#ad-a87f br { display: none; }
 
 
  Strona startowa
  Szkoła o sobie
  Nasz Orlik
  Dziennik elektroniczny
  Zajęcia dodatkowe
  Dla rodziców
  Dziękujemy Przyjaciołom
  Programy ekologiczne
  Projekt dla przedszkola
  Projekty edukacyjne
współfinansowane przez EFS
  => "Równym krokiem przez edukację"
  => Projekt Edukacyjny Pokonam Cię...
  => " Tu jest moje miejsce" - regionalizm
  => "Z Plastyką za Pan Brat"
  => "W kręgu muzyki i poezji","Od słuchowiska do teatru" - zespół Didymos
  => Wyjazdy w ramach projektu
  => " Ze sportem za pan brat" - zajęcia sportowe
  => Gminna prezentacja projektu "Wszystko zaczyna się od marzeń"
  => Projekt kl. I-III
  ENGLISH TEACHING
  Zagraniczna mobilność edukacyjna nauczycieli
  Erasmus
  Rada Rodziców
  Świetlica
  Sukcesy
  Księga gości
  Galeria
  Kronika szkoły


Jesteś 115912 odwiedzający

Dziękujemy!
"Równym krokiem przez edukację"

RAPORT

z realizacji projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III szkół

podstawowych w Gminie Sieradz ” realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnychświadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji
oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych -
w okresie od sierpnia 2012 do czerwca 2013r.

1. Celem ewaluacji projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Sieradz” zwanego dalej Projekt jest wyrównanie szans edukacyjnych
poprzez indywidualizację procesu kształcenia uczniów klas I-III w Szkołach Podstawowych w Dąbrowie Wielkiej, Charłupi Małej, Rzechcie, Kłocku, Chojnem prowadzonych przez Gminę Sieradz. W projekcie wyznaczono 1 cel główny, oraz 5 celów szczegółowych.
2. Realizacja Projektu podzielona została na 2 etapy obejmujące I semestr roku szkolnego
2012/2013 i I oraz II semestr roku szkolnego 2012/2013.
3. W okresie od sierpnia 2013 r.  zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Wójta Gminy Sieradz  Dyrektorzy Szkół dokonali rekrutacji uczniów do poszczególnych zajęć pozalekcyjnych .
W w/w zarządzeniu określono także zasady archiwizacji dokumentacji projektu i ochronydanych osobowych.

 

Tabela Nr 1.

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu.

Szkoła

Rok szkolny 2012/2013

Liczba

grup

godzin

dzieci

Szkoła Podstawowa w Charłupi Małej

1

30

4

Szkoła Podstawowa w Chojnem

3

78

8

Szkoła Podstawowa w Rzechcie

2

60

8

Szkoła Podstawowa w Kłocku

3

90

12

Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Wielkiej

3

90

12

Razem

12

348

44

Tabela Nr 2.

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.

Szkoła

Rok szkolny 2012/2013

Liczba

grup

godzin

dzieci

Szkoła Podstawowa w Charłupi Małej

2

60

8

Szkoła Podstawowa w Chojnem

2

60

8

Szkoła Podstawowa w Rzechcie

2

60

7

Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Wielkiej

3

90

12

Razem

9

270

35

 Tabela Nr 3.

Zajęcia logopedyczne.

Szkoła

Rok szkolny 2012/2013

Liczba

grup

godzin

dzieci

Szkoła Podstawowa w Charłupi Małej

2

48

4

Szkoła Podstawowa w Chojnem

3

108

12

Szkoła Podstawowa w Rzechcie

1

18

4

Szkoła Podstawowa w Kłocku

1

18

4

Razem

7

192

24

 Tabela Nr 4.

Zajęcia korekcyjno kompensacyjne z elementami rytmiki.

Szkoła

Rok szkolny 2012/2013

Liczba

grup

godzin

dzieci

Szkoła Podstawowa w Charłupi Małej

3

78

8

Szkoła Podstawowa w Chojnem

3

78

8

Szkoła Podstawowa w Rzechcie

1

30

4

Szkoła Podstawowa w Kłocku

1

18

4

Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Wielkiej

3

78

8

Razem

11

282

32

 Tabela Nr 5.

Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne.

