#ad-1679 br { display: none; }
 
 
  Strona startowa
  Szkoła o sobie
  Nasz Orlik
  Dziennik elektroniczny
  Samorząd Szkolny
  Dokumentacja szkoły
  Wewnątrzszkolny System Oceniania
  Przedmiotowe Systemy Oceniania
  => Przedmiotowy System Oceniania z Przyrody kl.V, VI
  => Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego
  => Przedmiotowy system oceniania z historii
  => Przedmiotowy system oceniania z matematyki
  => Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla kl.IV-VI
  => Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla kl.I-III
  => Przedmiotowy system oceniania z religii
  => Przedmiotowy system oceniania z informatyki
  => Przedmiotowy system oceniania z techniki
  => Przedmiotowy System Oceniania - nauczanie zintegrowane
  => Przedmiotowy System Oceniania z muzyki kl. IV-VI
  => Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego kl. IV-VI
  => Przedmiotowy System Oceniania z j. niemieckiego w kl. IV-VI
  Zajęcia dodatkowe
  Dla uczniów
  Dla rodziców
  Dziękujemy Przyjaciołom
  Programy ekologiczne
  Projekt dla przedszkola
  Projekty edukacyjne
współfinansowane przez EFS
  ENGLISH TEACHING
  Zagraniczna mobilność edukacyjna nauczycieli
  Erasmus
  Rada Rodziców
  Świetlica
  Sukcesy
  Księga gości
  Galeria
  Kronika szkoły


Jesteś 104388 odwiedzający

Dziękujemy!
Przedmiotowy system oceniania z matematyki

 

 

 
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI
 
mgr Anna Mędrek
 
nauczyciel dyplomowany
 
 
 
 
 
 
 
Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania:
 
 
 
1. Rozporządzenie MEN z dnia 21.03.2001r.
 
2. Statut Szkoły
 
3. Wewnątrzszkolny System Oceniania
 
4. Podstawa programowa dla szkoły podstawowej
 
 
 
I. Kontrakt z uczniami:
 
- Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.
 
- Ocenie podlegają wszystkie wymienione poniżej formy aktywności ucznia.
 
- Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru minimum 5 ocen.
 
- Prace klasowe są obowiązkowe.
 
- Prace klasowe są zapowiadane, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i podawany jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy.
 
- Krótkie sprawdziany nie muszą być zapowiadane.
 
- Uczeń nieobecny na pracy klasowej jest zobowiązany napisać ją w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
 
- Każdą pracę klasową, napisaną na ocenę niesatysfakcjonującą ucznia, można poprawić.                    Poprawa jest dobrowolna i odbywa się w ciągu 2 tygodni od dnia podania informacji o ocenach. Uczeń poprawia pracę tylko raz i brane są pod uwagę obie oceny.
 
- Przy poprawianiu prac klasowych i pisaniu w drugim terminie kryteria ocen nie zmieniają się.
 
- Krótkie sprawdziany nie podlegają poprawie.
 
- Po dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności (powyżej 1 tygodnia) uczeń ma prawo nie być oceniany do 3 dni po powrocie do szkoły.
 
- Uczeń ma prawo do trzykrotnego w ciągu semestru zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji (uczeń zgłasza nieprzygotowanie przed rozpoczęciem lekcji). Przez nieprzygotowanie do lekcji rozumiemy: brak zeszytu, brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do lekcji. Za każde nieprzygotowanie uczeń otrzymuje „-‘. Po wykorzystaniu limitu uczeń otrzymuje za każde nieprzygotowanie ocenę niedostateczną.
 
- Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych.
 
- Ocenę semestralną i końcoworoczną ustala nauczyciel wg opisanego poniżej wzoru średniej ważonej.
 
- Wszystkie sprawy sporne, nie ujęte w PSO, rozstrzygane będą zgodnie z WSO oraz rozporządzeniami MENiS.
 
 
 
II. Obszary aktywności podlegające ocenianiu:
 
- Rozumienie pojęć matematycznych i znajomość ich definicji.
 
- Znajomość i stosowanie poznanych twierdzeń.
 
- Prowadzenie rozumowań - sposób prowadzenia rozumowań.
 
- Posługiwanie się symboliką i językiem matematycznym adekwatnym do danego etapu kształcenia.
 
- Rozwiązywanie zadań matematycznych z wykorzystaniem poznanych metod, weryfikowanie otrzymanych wyników.
 
- Stosowanie wiedzy przedmiotowej w rozwiązywaniu problemów pozamatematycznych.
 
- Stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych.
 
- Prezentowanie wyników swojej pracy w różnych formach.
 
- Aktywność na lekcjach, praca w grupach i własny wkład pracy ucznia.
 
