#ad-a87f br { display: none; }
 
 
  Strona startowa
  Szkoła o sobie
  Nasz Orlik
  Dziennik elektroniczny
  Samorząd Szkolny
  Dokumentacja szkoły
  Wewnątrzszkolny System Oceniania
  Przedmiotowe Systemy Oceniania
  => Przedmiotowy System Oceniania z Przyrody kl.V, VI
  => Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego
  => Przedmiotowy system oceniania z historii
  => Przedmiotowy system oceniania z matematyki
  => Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla kl.IV-VI
  => Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla kl.I-III
  => Przedmiotowy system oceniania z religii
  => Przedmiotowy system oceniania z informatyki
  => Przedmiotowy system oceniania z techniki
  => Przedmiotowy System Oceniania - nauczanie zintegrowane
  => Przedmiotowy System Oceniania z muzyki kl. IV-VI
  => Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego kl. IV-VI
  => Przedmiotowy System Oceniania z j. niemieckiego w kl. IV-VI
  Zajęcia dodatkowe
  Dla uczniów
  Dla rodziców
  Dziękujemy Przyjaciołom
  Programy ekologiczne
  Projekt dla przedszkola
  Projekty edukacyjne
współfinansowane przez EFS
  ENGLISH TEACHING
  Zagraniczna mobilność edukacyjna nauczycieli
  Erasmus
  Rada Rodziców
  Świetlica
  Sukcesy
  Księga gości
  Galeria
  Kronika szkoły


Jesteś 104388 odwiedzający

Dziękujemy!
Przedmiotowy system oceniania z techniki

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI
mgr Anna Mędrek

 

 

      Przedmiotowy system oceniania oparty jest na WSO, który uwzględnia rozporządzenie MEN z 19 kwietnia 1999r. Obejmuje następujące zagadnienia:

 

I.                     Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny.

II.                   Obszary aktywności ucznia.

III.                  Formy aktywności uczniów podlegające ocenie i narzędzia oceniania.

IV.                Sposoby gromadzenia i przekazywania informacji o postępach ucznia.

V.                  Kontrakt z uczniami.

 

 

I. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny.

 

 

Ocena

(poziom wymagań)

Kryteria

Dopuszczająca

(konieczny)

Uczeń:

-posługuje się podstawowymi narzędziami i przyrządami,

wykonuje proste operacje technologiczne związane z obróbką materiałów,

-ma trudności z samodzielnym zorganizowaniem swojego stanowiska pracy,

-przedstawia mało czytelną dokumentację pracy,

-wykonuje zadania wytwórcze niedokładnie i niestarannie,

-nie opanował minimum wiedzy do uzyskania karty rowerowej.

Dostateczna

(podstawowy)

Uczeń:

-opanował wiadomości na poziomie minimum, ale nie potrafi ich zastosować w praktyce,

-samodzielnie rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności,

-potrafi rozróżnić podstawowe materiały, które zastosował w swojej pracy,

-prace wytwórcze wykonuje niedokładnie,

-poprawnie posługuje się narzędziami i przyrządami,

-mało efektywni wykorzystuje czas pracy,

-dokumentacje wykonuje nieestetycznie, z niewielkimi błędami,

-zna przepisy ruchu drogowego dotyczące pieszego i rowerzysty,

-zna obowiązkowe wyposażenie roweru i jego ogólną budowę,

-potrafi prawidłowo wykonać podstawowe manewry na drodze.

Dobra

(rozszerzony)

Uczeń:

-potrafi zdobyte wiadomości zastosować w praktyce,

-samodzielnie rozwiązuje zadania teoretyczne,

-poprawnie eksploatuje urządzenia techniczne,

-stosuje zasady organizacji i bezpieczeństwa pracy,

-wykorzystuje czas pracy zaplanowany przez nauczyciela,

-systematycznie i poprawnie prowadzi dokumentację techniczną,

prace wytwórcze wykonuje zgodnie z projektem i są one funkcjonalne,

-nie w pełni ekonomicznie wykorzystuje materiały,

-popełnia drobne uchybienia w estetyce wykonania,

-objaśnia zasadę działania przekładni łańcuchowej w rowerze,

-odczytuje symbole graficzne na rysunku schematycznym.