Szkoła

Rok szkolny 2012/2013

Liczba

grup

godzin

dzieci

Szkoła Podstawowa w Chojnem

1

30

4

Razem

1

30

4

 Tabela Nr 6.

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych.

Szkoła

Rok szkolny 2012/2013

Liczba

grup

godzin

dzieci

Szkoła Podstawowa w Charłupi Małej

2

60

10

Szkoła Podstawowa w Chojnem

1

30

4

Szkoła Podstawowa w Rzechcie

1

30

6

Szkoła Podstawowa w Kłocku

1

30

8

Razem

5

150

28

 Tabela Nr 7.

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie języka angielskiego.

Szkoła

Rok szkolny 2012/2013

Liczba

grup

godzin

dzieci

Szkoła Podstawowa w Charłupi Małej

1

30

8

Szkoła Podstawowa w Rzechcie

1

30

3

Szkoła Podstawowa w Kłocku

2

60

12

Razem

4

120

23

Razem liczba grup objęta wsparciem: 49
Liczba uczniów objęta wsparciem: 190
Liczba przeprowadzonych godzin zajęć:1392 h

 
Liczba przeprowadzonych godzin zajęć:1392 h

4. Nauczyciele prowadzili zajęcia w ramach art.42 Karty Nauczyciela, przyjęte zostały harmonogramy zajęć i stworzone programy zajęć. Realizatorzy zajęć dokonali wstępnej diagnozy potrzeb edukacyjnych uczniów. Ciężar nadzoru pedagogicznego nad zajęciami spoczywał na dyrektorach szkół, posiadających ustawowe uprawnienia.
5. Wyniki naboru omówiono na spotkaniu Grupy Monitoringowej Projektu.
6. Do 10 czerwca 2013r. realizatorzy zadań Projektu przedstawili sprawozdania końcowe z
realizacji programu zajęć i uzyskanych rezultatów, oraz dzienniki zajęć stanowiące dowód
odbycia zajęć. Dokumentacja Projektu miała wymagane oznaczenie informujące o jego
sfinansowaniu ,że środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach Priorytetu IX
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie
oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o
utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
7. Realizacja Projektu była promowana na stronie internetowej Gminy Sieradz i na stronach internetowych poszczególnych szkół oraz poprzez portale internetowe. Ponadto o projekcie poinformowano społeczeństwo gminy w formie wywieszek umieszczonych na drzwiach wejściowych do budynku Gminy Sieradz, tablicy ogłoszeń Wydziału Oświaty i drzwiach wejściowych oraz tablicach ogłoszeniowych szkół.
Innym miejscem promocji były strony internetowe szkół ,których uczniowie biorą udział w
zadaniach projektu. O projekcie i źródle jego finansowania rodzice uczniów pozyskali
wiadomość w trakcie wypełniania dokumentów –deklaracji udziału ich dzieci do
poszczególnych zajęć.
8. W m- cu czerwcu 2013r. dokonano oceny stanu realizacji Projektu na podstawie
sprawozdania końcowych z realizacji programu zajęć i uzyskanych rezultatów oraz
oświadczeń poszczególnych dyrektorów szkół w trakcie narady dyrektorowa z udziałem
pozostałych członków Grupy Monitoringu Projektu bezpośrednio nadzorujących zajęcia.
