#ad-1679 br { display: none; }
 
 
  Strona startowa
  Dziękujemy Przyjaciołom
  Programy ekologiczne
  Projekty edukacyjne
współfinansowane przez EFS
  ENGLISH TEACHING
  Zagraniczna mobilność edukacyjna nauczycieli
  Świetlica
  Sukcesy


Jesteś 123514 odwiedzający

Dziękujemy!
Świetlica
 
 
 
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WOJCIECHA JANCZAKA W CHARŁUPI MAŁEJ
 
 
 


 
 
I. Cele i zadania świetlicy szkolnej
         Głównym celem pracy świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej uczniom po zajęciach szkolnych oraz stworzenie im optymalnych warunków rozwoju.
Cele te zostaną osiągnięte poprzez:
1.     Stworzenie odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku,
2.     Dbanie o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie,
3.     Rozwijanie zainteresowań i zamiłowań,
4.     Propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu,
5.     Kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych,
6.     Wdrażanie zasad moralnego współżycia i współdziałania w grupie,
7.     Podnoszenie kultury życia codziennego,
8.     Organizowanie zespołowej nauki i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce,
9.     Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z różnymi sytuacjami trudnymi
i problemowymi.
10.                       Organizowanie gier i zabaw ruchowych.
 
 
II. Założenia organizacyjne
1.     Świetlica jest czynna  w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne w szkole w godzinach: 11.30-15.30 od poniedziałku do czwartku i od 10.30 do 15.30 w piątki
2.     Zakres zajęć świetlicy szkolnej w dni, w których nie odbywają się zajęcia dydaktyczne, określa dyrektor.
3.     Dni i godziny pracy świetlicy szkolnej są dostosowane do potrzeb środowiska - wynikają z godzin kończenia pracy przez rodziców uczniów; mogą w razie potrzeby ulegać zmianie.
4.     Rodzice są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy szkolnej  i punktualnego odbierania swoich dzieci po skończonych zajęciach.
5.     W razie nieprzestrzegania ustaleń zawartych w   pkt. 4 przez   rodziców, ich dzieci zostaną skreślone z listy uczniów uczęszczających na świetlicę.
6.     Liczba wychowanków w grupie nie powinna przekraczać 25 osób.
7.    Uczniowie dojeżdżający szkolnym autobusem mają obowiązek uczestniczenia w zajęciach świetlicy po zakończeniu zajęć do czasu odjazdu autobusu szkolnego.
8.     Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie naszej szkoły, w następującej kolejności:
·        uczniowie dojeżdżający,
·        dzieci, których rodzice pracują,
·        dzieci z oddziału przedszkolnego (tak zwanego zerówką)
·        dzieci z klas 1-3,
·        dzieci z klas 4-6,
9.       Opieką zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy przez dyrekcję szkoły z powodu nieobecności nauczyciela. 
9.    Kwalifikowania i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się    wyłącznie na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców lub prawnych    opiekunów dziecka na kwestionariuszu zgłoszenia dziecka do świetlicy.
11.                          Fundusze na działalność świetlicy pochodzą ze środków finansowych  szkoły i wpłat rodziców ( 1 zł na miesiąc).
12.                          Wpłaty rodziców przeznaczone są m. in. na doposażenie świetlicy,  zakup materiałów eksploatacyjnych do zajęć ( gry, zabawki, materiały plastyczne).
13.                          W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem wiążącą    decyzję podejmuje dyrektor szkoły.
 
 
 
III. Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej
1.          Świetlica realizuje swoje zadania wg rocznego planu pracy opiekuńczo – wychowawczej świetlicy układanego przez wychowawców na dany rok szkolny.
2.          Nadzór nad świetlicą sprawuje dyrektor szkoły lub nauczyciel przez niego upoważniony.
3.          Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niego same po lekcjach.
4.          Wychowawcy świetlicy prowadzą rejestr obecności dziecka w świetlicy.
5.          Rodzice/prawni opiekunowie bądź też osoby upoważnione przez rodziców odbierają dzieci z klas O-III ze świetlicy szkolnej. Dzieci z klas IV-VI mieszkający w Charłupi Małej mogą samodzielnie wracać do domu po skończonych zajęciach. W przypadku dzieci dojeżdżających po zajęciach autobusem do domu rodzice bądź też osoby upoważnione przez rodziców czekają na nie na przystanku autobusowym (dzieci z klas O-III)
6.          Dzieci z tak zwanych „zerówek” są objęte szczególną opieką. Po ostatnich zajęciach nauczyciel przyprowadza je na świetlicę przekazując tym samym nauczycielom-wychowawcom świetlicy.
7.          Dzieci z tak zwanych „zerówek” pozostają na świetlicy podczas przerw śródlekcyjnych.
8.          Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez dziecko muszą być przekazane do wychowawcy świetlicy na datowanym  i podpisanym przez rodziców piśmie. W przypadku braku pisemnej informacji od rodziców dziecko nie będzie mogło opuścić świetlicy.
9.      Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się do nauczyciela świetlicy.
10.           Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym nawet krótkotrwałym oddaleniu się.
11.           Dzieci mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy.
W przypadku zniszczenia przez dziecko mienia świetlicy rodzice (opiekunowie) ponoszą koszty naprawy.
12.           W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, MP3 oraz innych przedmiotów przyniesionych z domu.
13.           Za zaginione telefony, MP3 i inne urządzenia techniczne oraz zabawki przyniesione z domu świetlica nie ponosi odpowiedzialności.
14.           Rodzic nie ma możliwości telefonicznego polecenia dziecku samodzielnego powrotu do domu.
15.           Dziecko ze świetlicy mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez nich opiekunowie, których dane są wpisane do karty zgłoszenia dziecka do świetlicy.
16.           W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez osobę, której danych rodzic nie umieścił w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy, jeśli osoba ta ma pisemne upoważnienie od rodziców/opiekunów prawnych dziecka i na potwierdzenie odbioru ucznia wypełni odpowiednie oświadczenie.
17.           Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy o odbiorze dziecka ze świetlicy.
 
