#ad-d3d9 br { display: none; }
 
 
  Strona startowa
  Szkoła o sobie
  Nasz Orlik
  Dziennik elektroniczny
  Samorząd Szkolny
  Dokumentacja szkoły
  Wewnątrzszkolny System Oceniania
  Przedmiotowe Systemy Oceniania
  => Przedmiotowy System Oceniania z Przyrody kl.V, VI
  => Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego
  => Przedmiotowy system oceniania z historii
  => Przedmiotowy system oceniania z matematyki
  => Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla kl.IV-VI
  => Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla kl.I-III
  => Przedmiotowy system oceniania z religii
  => Przedmiotowy system oceniania z informatyki
  => Przedmiotowy system oceniania z techniki
  => Przedmiotowy System Oceniania - nauczanie zintegrowane
  => Przedmiotowy System Oceniania z muzyki kl. IV-VI
  => Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego kl. IV-VI
  => Przedmiotowy System Oceniania z j. niemieckiego w kl. IV-VI
  Zajęcia dodatkowe
  Dla uczniów
  Dla rodziców
  Dziękujemy Przyjaciołom
  Programy ekologiczne
  Projekt dla przedszkola
  Projekty edukacyjne
współfinansowane przez EFS
  ENGLISH TEACHING
  Zagraniczna mobilność edukacyjna nauczycieli
  Erasmus
  Rada Rodziców
  Świetlica
  Sukcesy
  Księga gości
  Galeria
  Kronika szkoły


Jesteś 105428 odwiedzający

Dziękujemy!
Przedmiotowy system oceniania z religii

 

 

 
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII
 
 
 
mgr Marzena Felisiak
 
 
  
 
Ocenianie jest źródłem informacji o osiągnięciach i motywacji ucznia do postępów w nauce. Jeżeli uczeń rozumie i uczestniczy w ewaluacji swych postępów, wówczas wartościowanie jego osiągnięć posiada również wielką wartość wychowawczą. Oceniając uczniów odnosimy się przede wszystkim do osiągnięć przedstawionych w podstawie programowej z religii i wynikających z niej wymagań programowych.
 
 
 
Źródła wiedzy o osiągnięciach ucznia.
 
 
 
- oceny (zdolność opanowania materiału)
 
- codzienna obserwacja
 
- rozmowa
 
- jakość zadawanych przez niego pytań i odpowiedzi
 
 
 
Nauczyciel ustala co uczeń wie, potrafi, jakie jeszcze wymagania powinien spełnić, w czym jeszcze można mu pomóc. Celowość informacji zakłada wartościowanie aktualnego poziomu edukacyjnego ucznia oraz zmotywowanie jego potrzeb zdobywania wiadomości, postaw i umiejętności.
 
 
 
W ocenianiu z religii obowiązują następujące zasady:
 
 
 1. Obiektywność – zastosowanie jednolitych norm i kryteriów oceniania
 2. Jawność – podawanie na bieżąco wyników pracy ucznia( uczniowi,
 3. rodzicom oraz szkole jeśli zaistnieje taka potrzeba)
 4. Instruktywność – wskazanie na występujące braki
 5. Motywowanie ucznia do dalszej pracy.
 
 
 
Prowadzenie zróżnicowanych form i rodzajów kontroli:
 
 
 1. Kontrola wstępna – dokonanie diagnozy wiedzy i umiejętnościw początkowej fazie kształcenia
 2. Kontrola bieżąca – sprawdzenie w trakcie trwania procesu kształcenia
 3. Kontrola końcowa – dotyczy zakończonego procesu kształcenia
 4. Kontrola dystansowa – zbadanie trwałości wyników po pewnym okresie od zakończenia procesu.
 
 
 
Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów:
 
 
 1. Odpowiedzi ustne
 2. Prace kontrolne
 3. Kartkówki
 4. Prace domowe
 5. Aktywność
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elementy wchodzące w zakres oceny x religii
 
 
 1. Ilość i jakość prezentowanych wiadomości
 2. Zainteresowanie przedmiotem
 3. Stosunek do przedmiotu
 4. Pilność i systematyczność
 5. Umiejętność zastosowania poznanych wiadomości w życiu
 6. Postawa.
 