Uznaje się, że założone cele projektu odpowiadają zdefiniowanym problemom i faktycznym
potrzebom uczniów uczestniczących w projekcie. Na podstawie diagnozy wstępnej
dokonanej przed rozpoczęciem zajęć przez ich realizatorów potwierdziły się ustalenia
stanowiące założenia projektu o potrzebie wyrównywania braków edukacyjnych i
eliminowaniu wad postawy i mowy, a także stworzenia oferty zajęć dla uczniów szczególnie
uzdolnionych. Sprawozdania końcowe z realizacji zajęć stwierdzają, że:
- u 44 dzieci zaobserwowano poprawę kształcenia w zakresie języka polskiego;
- u 35 dzieci zaobserwowano poprawę kształcenia w zakresie matematyki;
- u 24 dzieci zaobserwowano poprawę w zakresie zaburzeń mowy;
- u 32 dzieci załagodzono, lub zminimalizowano wady postawy;
- u 4 dzieci zostało objętych pomocą psychologiczną;
- u 51 uczniów uzdolnionych uzyskało postępy w nauce
co potwierdza celowość realizacji Projektu ,w którym u większości uczniów zauważono
zwiększoną aktywność szkolną. Projekt pozwolił na podniesienie jakości pracy nauczycieli
i niewątpliwie zwiększył liczbę dzieci ,które z większym zasobem wiedzy przeszły do klas
programowo wyższych. Uczniowie uwierzyli w swoje możliwości i przyszłości zapewnie
łatwiej będą uzyskiwać sukcesy. Uzyskane efekty wparcia uczniów w ramach Projektu i
poniesione w tym zakresie nakłady finansowe w czasie objętym projektem w kwocie
149 760,53 zł wskazują na efektywność działania.
W projekcie przewidywano w projekcie weźmie udział 182 uczniów w zajęciach 47 grupach
zajęciowych. Sprawozdania z realizacji zajęć wykazały, iż odbyły się wszystkie zaplanowane
zajęcia, w których uczestniczyło 190 uczniów, w 49 grupach, co wskazuje na skuteczność rekrutacji i
potwierdza przyjęte w projekcie założenia co do liczby beneficjentów. W związku z tym ,że po przeprowadzeniu przetargu pozostała kwota 9663, 83 zł. koordynator projektu zwrócił się do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi o możliwość wykorzystania tej kwoty na zakup pomocy dydaktycznych, a tym samym zwiększenie ilości godzin na dodatkowe zajęcia. W SP w Charłupi Małej zwiększono o 1 godzinę zajęcia z logopedii i o 1 godzinę zajęcia korekcyjno – kompensacyjne połączone z muzyczno – rytmicznymi, w SP w Rzechcie zwiększono o 1 godzinę zajęć logopedycznych, w SP w Kłocku zwiększymy o 1 godzinę zwiększymy o 1 godzinę zajęcia z logopedii , w SP w Dąbrowie Wielkiej zwiększymy o 1 godzinę zajęcia korekcyjno – kompensacyjne połączone z muzyczno – rytmicznymi, w SP w Chojnem zwiększymy o 1 godzinę zajęcia z logopedii i o 1 godzinę zajęcia korekcyjno – kompensacyjne połączone z muzyczno – rytmicznymi, o 1 godzinę zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu lub pisaniu, w tym także zagrożonych dysleksją.

