#ad-a87f br { display: none; }
 
 
  Strona startowa
  Szkoła o sobie
  Nasz Orlik
  Dziennik elektroniczny
  Samorząd Szkolny
  Dokumentacja szkoły
  Wewnątrzszkolny System Oceniania
  Przedmiotowe Systemy Oceniania
  Zajęcia dodatkowe
  Dla uczniów
  Dla rodziców
  Dziękujemy Przyjaciołom
  Programy ekologiczne
  Projekt dla przedszkola
  Projekty edukacyjne
współfinansowane przez EFS
  ENGLISH TEACHING
  Zagraniczna mobilność edukacyjna nauczycieli
  Erasmus
  Rada Rodziców
  Świetlica
  Sukcesy
  Księga gości
  Galeria
  Kronika szkoły


Jesteś 102380 odwiedzający

Dziękujemy!
Wewnątrzszkolny System Oceniania

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA


Szkoły Podstawowej
im. Wojciecha Janczaka
w Charłupi MałejPrzyjęty do realizacji Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 24.11.2014r.

Spis treści:

Rozdział I. Zasady oceniania wewnątrzszkolnego
Rozdział II. Tryb oceniania, procedury i skale ocen osiągnięć edukacyjnych uczniów
Rozdział III. Zasady zwolnień z zajęć edukacyjnych
Rozdział IV. Zasady kwalifikowania i promowania
Rozdział V. Zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej
Rozdział VI. Postanowienia końcowe

§ 1

Wewnątrzszkolny system oceniania regulujący zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów jest oparty o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji


Ocenianie obejmuje całokształt działań podejmowanych w szkole w celu uzyskania, przeanalizowania i przekazania uczniowi, jego rodzicom oraz innym nauczycielom możliwie wszechstronnych informacji o funkcjonowaniu ucznia w procesie rozwoju jego wiedzy i umiejętności. Ocenianie wewnątrzszkolne pełni funkcje:
• dydaktyczną rozumianą jako porządkowanie i uzupełnianie wiedzy oraz korygowanie błędów
• diagnostyczną — rozumianą jako rozpoznanie, w jakim stopniu zostały osiągnięte
zaplanowane cele kształcenia, zarówno w stosunku do założeń programowych, jak i w
stosunku do możliwości ucznia,
• metodyczną — umożliwiającą doskonalenie samego procesu kształcenia, ocenę celów,
materiału, wymagań programowych, metod nauczania, środków dydaktycznych a także
metod sprawdzania i oceniania,
• motywacyjną - aktywizującą ucznia,
• wychowawczą - ukierunkowującą zainteresowania ucznia, przygotowującą do samooceny i samokształcenia,

W wewnątrzszkolnym systemie oceniania obowiązują zasady:
• jawności, rozumianej jako wyznaczenie zakresu dostępności dokumentacji ewaluacyjnej
dla uczniów, nauczycieli, rodziców, dyrektora szkoły - z zachowaniem dyskrecji;
• systematyczności w gromadzeniu informacji o osiągnięciach uczniów;
• zgodności wymagań nauczycielskich ze standardami edukacyjnymi;
• kryterialności ocen, wynikającej z przedmiotowych systemów oceniania;
• różnorodności metod oraz form sprawdzania i oceniania, umożliwiających wysoką
pewność wnioskowania o osiągnięciach uczniów;
• komunikatywności komentarza towarzyszącego ocenie;
• uznawania pierwszeństwa informacji pozytywnej o osiągnięciach uczniów nad
ujawnianiem braków;
• wskazywania uczniom sposobów pokonywania trudności w zachowaniu i uczeniu
się;
• zachowania elastyczności w stanowieniu wymagań wobec uczniów o
specyficznych trudnościach.

Wewnątrzszkolny system oceniania reguluje:

1. Zasady oceniania wewnątrzszkolnego.
2. Kryteria sześciostopniowej skali ocen osiągnięć edukacyjnych uczniów.
3. Kwestie zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego , nauki drugiego języka obcego, informatyki, religii.
4. Warunki klasyfikacji śródrocznej i końcoworoczne.
5. Kryteria i tryb ustalania oceny zachowania.
6. Tryb i zasady przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych.
7. Tryb wprowadzania zmian w WSO.
§ 2


1. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2) zachowanie ucznia.

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających, tę podstawę.

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego norm etycznych.

ROZDZIAŁ I

ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO
§ 3

1. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę oraz formułowaniu oceny.

