#ad-e4da br { display: none; }
 
 
  Strona startowa
  Szkoła o sobie
  Nasz Orlik
  Dziennik elektroniczny
  Zajęcia dodatkowe
  Dla rodziców
  Dziękujemy Przyjaciołom
  Programy ekologiczne
  Projekt dla przedszkola
  Projekty edukacyjne
współfinansowane przez EFS
  => "Równym krokiem przez edukację"
  => Projekt Edukacyjny Pokonam Cię...
  => " Tu jest moje miejsce" - regionalizm
  => "Z Plastyką za Pan Brat"
  => "W kręgu muzyki i poezji","Od słuchowiska do teatru" - zespół Didymos
  => Wyjazdy w ramach projektu
  => " Ze sportem za pan brat" - zajęcia sportowe
  => Gminna prezentacja projektu "Wszystko zaczyna się od marzeń"
  => Projekt kl. I-III
  ENGLISH TEACHING
  Zagraniczna mobilność edukacyjna nauczycieli
  Erasmus
  Rada Rodziców
  Świetlica
  Sukcesy
  Księga gości
  Galeria
  Kronika szkoły


Jesteś 115910 odwiedzający

Dziękujemy!
Projekt kl. I-III

 

KAPITAL_LUDZKI_POZ                                         UE+EFS_L-mono                                                 

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

 

 

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III

w Gminie Sieradz”

 

 

Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Sieradz” realizowany jest w Szkole Podstawowej w Charłupi Małej, Kłocku, Chojnem, Rzechcie i Dąbrowie Wielkiej w roku szkolnym 2012/2013 . 

 

W ramach projektu realizowane są zajęcia pozalekcyjne, których głównym celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez indywidualizację procesu kształcenia:

 

1)     zajęcia dla uczniów klas I-III, którzy mają specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji   

2)     zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

3)      zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej  

4)     gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postaw  

5)     zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, którzy wykazują się  uzdolnieniami polonistycznymi  

6)     zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych pod względem nauk matematyczno-przyrodniczych.

7)      zajęcia rozwijające u uczniów umiejętności językiem angielskim.

 

Do zajęć zakwalifikowano dzieci z klas I-III z orzeczeniami i opiniami PPP w Sieradzu,  uczniów wytypowanych przez wychowawców klas I-III, którzy mają trudności w danym zakresie oraz uczniów, którzy wykazują się uzdolnieniami polonistycznymi i matematyczno-przyrodniczymi.

 

OPIS PRZEBIEGU REALIZOWANYCH ZAJĘĆ:

 

1.      Zajęcia dla uczniów klas I-III, którzy mają specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji   

Podczas zajęć usprawniane są deficyty rozwojowe uczniów, wynikające z niewłaściwego funkcjonowania: analizatora wzrokowego, analizatora słuchowego, analizatora kinestetyczno - ruchowego, aparatu artykulacyjnego, czynności manualnych.

 W utworzonej 20 osobowej grupie terapeutycznej znajdują się dzieci, które nie potrafią wykonywać dobrze zadań związanych z czytaniem i pisaniem na poziomie elementarnym bądź wykonują je ze znacznie większym nakładem wysiłku niż pozostali rówieśnicy.

Prowadzona terapia stymuluje i koryguje rozwój funkcji i specyficznych czynności czytania i pisania, zapobiega trudnościom dziecka w nauce czytania i pisania lub je osłabia.

2.    Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

 

Zajęcia prowadzone  w grupie 18 uczniów klas I-III.  Głównym celem tych zajęć jest   wyrównywanie braków z matematyki oraz poprawienie wyników nauczania i kształcenia. Zwracana jest uwaga na dobór odpowiednich zadań i ćwiczeń dla poszczególnych uczniów. Zajęcia często podsumowywane są sprawdzianami danej umiejętności. Duży nacisk kładzie się na zadania z treścią, bo bez nich nie można nauczyć matematyki. Doskonalone są umiejętności rachunkowe poprzez wykorzystywanie różnorodnych środków dydaktycznych.

 

3.    Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej

 

 Na zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne uczęszczają  uczniowie  klas I -III Szkoły Podstawowej w Chojnem  mających problemy z zachowaniem, czyli wykazujących zachowania nieakceptowane społecznie- agresywne.

