wyrazów, nie stosuje logicznego przestankowania.

 
 
 
KL. V
 
BARDZO DOBRY

 

Uczeń wyraziście, biegle czyta nowy tekst, z uwzględnieniem akcentów logicznych, właściwego tempa i rytmu oraz z odpowiednim zaznaczeniem akcentów emocjonalnych.

 
 
 
DOBRY

 

Uczeń czyta poprawnie, płynnie, wyraziście nowy tekst, uwzględniając akcentowanie logiczne.

 
DOSTATECZNY

 

Uczeń czyta poprawnie poznany wcześniej tekst, stosując znaki przestankowe (odczytuje błędnie wyrazy nowe, trudne).

 
 
 
DOPUSZCZAJĄCY

 

Uczeń czyta głośno poznany wcześniej tekst, nie zachowując odpowiedniego tempa, logicznego przestankowania, błędnie odczytuje niektóre wyrazy. Technika głośnego czytania pozwala mu jednak na zrozumienie tekstu.

 
 
 
NIEDOSTATECZNY

 

Technika głośnego czytania jest tak słaba, że uczeń nie rozumie głośno czytanego tekstu. Uczeń błędnie odczytuje większość wyrazów, nie stosuje logicznego przestankowania.

 
 
 
KL.VI
 
BARDZO DOBRY

 

Uczeń wyraziście, biegle czyta nowy tekst, z uwzględnieniem akcentów logicznych, właściwego tempa i rytmu oraz z odpowiednim zaznaczeniem akcentów emocjonalnych. Poprawnie, wyraźnie i wyraziście czyta różnorodne teksty z uwzględnieniem celu (informacja, przeżycie, perswazja itp.). Odczytuje poprawnie poznane skróty i skrótowce.

 
 
 
DOBRY

 

Uczeń wyraziście, biegle czyta nowy tekst, z uwzględnieniem akcentów logicznych, właściwego tempa i rytmu oraz z odpowiednim zaznaczeniem akcentów emocjonalnych.

 
 
 
DOSTATECZNY

 

Uczeń czyta poprawnie poznany wcześniej tekst, stosując znaki przestankowe. Błędnie odczytuje niektóre wyrazy w nowym tekście. W większości uwzględnia zasady logicznego akcentowania.

 
 
 
DOPUSZCZAJĄCY

 

Uczeń czyta poprawnie poznany wcześniej tekst, stosując znaki przestankowe, błędnie odczytuje wyrazy nowe, trudne. Technika głośnego czytania pozwala mu na zrozumienie czytanego głośnego tekstu.

 
 
 
NIEDOSTATECZNY

 

Uczeń nie opanował techniki głośnego czytania, co uniemożliwia mu wykonywanie najprostszych zadań i ćwiczeń oraz samodzielne uczenie się.

 
 
 
KRYTERIA OCENY RECYTACJI W KLASACH IV-VI
 
 
 
KL. IV
 
CELUJĄCY

 

Uczeń osiąga sukces w konkursie recytatorskim na terenie szkoły, gminy, powiatu, województwa. Recytuje różnorodne utwory na akademii szkolnej i innej imprezie artystycznej.

 
 
 
BARDZO DOBRY

 

Uczeń recytuje wiersz lub fragment prozy wskazany przez nauczyciela, wykazuje przy tym bardzo dobre opanowanie, pamięciowe tekstu, właściwą ekspresję, pauzowanie, tempo i artykulację, uwzględniając intonację, próbując oddać głosem nastrój utworu.

 
DOBRY

 

Uczeń recytuje wiersz lub fragment prozy wskazany przez nauczyciela, wykazując przy tym bardzo dobre opanowanie pamięciowe tekstu, z ekspresją, artykulacją i tempem, próbując oddać nastrój utworu (dopuszczalne drobne uchybienia).

 
 
 
DOSTATECZNY

 

Uczeń recytuje wierz lub wskazany przez nauczyciela fragment prozy ze zrozumieniem, z odpowiednią artykulacją i akcentem.

 
 
 
DOPUSZCZAJĄCY

 

Uczeń wygłasza z pamięci wiersz lub wskazany przez nauczyciela fragment prozy. Opuszcza jednak wyrazy, zmienia ich kolejność lub używa innych słów. Nie zachowuje właściwego pauzowania, artykulacji.

 
 
 
NIEDOSTATECZNY

 

Uczeń nie opanował wiersza pamięciowo. Nawet z pomocą nauczyciela nie jest w stanie odtworzyć z pamięci wiersza lub fragmentu prozy.

 
KL. V
 
CELUJĄCY

 

Uczeń osiąga sukces w konkursie recytatorskim na terenie szkoły, gminy, powiatu, województwa. Recytuje różnorodne utwory na akademii szkolnej i innej imprezie artystycznej.

 
 
 
BARDZO DOBRY

 

Uczeń recytuje wiersz lub fragment prozy wskazany przez nauczyciela, wykazując przy tym bardzo dobre opanowanie pamięciowe tekstu, właściwą ekspresję, pauzowanie, tempo i artykulację, próbując oddać głosem nastrój utworu. Interpretuje wiersz barwą i siłą głosu oraz stosuje odpowiednią intonację wierszową.

 
 
 
DOBRY

 

Uczeń recytuje wiersz lub fragment prozy wskazany przez nauczyciela, wskazując przy tym bardzo dobre opanowanie pamięciowe tekstu, z ekspresją, artykulacją i tempem, próbując oddać nastrój utworu (dopuszczalne drobne uchybienia barwy i siły głosu.