2. Ocenianie Wewnątrzszkolne ma na celu:
a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,
b) udzielnie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
c) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
d) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,
e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno -wychowawczej.

3. Ocenianie Wewnątrzkolne obejmuje:
a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć oraz formowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów)

b) ocenianie bieżące,

c) ustalanie ocen klasyfikacyjnych semestralnych i końcoworocznych oraz ocen z
zachowania według skali i w formach przyjętych w szkole oraz warunki ich poprawiania

d) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych oraz sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia,

e) przeprowadzanie sprawdzianu umiejętności na koniec cyklu kształcenia

f) ustalenie kryteriów oceniania zachowania

g) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane, rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania

h) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce


ROZDZIAŁ II

TRYB OCENIANIA, PROCEDURY I SKALE OCEN OSIĄGNIĘĆ
EDUKACYJNYCH UCZNIÓW
§ 4

1. Na początku każdego roku szkolnego nuczycie1e przedstawiają uczniom i rodzicom (prawnym opiekunom) zakres wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych(semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów (nauczania zintegrowanego), przewidzianych na poszczególne oceny wynikające z realizowanego programu nauczania , o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

2. Warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana, rocznej (semestralnej) oceny
klasyfikacyjnej z obowiązujących i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

3. Przedmiotowe systemy oceniania uczniowie otrzymują w formie pisemnej, a po zapoznaniu się rodziców i ich podpisani, wklejają je do zeszytu przedmiotowego

4. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny przedstawiane są w formie pisemnej, podczas rozpoczynania nowego działu programowego. Po zapoznaniu się z nimi rodziców i podpisaniu ich są wklejane do zeszytu przedmiotowego.

5. Podstawą tworzenia wymagań edukacyjnych są programy ujęte w szkolnym zestawie programów, uchwalone na trzy lata przez radę pedagogiczną po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców.

6. Wychowawcy klas na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
§ 5

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).

2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.

3. Sprawdzone i ocenione z recenzją prace pisemne przechowywane są przez nauczyciela do końca bieżącego roku szkolnego. Na prośbę rodzica (prawnego opiekuna), ucznia, nauczyciel przekazuje prace w dniu zebrań z rodzicami wychowawcy klasy. Prace mogą być na prośbę rodziców odbite na ksero.

4. Formami sprawdzania wiadomości ucznia są:
a) odpowiedź ustna,
b) kartkówka,
c) sprawdzian
d) praca klasowa,
e) inne formy wynikające ze specyfiki przedmiotów i zapisane w przedmiotowych systemach oceniania.

5. Kartkówka obejmuje maksymalnie trzy ostatnie lekcje i nie musi być zapowiedziana. Sprawdzian obejmuje materiał szerszy niż trzy jednostki lekcyjne (nie dotyczy jednak całego działu). O sprawdzianie nauczyciel powiadamia uczniów najpóźniej trzy dni przed jego przeprowadzeniem potwierdzając to wpisem w dzienniku. Praca klasowa obejmuje dział lub kilka działów, zapowiadana jest najpóźniej tydzień przed jej przeprowadzeniem, co potwierdza wpis w dzienniku lekcyjnym.

6. Przy ocenianiu sprawdzianów i prac klasowych obowiązują następujące wskaźniki
procentowe:
0% - 39% pkt - ocena niedostateczna
40%- 49% pkt - ocena dopuszczająca
50%- 74% pkt - ocena dostateczna
75%- 87% pkt - ocena dobra
88%- 95% pkt - ocena bardzo dobra
96%-100%pkt - celująca

Uczeń posiadający opinię PPP - ze wskazaniem "dostosowanie wymagań do możliwości dziecka" jest oceniany według następującej skali:
Poniżej 25% - ndst
26% - 40% - dop. Uczniowi zalicza się poziom wymagań jeżeli uzyskał 75% tego poziomu.
41% - 60% - dst.
61% - 80% - db
81% - bdb

7. W danym dniu może odbyć się jedna praca klasowa lub jeden sprawdzian.

8. W jednym tygodniu mogą odbyć się nie więcej niż dwie prace klasowe lub jedna praca
klasowa i dwa sprawdziany.

9. Ilość kartkówek w tygodniu jest nieograniczona.

10. Z kartkówek i odpowiedzi ustnych zwolnieni są uczniowie, których numer z dziennika lekcyjnego został wylosowany jako „szczęśliwy numerek”,

11. Na prośbę ucznia lub rodzica (prawnego opiekuna) ocena powinna być umotywowana.

12. Dłuższa usprawiedliwiona nieobecność ucznia może być podstawą do zwolnienia lub przełożenia terminu z pracy klasowej, sprawdzianu i kartkówki na zasadach określonych w PSO.
§ 6

1. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, z zastrzeżeniem ust. 1 a i 1 b.

a) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia

b) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – na podstawie tej opinii

c) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt1–3, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

ROZDZIAŁ III

ZASADY ZWOLNIEŃ Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH
§7

1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego i zajęć artystyczno - technicznych,, należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
§8

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii, o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.

2. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informatycznej W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ,,zwolniony”.
§9

1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.

2. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 1, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

3. Dyrektor szkoły , po analizie dokumentacji w miesiącu czerwcu, dotyczącej zajęć edukacyjnych z religii (opinia pisemna rodziców, na temat wyrażenia zgody na uczestnictwo ucznia na zajęciach, na okres jednego roku szkolnego), zwalania ucznia z zajęć religii, zapewniając mu jednocześnie udział w zajęciach etyki).

4. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona".


ROZDZIAŁ IV

ZASADY KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA
§ 10

1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych, według skali określonej w rozdziale II § 6 pkt 1 oraz oceny zachowania według skali określonej w Regulaminie oceny zachowania stanowiącym załącznik do WSO.

2. Klasyfikacja śródroczna przeprowadzana jest raz w ciągu roku szkolnego w terminie
od 10 do 15 stycznia.

3. Klasyfikacja śródroczna i końcoworoczna w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia i ustaleniu jednej oceny klasyfikacyjnej oraz z zachowania. Zarówno ocena klasyfikacyjna, jak i ocena z zachowania, są ocenami opisowymi.

4. Klasyfikowanie końcoworoczne począwszy od kl IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustalenia ocen klasyfikacyjnych określonych w rozdziale II pkt 1 § 6 pkt. raz oceny z zachowania wg skali określonej w regulaminie oceny zachowania stanowiącym załącznik do WSO.

5.Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną z zachowania.

6. Na miesiąc przed semestralnym i końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele powiadamiają uczniów o przewidywanych ndst ocenach klasyfikacyjnych, które wpisują ołówkiem w dzienniku lekcyjnym i ocenę z zachowania, jeżeli jest naganna.

7.Wychowawcy klas są zobowiązani do zorganizowania spotkania z rodzicami na miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnym. Rodzice (prawni opiekunowie)uczniów zagrożonych oceną niedostateczną otrzymują wówczas informację w formie pisemnej, którą potwierdzają czytelnym podpisem.
Rodzic nieobecny na spotkaniu ze względów losowych ma obowiązek skontaktować się z wychowawcą w innym terminie, w ciągu trzech dni od daty spotkania klasowego. W przypadku nie stawienia się rodzica, wychowawca wysyła poczta pisemne zawiadomienie o przewidywanych ocenach niedostatecznych.

8. Na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele poszczególnych przedmiotów informują ucznia o pozostałych przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych oraz z wpisują ołówkiem w dzienniku lekcyjnym. Wychowawca klasy przedstawia w formie pisemnej( lista z ocenami ze sprawowania wywieszona w pokoju nauczycielskim) a po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ucznia wystawia ocenę z zachowania. Rodzic może uzyskać informację o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych bezpośrednio od wychowawcy klasy, kontaktując się z nim osobiście.

9.Uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie) mogą zgłośnić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, ze roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

10. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcoworoczna może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
§ 11

1. Oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania wychowawca klasy, po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy ocenianego ucznia.

2. Minimalna ilość ocen, z których można wystawić ocenę semestralną zależy od
specyfiki przedmiotu oraz tygodniowego przydziału godzin na przedmiot. Wynosi ona
odpowiednio:
• przy jednej godzinie lekcyjnej w tygodniu - trzy oceny,
• przy większej ilości godzin lekcyjnych w tygodniu - uczeń powinien być oceniany przynajmniej raz w miesiącu.