Uczniowie bardzo dobrze integrują się ze sobą poprzez wspólną zabawę i pracę. Największy jednak problem sprawia uczniom mówienie o sobie, nazywanie uczuć oraz nie  zawsze radzą sobie z własnymi emocjami.

 

4. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postaw

 

Na zajęcia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej uczniowie klas I-III zostali zakwalifikowani przez lekarza rodzinnego na podstawie badania – bilans sześciolatka lub przez lekarza specjalistę –ortopedę.  Łączna ilość uczniów biorących udział w zajęciach wynosi 21 osób ( 7 chłopców i 14 dziewczynek). Większość uczniów (około 80%) chętnie i systematycznie uczęszcza na zajęcia. U wszystkich zauważono poprawę, zwłaszcza w umiejętności korygowania i przyjmowania prawidłowej postawy ciała.  Największy jednak problem sprawia uczniom długotrwałe utrzymanie prawidłowej postawy, (wytrwałość posturalna.

 

5.    Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne – terapia plastyczna i  muzykoterapia dla dzieci niepełnosprawnych i orzeczeniami PPP w Żaganiu 

            W zajęciach  z terapii plastycznej z muzykoterapią biorą udział uczniowie klas młodszych, w tym 3 dziewczynki i 3 chłopców. Są to osoby z problemami natury emocjonalnej, pod opieką neurologa. Dzieci lubią tego typu zajęcia i chętnie w nich uczestniczą. Uczniowie chętnie malują, wykorzystując różnorodne techniki plastyczne oraz swobodnie interpretują utwory muzyczne.

 

6.    Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, którzy wykazują się  uzdolnieniami polonistycznymi

 

Przed rozpoczęciem zajęć wspólnie z nauczycielami klas I-III dokonano diagnozy, którzy uczniowie przejawiają zdolności polonistyczne. Nadrzędnym celem jest pobudzanie uczniów do samodzielnego i twórczego myślenia. Zajęcia przeplatane są ortografią i gramatyką, a także pracą nad tekstem literackim. Rozwijane są jednocześnie talenty pisarskie i redakcyjne. Poszerzono zakres wiadomości o niektóre zagadnienia z klasy programowo wyższej – kl. IV. Uczniowie biorą udział w licznych konkursach szkolnych i międzyszkolnych – min.: w potyczkach ortograficznych.   

Dzięki tym zajęciom uczniowie klas młodszych są dobrze przygotowani do konkursów ortograficznych. Uczniowie uczą się radzić sobie z wieloma zadaniami literackimi, czy też redakcyjnymi. Sprawdzają się w pracy zespołowej, uczą się ze sobą współpracować, a jednocześnie porządkować zdobytą wiedzą w zdrowej rywalizacji.

 

 

7.    Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych pod względem nauk matematyczno-przyrodniczych 

 

   Zajęcia mają na celu rozwijanie zainteresowań matematyczno- przyrodniczych, wdrażanie do logicznego i samodzielnego rozumowania, kształtowania emocjonalnego stosunku do przyrody, rozszerzania zagadnień poznanych na zajęciach klasowych. W zajęciach uczestniczy 20 uczniów z klas I - III.  Zadania matematyczne przeplatane są ćwiczeniami ruchowymi, doświadczeniami, a także elementami przyrody, plastyki lub techniki. Dzięki tym zajęciom uczniowie mają możliwość wykorzystania swojej wiedzy w różnych sytuacjach życiowych.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Koordynator projektu: Wanda Bartosińska

 

 
 
DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wanda Bartosińska
nauczyciel dyplomowany
tel. 0604171456
e─mail: bartosinska@op.pl
e─mail: bartosinskaster@gmail.com


SEKRETARZ SZKOŁY

Jolanta Kicińska
sekretariat czynny
od poniedziałku do piątku
dla uczniów i rodziców
w godzinach 10.00-15.00
tel.043 822 25 25
fax. 043 822 25 25KIEROWNIK ŚWIETLICY

mgr Anna Lewandowska
nauczyciel dyplomowany"Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej"
i "Pracownie komputerowe dla szkół"


Szkoła posiada pracownię komputerową i czytelnię multimedialną,
którą otrzymała jako darowiznę
z MEN w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu SpołecznegoADRES SZKOŁY

ul. Szkolna 15
98 - 200 Sieradz
woj. łódzkie
tel. (0-43) 822-25-25
e-mail: spchmala@wp.pl

 
Reklama  
   
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=