 
 
 
DOSTATECZNY

 

Uczeń recytuje wiersz lub wskazany przez nauczyciela fragment prozy ze zrozumieniem, z odpowiednią artykulacją i akcentem. Wygłasza wiersz z pamięci ze świadomością budowy wiersza (rytm i rym)

 
 
 
DOPUSZCZAJĄCY

 

Uczeń wygłasza z pamięci wiersz lub wskazany przez nauczyciela fragment prozy. Opuszcza jednak wyrazy, zmienia ich kolejność lub używa innych słów. Nie zachowuje właściwego pauzowania, artykulacji, nie rozumie rymu jako współbrzmienia zakończeń wyrazów.

 
 
 
NIEDOSTATECZNY

 

Uczeń nie opanował pamięciowo całości wiersza lub fragmentu prozy wskazanego przez nauczyciela. Nawet z pomocą nauczyciela nie jest w stanie odtworzyć z pamięci wiersza lub fragmentu prozy.

 
KL. VI
 
CELUJĄCY

 

Uczeń osiąga sukces w konkursie recytatorskim na terenie szkoły, gminy, powiatu, województwa. Recytuje różnorodne utwory na akademii szkolnej i innej imprezie artystycznej.

 
 
 
BARDZO DOBRY

 

Uczeń recytuje wiersz lub fragment prozy wskazany przez nauczyciela, wskazując przy tym bardzo dobre opanowanie pamięciowe tekstu, właściwą ekspresje, oddając głosem nastrój utworu. Interpretuje wiersz lub fragment prozy ze świadomością roli i charakteru podmiotu mówiącego. Interpretuje tekst barwą i siłą głosu oraz stosuje odpowiednią intonację wierszową.

 
 
 
DOBRY

 

Uczeń recytuje wiersz lub fragment prozy wskazany przez nauczyciela, wskazując przy tym bardzo dobre opanowanie pamięciowe tekstu, z ekspresją, artykulacją i tempem, próbując oddać nastrój utworu (dopuszczalne drobne uchylenia barwy i siły głosu). Uczeń recytuje tekst, zwracając uwagę na zabarwienie uczuciowe i natężenie głosu.

 
 
 
DOSTATECZNY

 

Uczeń recytuje wiersz lub wskazany przez nauczyciel fragment prozy ze zrozumieniem , z odpowiednią artykulacją i akcentem. Wygłasza wiersz z pamięci ze świadomością budowy wiersza (rytm i rym) oraz świadomością roli cech języka poetyckiego (sylabiczność, śrdoki poetyckie).

 
 
 
DOPUSZCZAJĄCY

 

Uczeń wygłasza z pamięci wiersz lub wskazany przez nauczyciela fragment prozy. Opuszcza jednak wyrazy, zmienia ich kolejność lub używa innych słów. Nie zachowuje właściwego pauzowania, artykulacji, nie rozumie rymu jako współbrzmienia zachowań wyrazów w wierszu. Wykazuje się w miarę dokładną znajomością tekstu.

 
 
 
NIEDOSTATECZNY

 

Uczeń nie opanował pamięciowo całości wiersza lub fragmentu prozy wskazanego przez nauczyciela. Nawet z pomocą nauczyciela nie jest w stanie odtworzyć za pamięci wiersza lub fragmentu prozy.

 
 

 

Każdy uczeń może otrzymać dodatkowe oceny za wykonane prace nadobowiązkowe. Za aktywność podczas lekcji (przy opracowaniu lektury) uczeń może otrzymać ocenę, na którą składają się zdobywane systematycznie plusy.

 
 
 
Sposoby poprawiania ocen:

 

- poprawić można każdą ocenę z prac pisemnych w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, najpóźniej tydzień po sprawdzeniu i omówieniu wyników

 
- poprawić można ocenę ustną z wyjątkiem prezentacji
 
- poprawić można tylko jeden raz

 

- ocena poprawiona będzie wpisywana do dziennika obok oceny poprawianej

 

- uczniowie, którzy nie pisali pracy klasowej, sprawdzianu czy testu z powodu choroby, muszą je pisać w terminie poprawkowym

 

- ocena z pracy klasowej i recytacji nie podlega poprawie

 
 

 

Prace klasowe, sprawdziany i dyktanda muszą być zapowiedziane tydzień wcześniej. Kartkówki obejmujące trzy ostatnie lekcje nie będą zapowiadane. Na poprawę prac nauczyciel ma dwa tygodnie.

 

Wszystkie prace uczniów znajdują się u nauczyciela przedmiotu i mogą być udostępnione do wglądu na życzenie ucznia lub jego rodzica.

 

 

Należy bezwzględnie przestrzegać terminu składania prac. Za brak pracy długoterminowej uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.


 
 
DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wanda Bartosińska
nauczyciel dyplomowany
tel. 0604171456
e─mail: bartosinska@op.pl
e─mail: bartosinskaster@gmail.com


SEKRETARZ SZKOŁY

Jolanta Kicińska
sekretariat czynny
od poniedziałku do piątku
dla uczniów i rodziców
w godzinach 10.00-15.00
tel.043 822 25 25
fax. 043 822 25 25KIEROWNIK ŚWIETLICY

mgr Anna Lewandowska
nauczyciel dyplomowany"Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej"
i "Pracownie komputerowe dla szkół"


Szkoła posiada pracownię komputerową i czytelnię multimedialną,
którą otrzymała jako darowiznę
z MEN w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu SpołecznegoADRES SZKOŁY

ul. Szkolna 15
98 - 200 Sieradz
woj. łódzkie
tel. (0-43) 822-25-25
e-mail: spchmala@wp.pl

 
Reklama  
   
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=