 
 
Sposoby oceniania :
 1. Wartościowanie słowem , gestem , mimiką
 2. Stopień
 
 
 
Ocenie podlegają:
 
 
 1. Pisemne prace kontrolne- jeden raz w ciągu semestru, obejmujące więcej niż trzy jednostki lekcyjne zapowiedziane co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem , poprzedzone powtórzeniem wiadomości.
 2. Kartkówki – zakres ich materiału powinien obejmować nie więcej niż trzy jednostki lekcyjne lub materiał podstawowy , mogą być niezapowiedziane
 3. Odpowiedzi ustne objęte zakresem materiału z trzech ostatnich lekcji
 4. Wypowiedzi w trakcie lekcji podczas dyskusji , powtórzenia, aktywność
 5. Praca domowa kontrolowana na bieżąco
 6. Zeszyt, bądź ćwiczenia sprawdzane według ustaleń nauczyciela przynajmniej raz w semestrze
 7. Pilność i systematyczność, postawy, umiejętności
 8. Korzystanie z Pisma Świętego, podręcznika i innych materiałów katechetycznych
 9. Aktywność ucznia na lekcji trzy + ocena bardzo dobra, brak przygotowania do lekcji, brak pracy domowej – trzy – ocena niedostateczna
 
 
 
Ilość ocen :
 
 
 
Uczeń powinien być oceniany przynajmniej raz w miesiącu
 
 
 
Poprawianie ocen :
 
 
 
Promuje się systematyczne ocenianie w ciągu semestru połączone z możliwością poprawiania ocen niedostatecznych. W wyjątkowych uzasadnionych sytuacjach poprawianie oceny może odbywać się bezpośrednio przed wystawieniem oceny semestralnej lub końcowej. Przeprowadza się je według ustaleń osób zainteresowanych w danym terminie i z zakresu wskazanego przez nauczyciela religii z zastosowaniem formy pisemnej lub ustnej. Można poprawić każdą klasówkę, prace kontrolne w ciągu jednego tygodnia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przy wystawianiu oceny semestralnej i rocznej przyjmuje się następujące zasady:
 
 
 
Ocena nie będzie miała charakteru średniej arytmetycznej ocen cząstkowych , znaczący wpływ mają przede wszystkim oceny uzyskane w semestrze lub w ciągu całego roku szkolnego : z prac kontrolnych, kartkówek, dużych wypowiedzi, oraz innych form pracy o charakterze samodzielnym. Uczeń , który przystąpi do olimpiady, czy konkursu religijnego i pomyślnie ukończy co najmniej etap szkolny będzie mógł uzyskać podniesienie oceny końcowej o jeden stopień.
 
 
 
 
 
Oceny cząstkowe, semestralne i końcowe według skali:
 
 
 
 
 
 
 
celujący – 6
 
bardzo dobry – 5
 
dobry – 4
 
dostateczny – 3
 
dopuszczający – 2
 
niedostateczny – 1
 
 
 
 
 
Podstawowy wskaźnik przeliczenia na dany stopień stosowany w pracach pisemnych
 
 
 
niedostateczny (1)                    0% - 39%
 
dopuszczający (2)                    40% - 49%
 
dostateczny (3)                        50% - 74%
 
dobry (4)                                 75% - 87%
 
bardzo dobry (5)                     88% - 95%
celujący (6)                             96% - 100%
 
Uczeń posiadający opinię PPP jest oceniany według następującej skali:
 
Poniżej 25% - ndst.
 
26% - 40%     - dop.
 
 41% - 60%    - dst.             Uczniowi zalicza się poziom wymagań jeżeli uzyskał 75 %
 
       61% - 80%    - db               tego poziomu.
 
 81%             - bdb.
 
 
 
 
 
 
 
Ustalenie wymagań programowych w obrębie poszczególnych poziomów oraz zastosowanie ich w określonych ocenach osiągnięć uczniów:
 
 
 
 
 
Ocena NIEDOSTATECZNA
 
 
 • wykazuje rażący brak wiadomości programowych
 • cechuje się brakiem logicznej jedności między wiadomościami
 • prezentuje zupełny brak zrozumienia, uogólnień i nieumiejętności wyjaśniania zjawisk
 • wykazuje zupełny brak umiejętności stosowania wiedzy
 • podczas przekazywania informacji popełnia bardzo liczne błędy
 • cechuje się rażąco niepoprawnym stylem wypowiedzi
 • nie wykazuje się znajomością pacierza
 • nie posiada zeszytu lub dość często nie przynosi go na lekcje
 • lekceważy przedmiot
 • nieodpowiednio zachowuje się na lekcji
 • opuszcza lekcje religii
 
 
 
Wymagania konieczne-ocena DOPUSZCZAJĄCA
 
 
 
Katechizowany:
 
·        opanował konieczne pojęcia religijne
 
·        wykazuje się luźno zestawionym poziomem postaw i umiejętności
 
·        wykazuje brak zrozumienia podstawowych uogólnień
 
·        cechuje się brakiem podstawowych umiejętności wyjaśniania zjawisk
 
·        nie potrafi stosować wiedzy nawet przy pomocy nauczyciela
 
·        podczas przekazywania wiadomości popełnia liczne błędy, wykazuje niepoprawny styl wypowiedzi, posiada trudności w wysławianiu się
 
·        prowadzi zeszyt
 
·        ma problemy ze znajomością pacierza
 
·        wykazuje poprawny stosunek do religii
 
·        inne możliwości ucznia wskazujące na ocenę dopuszczającą
 
 
 
