#ad-8f14 br { display: none; }
 
 
  Strona startowa
  Szkoła o sobie
  Nasz Orlik
  Dziennik elektroniczny
  Zajęcia dodatkowe
  Dla rodziców
  Dziękujemy Przyjaciołom
  Programy ekologiczne
  Projekt dla przedszkola
  Projekty edukacyjne
współfinansowane przez EFS
  => "Równym krokiem przez edukację"
  => Projekt Edukacyjny Pokonam Cię...
  => " Tu jest moje miejsce" - regionalizm
  => "Z Plastyką za Pan Brat"
  => "W kręgu muzyki i poezji","Od słuchowiska do teatru" - zespół Didymos
  => Wyjazdy w ramach projektu
  => " Ze sportem za pan brat" - zajęcia sportowe
  => Gminna prezentacja projektu "Wszystko zaczyna się od marzeń"
  => Projekt kl. I-III
  ENGLISH TEACHING
  Zagraniczna mobilność edukacyjna nauczycieli
  Erasmus
  Rada Rodziców
  Świetlica
  Sukcesy
  Księga gości
  Galeria
  Kronika szkoły


Jesteś 115910 odwiedzający

Dziękujemy!
Projekt Edukacyjny Pokonam Cię...

 

     Zajęcia    edukacyjne  w ramach     Projektu  ”Pokonam cię” realizowanego  
w ramach polityki wyrównywania szans i współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX, Działanie 9.5., w terminie 01.09.2010r. do 30.06.2011r. Nr umowy POKL.09.05.00-10-048/10-00

    Rozpoczęliśmy zajęcia 01.10.2010r.


Najbardziej lubimy ćwiczenia z koncentracji uwagi
i ćwiczenia umiejętności czytania      Zajęcia prowadzone są  regularnie raz w tygodniu  dla czterech grup w/g  ustalonego harmonogramu. Uczestnikami byli uczniowie klas IV i VI mający specyficzne trudności w nauce związane z zaburzeniami o charakterze dyslektycznym, dysortograficznym i dysgraficznym. Dysfunkcje te często są powodem niepowodzeń szkolnych dziecka, co sprawia, że dziecko ma zaniżone poczucie własnej wartości, nie wierzy w siebie i w to, że osiągnie sukces; dlatego w terapii ważne jest, by zniwelować dysfunkcje i sprawić, by dziecko pewniej poczuło się na gruncie szkolnym. Osiągnięcie tego celu stało się możliwe dzięki realizacji Projektu Edukacyjnego "Pokonam Cie". Program stanowi kompleksowy system pomocy uczniom z dysleksją. Dzieci pracowały na zajęciach wykonując zadania zaproponowane przez autorów programu w serii jednego  zeszytu ćwiczeń przeznaczonych do realizacji w ciągu trzech lat. Szkoła zobowiązała się do kontynuacji programu po zakończeniu zajęć wynikających z projektu.
 
 
Na zajęciach wykorzystujemy program multimedialny , poprzez zabawę uczymy sie jak się uczyć...


     Uczniowie skierowani byli na zajęcia po przeprowadzeniu testu na wejściu sprawdzającego wiedzę z danego zakresu .Uczniowie uczestniczący w zajęciach na bieżąco wyrównywali braki w wiedzy matematycznej, polonistycznej, przyrodniczej i jezykowej, zdobytej podczas zajęć lekcyjnych, poprzez systematyczne, samodzielne odrabianie pracy domowej. Każda praca ucznia była kontrolowana przez nauczyciela prowadzącego zajęcia. Zajęcia prowadzone były indywidualnie z każdym uczniem uczestniczącym w zajęciach. Zajęcia prowadzone były tradycyjnie jak również stosowane sa metody aktywizujace,  poprzez odpowiednio dobrane gry i zabawy sprawiające dzieciom przyjemność. Za każdą wykonaną pracę uczeń otrzymywał punkty odzwierciedlające stopień zaangażowania w zajęcia. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach z wykorzystaniem programu multimedialnego.
    Szkoleni byli również rodzice , gdzie zostali zapoznani z zasadami wspomagania ucznia dyslektycznego. Spotkania takie były zorganizowane z terapeutą czterokrotnie .

 


Szkoleniem z terapeutą objęci również byli nauczyciele.
Takich spotkań podczas realizacji projektu było dwa.


Ostatnie zajęcia i wielki konkurs wśród uczestników projektu 27  maja 2011r. 
    Na ostatnich zajęciach przeprowadzono wśród uczniów ankietę pozwalającą stwierdzić czy prowadzone zajęcia w ramach projektu odniosły założone cele do realizacji.Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach. Cele założone w programie zostały osiągnięte. 
    Rezultatami tego przedsięwzięcia są:

-zwiększenie umiejętności poprawnego czytania i pisania;
-zwiększenie umiejętności wypowiadania się i nawiązywania kontaktów;
-zwiększenie umiejętności pisania z uwzględnieniem zasad ortografii;
-usprawnienie percepcji wzrokowej;
-zwiększenie logicznego myślenia;
-ukształtowanie pozytywnego nastawienia do wysiłku intelektualnego;
-nabycie umiejętności matematyzacji konkretnych sytuacji;
-nabycie umiejętności korzystania ze słownika ortograficznego;
-podniesienie poziomu samooceny, zwiększenie wiary we własne możliwości;

   Wszyscy uczniowie zadeklarowali chęć uczestnictwa w zajęciach w kolejnym roku szkolnym.


 
 
DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wanda Bartosińska
nauczyciel dyplomowany
tel. 0604171456
e─mail: bartosinska@op.pl
e─mail: bartosinskaster@gmail.com


SEKRETARZ SZKOŁY

Jolanta Kicińska
sekretariat czynny
od poniedziałku do piątku
dla uczniów i rodziców
w godzinach 10.00-15.00
tel.043 822 25 25
fax. 043 822 25 25KIEROWNIK ŚWIETLICY

mgr Anna Lewandowska
nauczyciel dyplomowany"Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej"
i "Pracownie komputerowe dla szkół"


Szkoła posiada pracownię komputerową i czytelnię multimedialną,
którą otrzymała jako darowiznę
z MEN w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu SpołecznegoADRES SZKOŁY

ul. Szkolna 15
98 - 200 Sieradz
woj. łódzkie
tel. (0-43) 822-25-25
e-mail: spchmala@wp.pl

 
Reklama  
   
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=