Strona startowa
  Szkoła o sobie
  O g ł o s z e n i a   ! ! !
  Wyprawka
  A k t u a l n o ś c i
  Rekrutacja 2014-2015
  Nasz Orlik
  Dziennik elektroniczny
  Samorząd szkolny
  Dokumentacja szkoły
  PSO
  => Przedmiotowy System Oceniania z Przyrody kl.V, VI
  => Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego
  => Przedmiotowy system oceniania z historii
  => Przedmiotowy system oceniania z matematyki
  => Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla kl.IV-VI
  => Przedmiotowy system oceniania z religii
  => Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla kl.I-III
  => Przedmiotowy system oceniania z informatyki
  => Przedmiotowy system oceniania z techniki
  => Przedmiotowy System Oceniania - nauczanie zintegrowane
  => Przedmiotowy system oceniania z j.ang. dla kl.IV-VI
  => Przedmiotowy System Oceniania z muzyki kl. IV-VI
  => Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego kl. IV-VI
  => Przedmiotowy System Oceniania z j. niemieckiego w kl. IV-VI
  Dla uczniów
  Dla rodziców
  Dziękujemy Przyjaciołom
  Programy ekologiczne
  Projekty edukacyjne
współfinansowane przez EFS
  ENGLISH TEACHING
  Zagraniczna mobilność edukacyjna nauczycieli
  Grono pedagogiczne
  Rada Rodziców
  Sukcesy
  Galeria
  Sport w naszej szkole
  Szkolne Koło Europejskie
  Księga gości
  Kronika szkoły
  Newsletter

Jesteś 67760 odwiedzający

Dziękujemy!
Przedmiotowy system oceniania z religii

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII
 
mgr Marzena Felisiak
 
  
Ocenianie jest źródłem informacji o osiągnięciach i motywacji ucznia do postępów w nauce. Jeżeli uczeń rozumie i uczestniczy w ewaluacji swych postępów, wówczas wartościowanie jego osiągnięć posiada również wielką wartość wychowawczą. Oceniając uczniów odnosimy się przede wszystkim do osiągnięć przedstawionych w podstawie programowej z religii i wynikających z niej wymagań programowych.
 
Źródła wiedzy o osiągnięciach ucznia.
 
- oceny (zdolność opanowania materiału)
- codzienna obserwacja
- rozmowa
- jakość zadawanych przez niego pytań i odpowiedzi
 
Nauczyciel ustala co uczeń wie, potrafi, jakie jeszcze wymagania powinien spełnić, w czym jeszcze można mu pomóc. Celowość informacji zakłada wartościowanie aktualnego poziomu edukacyjnego ucznia oraz zmotywowanie jego potrzeb zdobywania wiadomości, postaw i umiejętności.
 
W ocenianiu z religii obowiązują następujące zasady:
 
 1. Obiektywność – zastosowanie jednolitych norm i kryteriów oceniania
 2. Jawność – podawanie na bieżąco wyników pracy ucznia( uczniowi,
 3. rodzicom oraz szkole jeśli zaistnieje taka potrzeba)
 4. Instruktywność – wskazanie na występujące braki
 5. Motywowanie ucznia do dalszej pracy.
 
Prowadzenie zróżnicowanych form i rodzajów kontroli:
 
 1. Kontrola wstępna – dokonanie diagnozy wiedzy i umiejętnościw początkowej fazie kształcenia
 2. Kontrola bieżąca – sprawdzenie w trakcie trwania procesu kształcenia
 3. Kontrola końcowa – dotyczy zakończonego procesu kształcenia
 4. Kontrola dystansowa – zbadanie trwałości wyników po pewnym okresie od zakończenia procesu.
 
Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów:
 
 1. Odpowiedzi ustne
 2. Prace kontrolne
 3. Kartkówki
 4. Prace domowe
 5. Aktywność
 
 
 
 
Elementy wchodzące w zakres oceny x religii
 
 1. Ilość i jakość prezentowanych wiadomości
 2. Zainteresowanie przedmiotem
 3. Stosunek do przedmiotu
 4. Pilność i systematyczność
 5. Umiejętność zastosowania poznanych wiadomości w życiu
 6. Postawa.
 