 
 
Wymagania podstawowe – ocena DOSTATECZNA
 
 
 
Katechizowany:
 
·        opanował całkowicie niezbędne wiadomości, postawy , umiejętności
 
·        wykazuje się podstawowymi wiadomościami
 
·        dość poprawnie rozumie podstawowe uogólnienia oraz wyjaśnia ważniejsze zjawiska z pomocą nauczyciela
 
·        w przekazywaniu wiadomości z religii popełnia niewielkie i nieliczne błędy
 
·        wykazuje się podstawową znajomością pacierza
 
·        w zeszycie ucznia sporadycznie brak notatek i prac domowych
 
·        prezentuje przeciętną pilność , systematyczność, zainteresowanie przedmiotem
 
·        inne indywidualne możliwości ucznia wskazujące na oceną dostateczną
 
 
 
 
 
Wymagania rozszerzające – ocena DOBRA
 
 
 
Katechizowany:
 
·        spełnia wymagania określone w zakresie oceny dostatecznej
 
·        opanował materiał programowy z religii
 
·        prezentuje wiadomości przekazywane w związku logicznym
 
·        poprawnie rozumie uogólnienia i związki pomiędzy nimi
 
·        stosuje wiedzę w sytuacjach teoretycznych i praktycznych
 
·        wykazuje dobrą znajomość pacierza
 
·        w zeszycie ma wszystkie notatki i prace domowe
 
·        podczas lekcji posiada określone pomoce ( podręcznik, zeszyt i inne)
 
·        systematycznie uczęszcza na lekcje religii
 
·        jest zainteresowany przedmiotem
 
·        wykazuje się dobrą umiejętnością zastosowania zdobytej wiedzy
 
·        postawa ucznia nie budzi wątpliwości
 
·        stara się być aktywny podczas lekcji
 
·        inne osiągnięcia ucznia promujące ocenę dobrą
 
 
 
Wymagania dopełniające – ocena BARDZO DOBRA
 
 
 
 
 
Katechizowany:
 
·        spełnia wymagania w zakresie oceny dobrej
 
·        opanował pełny zakres wiedzy, postaw i umiejętności określonych poziomem nauczania religii
 
·        prezentuje poziom wiadomości powiązanych ze sobą w logiczny układ
 
·        umiejętnie wykorzystuje wiadomości w teorii, praktyce, bez ingerencji nauczyciela
 
·        wykazuje się właściwym systemem wypowiedzi
 
·        odznacza się pełną znajomością pacierza
 
·        wzorowo prowadzi zeszyt i odrabia prace domowe
 
·        aktywnie uczestniczy w lekcji
 
·        jest pilny, systematyczny, zainteresowany przedmiotem
 
·        odpowiedzialne włącza się przeżycia roku liturgicznego
 
·        stara się być świadkiem wyznawanej wiary
 
·        inne możliwości indywidualne ucznia promujące ocenę bardzo dobrą
 
 
 
 
 
Wymagania ponadprogramowe – ocena CELUJĄCA
 
 
 
Katechizowany:
 
·        spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej
 
·        wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza program religii
 
·        prezentuje treści, wiadomości połączone w logiczny układ
 
·        samodzielnie posługuje się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych
 
·        wykazuje się właściwym stylem wypowiedzi, swoboda posługiwania się terminologią przedmiotową i inną
 
·        angażuje się w prace pozalekcyjne (przedstawienia o treści religijnej, służba liturgiczna)
 
·        uczestniczy w konkursach wiedzy religijnej
 
·        jego pilność, systematyczność, zainteresowania, stosunek do przedmiotu nie budzi żadnych zastrzeżeń
 
·        poznane prawdy wiary stosuje w życiu
·        inne indywidualne osiągnięcia ucznia promujące ocenę celującą 
 
 
DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wanda Bartosińska
nauczyciel dyplomowany
tel. 0604171456
e─mail: bartosinska@op.pl
e─mail: bartosinskaster@gmail.com


SEKRETARZ SZKOŁY

Jolanta Kicińska
sekretariat czynny
od poniedziałku do piątku
dla uczniów i rodziców
w godzinach 10.00-15.00
tel.043 822 25 25
fax. 043 822 25 25KIEROWNIK ŚWIETLICY

mgr Anna Lewandowska
nauczyciel dyplomowany"Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej"
i "Pracownie komputerowe dla szkół"


Szkoła posiada pracownię komputerową i czytelnię multimedialną,
którą otrzymała jako darowiznę
z MEN w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu SpołecznegoADRES SZKOŁY

ul. Szkolna 15
98 - 200 Sieradz
woj. łódzkie
tel. (0-43) 822-25-25
e-mail: spchmala@wp.pl

 
Reklama  
   
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=