Bardzo dobra

(dopełniający)

Uczeń:

-planuje swoją pracę,

-rozwiązuje samodzielnie proste problemy techniczne – teoretyczne i praktyczne,

-poprawnie dobiera materiały do prac wytwórczych, zna ich właściwości,

-sprawnie posługuje się narzędziami i przyborami,

-prawidłowo wykonuje proste operacje technologiczne,

-wykazuje się bardzo dobrą organizacją pracy,

-przestrzega przepisów BHP i przeciwpożarowych,

-przedstawia kompletną dokumentację, która jest systematyczna, poprawna i estetyczna,

-tworzy prace zgodne z projektem, funkcjonalne i estetyczne,

-ekonomicznie wykorzystuje materiał,

-uczestniczy w szkolnym konkursie BRD lub konkursie przedmiotowym.

Celująca

(wykraczający)

Uczeń:

-wykazuje biegłość w posługiwaniu się zdobytymi wiadomościami i prezentuje je na forum klasy,

-posiada wiedzę znacznie wykraczającą poza program nauczania,

-osiąga sukcesy na konkursach przedmiotowych lub BRD,

-proponuje rozwiązania wykraczające poza program nauczania,

stosuje rozwiązania nietypowe, racjonalizatorskie,

-wykonuje dokumentacje ciekawych rozwiązań technicznych,

-wykazuje pomysłowość w wytworach praktycznej działalności,

-realizuje własne rozwiązania projektowe,

-uczestniczy w wystawach prac uczniowskich na terenie szkoły i poza nią.

 

II.                  Obszary aktywności ucznia.

  Uczniowi stwarza się warunki do rozwijania kompetencji w zakresie:

a)       organizacji,

b)       planowania i projektowania,

c)       poszukiwania i operowania informacjami,

d)       wykonywania zadań,

e)       eksploatacji niektórych urządzeń technicznych.

 

 

 

 

 

 

III.                Formy aktywności uczniów podlegające ocenie i narzędzia oceniania.

   1. Prace pisemne:

a) test

- zapowiadany z tygodniowym wyprzedzeniem i wskazaniem zakresu materiału.

b) kartkówka

-          nie jest zapowiadana,

-          obejmuje materiał z trzech ostatnich lekcji,

-          czas trwania 10-15 minut,

Sposób przeliczania uzyskanej liczby punktów za test i kartkówkę na ocenę kształtuje się następująco:

-          40%-50% - ocena dopuszczająca

-          51%-75% - ocena dostateczna,

-          76%-90% - ocena dobra,

-          91%-100% - ocena bardzo dobra,

 

-          ocena celująca 100% wykonania zadań i zadanie dodatkowe.

c) sprawdzanie umiejętności praktycznych – jazda na rowerze

 

 

Karta oceny umiejętności praktycznych – jazda rowerem

 

Lp.

Rodzaj umiejętności

tak

nie

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Dostosowuje siodełko do swojego wzrostu.

Zwraca uwagę na znaki drogowe.

Przestrzega przepisów ruchu drogowego.

Przejeżdża tylko na zielonym świetle.

Przepuszcza pieszych na przejściu dla pieszych.

Ustępuje pierwszeństwa przejazdu.

Jeździ spokojnie.

Prawidłowo wykonuje podstawowe manewry drogowe.

 

 

 

Uczeń może maksymalnie uzyskać 8 punktów, co stanowi 100%.

 

 

d) zadania wytwórcze

 

Uczniowi przydzielone są punkty w skali 1-6. Maksymalnie może uzyskać 42 punkty, co stanowi 100%. Sposób przeliczania uzyskanych punktów jest taki sam, jak przy teście.

Karta oceny zadania wytwórczego

Lp.

Sprawdzana umiejętność

Liczba punktów

 

1

2

3

4

5

6

1.