 
 
III. Formy aktywności

 
 
 
Formy aktywności                                                        Liczba ocen w semestrze ( minimum)
 
 
 
Prace klasowe                                                                                    2 -5
 
Sprawdziany                                                                                      1 - 3
 
Prace domowe                                                                                   1 - 2
 
Aktywność na lekcji, praca w grupach                                   1 - 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. Kryteria ocen poszczególnych form aktywności
 
a) Uczeń otrzymuje z pracy pisemnej (prace klasowe, sprawdziany) ocenę:
 
 
 
dopuszczającą - od 40% do 49 % punktów,
 
 
 
dostateczną - od 50% do 74% punktów,
 
 
 
dobrą - od 75% do 87% punktów,
 
 
 
bardzo dobrą - od 88% do 95% punktów,
 
 
celującą – 96% do 100% punktów.
 
Uczeń posiadający opinię PPP jest oceniany według następującej skali:
 
Poniżej 25% - ndst.
 
26% - 40%     - dop.
 
 41% - 60%    - dst.             Uczniowi zalicza się poziom wymagań jeżeli uzyskał 75 %
 
       61% - 80%    - db               tego poziomu.
 
 81%             - bdb.
 
 
 
b) Ocena pracy domowej:
 
Każda ocena z pracy domowej może być podwyższona w zależności od:
 
- sposobu rozwiązania;
 
- systematyczności;
 
- estetyki;
 
c) Ocenianie innych form aktywności:
 
- Praca w grupie : stopień zaangażowania, efektywność, przyjmowanie i wywiązywanie się z przyjętej w grupie roli, czas jej wykonania.
 
- Aktywność na lekcjach. Częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie prawidłowych odpowiedzi oceniane jest "+";
 
- Aktywność matematyczna ( poza lekcjami matematyki):
 
awans do następnego etapu w konkursie matematycznym - ocena cząstkowa celująca;
 
wyniki na poziomie wyższym niż przeciętne - ocena cząstkowa bardzo dobra;
 
za udział w konkursie - "+";
 
Pięć "+" jest równoznaczne z oceną bardzo dobrą.
 
 
 
V. Sposób ustalania oceny semestralnej i końcoworocznej
 
 
 
Przy ustalaniu oceny semestralnej i końcoworocznej nauczyciel bierze pod uwagę stopnie ucznia z poszczególnych obszarów działalności według następującej kolejności i wag:
 
                         - prace klasowe - waga 3
 
                         - sprawdziany - waga 2
 
                         - prace domowe, kartkówki - waga 1
 
                         - aktywność na lekcji i poza nią, praca w grupach - waga 1
 
                         - ocena za I semestr – waga 3
 
Średnia ważona, obliczana wg wzoru:
 
 
 
                 Suma iloczynów ( ocena x waga )
 
                             Suma wag
 
 
 
jest oceną wyjściową do wystawienia oceny semestralnej.
 
 

 
Średnia ważona
 
Ocena
 
1,6<  W < 2,75
 
dopuszczająca
 
2,76 <W  <3,75
 
dostateczna
 
3,76 <W < 4,75
 
dobra
 
4,76 < W < 5,75
 
bardzo dobra
 
W > 5,76
 
celująca

 
 
 
Przy wystawianiu tych ocen nauczyciel bierze również pod uwagę :
 
- rozwój ucznia ( jakie czyni postępy w danym czasie);
 
- wkład pracy w stosunku do zdolności;
 
- samoocenę ucznia;
 
 
 
Ocenę celującą otrzymuje również uczeń, który otrzymał ocenę bardzo dobrą i zajął wysokie miejsce w konkursie matematycznym.
 
 
 
Ocena końcoworoczna wyliczana jest tak jak semestralna, przy czym ocena semestralna traktowana jest jak ocena z pracy klasowej.
 
 
 
VI. Informowanie uczniów i rodziców o wymaganiach i postępach ucznia
 
a) nauczyciel - uczeń
 
- nauczyciel przekazuje uczniowi komentarz do każdej wystawionej oceny;
 
- uczeń ma możliwość otrzymywania dodatkowych wyjaśnień
 
i uzasadnień do wystawionej oceny;
 
b) nauczyciel - rodzic
 
- podczas wywiadówek, indywidualnych konsultacji rodzic ma prawo uzyskać informacje o postępach w nauce oraz wglądu do prac pisemnych swojego dziecka;
 
-rodzice są zobowiązani do podpisywania ocen z prac klasowych
 
i sprawdzianów;
 
 
 
 
 
DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wanda Bartosińska
nauczyciel dyplomowany
tel. 0604171456
e─mail: bartosinska@op.pl
e─mail: bartosinskaster@gmail.com


SEKRETARZ SZKOŁY

Jolanta Kicińska
sekretariat czynny
od poniedziałku do piątku
dla uczniów i rodziców
w godzinach 10.00-15.00
tel.043 822 25 25
fax. 043 822 25 25KIEROWNIK ŚWIETLICY

mgr Anna Lewandowska
nauczyciel dyplomowany"Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej"
i "Pracownie komputerowe dla szkół"


Szkoła posiada pracownię komputerową i czytelnię multimedialną,
którą otrzymała jako darowiznę
z MEN w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu SpołecznegoADRES SZKOŁY

ul. Szkolna 15
98 - 200 Sieradz
woj. łódzkie
tel. (0-43) 822-25-25
e-mail: spchmala@wp.pl

 
Reklama  
   
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=