Zwiększenie stanu wyposażenia szkół w środki dydaktyczne dla jakości realizacji zajęć
projektu -co było celem szczegółowym Projektu - ma swoje oddziaływanie na nauczycieli nie
uczestniczących w projekcie oraz uczniów. Umiejętność korzystania z tych środków
dydaktycznychprzez nauczycieli i uczniów uczestniczących w Projekcie zachęciła innych
nauczycieli i uczniów do korzystania z nich .
Dokonując wstępnej oceny trwałości efektów Projektu po realizacji jego I i II etapu stwierdzono,
że istnieją przesłanki (poprawa umiejętności uczenia się i zwiększenie wiedzy, a także
osłabienie deficytów psychofizycznych utrudniających funkcjonowanie i uczenie się,
zwiększenie zainteresowanie w uzyskiwaniu dobrych wyników nauki przez uczniów i ich
rodziców ) , iż rezultaty projektu będą trwać po jego zakończeniu, co pozwoli na uzyskanie
przez uczniów dobrych wyników z egzaminów zewnętrznych.
9. Wnioski: Zaletą Projektu jest zwiększenie zindywidualizowanych zajęć ukierunkowanych na
posiadających braki edukacyjne(lub problemy psychofizyczne) uczniów aktywnych, chcących
uczestniczyć w Projekcie u których oprócz postępów w uczeniu się po realizacji zajęć
zwiększa się pewność siebie i wiarę w uzyskiwaniu sukcesów edukacyjnych. Projekt
przewiduje możliwość wspomagania ucznia wielokierunkowego i aktywizuje w działaniu na
rzecz swojego dziecka jego rodziców. W trakcie realizacji prowadzący zajęcia w dużo
mniejszych grupach niż oddział klasowy może w sposób bardziej dokładny rozpoznawać
tempo przyswajania wiedzy (efekty osłabiania wad)dostosowują formy zajęć oraz zmieniając
czas ich realizacji. Przy indywidualnym podejściu do każdego ucznia z osobna uczniowie nie
funkcjonują w odosobnieniu i współpracują z innymi uczniami. Inną zaletą projektu jest
kształtowanie u realizatorów, na ogół nauczycieli szkół w których zajęcia się odbywają
nawyku rozpoznania zindywidualizowanych problemów uczniów i ich zmieniających się -
czasami z dnia na dzień z uwagi na uwarunkowania środowiskowe - możliwości
edukacyjnych.
10. Rekomendacje:
Zobowiązać dyrektorów szkół do analizy
bieżących postępów uczniów ,którzy zakończyli uczestnictwo w projekcie w celu oceniania
trwałości projektu.
„Równym krokiem przez edukację””
W pierwszy i drugim semestrze roku szkolnego 2012/2013 kontynuowano zajęcia w ramach projektu ,,Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieradz”.
:
1.Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu
w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji prowadzone były przez:
Każda z grup spotykała się raz w tygodniu. W ramach zajęć w usprawniano technikę czytania i pisania oraz rozumowania tekstów. Szczególny nacisk położono na wykonywanie ćwiczeń ortograficznych. Dzieci ćwiczyły gramatykę j. polskiego, usprawniały sprawność manualną , grafomotoryczną i analizę wzrokowo-słuchową oraz uczestniczyły w wielu grach i zabawach dydaktycznych mających na celu niwelowanie dysfunkcji rozwojowych będących przyczyną niepowodzeń szkolnych. Realizując treści programowe uwzględniano potrzeby uczniów, zapewniono im poczucie bezpieczeństwa i pełną opiekę wychowawczą. Stosowano wyłącznie pozytywne wzmocnienia motywując uczniów do dalszej pracy. Wykorzystywane metody, formy oraz środki dydaktyczne były dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci. Realizacja programu oparta była na bezwzględnej akceptacji i indywidualizacji. Praca z dziećmi na zajęciach przyniosła oczekiwane efekty. Każde dziecko odniosło sukces na miarę swoich możliwości.
2.Zajęcia dla dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki prowadzone były przez:
Głównym celem pracy z dziećmi był rozwój oraz korekta zaburzonych procesów poznawczych, rekonstrukcja wiadomości i umiejętności, kształtowanie i utrwalanie podstawowych pojęć arytmetycznych. Metody pracy na zajęciach zostały dostosowane do konkretnych potrzeb uczniów. W trakcie zajęć skupiano się na utrwalaniu i doskonaleniu wiadomości z edukacji matematycznej. Praca z dziećmi należącymi do danej grupy polegała na treningu rozumowania, zabawach i grach logicznych, ćwiczeniu orientacji przestrzennej, dodawaniu, odejmowaniu(do10,30,100),mnożeniu i dzieleniu(30,100), rozwiązywaniu i układaniu zadań tekstowych. Dzieci uczęszczały na zajęcia bardzo chętnie, brały w nich aktywny udział i osiągnęły sukces na miarę swoich możliwości.
3.Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy .
Głównym celem zajęć było modyfikowanie zachowania werbalnego-nauka poprawnej mowy szeregu(sz, rz, cz, dż, s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, r).W czasie zajęć dzieci wykonywały ćwiczenia oddechowe, artykulacyjne, fonetyczne, logorytmiczne, kształtujące słuch fonematyczny i wspierające motorykę narządów artykulacyjnych. Dzieci bardzo chętnie i systematycznie uczestniczyły w zajęciach. Praca przyniosła oczekiwane efekty. Widać ogromne postępy w artykulacji poszczególnych głosek, co rzutuje na poprawność mowy i pisowni.
4. Zajęcia korekcyjno kompensacyjne z elementami rytmiki.
Celem nadrzędnym zajęć było niwelowanie wad postawy. Ćwiczenia korekcyjne wzbogacano lekcjami poglądowymi z wykorzystaniem środków dydaktycznych. Na każdych zajęciach dzieci uczone były zasad zdrowego i higienicznego trybu życia. U dzieci wyrabiano nawyk utrzymywania prawidłowej postawy ciała poprzez ćwiczenia, odpowiednie pogadanki, gry i zabawy korekcyjne. Dzieci otrzymały także indywidualne zestawy ćwiczeń do pracy w domu. Zajęcia przyniosły oczekiwane efekty.

5. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematycznych.
Zajęcia te miały na celu rozwijanie zainteresowań matematycznych, pogłębianie wiedzy matematycznej, rozwijanie wyobraźni ucznia, umiejętności twórczego i logicznego myślenia, stymulowanie rozwoju uczniów, rozbudzanie ciekawości matematycznej oraz przygotowanie uczniów do udziału w konkursach matematycznych. Dzieci w ramach zajęć doskonaliły technikę liczenia, opanowały rzymski system liczenia, ułamki zwykłe i dziesiętne, wyrażenia dwumianowane. Rozwiązywały zadania tekstowe i przykładowe ,,Kangurki”. Poznały wybrane pojęcia z geometrii. Nazywały i mierzyły kąty. Obliczały obwody i pola poznanych figur geometrycznych oraz grały w gry matematyczne i logiczne. Układały mozaiki matematyczne. Zajęcia dostarczyły dzieciom wiele radości i zadowolenia. Ugruntowały i rozszerzyły ich wiedzę matematyczną. Sprawiły, że przekonały się o ważności i celowości pracy zespołowej, a sama działalność matematyczna dostarczyła im wiele satysfakcji. Efekty dodatkowych zajęć uwidoczniły się w stosunku dzieci do matematyki. Sprawiły także, że dzieci te wyróżniały się swoją wiedzą na tle klasy. Wysokie efekty udziału w zajęciach uwidoczniły się w, osiągniętych przez kilkoro z nich, wynikach konkursów matematycznych.
6. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk przyrodniczych.
Nadrzędnym celem zajęć było pogłębianie wiadomości, umiejętności oraz postaw uczniów w zakresie wiedzy przyrodniczej oraz stymulowanie rozwoju uczniów uzdolnionych przyrodniczo. Większość zajęć odbyła się w terenie. Dzieci poznały, rośliny zielne i ich miejsce w łańcuchu pokarmowym, warstwową budowę lasu, mapę naszej ojczyzny, wybrane parki narodowe, budowę mikroskopu, poznały również drzewa w lesie i nauczyły się je rozpoznawać. Nauczyły się także wykonywać preparaty mikroskopowe i prowadzić obserwacje mikroskopowe. Przekonały się , że w internecie można znaleźć wiele interesujących gier, krzyżówek i quizów przyrodniczych, oglądały filmy przyrodnicze i eksperymentowały. Wielką frajdę miały dzieci na zajęciach z kompasem. Zajęcia dostarczyły dzieciom wiele radości i zadowolenia, a wyjazdy niesamowitych przeżyć. Dzieci z niecierpliwością oczekiwały na następne spotkania. Wzrost ich zainteresowania przyrodą uwidocznił się szczególnie w tematyce czytanych przez nie książek i tematyce rozmów oraz oglądanych przez nie filmów. Dzieci te wyróżniają się swoją wiedzą przyrodniczą na tle klas, co zauważają nauczyciele, koledzy i rodzice.


 
 
DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wanda Bartosińska
nauczyciel dyplomowany
tel. 0604171456
e─mail: bartosinska@op.pl
e─mail: bartosinskaster@gmail.com


SEKRETARZ SZKOŁY

Jolanta Kicińska
sekretariat czynny
od poniedziałku do piątku
dla uczniów i rodziców
w godzinach 10.00-15.00
tel.043 822 25 25
fax. 043 822 25 25KIEROWNIK ŚWIETLICY

mgr Anna Lewandowska
nauczyciel dyplomowany"Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej"
i "Pracownie komputerowe dla szkół"


Szkoła posiada pracownię komputerową i czytelnię multimedialną,
którą otrzymała jako darowiznę
z MEN w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu SpołecznegoADRES SZKOŁY

ul. Szkolna 15
98 - 200 Sieradz
woj. łódzkie
tel. (0-43) 822-25-25
e-mail: spchmala@wp.pl

 
Reklama  
   
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=