§ 12

1. Oceny klasyfikacyjne semestralne i końcoworoczne, począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, ustała się według następujące skali:
stopień celujący - 6
stopień bardzo dobry - 5
stopień dobry -4
stopień dostateczny - 3
stopień dopuszczający -2
stopień niedostateczny -1

2. Ustala się następujące kryteria stopni:

a) stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

• posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania na danym poziomie edukacyjnym, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,

• biegłe posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych z programu danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza dany poziom edukacyjny,

• osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu co najmniej regionalnym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia;


b) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

• opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania,

• sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w programie nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;

c) stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

• poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne bez pomocy nauczyciela;

d) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

• rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu
trudności z niewielką pomocą nauczyciela;

e) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

• ma braki w opanowaniu wiedzy i umiejętności z podstawy programowej, możliwe jest
jednak kontynuowanie nauki na wyższym poziomie kształcenia,

• rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne z pomocą nauczyciela;

f) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

• posiada braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiające kształcenie na
wyższym poziomie;

• nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań nawet o niewielkim stopniu trudności;

3. W ocenach cząstkowych dopuszcza się stosowanie plusów i minusów.

4. W klasach I- III podstawową formą oceniania osiągnięć ucznia powinny być wypowiedzi ustne i pisemne oraz wnioski wynikające z bieżącej obserwacji dziecka,

5. Ocenianie bieżące w klasach I - III przyjmuje formę opisową podsumowującą postępy ucznia czynione w każdym kolejnym miesiącu nauki.

6. W klasach I-III szkoły podstawowej ocena klasyfikacyjna jest ocena opisową.

§ 13

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
a. wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
b. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
c. dbałość o honor i tradycje szkoły;
d. dbałość o piękno mowy ojczystej;
e. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
f. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
g. okazywanie szacunku innym osobom.

2. Śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według skali określonej w statucie szkoły z zastrzeżeniem ust. 4 i 5a.

3. Roczna ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy Iv szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali:
a. wzorowe;
b. bardzo dobre;
c. dobre;
d. poprawne;
e. nieodpowiednie;
f. naganne,
z zastrzeżeniem ust. 5 i 5a.

4. W klasach I – III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.

5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

5a. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

6. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
a. oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
b. promocje do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem
ust. 7 i 8

7. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o nie promowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

8. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły, nie kończy szkoły.
§ 14

1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki na poziomie programowo wyższym, szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć szanse uzupełnienia braków.
§ 15

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2. Uczeń nie klasyfikowany z powodu nieobecności usprawiedliwionej może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3. Na prośbę ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionych lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na komisyjny egzamin klasyfikacyjny.

4. Egzamin klasyfikacyjny wyznacza się również uczniowi:
a) realizującemu na podstawie odrębnych przepisów indywidualny program lub tok nauki
b) ubiegającemu się o przyjęcie do klasy bezpośrednio wyższej niż wynika to z ostatniego świadectwa szkolnego ucznia,
c) w przypadku zmiany typu szkoły lub rodzaju zajęć edukacyjnych w takim wypadku dyrektor może zwolnić ucznia z obowiązku składania egzaminu klasyfikacyjnego z tych przedmiotów i zajęć obowiązkowych, w których nie ma różnic programowych a z których uczeń otrzymał na świadectwie szkolnym oceny co najmniej dopuszczające.
d) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkolą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

6. Uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkolą nie ustała się oceny zachowania.

7. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej z wyjątkiem plastyki, muzyki, techniki, informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zajęć praktycznych.

8. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w punkcie 2,3 i 4a przeprowadza nauczyciel właściwego przedmiotu w obecności innego nauczyciela danego przedmiotu lub przedmiotu pokrewnego.

9. Egzamin klasyfikacyjny, dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek
nauki poza szkoła, przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.

W skład komisji wchodzą:
• dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze -jako
przewodniczący komisji;
• nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla
odpowiedniej klasy.

10. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem spełniającym obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

11. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

12. Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

13. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:
skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

14. Protokoły z przeprowadzonych egzaminów klasyfikacyjnych dołącza się do arkusza ocen ucznia.

15. W przypadku nie klasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.

16. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danego przedmiotu celującą ocenę klasyfikacyjna końcoworoczną (semestralną).
§16

1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych — ostateczna, z zastrzeżeniem, ust.2 i §17.

2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 19 ust. 1 i § 17.

3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczne ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna z zastrzeżeniem § 17.

§ 17

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna klasyfikacyjna ocena zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
a) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustała roczną (semestralna) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustała roczną oceny klasyfikacyjną zachowania w drodze glosowania zwykłą większością głosów przypadku równej liczby głosów decyduje glos przewodniczącego komisji.

3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w p. 2, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

4. W skład komisji wchodzą:
1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne.
c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzących takie same zajęcia edukacyjne;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,
b) wychowawca klasy,
c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
d) pedagog,
e) psycholog,
f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
g) przedstawiciel rady rodziców.