18.           Dzieci uczęszczające na zajęcia do świetlicy szkolnej nie mogą być odbierane przez osoby niepełnoletnie .
19.           Wychowawcy świetlicy nie odpowiadają za dziecko, które samodzielnie opuściło teren szkoły w czasie kiedy powinno przebywać w świetlicy szkolnej.
20.           Uczeń sprawiający trudności wychowawcze może być usunięty z listy uczestników świetlicy. Wniosek o usunięcie dziecka ze świetlicy przedstawia wychowawca świetlicy na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Rada podejmuje stosowną uchwałę. Od decyzji Rady Pedagogicznej nie ma odwołania. Rodzice dziecka karnie usuniętego ze świetlicy mogą po raz kolejny starać się o umieszczenie dziecka w świetlicy dopiero w następnym roku szkolnym.
21.           Wychowawca klasy wystawiając ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego uwzględnia opinię wychowawcy świetlicy na temat każdego dziecka uczęszczającego do świetlicy.
22.           Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu lub na boisku szkolnym.
23.           Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego rodzic postanowi wypisać dziecko ze świetlicy, powinien fakt ten zgłosić nauczycielowi świetlicy.
24.           Wychowawca świetlicy ma obowiązek niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły o problemach zaistniałych podczas zajęć w szkolnej świetlicy.
25.           Obowiązkiem rodziców lub prawnych opiekunów jest przestrzeganie godzin pracy świetlicy i punktualnego odbierania dzieci po skończonych zajęciach
26.           W przypadku ponownego spóźnienia się opiekunów po wychowanka, zostanie on skreślony z listy.
27.           W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice zapoznają się i akceptują Regulamin Świetlicy.
 
 
 
 
 IV. Zadania nauczycieli-wychowawców świetlicy
1.     Organizowanie wychowankom pomocy w nauce.
2.     Przeprowadzenie codziennych zajęć tematycznych.
3.     Organizowanie gier i zabaw ruchowych.
4.     Organizowanie wycieczek i spacerów.
5.     Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.
6.     Kształtowanie nawyków higieny i czystości.
7.     Rozwijanie samodzielności i społecznej aktywności.
8.     Współpraca z rodzicami, wychowawcami, pedagogiem szkolnym.
        
 
 
V. Prawa i obowiązki uczestników zajęć świetlicowych.
 
 
Wychowanek ma prawo do:
1. właściwie zorganizowanej opieki,,
2.     swobodnego wyrażania myśli i przekonań,
3.     opieki wychowawczej,
4.     poszanowania godności osobistej,
5.     ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną.
 
Wychowanek jest zobowiązany do:
1.     Przestrzegania regulaminu świetlicy,
2.     Przestrzegania zasad współżycia w grupie,
3.     Współpracy w procesie wychowania,
4.     Pomagania słabszym,
5.     Dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w świetlicy,
6.     Ponoszenie odpowiedzialności za własne postępowanie,
7.     Informować każdorazowo nauczyciela-wychowawcę świetlicy o swoim wyjściu.
 
 
 
 
 
VI. Kary i nagrody wobec wychowanków
Nagrody:
         Każdy uczestnik zajęć świetlicowych może otrzymać nagrodę: za udział w konkursach, dobre zachowanie, przestrzeganie regulaminu, kulturę osobistą w postaci:
         1. pochwały ustnej,
         2. pochwały na piśmie do rodziców i wychowawcy klasy, 
         3. dyplomu,
4. nagrody
 
 
Kary:
 Za nieprzestrzeganie zasad dobrego wychowania, naruszanie regulaminu, dla uczestnika świetlicy przewidziane są następujące kary:
         1. upomnienie ustne,
         2. ostrzeżenie w obecności grupy,
         3. pisemne powiadomienie rodziców i wychowawcy klasy o złym zachowaniu,
         4. wnioskowanie o obniżenie oceny zachowania. 
 