Sposoby oceniania :
 1. Wartościowanie słowem , gestem , mimiką
 2. Stopień
 
Ocenie podlegają:
 
 1. Pisemne prace kontrolne- jeden raz w ciągu semestru, obejmujące więcej niż trzy jednostki lekcyjne zapowiedziane co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem , poprzedzone powtórzeniem wiadomości.
 2. Kartkówki – zakres ich materiału powinien obejmować nie więcej niż trzy jednostki lekcyjne lub materiał podstawowy , mogą być niezapowiedziane
 3. Odpowiedzi ustne objęte zakresem materiału z trzech ostatnich lekcji
 4. Wypowiedzi w trakcie lekcji podczas dyskusji , powtórzenia, aktywność
 5. Praca domowa kontrolowana na bieżąco
 6. Zeszyt, bądź ćwiczenia sprawdzane według ustaleń nauczyciela przynajmniej raz w semestrze
 7. Pilność i systematyczność, postawy, umiejętności
 8. Korzystanie z Pisma Świętego, podręcznika i innych materiałów katechetycznych
 9. Aktywność ucznia na lekcji trzy + ocena bardzo dobra, brak przygotowania do lekcji, brak pracy domowej – trzy – ocena niedostateczna
 
Ilość ocen :
 
Uczeń powinien być oceniany przynajmniej raz w miesiącu
 
Poprawianie ocen :
 
Promuje się systematyczne ocenianie w ciągu semestru połączone z możliwością poprawiania ocen niedostatecznych. W wyjątkowych uzasadnionych sytuacjach poprawianie oceny może odbywać się bezpośrednio przed wystawieniem oceny semestralnej lub końcowej. Przeprowadza się je według ustaleń osób zainteresowanych w danym terminie i z zakresu wskazanego przez nauczyciela religii z zastosowaniem formy pisemnej lub ustnej. Można poprawić każdą klasówkę, prace kontrolne w ciągu jednego tygodnia.
 
 
 
 
 
 
Przy wystawianiu oceny semestralnej i rocznej przyjmuje się następujące zasady:
 
Ocena nie będzie miała charakteru średniej arytmetycznej ocen cząstkowych , znaczący wpływ mają przede wszystkim oceny uzyskane w semestrze lub w ciągu całego roku szkolnego : z prac kontrolnych, kartkówek, dużych wypowiedzi, oraz innych form pracy o charakterze samodzielnym. Uczeń , który przystąpi do olimpiady, czy konkursu religijnego i pomyślnie ukończy co najmniej etap szkolny będzie mógł uzyskać podniesienie oceny końcowej o jeden stopień.
 
 
Oceny cząstkowe, semestralne i końcowe według skali:
 
 
 
celujący – 6
bardzo dobry – 5
dobry – 4
dostateczny – 3
dopuszczający – 2
niedostateczny – 1
 
 
Podstawowy wskaźnik przeliczenia na dany stopień stosowany w pracach pisemnych
 
niedostateczny (1)                    0% - 39%
dopuszczający (2)                    40% - 49%
dostateczny (3)                        50% - 74%
dobry (4)                                 75% - 87%
bardzo dobry (5)                     88% - 95%
celujący (6)                             96% - 100%
Uczeń posiadający opinię PPP jest oceniany według następującej skali:
Poniżej 25% - ndst.
26% - 40%     - dop.
 41% - 60%    - dst.             Uczniowi zalicza się poziom wymagań jeżeli uzyskał 75 %
       61% - 80%    - db               tego poziomu.
 81%             - bdb.
 
 
 
Ustalenie wymagań programowych w obrębie poszczególnych poziomów oraz zastosowanie ich w określonych ocenach osiągnięć uczniów:
 
 
Ocena NIEDOSTATECZNA
 
 • wykazuje rażący brak wiadomości programowych
 • cechuje się brakiem logicznej jedności między wiadomościami
 • prezentuje zupełny brak zrozumienia, uogólnień i nieumiejętności wyjaśniania zjawisk
 • wykazuje zupełny brak umiejętności stosowania wiedzy
 • podczas przekazywania informacji popełnia bardzo liczne błędy
 • cechuje się rażąco niepoprawnym stylem wypowiedzi
 • nie wykazuje się znajomością pacierza
 • nie posiada zeszytu lub dość często nie przynosi go na lekcje
 • lekceważy przedmiot
 • nieodpowiednio zachowuje się na lekcji
 • opuszcza lekcje religii
 
Wymagania konieczne-ocena DOPUSZCZAJĄCA
 
Katechizowany:
·        opanował konieczne pojęcia religijne
·        wykazuje się luźno zestawionym poziomem postaw i umiejętności
·        wykazuje brak zrozumienia podstawowych uogólnień
·        cechuje się brakiem podstawowych umiejętności wyjaśniania zjawisk
·        nie potrafi stosować wiedzy nawet przy pomocy nauczyciela
·        podczas przekazywania wiadomości popełnia liczne błędy, wykazuje niepoprawny styl wypowiedzi, posiada trudności w wysławianiu się
·        prowadzi zeszyt
·        ma problemy ze znajomością pacierza
·        wykazuje poprawny stosunek do religii
·        inne możliwości ucznia wskazujące na ocenę dopuszczającą
 