5. Nauczyciel, o którym mowa w 4,1 b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający:
a) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
• skład komisji,
• termin sprawdzianu,
• zadania (pytania) sprawdzające,
• wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;
b) w przypadku. rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
• skład komisji,
• termin posiedzenia komisji,
• wynik głosowania,
• ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem;


Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8. Do protokołu., o którym mowa w p. 7a. dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w p. 2, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

10. W przypadku stwierdzenia, że ocena klasyfikacyjna z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisje, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia,. zgodnie z przepisami określonymi w p. 2 - 9. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

11. W przypadku szkoły podstawowej rada pedagogiczna uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia może jeden raz wciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne, zgodnie ze szkolnym planem naliczania, realizowane są w klasie programowo wyższej.

§18

1. Uczeń klasy I - III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z zastrzeżeniem podpunktu a:

a) ucznia klasy I - III szkoły podstawowej można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie tylko w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych opinią wydaną przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną, w tym publiczną poradnią specjalistyczną oraz w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.
2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał oceny klasyfikacyjne końcoworoczne wyższe od stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem §13 ust. 7 i 8 oraz §19 ust. 10.

3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

§ 19

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, technologii informacyjnej, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zajęć praktycznych.

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne -jako egzaminator,
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.

5. Nauczyciel, o którym mowa w punkcie 6 b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:
skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły, nie później jednak niż do końca września.

8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.


9. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż wciągu 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych

10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne SA zgodne ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
§ 20

1. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli na zakończenie semestru programowo najwyższego uzyskał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.
2. Uczeń kończy szkolę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

§ 21

1. W klasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian obejmujący wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego określonej w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, zwany dalej „sprawdzianem”.


1a. Sprawdzian składa się z dwóch części i obejmuje:

1) w części pierwszej – wiadomości i umiejętności z języka polskiego oraz z matematyki, w tym wykorzystanie wiadomości i umiejętności z tych przedmiotów w zadaniach osadzonych w kontekście historycznym lub przyrodniczym;

2) w części drugiej – wiadomości i umiejętności z języka obcego nowożytnego.


ROZDZIAŁ V
ZASADY PROWADZENIA DOKUMENTACJI SZKOLNEJ

§ 22

1. Indywidualne przygotowanie przedszkolne oraz indywidualne nauczanie organizuje się na czas określony, wskazany w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania, zwanych dalej „orzeczeniem”.

2. Dyrektor przedszkola lub szkoły, a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną – także osoba kierująca daną inną formą wychowania przedszkolnego, zwani dalej „dyrektorem”, ustalają – w uzgodnieniu z organem prowadzącym przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego lub szkołę – zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć odpowiednio indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania.

3. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego są prowadzone z dzieckiem przez:
1) jednego nauczyciela lub dwóch nauczycieli przedszkola,
2) jednego nauczyciela lub dwóch nauczycieli szkoły podstawowej,
3) jednego nauczyciela lub dwóch nauczycieli prowadzących zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego – którym dyrektor powierzy prowadzenie tych zajęć.

4. Zajęcia indywidualnego nauczania są prowadzone z uczniem przez jednego nauczyciela lub kilku nauczycieli szkoły, którym dyrektor szkoły powierzy prowadzenie tych zajęć, z tym że prowadzenie zajęć indywidualnego nauczania z uczniami klas I–III szkoły podstawowej powierza się jednemu nauczycielowi lub dwóm nauczycielom.

5. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub zajęć indywidualnego nauczania nauczycielowi zatrudnionemu w innych: przedszkolu, innej formie wychowania
przedszkolnego lub szkole.

6. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz zajęcia indywidualnego nauczania są prowadzone przez nauczyciela lub nauczycieli w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z dzieckiem lub uczniem.

7. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu dziecka lub ucznia, w szczególności w domu rodzinnym, placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, u rodziny zastępczej, w rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-
wychowawczej lub w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.3).

8. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz zajęcia indywidualnego nauczania dla dziecka lub ucznia, którego stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub szkoły, mogą być organizowane odpowiednio w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego lub szkole, jeżeli:

1) w orzeczeniu wskazano możliwość realizacji indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania w pomieszczeniu odpowiednio w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego lub szkole;

2) odpowiednio przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego lub szkoła dysponuje pomieszczeniem, w którym mogą odbywać się zajęcia dla tego dziecka lub ucznia.