 
 
 
VII. Dokumentacja świetlicy
W świetlicy szkolnej prowadzona jest następująca dokumentacja:
1.     Kwestionariusze zgłoszeń o przyjęciu dziecka do świetlicy z aktualnymi    danymi w celu komunikowania się w razie konieczności z rodziną dziecka,
2.     Regulamin świetlicy szkolnej,
3.     Roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej,
4.     Dzienniki zajęć.
 
 
 
VIII. Pracownicy świetlicy
 
 
Ø        Pracownikami świetlicy są: kierownik świetlicy i nauczyciele świetlicy
Ø        Kierownik świetlicy podlega dyrektorowi szkoły.
           Kierownikowi świetlicy bezpośrednio podlegają nauczyciele świetlicy.
           Dyrektor szkoły określa zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności kierownika świetlicy i nauczycieli świetlicy
 
 
Przyjęto do realizacji na RP dnia 29 sierpnia 2014r.
 
 
 
 


REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIADÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. WOJCIECHA JANCZAKA W CHARŁUPI MAŁEJ

  1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej dla uczniów oraz pracowników szkoły.

2.      Należność – wpłatę za korzystanie z wyżywienia należy uiścić do 10 dnia każdego miesiąca.

  1. Wpłaty należy dokonywać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku.

4.        Dzienna stawka za obiad wynosi: 2,50 zł

5.      Uczeń, który w terminie nie ureguluje zaległości za obiad automatycznie w dniu następnym zostaje skreślony z listy obiadowej.

  1. Nieobecność dziecka na obiadach (choroba, wycieczka szkolna, sanatorium itp.) należy zgłosić pisemnie w sekretariacie szkoły do godziny 10.00  lub mailowo na adres obiadyodpisy@op.pl   do godziny 8.00.
  2. W związku z w/w nieobecnością dziecka na obiadach będą dokonywane odpisy. Natomiast nie zgłoszenie tego faktu w terminie będzie wiązało się z zapłatą całej należnej kwoty za dany miesiąc i  brakiem odpisów.
  3. Jeżeli osoba korzystająca z obiadów rezygnuje z nich od następnego miesiąca jest zobowiązana zgłosić to w ostatnim dniu miesiąca, w którym korzysta z obiadów w sekretariacie szkoły w formie pisemnej, wówczas nie będzie wpisana na kolejny miesiąc.

9.       Posiłki wydawane są w następujących godzinach:

Ø  11.30 klasy I, II, III

Ø  11.45 klasy „O”

Ø  12.00 przedszkole

Ø  12.30 klasy IV, V, VI

11.  Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniu stołówki osobom nie spożywającym posiłków, w tym również rodzicom uczniów.

12. Z posiłków można korzystać wyłącznie w stołówce – szkoła nie prowadzi sprzedaży na wynos.

13. Uczniowie korzystający ze stołówki zobowiązani są do pozostawienia kurtek i tornistrów poza stołówką.

14. W stołówce należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny związanych ze spożywaniem posiłków.

15. Przed okienkiem, w którym wydaje się obiady, obowiązuje kolejka w jednym szeregu.

16. Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odstawić do wyznaczonego okienka.

17. Podczas spożywania obiadu nie należy prowadzić głośnych rozmów, biegać po stołówce lub prezentować innych niestosownych zachowań.

18. W stołówce obowiązuje zakaz żucia gumy.

19. Wszyscy korzystający ze stołówki szkolnej powinni dbać o ład i porządek na niej.

20.  Na tablicy ogłoszeń wywieszony jest aktualny jadłospis na dany tydzień.

21. Odpisy drogą mailową powinny zawierać następujące informacje:


ODPIS Z OBIADÓW

imię i nazwisko dziecka-

klasa-

daty odpisów-

imię i nazwisko osoby zgłaszającej-

Proszę pamiętać, że maile z odpisami należy wysyłać do godziny 8.00, tak aby odpis mógł  być zrobiony na dzień następny. W przypadku otrzymania  od Państwa wiadomości po godzinie 8.00, odpisy będą robione dopiero od  trzeciego dnia nieobecności dziecka. Proszę o wysyłanie maili ze swoich skrzynek pocztowych, gdyż będą Państwo otrzymywali na nie informację potwierdzającą otrzymanie wiadomości wysłanej przez Państwa. Odpisy w formie pisemnej  należy składać w sekretariacie szkoły do godziny 10.00, tak aby odpis mógł być zrobiony na dzień następny. W przypadku złożenia przez Państwa informacji w sekretariacie po godzinie 10.00, odpis będzie zrobiony od trzeciego dnia nieobecności dziecka. Zgłoszenia dokonywane drogą ustną osobom trzecim nie będą respektowane, podobnie jak  telefony w tej sprawie.   

kierownik świetlicy :

 

mgr Anna Lewandowska


 
   
Reklama  
   
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=