Utrzymywaniu ładu i porządku na stanowisku pracy

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

2. Inne formy aktywności ucznia, które podlegają sprawdzaniu i ocenianiu:

 

-          odpowiedzi ustne,

-          przestrzeganie zasad BHP i prawidłowej organizacji pracy,

-          dokumentacja techniczna ucznia,

-          aktywność na lekcji,

-          zaangażowanie i wkład pracy własnej ucznia,

-          prace dodatkowe (wytwory ucznia, prezentacja),

-          udział w konkursach i wystawach,

-          praca w grupie.

 

 

IV.                Sposoby gromadzenia i przekazywania informacji o postępach ucznia

 

1. Ocena jest jawna dla ucznia i jego rodziców. Informacje o postępach uczniów zbierane są i gromadzone jako: teczki prac uczniowskich, arkusze zaliczeń na kartę rowerową, karty klasy w dzienniku lekcyjnym.

2. Informacje o osiągnięciach ucznia przekazywane są:

-          uczniowi bezpośrednio po dokonaniu oceny,

-          rodzicom poprzez kontakty pośrednie i bezpośrednie,

-          wychowawcy klasy, a w uzasadnionych przypadkach dyrektorowi szkoły.

 

 

V.                  Kontrakt z uczniami

 

 

 

 

1.       Ocenianiu podlegają wszystkie formy aktywności ucznia: testy, kartkówki, sprawdzenie umiejętności praktycznych – jazda rowerem, zadania wytwórcze, odpowiedzi ustne, przestrzeganie zasad BHP i prawidłowej organizacji pracy, dokumentacja techniczna ucznia, aktywność na lekcjach, zaangażowanie i wkład pracy własnej ucznia, prace dodatkowe, udział w konkursach i wystawach, samoocena ucznia oraz praca w grupie.

 

2.       Testy, sprawdziany, projekty, dokumentacja techniczna pracy są obowiązkowe.

3.       Sprawdziany i testy zapowiadane są z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

4.       Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną i inne z testu lub sprawdzianu w ciągu dwóch tygodni od dnia oddania sprawdzonych prac.

5.       Kartkówki mogą obejmować materiał z trzech ostatnich tematów i nie są zapowiadane.

6.       Kartkówki nie podlegają poprawie.

7.       Każdy uczeń ma prawo do oceny za wykonane prace nadobowiązkowe uzgodnione z nauczycielem.

8.       Uczeń ma prawo trzy razy w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (brak pracy domowej, potrzebnych materiałów, przyborów).

9.       Drobne umiejętności oceniane są systemem 5 znaków „+”, którym przyporządkowana jest ocena bardzo dobra.

10.   Ocenie podlegają prace wytwórcze wykonane w czasie zajęć lub wykończone w domu za zgodą nauczyciela.  

 

 

 

 

 
Uczeń posiadający opinię PPP jest oceniany według następującej skali:
 
Poniżej 25% - ndst.
 
26% - 40%     - dop.
 
 41% - 60%    - dst.             Uczniowi zalicza się poziom wymagań jeżeli uzyskał 75 %
 
       61% - 80%    - db               tego poziomu.
 
 81%             - bdb.
 
 
 
DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wanda Bartosińska
nauczyciel dyplomowany
tel. 0604171456
e─mail: bartosinska@op.pl
e─mail: bartosinskaster@gmail.com


SEKRETARZ SZKOŁY

Jolanta Kicińska
sekretariat czynny
od poniedziałku do piątku
dla uczniów i rodziców
w godzinach 10.00-15.00
tel.043 822 25 25
fax. 043 822 25 25KIEROWNIK ŚWIETLICY

mgr Anna Lewandowska
nauczyciel dyplomowany"Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej"
i "Pracownie komputerowe dla szkół"


Szkoła posiada pracownię komputerową i czytelnię multimedialną,
którą otrzymała jako darowiznę
z MEN w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu SpołecznegoADRES SZKOŁY

ul. Szkolna 15
98 - 200 Sieradz
woj. łódzkie
tel. (0-43) 822-25-25
e-mail: spchmala@wp.pl

 
Reklama  
   
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=