9. W indywidualnym przygotowaniu przedszkolnym realizuje się treści wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka.

10. Dyrektor, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego, może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, stosownie do możliwości psychofizycznych dziecka oraz warunków w miejscu, w którym są organizowane zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego.

11. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, składa się w formie pisemnej. Wniosek zawiera uzasadnienie.

12. W indywidualnym nauczaniu realizuje się obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania danego typu i rodzaju szkoły, dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

13. Dyrektor szkoły, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania, może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania objętych obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków w miejscu, w którym są organizowane zajęcia indywidualnego nauczania.

14. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego realizowanych z dzieckiem wynosi od 4 do 6 godzin.

15. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego, o którym mowa w ust. 1, realizuje się w ciągu co najmniej 2 dni.

16. Dyrektor może ustalić tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego wyższy niż maksymalny wymiar określony w ust. 1 za zgodą organu prowadzącego przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego lub szkołę podstawową.

17. W przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia dziecka dyrektor może ustalić, na wniosek rodziców, tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego niższy niż minimalny wymiar określony w ust. 1.

18. W przypadku obniżenia wymiaru godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego, o którym mowa w ust. 4, należy uwzględnić konieczność realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego przez dziecko.

19. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanych z uczniem wynosi:
1) dla uczniów klas I–III szkoły podstawowej – od 6 do 8 godzin;
2) dla uczniów klas IV–VI szkoły podstawowej – od 8 do 10 godzin;

20. Do dnia 31 sierpnia 2016 r. indywidualne przygotowanie przedszkolne może być organizowane zgodnie z przepisami rozporządzenia także dla dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.
21. Przepisy rozporządzenia w zakresie dotyczącym organizowania indywidualnego przygotowania przedszkolnego dla dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w innych formach wychowania przedszkolnego stosuje się od dnia 1 września 2016 r.
§ 23

1. Przedszkole prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć przedszkola, w którym dokumentuje się przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi w danym roku szkolnym.

2. Do dziennika zajęć przedszkola wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona dzieci, daty i miejsca ich urodzenia, adresy zamieszkania dzieci, nazwiska i imiona rodziców oraz adresy ich zamieszkania, jeżeli są różne od adresu zamieszkania dziecka, adresy poczty elektronicznej rodziców i numery ich telefonów, jeżeli je posiadają, oraz tematy przeprowadzonych zajęć, a także godziny przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola. W dzienniku odnotowuje się obecność dzieci na zajęciach w danym dniu. Przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem, z zastrzeżeniem § 22 ust. 5.

3. Szkoła podstawowa prowadzi księgę ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązkowi szkolnemu zamieszkałych w obwodzie szkoły.

4. Do księgi ewidencji, o której mowa w ust. 1, wpisuje się:

1) według roku urodzenia: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL oraz adres zamieszkania dziecka, a także imiona i nazwiska rodziców oraz adresy ich zamieszkania, jeżeli są różne od adresu zamieszkania dziecka;


5. Szkoła prowadzi księgę uczniów.

1) Do księgi wpisuje się imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL oraz adres zamieszkania ucznia, imiona i nazwiska rodziców oraz adresy ich zamieszkania, jeżeli są różne od adresu zamieszkania ucznia, a także datę rozpoczęcia nauki w danej szkole oraz oddział, do którego ucznia przyjęto. W księdze uczniów odnotowuje się datę ukończenia szkoły albo datę i przyczynę opuszczenia szkoły przez ucznia.
2) Wpisów w księdze uczniów dokonuje się chronologicznie według dat rozpoczęcia nauki w danej szkole.


6. Szkoła prowadzi dla każdego oddziału dziennik lekcyjny, w którym dokumentuje się przebieg nauczania w danym roku szkolnym.

7. Do dziennika lekcyjnego wpisuje się w porządku alfabetycznym lub innym ustalonym przez dyrektora szkoły nazwiska i imiona uczniów albo słuchaczy, daty i miejsca urodzenia oraz adresy ich zamieszkania, imiona i nazwiska rodziców oraz adresy ich zamieszkania, jeżeli są różne od adresu zamieszkania ucznia albo słuchacza, adresy poczty elektronicznej rodziców i numery ich telefonów, jeżeli je posiadają, imiona i nazwiska nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne oraz tygodniowy plan zajęć edukacyjnych.