 
Wymagania podstawowe – ocena DOSTATECZNA
 
Katechizowany:
·        opanował całkowicie niezbędne wiadomości, postawy , umiejętności
·        wykazuje się podstawowymi wiadomościami
·        dość poprawnie rozumie podstawowe uogólnienia oraz wyjaśnia ważniejsze zjawiska z pomocą nauczyciela
·        w przekazywaniu wiadomości z religii popełnia niewielkie i nieliczne błędy
·        wykazuje się podstawową znajomością pacierza
·        w zeszycie ucznia sporadycznie brak notatek i prac domowych
·        prezentuje przeciętną pilność , systematyczność, zainteresowanie przedmiotem
·        inne indywidualne możliwości ucznia wskazujące na oceną dostateczną
 
 
Wymagania rozszerzające – ocena DOBRA
 
Katechizowany:
·        spełnia wymagania określone w zakresie oceny dostatecznej
·        opanował materiał programowy z religii
·        prezentuje wiadomości przekazywane w związku logicznym
·        poprawnie rozumie uogólnienia i związki pomiędzy nimi
·        stosuje wiedzę w sytuacjach teoretycznych i praktycznych
·        wykazuje dobrą znajomość pacierza
·        w zeszycie ma wszystkie notatki i prace domowe
·        podczas lekcji posiada określone pomoce ( podręcznik, zeszyt i inne)
·        systematycznie uczęszcza na lekcje religii
·        jest zainteresowany przedmiotem
·        wykazuje się dobrą umiejętnością zastosowania zdobytej wiedzy
·        postawa ucznia nie budzi wątpliwości
·        stara się być aktywny podczas lekcji
·        inne osiągnięcia ucznia promujące ocenę dobrą
 
Wymagania dopełniające – ocena BARDZO DOBRA
 
 
Katechizowany:
·        spełnia wymagania w zakresie oceny dobrej
·        opanował pełny zakres wiedzy, postaw i umiejętności określonych poziomem nauczania religii
·        prezentuje poziom wiadomości powiązanych ze sobą w logiczny układ
·        umiejętnie wykorzystuje wiadomości w teorii, praktyce, bez ingerencji nauczyciela
·        wykazuje się właściwym systemem wypowiedzi
·        odznacza się pełną znajomością pacierza
·        wzorowo prowadzi zeszyt i odrabia prace domowe
·        aktywnie uczestniczy w lekcji
·        jest pilny, systematyczny, zainteresowany przedmiotem
·        odpowiedzialne włącza się przeżycia roku liturgicznego
·        stara się być świadkiem wyznawanej wiary
·        inne możliwości indywidualne ucznia promujące ocenę bardzo dobrą
 
 
Wymagania ponadprogramowe – ocena CELUJĄCA
 
Katechizowany:
·        spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej
·        wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza program religii
·        prezentuje treści, wiadomości połączone w logiczny układ
·        samodzielnie posługuje się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych
·        wykazuje się właściwym stylem wypowiedzi, swoboda posługiwania się terminologią przedmiotową i inną
·        angażuje się w prace pozalekcyjne (przedstawienia o treści religijnej, służba liturgiczna)
·        uczestniczy w konkursach wiedzy religijnej
·        jego pilność, systematyczność, zainteresowania, stosunek do przedmiotu nie budzi żadnych zastrzeżeń
·        poznane prawdy wiary stosuje w życiu
·        inne indywidualne osiągnięcia ucznia promujące ocenę celującą 
 
 

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wanda Bartosińska
nauczyciel dyplomowany
tel. 0604171456
e─mail: bartosinska@op.pl
e─mail: bartosinskaster@gmail.com


SEKRETARZ SZKOŁY

Jolanta Kicińska
sekretariat czynny
od poniedziałku do piątku
dla uczniów i rodziców
w godzinach 10.00-15.00
tel.043 822 25 25
fax. 043 822 25 25KIEROWNIK ŚWIETLICY

mgr Anna Lewandowska
nauczyciel dyplomowany"Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej"
i "Pracownie komputerowe dla szkół"


Szkoła posiada pracownię komputerową i czytelnię multimedialną,
którą otrzymała jako darowiznę
z MEN w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu SpołecznegoADRES SZKOŁY

ul. Szkolna 15
98 - 200 Sieradz
woj. łódzkie
tel. (0-43) 822-25-25
e-mail: spchmala@wp.pl

 
Reklama  
   
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=