8. W dzienniku lekcyjnym prowadzonym przez szkołę dla dzieci i młodzieży odnotowuje się obecność uczniów na zajęciach edukacyjnych, a także liczbę godzin usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecności na tych zajęciach oraz wpisuje się tematy przeprowadzonych zajęć edukacyjnych, oceny bieżące, śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych uzyskane przez uczniów oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania. Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych nauczyciel potwierdza podpisem, z zastrzeżeniem § 22 ust. 5.

9. Śródroczne i roczne opisowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania uczniów klas I–III szkoły podstawowej oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, sporządzone komputerowo w postaci wydruku podpisanego przez wychowawcę klasy, można dołączyć
do dziennika lekcyjnego, co jest równoznaczne z wpisem do dziennika lekcyjnego.

10. Szkoła prowadzi dziennik zajęć w świetlicy, w którym dokumentuje się zajęcia prowadzone z uczniami w świetlicy w danym roku szkolnym, w tym zajęcia opieki świetlicowej, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia26 stycznia 1982 r. – dodatkowo odnotować, że przeprowadzenie zajęć stanowi realizację zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.

11. Do dziennika zajęć w świetlicy wpisuje się plan pracy świetlicy na dany rok szkolny, imiona i nazwiska uczniów korzystających ze świetlicy oraz oddział, do którego uczęszczają, a także tematy przeprowadzonych zajęć, oraz odnotowuje się obecność uczniów na poszczególnych godzinach zajęć. Przeprowadzenie zajęć wychowawca świetlicy potwierdza podpisem, z zastrzeżeniem § 22 ust. 5.

12. Przedszkole, szkoła i placówka prowadzą dzienniki innych zajęć niż zajęcia wpisywane odpowiednio do dziennika zajęć przedszkola, dziennika lekcyjnego, dziennika zajęć w świetlicy oraz dziennika zajęć, o którym mowa w § 12, jeżeli jest to uzasadnione koniecznością dokumentowania przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, w szczególności zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.

13. Do dziennika innych zajęć wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona odpowiednio dzieci, uczniów, słuchaczy lub wychowanków oraz oddział, do którego uczęszczają, adresy poczty elektronicznej rodziców i numery ich telefonów,jeżeli je posiadają, indywidualny program pracy z dzieckiem, uczniem, słuchaczem lub wychowankiem, a w przypadku zajęć grupowych – program pracy grupy, tygodniowy plan zajęć, daty i czas trwania oraz tematy przeprowadzonych zajęć, ocenę postępów i wnioski dotyczące dalszej pracy z dzieckiem, uczniem, słuchaczem lub wychowankiem oraz odnotowuje się obecność dzieci, uczniów, słuchaczy lub wychowanków na zajęciach. Przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem, z zastrzeżeniem § 22 ust. 5.

14. Przedszkole, szkoła i placówka, które organizują zespołowe lub indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, prowadzą odpowiednio dziennik zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla każdego zespołu albo dziennik indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla każdego uczestnika zajęć, w których dokumentuje się przebieg zajęć w danym roku szkolnym.
15. Do dzienników, o których mowa w ust. 1, wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona uczestników zajęć, daty i miejsca ich urodzenia, adresy zamieszkania uczestników zajęć, nazwiska i imiona rodziców oraz adresy ich zamieszkania, jeżeli są różne od adresu zamieszkania uczestnika zajęć, adresy poczty elektronicznej rodziców i numery ich
telefonów, jeżeli je posiadają, oraz odnotowuje się obecność uczestników zajęć na zajęciach, indywidualny program zajęć, a także opis przebiegu zajęć z każdym uczestnikiem zajęć.

16. W przypadku dzieci i młodzieży zakwalifikowanych do indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania, przedszkole i szkoła prowadzą odrębnie dla każdego ucznia odpowiednio dziennik indywidualnych zajęć albo dziennik indywidualnego nauczania.

17. Szkoła prowadzi dla każdego ucznia albo słuchacza przez okres jego nauki w danej szkole arkusz ocen ucznia albo słuchacza.


18. Wpisów w arkuszu ocen ucznia albo słuchacza dokonuje się na podstawie danych zawartych odpowiednio w księdze uczniów, księdze słuchaczy, dzienniku lekcyjnym, protokołach egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych, protokołach sprawdzianów wiadomości i umiejętności, protokołach z prac komisji powołanej w celu ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, protokołach zebrań rady pedagogicznej, informacji o wyniku sprawdzianu, o którym mowa w art. 9ust. 1 pkt 1 ustawy, informacji o wyniku egzaminu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy, albo o zwolnieniu odpowiednio ze sprawdzianu lub egzaminu przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, informacji o wyniku egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, a także innych dokumentach potwierdzających dane podlegające wpisowi. Nauczyciel wypełniający arkusz ocen ucznia albo słuchacza potwierdza podpisem zgodność wpisów z dokumentami, na podstawie
których ich dokonano.


19. Roczne opisowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz roczne oceny klasyfikacyjne zachowania uczniów klas I–III szkoły podstawowej oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, sporządzone komputerowo w postaci wydruku podpisanego przez wychowawcę klasy, można dołączyć do arkusza ocen ucznia, cojest równoznaczne z wpisem do arkusza ocen.

20. Podstawą wpisu o klasyfikowaniu, promowaniu lub ukończeniu przez ucznia albo słuchacza szkoły jest uchwała rady pedagogicznej, której datę wpisuje się do arkusza ocen ucznia albo słuchacza.
21. Arkusze ocen uczniów albo słuchaczy wypełnia się pismem komputerowym, maszynowym lub ręcznym, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy.

22. Przedszkole, szkoła i placówka gromadzi, w indywidualnej teczce, dla każdego dziecka, ucznia, słuchacza lub wychowanka objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną dokumentację badań i czynności uzupełniających prowadzonych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę, doradcę zawodowego, terapeutę pedagogicznego, lekarza
oraz innego specjalistę, a także inną dokumentację związaną z udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej.


ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 24

1. Wprowadzenie przez dyrektora szkoły dodatkowych zajęć edukacyjnych po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców do szkolnego planu nauczania oznaczą że uczęszczanie uczniów na te dodatkowe zajęcia jest obowiązkowe , jeżeli rodzic wyrazi pisemne życzenie na okres cyklu kształcenia.

2. Ocenianie uczniów z tych zajęć odbywa się na ogólnych zasadach, przy czym ocena końcoworoczna z tych zajęć nie ma wpływu ani na promocję, ani na ukończenie szkoły, ani na średnią ocen.

3. Końcoworoczną ocenę klasyfikacyjną z dodatkowych zajęć edukacyjnych wpisuje się w przeznaczonym do tego odpowiednim miejscu w arkuszu ocen i na świadectwie szkolnym.


4. Wychowanie do życia w rodzinie wprowadza się w klasach piątej i szóstej , po uprzednim wyrażeniu zgody przez rodziców do 20 czerwca każdego roku szkolnego.
§ 25

1. Propozycje zmian w WSO mogą wnieść do dyrektora szkoły:
a) rada pedagogiczna
b) rada rodziców
c) samorząd uczniowski

2. Zmiany WSO dokonywane są uchwałą rady pedagogicznej.

3. Załącznikami do WSO są:
a) Regulamin oceny zachowania
b) Karta oceny opisowej ucznia klas I - III
c) Przedmiotowe systemy oceniania
d) Wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów

4. Ewaluacja WSO
a) w tym celu powołany został zespół d/s. kształcenia, którego zadaniem jest dokonanie analizy rocznej.

b) sposoby ewaluacji:
• analiza wyników sprawdzianu klas VI;
• analiza losów absolwentów;
• analiza wyników nauczania

c) narzędzia ewaluacji:
• ankiety,
• sondaż,
• analiza dokumentów.
d) wyniki są zbierane, opracowane w formie raportu rocznego. 
 
DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wanda Bartosińska
nauczyciel dyplomowany
tel. 0604171456
e─mail: bartosinska@op.pl
e─mail: bartosinskaster@gmail.com


SEKRETARZ SZKOŁY

Jolanta Kicińska
sekretariat czynny
od poniedziałku do piątku
dla uczniów i rodziców
w godzinach 10.00-15.00
tel.043 822 25 25
fax. 043 822 25 25KIEROWNIK ŚWIETLICY

mgr Anna Lewandowska
nauczyciel dyplomowany"Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej"
i "Pracownie komputerowe dla szkół"


Szkoła posiada pracownię komputerową i czytelnię multimedialną,
którą otrzymała jako darowiznę
z MEN w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu SpołecznegoADRES SZKOŁY

ul. Szkolna 15
98 - 200 Sieradz
woj. łódzkie
tel. (0-43) 822-25-25
e-mail: spchmala@wp.pl

 
Reklama  
   
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=